6 Sgyrsiau Dylai Pob Pâr Priod Cael

6 Sgyrsiau Dylai Pob Pâr Priod Cael

Yn yr Erthygl honRwy’n priodi ym mis Rhagfyr ac mae maint y straen sydd wedi cronni ynof yn fy nghadw’n effro gyda’r nos ac i raddau bu’r rheswm pam nad wyf wedi gallu canolbwyntio ar unrhyw beth. Gan ei bod yn briodas gariad, dylai fod wedi bod y ffordd arall gyda phopeth hardd o'm cwmpas, ond y cwestiwn - “A oes bywyd priod hapus byth ar ôl hynny?' trafferthu fi.Rwyf wedi bod yn darllen llawer am sut y bydd pethau'n newid o fod yn baglor i fod yn ddyn priod a hefyd siarad â ffrindiau sydd wedi bod yn briod am gyfnod. Rwy’n credu bod “sgyrsiau” rhwng partneriaid yn rhan bwysig sy’n gwneud y sefyllfa’n llawer gwell. Waeth pa mor anodd yw'r amseroedd, os ydych chi mewn perthynas tymor hir, bydd eich sgyrsiau'n gwneud pethau'n iawn.

Wrth siarad am sgyrsiau, dylai pob cwpl priod gael y 6 math hyn o sgyrsiau rhyngddynt i gadw'r ffactor cariad a'r rhai sy'n gwneud i berthynas dyfu'n well ac yn fwy ffrwythlon.1. Ynglŷn â'u dyfodol

Pan ddaw dau berson at ei gilydd mewn perthynas, mae'n ddyletswydd arnyn nhw i ddeall ei gilydd a sut maen nhw'n gweld eu dyfodol gyda'i gilydd. Nid fy nyweddi yw'r person cyntaf i mi sefydlu'r olygfa briodas ag ef. Cyn iddi, daeth fy rhieni o hyd i ferch arall yr oeddwn yn trafod bywyd gyda hi yn gyffredinol. Nid oedd unrhyw beth wedi gweithio allan i ni oherwydd roedd y ffordd y gwelais fywyd i ni yn hollol wahanol i'r ffordd y gwelodd hi. Roedd hi eisiau i mi dorri lawr ar gwrdd â fy ffrindiau a phartio, Nid yn unig hyn, doedd hi byth eisiau bod â chyfrifoldeb plentyn a chymaint mwy. A dyna pryd y gwnes i alw ein priodas i ffwrdd.


menywod gwahanu

Pynciau fel y rhain yw'r rhai sy'n caniatáu ichi archwilio a fydd pethau'n gweithio rhyngoch chi'ch dau ai peidio. Rhaid i gyplau sydd eisoes wedi priodi ddeall ei gilydd a thrafod hyn ymysg ei gilydd.

2. Ynglŷn ag arian

Dylai pob cwpl wneud eu nod i ddatgelu (datgelu mewn gwirionedd) eu gwariant ariannol, eu harferion, eu henillion a phopeth sy'n gysylltiedig ag arian ac a all effeithio ar y berthynas mewn nod tymor byr neu dymor hir. Fe ddylech chi hefyd gael sgwrs am yr amseroedd pan allech chi fynd yn fethdalwr neu wynebu argyfwng ariannol a sut y byddech chi'n dod allan ohono gyda'ch gilydd.Mae'r sgwrs hon yn cronni'r ffactor ymddiriedaeth rhyngoch chi'ch dau a bydd yn rhoi syniad i chi o'r hyn sydd gan y dyfodol i chi.

3. Ynglŷn ag agosatrwydd

Mae dod yn agos at eich gilydd yn feddyliol, yn emosiynol ac yn gorfforol yn eithaf pwysig wrth briodi. Mae'n rhaid i chi ddeall sut rydych chi'n gweld eich bywyd personol / rhywiol gyda'ch partner a siarad am yr un peth â nhw. Dylech fod yn lleisiol am eich anghenion a sut y dylai'ch partner eich gwneud chi'n hapus ac i'r gwrthwyneb.

Nid yw agosatrwydd bob amser yn ymwneud â rhyw, mae'n adeiladu perthynas lle rydych chi'n deall sut i fynd ati i fynd â'ch anghenion emosiynol a chorfforol at ei gilydd. Rwy’n cusanu fy “darpar wraig” dyna beth rwy’n ei galw pan fydd hi’n teimlo i lawr a dyna sut mae hi’n gwella.4. Ynglŷn â'ch nodau bywyd

Mae angen i chi ganolbwyntio arnoch chi'ch hun ac yna mynd am eich partner. Bydd eich nodau bywyd yn sicr yn effeithio ar eich perthynas a dyna'n union pam ei bod yn bwysig bod eich nodau bywyd yn cael eu trafod ymysg eich gilydd. Eich hoff bethau, eich cas bethau, yr hyn rydych chi am ei wneud mewn bywyd, sut rydych chi am lywio'ch blaenoriaethau a phopeth arall sy'n bwysig neu a all fod o bwys i chi'ch dau.

5. Ynglŷn ag anghenion

Mae gan bopeth perthynas anghenion. Mae angen i chi gyfrifo anghenion eich gilydd a'r berthynas hefyd. O'r angen i gael hwyl a hiwmor yn eich perthynas, cariad, cefnogaeth, a phopeth arall sy'n bwysig i un neu'r ddau ohonoch. Gall anghenion hefyd fod yn faterol o ran cael partner. Efallai bod ganddi hi'r fetish ar gyfer gemwaith neu mae'n foodie neu unrhyw beth ac roedd yn rhaid i chi ofalu am hynny hefyd.
nodweddion gŵr sy'n ymosodol yn emosiynol

6. Ynglŷn â gwrthdaro

Mae gwrthdaro yn rhan annatod o unrhyw berthynas. Ni allwch eu hanwybyddu oherwydd lle mae dau unigolyn, byddai'r gwahaniaeth barn yn digwydd. Felly, bydd gwrthdaro yn digwydd. Mae angen i chi gael sgwrs am sut y byddwch chi mewn gwirionedd yn setlo'r gwrthdaro ac yn cadw baner cariad yn uchel. Mae fy mhartner a minnau'n siarad amdano ac wedi cyfrifo ffordd y byddem yn cusanu ein gilydd ac yn cysgu gyda'n gilydd i wneud pethau'n iawn ni waeth pa mor anghwrtais yw'r dyddiau (rwy'n gobeithio y bydd pethau'n gweithio fel hyn).

Os ydych chi'n cymryd rhan yn y sgyrsiau hyn gyda'ch partner, byddai bywyd yn llawer haws ac yn llai o bethau annisgwyl i chi.