5 Rheswm Dros y Poblogrwydd Cynyddol o Chwilio am Gyfaill Bachau

Menyw yn Defnyddio Ap Dyddio A Chwifio Lluniau Defnyddwyr Mae chwilio am ffrindiau ar-lein wedi dod yn duedd. Pam? Mae'r syniad o gwrdd â rhywun sy'n edrych yn dda a chael hwyl heb gyfrifoldebau yn swnio'n dda i lawer o bobl.

Yn yr Erthygl hon

Nid yw dod o hyd i ffrind bachu mor anodd â hynny: mae digon o wefannau dyddio sy'n canolbwyntio ar ddod â nhw cysylltiadau bachu achlysurol .

Ar lwyfannau o'r fath, gallwch edrych trwy broffiliau merched a bechgyn sy'n edrych yn dda, anfon negeseuon a threfnu dyddiadau.

Mae gwefannau hookup am ddim mewn meddwl pobl. Fel arfer, mae aelodau safleoedd o'r fath naill ai'n briod, neu'n bobl sy'n dyddio ond maen nhw'n chwilio am rywbeth mwy. Rhywbeth a fyddai'n gwneud i'w gwaed ruthro.

Felly dyma 5 rheswm pam mae ceisio cyfaill bachu wedi dod yn duedd:

1. Mae'n anghymhleth

Menyw Ifanc Deniadol Yn Gwenu A Defnyddio Cyfrifiadur Glin Mae treulio amser rhydd gyda chyfaill bachu yn haws nag adeiladu perthynas.

Os nad ydych chi'n agored i niwed a'ch bod chi'n gwybod na fyddwch chi'n dal teimladau, yna dod o hyd i gyfeillion bachu rhywiol ar eu cyfer treulio amser llawn hwyl gyda'ch gilydd efallai ei fod yn syniad gwych i chi.

Ni fydd cyfaill bachu yn gwneud ichi deimlo'n gyfrifol na'ch bod yn berchen ar unrhyw beth sy'n hollol groes i fod mewn perthynas.

Gallwch chi gwrdd pryd bynnag mae'n gyfleus i chi'ch dau. Gallwch arbrofi gyda phethau yr oeddech yn swil yn eu dweud wrth eich partner.

Nid yw pawb yn gweld perthynas ramantus fel nod mewn bywyd. Y dyddiau hyn, nid yw llawer o bobl eisiau cael eu clymu.

Achlysurol mae hookups yn dod â hapusrwydd a'r teimlad o ryddhad, tra nad yw'r rhan fwyaf o berthnasoedd yn gwneud hynny.

Mae rhai yn mwynhau bod yn rhydd o gyfrifoldebau. Maen nhw'n mwynhau'r rhyddid ac unwaith maen nhw'n teimlo bod rhywun yn meddu ar fwy ohonyn nhw a'u hamser, maen nhw'n symud ymlaen. Mae'n rhyddhau.

Mae pobl yn hoffi torri'r rheolau, felly bod yn hollol rydd a gwneud yr hyn rydych chi ei eisiau heb gymhlethdodau yw'r rheswm cyntaf pam mae llawer yn hoffi gweld manteision cael ffrind gyda budd .

2. Mae'n gyfle i wireddu eich dymuniadau

Mae llawer o bobl, hyd yn oed y rhai sydd wedi bod yn briod ers blynyddoedd, yn esgeuluso eu chwantau rhywiol.

Mae pobl yn ofni dweud eu bod yn cael eu troi ymlaen gan y syniad o threesome, gefynnau, latecs, BDSM, neu ryw mewn man cyhoeddus.

Mae llawer ohonom yn methu â dweud y gwir oherwydd ein bod yn ofni pobl yr ydym yn eu caru ac yn gofalu amdanynt, yn newid eu barn amdanom. Fodd bynnag, mae cyfrinachedd o'r fath yn effeithio ar eich perthynas.

Ymchwil yn awgrymu bod anghysondeb awydd rhywiol uwch rhwng parau priod yn tanseilio lles y berthynas ac yn effeithio’n negyddol ar lefel boddhad priodasol.

Ar y llaw arall, mae dod o hyd i'ch cyfaill bachyn yn eich galluogi i deimlo'n rhydd ac yn anfeirniadol. Mae'n rhyddhau'r pwysau oddi ar yr ysgwyddau.

Ond pam fod y bobl sydd wedi bod yn dyddio neu'n briod ers blynyddoedd yn swil i siarad am eu chwantau ? Mae yna ychydig o resymau:

  • Mae un o'r partneriaid yn ofni brifo teimladau un arall.
  • Gall rhai chwantau swnio'n fudr; felly, gall partner deimlo embaras i siarad amdanynt.

Dyma pam ei bod hi'n haws dod o hyd i ffrind bachu a rhannu dymuniadau gwyllt gydag ef neu hi.

Mae yna lawer o bobl sydd eisiau arbrofi a phrofi gwahanol deimladau, ac mewn safle hookup, gall dynion a merched ddod o hyd i bobl o'r un anian sy'n chwilio am brofiadau tebyg.

Gwyliwch hefyd: Cael gwared ar ddiwylliant bachyn.

3. Mae'n ffordd i ddod o hyd i bartner gwell

Mae astudiaeth ddiweddar yn dangos bod chwilio am bartner hookup yn obaith i fenywod ddod o hyd i bartner gwell.

Ar ben hynny, un arall astudio Canfuwyd bod cyplau a ddaeth yn rhywiol fel ffrindiau neu gydnabod ac a oedd yn agored i berthynas ddifrifol yn diweddu i fyny yr un mor hapus â'r rhai a oedd yn dyddio ac yn aros.

Felly, mae'r rhan fwyaf o fenywod yn chwilio am ffrindiau gyda buddion i wella eu cyflwr emosiynol tra bod dynion ceisio boddhad corfforol yn unig.

Mae mwyafrif y merched sy'n chwilio am hookups yn gobeithio dod o hyd i bartneriaid gwell y byddent yn teimlo'n fwy diogel, bodlon, ac wedi'u hamgylchynu â gofal gyda nhw.

Mae dod o hyd i bartner hookup yn aml yn gysylltiedig â'r teimlad o unigrwydd mewn perthynas . Nid oes llawer o fenywod yn gallu dweud wrth eu partneriaid sut maen nhw'n teimlo, beth sydd ei angen arnyn nhw, a beth nad ydyn nhw'n ei hoffi.

Dyma pam mae hookup yn ddihangfa tuag at fywyd gwell, hapusrwydd, a boddhad emosiynol a chorfforol.

4. Mae'n berffaith ar gyfer pobl sy'n gwybod beth maen nhw ei eisiau

Dyn yn Defnyddio Ap Dating Ar Ffôn Symudol Pam mai ffrindiau â buddion yw'r perthnasoedd gorau? Oherwydd gyda phartner hookup, gallwch fod yn gwbl onest.

Mae pobl sy'n chwilio am bartneriaid ar gyfer perthnasoedd rhamantus a hirdymor am fod yn berffaith.

Felly, anaml y byddant yn datgelu eu holl gas bethau, ofnau, a phethau am eu cymeriadau ar ddyddiadau cyntaf.

Fodd bynnag, gyda chyfaill bachu, mae'n hawdd bod yn gwbl onest gan nad oes gennych unrhyw beth i'w golli.

Nid yw pobl briod sy'n chwilio am bartneriaid bachu yn ofni dweud ar ba ddyddiau y maent am weld eu ffrindiau, sut mae'n well ganddynt dreulio amser gyda'i gilydd pan mae'n well peidio â galw ei gilydd, a beth sy'n eu troi ymlaen gwneud rhyw cystal â phosibl .

Mae'n swnio'n wallgof, ond dyma sut mae hookup yn gweithio. Mae dynion a menywod ar wahanol lwyfannau bachu yn chwilio am stondin un noson, felly nid oes rhaid iddynt ddelio â'r holl ganlyniadau sydd i ddod.

5. Mae’n gyfle i roi cynnig ar berthnasoedd o’r un rhyw

Nifer y bobl briod sydd o leiaf unwaith wedi meddwl ceisio perthnasau un rhyw yn enfawr, ond nid oes llawer yn fodlon siarad amdano.

Nid yw’n ymwneud â chwantau gwyllt na allwch ddweud wrth eich partner amdanynt, mae’n ymwneud â bod eisiau cysylltiad â pherson o’r un rhyw.

Mae dod o hyd i ffrind bachu o'r un rhyw yn gyfle gwych i roi cynnig ar rywbeth rydych chi wedi meddwl amdano erioed.

Mantais cwrdd â chyfaill bachu o'r un rhyw yw dod i wybod amdanoch chi'ch hun: a ydych chi'n cael eich denu mewn gwirionedd at bobl o'r un rhyw nid yn unig yn gorfforol ond yn emosiynol, neu ai un o'ch ffantasïau y gwnaethoch chi droi'n realiti.

Casgliad

Meithrin perthynas angen llawer o amser ac ymdrech. I bobl briod, mae cyfle i gael hwyl drwy ddiffodd eu meddyliau yn swnio'n wych; dyma pam eu bod yn mynd i safleoedd hookup.

Mae gwefannau ac apiau bachyn yn rhoi llawer o ryddid i bobl. Mae'n gyffrous, edrych trwy broffiliau a dewis pobl yn ôl eu hymddangosiad, heb feddwl a fydd ef / hi yn goddef eich amserlen brysur, rhieni, a chwyrnu.

I lawer, mae'r syniad o ddod o hyd i ffrind bachu yn swnio'n ddeniadol iawn.

Gall adolygu cannoedd o broffiliau o ferched a dynion rhywiol, sgwrsio â nhw a chyfnewid lluniau fod yn ddifyr hefyd.

Fodd bynnag, nid yw pawb sy'n ymuno â gwefan hookup yn twyllo ei bartner mewn gwirionedd. Mae llawer yn fodlon ar anfon negeseuon testun a gweld lluniau hanner noethlymun.

Mae'n bwysig peidio â chosbi'ch hun am yr hyn rydych chi ei eisiau ond deall yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Yn aml, mae sgwrs onest gyda'ch partner yn arwain at ddod yn agosach a bodloni dyheadau eich gilydd.

Ranna ’: