5 Rheswm i Beidio â Phriodi Eich Cariad Coleg

Cynhyrfu Gwraig A Dyn yn Sefyll Gyda

Yn yr Erthygl hon

Y person cyffredinPriodimae gan heddiw risg o 40% o ysgaru. Mae hyn yn llai na'r 50% y bu llawer o sôn amdano, ond mae rhesymau dros hyn.

  • Mae llai o bobl yn priodi nawr nag yn y degawdau diwethaf
  • Mae'r gyfradd 50% yn gyfartaledd -pobl mewn ail briodasaumewn gwirionedd mae gennych gyfradd ysgariad o 60%+; a chyda thrydydd priodas, mae'r canrannau'n cynyddu'n fwy.

Ar y cyfan, mae'n anodd pennu canran wirioneddol y gyfradd ysgariad, oherwydd bod cymaint o newidynnau'n cael eu rhoi ym mhob darn o ymchwil. Ond y pwynt yw hyn: mae ysgariad yn ffenomen go iawn, ac mae'n digwydd yn aml. Mae pam mae pobl yn ysgaru yn destun llawer o astudiaethau eraill.

Mae llawer o gyplau yn dod o hyd i'w gilydd yn y coleg, ac mae'r perthnasoedd hynny'n dod i ben mewn priodas, yn aml ar ôl graddio, os nad o'r blaen. Maent yn dod yn rhan o cariad coleg rhamantus straeon – bachgen yn cyfarfod merch, bachgen a merch yn rhannu bywyd coleg gyda'i gilydd, bachgen a merch wedi straeon cariad ciwt i ddal gafael, ac yna bachgen a merch yn priodi.

Ond mae'r priodasau hyn yn rhan o'r ystadegau hefyd, a gallant ddod i ben mewn ysgariad.

Er efallai nad yw hwn yn ymddangos yn bwnc rhyfeddol rhamantus, mae yna resymau i beidio â phriodi eich cariad coleg. Dyma bump y dylid eu hystyried.

1. Nid bywyd go iawn yw bywyd coleg

Mae rhywbeth delfrydol a rhamantus am fywyd coleg yn gyffredinol. Mae plant ar eu pen eu hunain ac mae ganddyn nhw ryddid nad oedd ganddyn nhw erioed o'r blaen. Mae'r cyfan yn gyffrous iawn ac yn newydd. Mae dod o hyd i berthynas newydd yn yr amgylchedd hwn yn bell iawn oddi wrth berthnasoedd ym myd real oedolaeth. Mae delfrydiaeth nad yw'n cael ei thymheru gan realiti. Rydych chi'n cwrdd; rydych chi'n astudio gyda'ch gilydd; rydych chi'n bwyta gyda'ch gilydd; rydych chi'n cysgu gyda'ch gilydd; ac rydych chi'n dod o hyd i ffyrdd o gwblhau'r aseiniadau ysgrifennu hynny, gan gydweithio. Pan fydd realiti bywyd oedolyn yn taro deuddeg, gall cyplau ganfod nad ydynt yn delio ag ef yn yr un modd.

2. Gall fod cefndiroedd gwahanol iawn

Mae'r coleg, mewn sawl ffordd, yn gyfartal wych. Mae myfyrwyr yn dod at ei gilydd o lawer o wahanol gefndiroedd gyda gwahanol fagiau. Yn ystod y coleg, nid yw'r bagiau hyn yn dangos llawer. Ond ar ôl gadael yr ysgol, efallai na fydd cyplau sydd â chefndir, gwerthoedd a blaenoriaethau gwahanol iawn yn ei wneud.

3. Mae eraill wedi rhamantu eich perthynas

Rydych chi'n gwpl mor ciwt. Mae pawb yn cymryd yn ganiataol y byddwch yn priodi yn y pen draw. Efallai bod gennych chi rai amheuon, ond, hei, os yw pawb arall yn meddwl ei fod yn wych, felly hefyd chi. Pan dynnir o'r diwylliant hwnnw, ac yn yrealiti priodas, mae pethau'n edrych yn wahanol iawn.

4. Gall gyrfaoedd fod yn anghydnaws

Tra'ch bod chi'n paratoi ar gyfer gyrfa, rydych chi'n gwneud gwaith cwrs ar y campws, efallai interniaeth. Felly hefyd eich cariad. Ble fydd y gyrfaoedd hynny yn mynd â chi yn y pen draw? Efallai bod eich partner yn edrych ymlaen at sefydlu nyth gyda’r ddau ohonoch adref bob nos, cael swper a threulio’r nosweithiau gyda’ch gilydd. Gall eich gyrfa olygu eich bod yn teithio llawer. A dydych chi ddim am roi'r gorau i'r yrfa honno am swydd sy'n eich cadw chi gartref.

5. Mae'r Byd yn lle mawr

Unwaith y byddwch wedi graddio a dechrau bywyd fel oedolyn go iawn, byddwch yn darganfod bod llawer o unigolion a grwpiau eraill o unigolion gyda nhwpwy ydych chi'n gydnawsac eisiau rhannu bywyd cymdeithasol gyda. Efallai y byddwch chi'n colli diddordeb yn gyflym yn y cariad hwnnw gan y coleg o blaid aelodau newydd a gwahanol o'r rhyw arall sy'n fwy cyffrous a pherthnasol i'ch bywyd chi.

Y cyngor gorau

Os ydych chi yn y coleg ac mewn cariad, mae'n beth hardd. Ond, efallai y byddai’n ddoeth i’r ddau ohonoch raddio a mynd i’r byd go iawn am ychydig, i weld a yw eich cariad yn gwrthsefyll heriau bod yn oedolyn. Mae llawer o flynyddoedd i briodi. Weithiau mae osgoi ysgariad yn osgoi'r briodas yn y lle cyntaf.

Ranna ’: