16 Mathau o Anian Personoliaeth a Chysondeb Priodasol

Merched Hapus yn Gwenu Yn Defnyddio Dyn Symudol Yn Pwyntio Bys Ar Y Sgrin Ar Gyfer Dewis Rhywbeth

Yn yr Erthygl hon

Mae Seicoleg Fodern yn derbyn y pedwar math sylfaenol hynafol o bersonoliaethau a ddatblygwyd gan y system feddyginiaeth Greco-Arabaidd. Sef y Sanguine, Phlegmatic, Choleric, a Melancholic.

Peidiwch â thrafferthu dysgu etymoleg y geiriau hynny, ni fyddwch yn ei hoffi.

Yn yr un modd â lliwiau cynradd, gellir cymysgu'r anian hyn ag eraill, sydd yn fathemategol yn creu 12 o wahanol bersonoliaethau cymysg Prif-Uwchradd. Ychwanegwch y pedwar math cynradd, ac mae yna un ar bymtheg i gyd .

Pan ddawsyrthio mewn cariada phriodas, mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu bod personoliaeth eu partner yn bwysig. Felly rydym yn llunio rhestr o fathau personoliaeth anian a'u priodas cydnawsedd â'i gilydd yn ôl y Prawf Myers-Briggs .

|_+_|

Dyma'r 16 math o bersonoliaeth a'upartneriaid priodas cydnawsyn ôl Seicoleg Fodern.

1. Sanguine Pur – ESFP

Dyma'r bobl hapus-go-lwcus swynol sy'n hwyliog, yn swnllyd, ac yn plesio torfol. Maent yn goleuo'r ystafell gyda'u presenoldeb ac maent bob amser yn chwilio am drafferth.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ESFJ
 • YN P
 • ISFP

2. Sanguine-Phlegmatic – ENFP

Dyma'ch pobl wallgof sy'n credu mewn egni, auras, a beth bynnag fo'r enaid. Maent yn gweld y byd fel un bod byw ac maent yn hynod ysbrydol. Maen nhw'n credu bod mwy i bopeth (gan gynnwys darn o roc) nag sy'n cwrdd â'r llygad.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ENTJ
 • INTJ
 • INTP

3. Sanguine-Coleric – ENTP

Dyma'r Diafol neu'r Cyfreithiwr, sydd fwy neu lai yr un peth. Ni fyddant yn colli unrhyw ddadl felly peidiwch â thrafferthu ceisio.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ENTJ
 • ENFP
 • ENFJ

4. Sanguine-Melancolaidd – ESFJ

Dyma dy nain garedig a chyfoethog. Bydd hi’n difetha ac yn dy garu di a hyd yn oed yn llosgi’r byd er mwyn i ti dy amddiffyn rhag niwed, ond bydd hi’n curo ti’n wirion gyda ffon os wyt ti’n cael dy law wedi’i dal yn y jar cwci.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ISTP
 • ESTJ
 • YN P
|_+_|

5. Phlegmatic Pur – INFP

Teulu Bendigedig Gyda Babi, Mam Yn Dal Babi Yn Ei Dwylo A Gyda

Dyma'r math mamol empathig a gofalgar sydd eisiau heddwch byd ac achub y plant newynog yn Affrica.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • INFJ
 • ISFJ
 • ENFJ

6. Phlegmatic-Sanguine – ISFP

Dyma'r bobl sy'n gweld yr holl harddwch yn y byd a mwy. Maen nhw hefyd yn ddiddorol iawn i'w cael fel partner rhywiol. Mae'n debyg eu bod wedi dyfeisio diwylliant YOLO.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ESFP
 • ISFJ
 • ESFJ

7. Phlegmatic-Coleric – INTP

Dyma rywun sydd eisiau dod o hyd i iachâd ar gyfer canser oherwydd y gallant. Byddent yn gwneud yr hyn a allant i wneud y byd yn lle gwell i bawb trwy arloesi.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ENTP
 • INFP
 • ENFP

8. Phlegmatic-Melancolaidd – ISFJ

Mae'r person hwn yn dderbynnydd yn y dyfodol ar gyfer gwobr ar ôl marwolaeth am y Fedal Anrhydedd. Gallwch ddisgwyl iddyn nhw fod yn deyrngar fel Bugail Almaenig a Brathiad fel nhw hefyd.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ESFJ
 • ISFP
 • ISTJ
|_+_|

9. Pur Colerig – ISTJ

Dyma beth sy'n digwydd pan ddaw Nerd yr ysgol yn biliwnydd, maen nhw'n hynod smart, yn ddadansoddol, ac nid ydyn nhw'n hoffi tail ceffyl.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • INFJ
 • ISTP
 • ISFJ

10. Choleric-Sanguine – ESTP

Dyn Gyda Chrys Llwyd Siaradwr Yn Cyhoeddi Cysyniad

Dyma dy bobl di sy'n rhoi eu harian lle mae eu genau. Maen nhw'n siarad yn fawr ac yn actio'n fawr, maen nhw'n meddwl bod geiriau'n rhad, ac mae gweithredu yn siarad yn uwch na geiriau.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ESTJ
 • ESFP
 • INFJ

11. Choleric-Phlegmatic – ENFJ

Dyma'r person sy'n fodlon sefyll o flaen tanc yn enw cyfiawnder, rhyddid, a geiriau cawslyd eraill sy'n amddiffyn hawliau'r gwan. Maent yn siaradwyr cyhoeddus gwych ac nid oes arnynt ofn siarad eu meddwl.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ENFJ
 • INFJ
 • ENFP

12. Colerig-Melancolaidd – ESTJ

Mae'r rhain yn bobl sy'n credu yn anffaeledigrwydd Cyfraith a Threfn. Maen nhw'n fathau o OC sy'n deall mai dim ond rhannau bach o'r cyfan ydyn ni i gyd a dylai pawb wneud eu rhan er lles pawb. A bod yn deg, maen nhw'n hoffi arwain trwy esiampl.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • YN P
 • ESFJ
 • ISTJ
|_+_|

13. Pur Melancolaidd – ENTJ

Dyma'ch eithafwyr a fyddai'n well ganddynt farw na diweddaru eu OS. Ni fyddent byth yn gadael eu parth cysurus a byddent yn gwneud unrhyw beth i'w amddiffyn.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • INTJ
 • ENTP
 • ENFJ

14. Melancolaidd-Sanguine – ISTP

Gwyddonwyr Gwallgof ydyn nhw.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ISFP
 • INFP
 • ESFP

15. Melancolaidd-Phlegmatic – INFJ

Saint ydynt.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • ISTJ
 • INFP
 • INTJ

16. Melancolaidd-Coleric – INTJ

Maen nhw'n ddryslyd o bobl sy'n dweud ac yn gwneud pethau gwahanol ar unrhyw adeg benodol. Ond mae'n gweithio. Nhw yw'r math a fyddai'n mynd y tu hwnt i ffiniau i gyrraedd eu nod, mae'n debyg mai nhw a fathodd yr ymadrodd. Mae'r diwedd yn cyfiawnhau'r modd.

Partneriaid priodas cydnaws -

 • INTP
 • INFJ
 • INFP

Gallwch chi gymryd a prawf yma i ddarganfod pa fath o bersonoliaeth sydd gennych yn ôl prawf Myers-Briggs. Hefyd, gallwch chi ddarganfod trwy'r prawf beth yw eich math o anian personoliaeth a cydweddoldeb eich priodas gyda'ch partner.

Mae cyferbyn yn denu, ond weithiau maen nhw hefyd eisiau hollti gyddfau ei gilydd.

Felly, os ydych chibwriadu priodi rhywun, mae'n well cael anian personoliaeth sy'n gydnaws â'ch un chi. Yn anffodus, nid yw cariad yn gweithio felly ac ar y cyd â llawer o alcohol a chyfres o benderfyniadau gwael, nid ydym bob amser yn cael y person hwnnw. mwyaf addas i ni , ar wahân gallent fod ond yn hyll!

|_+_|

Mewn byd delfrydol, waeth pwy ydym ni a beth ydym, cawn ein derbyn a'n caru. Ond nid yw’n fyd delfrydol, ac mewn gwirionedd, ni allwn ffitio dros saith biliwn o bobl mewn 16 categori gwahanol. A dyna pam mae'r byd mor anniben.

Felly cymerwch bopeth gyda gronyn o halen. Gall map ffordd eich helpu i gael lle rydych am fynd, neu gallwch ymddiried yn eich greddf a mwynhau'r reid. (Mae'n dibynnu ar eich math o bersonoliaeth) Nid oes yr un o'r personoliaethau hyn, gan gynnwys eich un chi, yn arbennig o ddrwg neu dda. Yr hyn rydyn ni'n ei wneud mewn gwirionedd yw'r hyn sy'n penderfynu a yw'n rhywbeth drwg neu dda.

Felly canllaw yn unig yw ein math o anian personoliaeth a chydnawsedd priodas, sut rydyn ni'n gweithredu yn y byd corfforol sydd bwysicaf.

Dewis partner priodasyn dibynnu ar lawer o ffactorau gwahanol. Nid yw fel siopa am ddillad lle gallwch brynu popeth y gallwch ei fforddio cyhyd â'ch bod yn ei hoffi a'i fod yn cyd-fynd. Dim ond un sydd gennych i'w ddewis a gobeithio y bydd yn para am byth.

Felly dewiswch eich partner yn ofalus a gwnewch yn siŵrmae eich partner yn ffit perffaith i chi. Y ciciwr yma yw eich bod chi'n gobeithio'n well mai chi yw'r dewis gorau i'r person rydych chi'n ei garu hefyd.

Ranna ’: