7 Awgrymiadau Cyflym i Reoli Cyllid mewn Priodas

Awgrymiadau Cyflym i Reoli Cyllid mewn Priodas

Yn yr Erthygl honMae siarad am gyllid a phriodas yn un o'r pynciau pwysig hynny sy'n ennyn ymatebion yn amrywio o “Mae'n bwnc rydyn ni'n ei osgoi” i “Mae cyllideb ein cartref yn gwbl dryloyw.”Mae gan lawer o gyplau broblemau gyda chyllid yn eu priodas; mewn gwirionedd, mae arian yn safle tri ar y rhestr o resymau y mae cyplau yn ysgaru, ar ôl materion cyfathrebu ac anffyddlondeb.

Nid oes rhaid i arian fod yn wraidd pob drwg, yn enwedig o ran eich priodas. Os gwnewch ychydig o waith preemptive, gallwch reoli unrhyw broblemau cysylltiedig ag arian a allai ddigwydd yn eich priodas.
NJ undeb sifil

Dyma sawl awgrym i'ch helpu chi i gadw dadleuon am gyllid o leiaf, gan ddechrau gydag ymarferion i'w gwneud cyn i chi ddweud “Rwy'n gwneud.”

Gwyliwch hefyd:1. Dechreuwch siarad am arian cyn y briodas

Gallwch wneud hyn ar eich pen eich hun, ond os ydych chi'n cymryd rhan mewn cwnsela cyn-geni, gadewch i'ch cwnselydd arwain y drafodaeth hon.

Byddwch am ddatgelu'r dyledion sydd gennych eisoes, megis benthyciadau myfyrwyr, ceir neu gartref, a dyled cardiau credyd.

Os nad hon yw eich priodas gyntaf, rhannwch â'ch partner unrhyw rwymedigaethau alimoni a chynhaliaeth plant sydd gennych. Siaradwch am eich cyfrifon banc a beth sydd ynddynt: gwirio, cynilo, buddsoddi, ac ati.

Penderfynwch sut y bydd eich cyllid yn cael ei reoli unwaith y byddwch yn briod: cyfrif ar y cyd, cyfrifon ar wahân, neu'r ddau?

2. Archwiliwch eich perthynas ag arian

Oes gennych chi a'ch partner farn wahanol ar arian? A yw un ohonoch chi'n arbedwr, a'r llall yn wariwr?

Os nad ydych chi'n cyd-fynd â sut rydych chi'n meddwl y dylid gwario (neu arbed) eich arian, mae angen i chi weithio ar ddod o hyd i system rheoli cyllid sy'n bodloni'r ddau ohonoch chi.

Efallai penderfynu ar derfyn gwariant, dywedwch $ 100.00, ac mae angen cyn-gymeradwyo ar y cyd cyn unrhyw beth uwchlaw'r swm hwnnw cyn i'r eitem gael ei phrynu.

Os yw'n well gennych beidio â gorfod adeiladu consensws ar gyfer pryniannau mawr, efallai yr hoffech chi gadw cyfrifon “arian hwyl” ar wahân, wedi'u hariannu eu hunain, i'w defnyddio pan fyddwch chi eisiau rhywbeth i chi'ch hun, fel dillad neu gêm fideo.

Gall hyn helpu i leihau dadleuon gan nad ydych chi'n defnyddio arian o'r pot cyffredin.

3. Defnyddiwch gardiau debyd yn lle cardiau credyd ar gyfer gwariant

A fydd yn gwneud gwahaniaeth o ran sut mae cyllideb eich cartref yn cael ei rheoli os yw eich cyflogau'n amrywio'n sylweddol? A yw'r naill neu'r llall ohonoch yn teimlo cywilydd ynglŷn â sut rydych chi'n gwario'ch arian?

A ydych erioed, yn y gorffennol, wedi cuddio unrhyw bryniannau neu wedi ennill gormod o ddyled cardiau credyd oherwydd gorwario? Os yw hyn yn wir, efallai bod torri'ch cardiau credyd a defnyddio cardiau debyd yn unig yn gwneud synnwyr ariannol da i chi.

4. Diffinio nodau tymor byr a thymor hir ar gyfer eich arian

Dylai'r ddau ohonoch gytuno ar gynilo ar gyfer ymddeol a sefydlu cronfa argyfwng rhag ofn colli swydd. Faint hoffech chi ei roi mewn cyfrif cynilo bob mis?

Trafodwch sut y gallech gynilo ar gyfer eich pryniant cartref cyntaf, prynu car newydd, neu wyliau neu eiddo buddsoddi.

Ydych chi'n cytuno bod sefydlu cronfa coleg i'ch plant yn bwysig?

Ailedrych ar eich nodau ariannol tymor byr a thymor hir o leiaf unwaith y flwyddyn fel y gallwch bwyso a mesur ac adolygu a yw'r nodau hyn wedi esblygu (neu, yn well eto, wedi'u cyflawni!).

5. Trafod cyfraniad tuag at gefnogi rhieni

Siaradwch am beth fydd eich cyfraniad tuag at gefnogi eich rhieni, nawr ac yn y dyfodol, pan fydd eu hanghenion gofal iechyd yn cynyddu.

Byddwch yn dryloyw wrth “roi” aelod o'ch teulu gydag arian parod, yn bennaf os yw'r aelod o'r teulu hwnnw'n dibynnu ar eich haelioni yn hytrach na chael swydd ei hun.

Sicrhewch fod eich priod yn ymwybodol o'r trefniant hwn ac yn cytuno ag ef.

Trafodwch anghenion rhieni sy’n heneiddio, ac a fyddech yn agored i’w symud yn agosach atoch chi, neu hyd yn oed i mewn i’ch cartref. Sut fydd hyn yn effeithio ar eich sefyllfa ariannol?

6. Penderfynu ar drefniant ariannol i blant

Beth yw eich meddyliau am lwfansau? A ddylid talu plant am dasgau sy'n cyfrannu at redeg yr aelwyd yn llyfn? Pan fyddant yn ddigon hen i yrru, a ddylid rhoi car iddynt, neu a ddylent weithio iddo?

A ddylai pobl ifanc yn eu harddegau weithio'n rhan-amser wrth barhau yn yr ysgol? A choleg? A ddylent helpu i gyfrannu at hyfforddiant? Cymryd benthyciadau myfyrwyr? Beth am unwaith eu bod wedi graddio o'r brifysgol?

A fyddech chi'n parhau i ganiatáu iddynt fyw yn ddi-rent gartref? A fyddech chi'n helpu gyda rhent eu fflat cyntaf?


sut i atal eich cariad rhag twyllo

Mae'r rhain i gyd yn bynciau da i'w trafod gyda'ch priod, ac ailedrych arnynt wrth i'r plant dyfu, ac wrth i'ch sefyllfa ariannol newid.

7. Trafodwch dreuliau os mai dim ond un priod sy'n ennill ar gyfer yr aelwyd

Weithiau, gall cael un priod aros gartref ac un enillydd cyflog arwain at wrthdaro arian, oherwydd gall yr enillydd cyflog deimlo fel y dylent gael mwy o lais o ran sut y dylid rheoli arian yn y teulu.

Dyma pam ei bod yn hanfodol i'r unigolyn sy'n aros gartref gael rhyw fath o swydd lle maen nhw, hefyd, yn teimlo ymdeimlad o reolaeth dros arian.

Mae yna lawer o bosibiliadau i briod yn y cartref ddod ag ychydig o arian parod i mewn: gwerthu eBay, ysgrifennu ar ei liwt ei hun, tiwtora preifat, gofal plant yn y cartref neu eistedd anifeiliaid anwes, gwerthu eu crefftau ar Etsy, neu gymryd rhan mewn arolygon ar-lein.

Y nod yw teimlo eu bod hefyd yn cymryd rhan yn iechyd ariannol y teulu a bod â rhywfaint o'u harian eu hunain yn ymwneud ag y dymunant.

Mae angen i'r enillydd cyflog gydnabod cyfraniad yr enillydd nad yw'n gyflog. Maen nhw'n cadw'r tŷ a'r teulu i redeg, a heb y person hwn, byddai'n rhaid i'r enillydd cyflog dalu rhywun i wneud hyn.

Rydych chi'n dîm ar sail gyfartal, a hyd yn oed os mai dim ond un ohonoch sy'n gweithio y tu allan i'r tŷ, mae'r ddau ohonoch chi'n gweithio.

Gall archwilio cyllid yn eich priodas fod yn faes sensitif, ond y peth gorau y gallwch ei wneud yw bod yn agored, yn onest, ac yn ymroddedig i gyfathrebu'n barhaus am y pwnc hwn.

Dechreuwch eich priodas ar y droed dde trwy siarad am stiwardiaeth ariannol dda a llunio cynllun rhesymol i ddelio â chyllidebu, gwariant a buddsoddi.

Mae sefydlu arferion rheoli arian da yn gynnar yn eich priodas yn rhan annatod o fywyd iach, hapus a sefydlog yn ariannol gyda'ch gilydd.