7 Awgrymiadau Paratoi Cyn Priodas ar gyfer y Priodfab

Awgrymiadau cyn priodi ar gyfer priodfab

Yn yr Erthygl honBydd diwrnod eich priodas yn un o'r eiliadau mwyaf annwyl yn eich bywyd. Er mai priodferch yw canolbwynt y sylw ar ddiwrnod y briodas, ni ddylid cyfyngu edrych yn dda ar gyfer y briodas i'r briodferch. Fel y priodfab, dyma'ch amser hefyd i fod yn rhan o'r amlwg.O driniaethau dwylo i wneud colur, mae dynion wedi dod yn gryfach ac yn fwy craff o ran edrych yn dda. Bellach gellir trefnu ystod eang o baratoi cyn-briodas neu baratoi cyn priodas ar gyfer y priodfab.

Mae edrych yn ddi-ffael nid yn unig yn swydd merch bellach, mae hyd yn oed y dynion wedi cymryd arnynt eu hunain i edrych yn ddiamwys.Wrth i'r diwrnod mawr agosáu, mae pob manylyn bach yn cael ei gynllunio i berffeithrwydd. Os mai chi yw dyn y dydd, mae'n ddigon posib eich bod chi'n gofyn i chi'ch hun:


priodas anghyseinedd gwybyddol

“Sut mae priodfab yn paratoi ei hun ar gyfer priodas?”

'Beth yw'r awgrymiadau cyn priodi neu'r awgrymiadau priodas ar gyfer y priodfab?'Dyma 7 awgrym paratoi cyn priodi ar gyfer priodfab i'ch helpu chi i ateb y cwestiwn hwnnw.

1. Dewiswch y siwt berffaith

Y cyngor cyntaf cyn priodi yw edrych ar eich gorau ar y diwrnod hwnnw a bydd eich siwt y wisg bwysicaf ar ôl gwisg y briodferch, wrth gwrs. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael siwt wedi'i ffitio'n dda sy'n ategu arddull a theimlad y briodas yn ogystal â'r cynllun lliw.

Boed yn siwt glasurol neu'n gyfoes dewiswch y ffabrig cywir yn ôl y tymor, nid ydych chi am fod yn rhy oer neu'n rhy boeth. Cadwch mewn cof leoliad ac arddull eich priodas hefyd. Cofiwch wneud dewiswch yr ategolion cywir i ategu'r siwt megis y tei, y gwregys, a hyd yn oed y dolenni llawes.2. Cael torri gwallt

Does dim byd tebyg i torri gwallt da i wneud i chi edrych yn sbriws i fyny. Ond peidiwch â'i adael tan y diwrnod o'r blaen. Ymwelwch â barbwr proffesiynol i gael toriad ac eillio tua wythnos cyn y briodas ac os yw trwyddedau amser yn cael ychydig o drim ar fore'r briodas ynghyd â'ch dyn a'ch priodfab gorau.

Fel rhan o'r paratoad cyn priodi ar gyfer y priodfab, mae'n hanfodol eich bod chi'n gwybod siâp eich wyneb ac yn cael torri gwallt a fyddai'n cyd-fynd ag ef y mwyaf. Ynghyd â thorri gwallt, gallwch hogi'ch barf hefyd, o gofio bod gennych chi un.Chi ni all byth fynd yn anghywir â golwg ffres wyneb glân ond gall barf sydd wedi'i docio'n sydyn roi'r ymyl sydd ei angen arnoch chi.

3. Cael digon o gwsg a bwyta'n iawn

Sicrhewch eich bod yn gorffwys iawn pan fydd y diwrnod mawr yn cyrraedd. Dim ffilmiau hwyr y nos ac amserlenni afreolaidd. Argymhellir o leiaf saith i naw awr o gwsg y noson yn ogystal â bwyta diet iach a chytbwys o ffrwythau ffres, llysiau, grawn cyflawn, a chig heb lawer o fraster. Mae hwn yn baratoad cyn-briodas angenrheidiol ar gyfer unrhyw briodferch.


deallusrwydd emosiynol mewn priodas

Yfed digon o ddŵr ac os ydych chi'n ysmygwr efallai roi'r gorau iddi am ychydig neu o leiaf ei gadw'n isel tan eich priodas. Bydd hyn i gyd yn ychwanegu at eich teimlad cyffredinol o les ar eich diwrnod pwysig.

Workout yn gymedrol. Peidiwch â rhoi cynnig ar cardio eithafol na gor-ymestyn eich gallu corfforol . Byddai aros mewn siâp yn sicr yn gwneud ichi edrych yn dda ond peidiwch â mynd dros ben llestri neu bydd yn effeithio'n andwyol ar eich iechyd. Awgrymiadau Paratoi Cyn Priodas ar gyfer Priodfab

4. Ysgrifennwch nodiadau cariad bach

Mae'r gall y cyfnod cyn-briodas fod yn amser llawn straen, yn enwedig i'ch dyweddi . Felly peidiwch ag anghofio ysgrifennu ei nodiadau cariad bach o bryd i'w gilydd. Gall dim ond “Rwy'n Caru Chi” syml fynd yn bell wrth droi'r amser paratoi hwn yn atgof gwerthfawr arall i chi ei rannu gyda'ch gilydd.


agosatrwydd emosiynol mewn priodas

Gallwch chi ddechrau’r nodyn gydag archwiliad arbennig fel ‘annwyl ryfeddod fy mywyd’ a dywedwch rywbeth cadarnhaol yn gadarnhaol i fynegi eich hoffter iddi hi. Ceisiwch gael ei ddanfon â llaw gan rywun i'w wneud hyd yn oed yn fwy arbennig.

Dangoswch eich creadigrwydd rhamantus, gwnewch ef yn benodol ac yn ystyrlon, a gorffenwch hi bob amser gyda dyfyniad cariad ar ba mor hapus ydych chi am ei chael hi yn eich bywyd.

5. Trefnwch yr ymarfer

Mae'r ymarfer priodas gyda'r parti priod a'r person a fydd yn gweinyddu yn y briodas yn rhan sylweddol o osod pawb yn gartrefol fel eich bod i gyd yn gwybod yn union pryd a ble i wneud a dweud popeth. Fel y priodfab, gallwch drefnu heno, a swper wedi hynny efallai, fel dathliad bach cyn y briodas.

Cadwch eich ymarfer priodas yn gyflym, yn hawdd ac yn syml. Cofiwch ei fod yn ymarfer felly nid oes rhaid i chi berfformio pob rhan o'r seremoni. Sicrhewch fod pawb yn eu lle yn gwybod sut y byddai gofod gan bawb.

Yn gyflym rhedeg trwy ddarllen y seremoni i wirio am unrhyw eitemau y gallai fod eu hangen yn ystod y seremoni. Ymarfer cerdded i mewn a cherdded allan fel y gall pawb ymgyfarwyddo â lle mae angen iddynt fod a dod i mewn ac allan yn llwyddiannus.

6. Ymarfer eich addunedau

Ac yna wrth gwrs mae'r addunedau! Y dyddiau hyn, mae'n boblogaidd i'r cwpl priod ysgrifennu eu haddunedau eu hunain. Beth bynnag fydd yr achos, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n adnabod eich addunedau, neu fod gennych gopi printiedig wrth law fel y gallwch hwylio trwy'r rhan hanfodol honno o'r seremoni.

Ymarfer ac ymarfer yr addunedau yn uchel, o flaen drych a cheisio siarad yn glir ac yn araf . Cofiwch eich addunedau a bob amser edrychwch i mewn i lygaid eich partner wrth eu hadrodd yn y briodas.

7. Byddwch yn barod am antur eich bywyd

Efallai y byddai rhan bwysicaf eich paratoadau cyn-briodas yn eich calon a'ch meddwl eich hun i fod yn barod ar gyfer antur eich bywyd. Wrth i chi ymuno â'ch priodferch sy'n gwenu, gwyddoch eich bod chi'n barod i roi 100% o'ch cariad a chi'ch hun wrth i chi ddechrau'r bennod newydd hon o'ch bywyd gyda'ch gilydd.