6 Gwahaniaethau Allweddol Rhwng Gwahanu ac Ysgariad

6 gwahaniaeth allweddol rhwng gwahanu ac ysgariad

Yn yr Erthygl honMae priodas anhapus yn aml yn gwneud i bobl fod eisiau rhannu eu ffyrdd oddi wrth eu priod.Mae priodas anhapus yn un lle gall rhywun deimlo fel pawb cariad ar goll ac nid yw'r un o'r partneriaid yn teimlo eu bod yn cael eu caru na'u sicrhau. Fel dihangfa o'r fath ddrwg perthynas , mae llawer ohonom ni'n troi at ysgariad neu wahaniadau cyfreithiol.

Er ei bod yn ymddangos bod gan y ddau beth yr un pwrpas, hynny yw caniatáu i barau priod wahanu llwybrau oddi wrth ei gilydd, mae sawl gwahaniaeth rhwng gwahanu cyfreithiol ac ysgariad.
ystumiau rhamantus am ei

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwahanu ac ysgariad?

Os ydych chi'n rhywun sy'n dymuno rhoi seibiant ar eich priodas ond sydd wedi drysu ynghylch pa broses i fynd amdani, a restrir isod yw'r prif wahaniaethau rhwng ysgariad a gwahanu i'ch helpu chi i ddod i benderfyniad gwybodus.

Ysgariad vs gwahanu

Ysgariad vs gwahanuYn ôl diffiniad, mae gwahanu cyfreithiol yn orchymyn a gyhoeddir gan y llys sy'n caniatáu i briod fyw ar wahân wrth barhau i fod yn briod, h.y. heb y terfynoldeb cyfreithiol y dywedir ei fod yn cael ei ddarparu trwy ysgariad.

Gellir galw gwahanu hefyd yn ddewis arall yn lle ysgariad sy'n parhau i gydnabod bod priodas rhywun yn gyfreithiol ac yn ddilys.

Gwahaniaethau ysgariad wedi'u gwahanu

1. Statws priodasol

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng gwahanu ac ysgariad yw os ydych chi'n dewis gwahanu yn hytrach nag am ysgariad, mae eich statws priodasol yn aros yn briod. Mae hyn oherwydd yn wahanol i ysgariad, nid yw'ch priodas wedi'i therfynu eto.

Efallai y byddwch chi a'ch partner yn byw ar wahân ac efallai y bydd y llys yn rhoi gorchmynion dal plant ac ymweld â phlant, fodd bynnag, mae'r ddau ohonoch yn dal yn ŵr a gwraig. Mae hyn hefyd yn golygu nad ydych yn rhydd i ailbriodi os ydych wedi gwahanu a dim ond ar ôl i chi ysgaru y gallwch wneud hynny.

2. Gwneud penderfyniadau dros ei gilydd

Mae priod yn berthynas agosaf, h.y. un perthynas agosaf sy'n byw.

Y gwahaniaeth rhwng gwahanu ac ysgariad yw pan fydd cwpl wedi gwahanu, mae partneriaid yn parhau i fod y perthynas agosaf i'w gilydd ac yn cario'r hawl i wneud penderfyniadau meddygol neu ariannol i'w gilydd.


bore da poeth

Mae hyn yn golygu bod eich priod yn dal i fod â'r pŵer i wneud penderfyniadau y maen nhw'n teimlo sy'n well i chi ac felly, y cyfan teulu . Dim ond pan fydd priodas yn cael ei diddymu yn gyfreithiol trwy ysgariad y caiff hyn ei newid.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

3. Buddion fel gofal iechyd

Mae gwahanu cyfreithiol yn darparu cadw gofal iechyd a buddion nawdd cymdeithasol eraill fel ymddeol, yswiriant diweithdra, yswiriant pensiwn, ac ati.

Mae nawdd cymdeithasol yn angenrheidiol yn enwedig yn yr henaint er mwyn osgoi tlodi ac amddiffyn pobl sy'n perthyn i'r dosbarth canol rhag cynnydd a dirywiad y farchnad.

Mae'r holl fuddion o'r fath yn parhau i fod yn gyfan pan fydd y cwpl yn dewis gwahaniad cyfreithiol ond yn tueddu i ddod i ben pan fydd y priod yn dewis ysgaru. Y gwahaniaeth hwn rhwng gwahanu ac ysgariad yw'r hyn sy'n atal cyplau rhag dewis gwahanu.

4. Hawliau eiddo

Y gwahaniaeth rhwng gwahanu ac ysgariad yw bod gwahanu cyfreithiol yn darparu i'r ddau barti gadw'r hawl i eiddo priodasol ond nid yw ysgariad yn gwneud hynny.

Mae hyn yn golygu os byddwch chi a'ch partner yn mynd i gael eich gwahanu, bydd hawliau pob un ohonoch yn cael eu cadw i hawliau eiddo ar ôl marwolaeth y llall.

Fodd bynnag, mae ysgariad yn dileu unrhyw hawliau o'r fath ac mae'r eiddo wedi'i rannu ar sefyllfa bresennol y cwpl a'u perthynas â'r eiddo.


Gall priodas sexless yn cael eu cadw

5. Dyledion a rhwymedigaethau

Mae'r cwpl yn parhau i fod yn gyfrifol yn gyfreithiol am ei gilydd mewn gwahaniad cyfreithiol, sy'n golygu y gall un priod barhau i fod yn gyfrifol am ddyled y llall neu unrhyw rwymedigaethau tebyg.

Y gwahaniaeth rhwng gwahanu ac ysgariad yw, wrth ysgaru, bod pob dyled yn cael ei thrin yn ystod y broses o ddiddymu'r briodas i ryddhau pob un ohonynt i'w gilydd a chaniatáu iddynt fyw bywydau ar wahân, fel y mynnant.

6. Cyfle o gymodi

Wrth i'r cyplau aros yn briod oherwydd gwahaniad, mae lle iddynt gyrraedd cymod.

Y gwahaniaeth rhwng gwahanu ac ysgariad yw y gall gwahanu fod dros dro ond nid yw ysgariad.

Gall byw ar wahân ganiatáu i'r ddau ohonynt fyfyrio a meddwl am eu penderfyniad yn ogystal ag effeithiau posibl y teulu ar eu teulu a'u dyfodol.

Mae cymodi yn haws o lawer pan fyddwch wedi gwahanu ac mae siawns uchel hefyd i gyplau roi eu gwahaniaethau o'r neilltu a dechrau o'r newydd nes ac oni bai na allant sefyll ei gilydd mwyach.

Fodd bynnag, nid yw ysgariad yn caniatáu unrhyw le i ailuno ac mae angen i'r cyplau ailbriodi os ydyn nhw'n dymuno derbyn eu holl fuddion priodas eto.

Mae'n amlwg bod ysgariad yn benderfyniad llawer mwy parhaol o'i gymharu â gwahanu, fodd bynnag, mae gan bob penderfyniad ei fanteision a'i anfanteision ei hun. Er bod ychydig o wahaniaethau rhwng ysgariad a gwahanu cyfreithiol, mae ganddyn nhw debygrwydd hefyd. Felly, mae'n bwysig ystyried pob agwedd ar broses gwahanu ac ysgaru cyfreithiol wrth ystyried rhwng y ddau.