6 Rhesymau dros gael Cyngor Cwnsela Priodas Proffesiynol

Cwnsela Priodas Proffesiynol

Yn yr Erthygl hon
cymryd eich priod yn ganiataol

Dywedodd dyn o’r enw John Steinbeck unwaith “Rydych chi'n gwybod sut mae cyngor. Dim ond os yw'n cytuno â'r hyn yr oeddech am ei wneud beth bynnag yr ydych ei eisiau. ” Mae rhywfaint o goegni yn y dyfyniad hwnnw, ond rydych chi'n gwybod beth? Mae yna dipyn o wirionedd ynddo hefyd.Ac yn onest, dyna un o'r rhesymau pam mae rhai parau priod yn betrusgar ynglŷn â chael priodas cyngor cwnsela neu gwnsela perthynas gan gynghorydd neu therapydd proffesiynol.

Felly, pryd ddylech chi weld cwnselydd priodas?Os yw'ch perthynas yn cwympo'n ddarnau a'ch bod yn ceisio darganfod sut i ddatrys y materion perthynas, yna mae gennych yr holl resymau i fynd i gwnsela priodas.

Fodd bynnag, oherwydd efallai nad yw cyplau wedi derbyn y cyngor mwyaf gan teulu aelodau a ffrindiau ac efallai eu bod yn ofni mai dim ond mewn sesiwn cwnsela priodas y byddant yn derbyn mwy o'r un peth.

Neu mae hyn oherwydd bod un neu'r ddau ohonyn nhw'n teimlo bod eu priod yn hollol anghywir tra eu bod nhw yn yr hawl gan mwyaf ac nad ydyn nhw eisiau clywed cwnselydd yn dweud wrthyn nhw'n wahanol.Ac eto, y gwir amdani yw bod yna bob math o bethau da a all ddod cael cyngor cwnsela priodas .

Mae yna lawer o fanteision nad ydych chi efallai wedi meddwl amdanyn nhw cyn darllen yr erthygl hon; rhai a fydd, gobeithio, yn newid eich meddwl am y broses cwnsela priodas a sut y gall fod o fudd i chi, eich priod a'ch priodas yn y pen draw.

1. Mae'n fwy na “chyngor” yn unig

Y peth cyntaf i'w gofio ynglŷn â mynd i weld cwnselydd priodas neu therapydd yw y byddwch chi'n cael mwy na chyngor rhywun yn unig.

Mae gan gwnselwyr proffesiynol gymwysterau sydd wedi'u hennill a trwydded i ymarfer yn eu maes. O lyfrau i brofion i ymarferion, mae pob math o bethau y mae cwnselwyr priodas yn fedrus ynddynt a all helpu i wella'ch priodas.

2. Nid ydyn nhw'n rhagfarnllyd

Daw cwnselydd priodas i

Efallai eich bod wedi clywed rhywun yn dweud na ddylech fyth siarad am y problemau yn eich priodas ag aelodau'ch teulu oherwydd byddant yn eu cofio ymhell ar ôl i chi faddau ac anghofio.

Y rheswm pam yw oherwydd eu bod ynghlwm yn emosiynol â chi. Ond mae cwnselydd priodas yn dod i'ch sefyllfa briodasol yn ddiduedd. Nid ydynt yn gwreiddio ar gyfer un person yn fwy na'r llall. Eu nod yn y pen draw yw sicrhau hynny y ddwy ochr yn falch. Mae hynny'n ateb y cwestiwn, “a yw cwnsela priodas yn fuddiol?'

Ond cyn i ni blymio’n ddwfn i resymau dros fynd i gwnsela priodas, gadewch inni ddeall yn gyntaf pryd mae’n bryd cwnsela priodas.

  • Pan mae dadlau di-baid
  • Pan fydd anwyldeb a rhyw yn cael ei ddal yn ôl fel cosb
  • Pan fydd meddyliau o dwyllo yn croesi'ch meddwl
  • Pan nad oes cydnawsedd ariannol
  • Pan fyddwch chi'n byw eich bywydau ar wahân eich hun, yn debycach i gyd-letywyr, yn llai fel priod
  • Pan fydd y ddau ohonoch yn cadw cyfrinachau oddi wrth eich gilydd

3. Gallwch gael cymorth cyson

Hyd yn oed os oes gennych ffrind agos yr ydych chi'n hoffi siarad ag ef, y gwir amdani yw bod ganddyn nhw eu bywyd a'u hamserlen eu hunain. Mae hyn yn golygu efallai na fyddant ar gael bob amser. Ond gyda chynghorydd priodas, gallwch drefnu eich apwyntiadau. A chan eich bod yn talu amdanynt, gallwch fod yn sicr y bydd eich cwnselydd yn cymryd eich amser a'ch buddsoddiad ariannol o ddifrif.

4. Mae rhywun yn bresennol i gyfryngu dadleuon

Pam mynd i gwnsela priodas?

Weithiau bydd pobl yn mynd i gwnsela priodas oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod sut i ddatrys dadleuon mewn unrhyw ffordd arall.

Ac felly, ym mhresenoldeb gweithiwr proffesiynol hyfforddedig, o dan y cwnsela perthynas orau, mae'r ddau briod yn gallu cyfleu eu hanghenion a'u pryderon heb i'r llall eu torri i ffwrdd neu barchu eu teimladau.

Pan fydd y ddau bartner yn gallu gwrando ar ei gilydd mewn gwirionedd, gall hynny ar ei ben ei hun wneud rhyfeddodau am eu perthynas.

Gwyliwch gyn-fenyw gyntaf yr Unol Daleithiau Michelle Obama yn siarad am yr hyn a ddysgodd o'i sesiynau cwnsela priodas:

5. Beth rydych chi'n ei ddweud sy'n parhau'n gyfrinachol

Mae

O'r holl resymau a rennir, efallai mai un o'r rhesymau gorau i gael cyngor cwnsela priodas proffesiynol yw oherwydd eu bod yn rhwym yn gyfreithiol i gadw'r wybodaeth yn gyfrinachol.


mathau o berthynas rhyngbersonol

Mae hyn yn golygu, waeth beth rydych chi'n ei rannu yn eich sesiynau (yn brin o fygwth eich bywyd eich hun neu fywyd rhywun arall), mae'n rhaid iddyn nhw gadw atynt eu hunain.

Nid yw hynny bob amser nac o reidrwydd wedi'i warantu pan fyddwch chi'n penderfynu rhannu eich materion priodasol gydag eraill.

6. Maent wedi ymrwymo i wella pethau

Pan gewch gyngor gan bobl eraill, oftentimes dyna'n syml. Maen nhw'n rhannu gyda chi beth maen nhw'n ei feddwl ac maen nhw'n symud ymlaen i rywbeth arall; p'un a yw'ch sefyllfa'n gwella ai peidio.

Ond gyda chynghorydd priodas, cyhyd â'ch bod chi wedi ymrwymo'n llwyr i'r broses o gwnsela priodas i gyplau a dod o hyd i ffordd i wneud eich priodas yn iachach, felly maen nhw hefyd. Os yw hynny'n golygu gweithio gyda'i gilydd am dri mis neu dair blynedd, maent yn barod i'w atal.

Mae cael cwnselydd priodas yn golygu cael eiriolwr proffesiynol dros eich perthynas. Ac yn onest, mae pob cwpl priod yn haeddu derbyn y math hwnnw o sicrwydd a chefnogaeth.

Cwnsela cwpl ar-lein

I'r rhai sy'n dal i fod mewn sefyllfa ynghylch a oes angen cwnsela priodas arnom ai peidio, gall cwnsela perthynas ar-lein fod yr ateb.

Darperir cwnsela priodas ar-lein gan arbenigwyr ardystiedig fel LMFTs a MFTs yn yr Unol Daleithiau a gredydir gan Gymdeithas America ar gyfer Priodas a Therapi Teulu (AAMFT) neu seicolegwyr sy'n dod yn drwyddedig trwy'r Bwrdd Seicoleg (BOP) ar gyfer eu gwladwriaeth benodol.

Trwy gymryd rhan mewn cwnsela cwpl fforddiadwy ar-lein, gall cyplau oresgyn yr heriau perthynas mewn ffordd fwy hygyrch, cyfrinachol a chyfleus.

Mae yna sesiynau therapi, arbenigwr awgrymiadau perthynas a chyngor ac apwyntiadau rheolaidd gyda'r therapydd cwnselydd proffesiynol, i gyd wrth glicio ar y botwm.

Felly, mae hynny'n gofyn y cwestiwn, pryd i geisio cwnsela priodas ar-lein?

  • Pan fyddwch wedi rhoi cynnig ar bopeth arall yn rhinwedd eich swydd ac yn awr yn edrych am ffyrdd effeithiol i adfer ymddiriedaeth a cariad yn eich perthynas.
  • Yn hytrach na chwnsela priodas wyneb yn wyneb, byddech chi mae'n well gen i ei gael yn eich cartref ac efallai ei gynnal trwy fideo-gynadledda, negeseuon, neu e-bost ochr yn ochr â sgyrsiau ffôn.
  • Pan rydych chi am ei alw'n rhoi'r gorau iddi a dod â'r berthynas i ben fel cwpl yn gyfeillgar, ond maen nhw edrych ar lwybrau priodas rhianta neu fel cyd-rieni.

Felly, a yw cwnsela cyplau yn werth chweil? A yw cwnsela cyplau yn helpu? Mae'r ateb i'r ddau gwestiwn yn gadarnhaol ac yn gadarnhaol.