7 Rheswm Pam Bydd Ymarfer Corff Gyda'n Gilydd yn Gwella Eich Perthynas

7 Rheswm Pam Bydd Ymarfer Corff Gyda Rydyn ni i gyd yn gwybod pa mor dda yw'r ymarfer ar gyfer bron pob agwedd o'n bywydau. Mae'n hybu iechyd yr ymennydd, yn gwella imiwnedd, yn helpu gyda threulio, ac yn cynyddu ansawdd cwsg. Ond ydych chi erioed wedi meddwl sut y bydd ymarfer gyda'ch gilydd yn gwella'ch perthynas?

Yn yr Erthygl hon

Gall ymarfer corff gyda'ch partner wella'ch perthynas yn ddramatig mewn amrywiaeth o ffyrdd. Dyma sut y gallech elwa o weithio allan gyda’ch partner:

1. Mwy o deimladau positif tuag at eich person arwyddocaol arall

Pan fyddwch chi'n gwneud pethau rydych chi'n eu mwynhau gyda'ch partner, rydych chi'n mwynhau'ch perthynas â'r person hwnnw hyd yn oed yn fwy. Mae hyn yn digwydd trwy bŵer cymdeithasu.

Mae'n debyg i'r ffordd y bydd cael rhywun i ddal paned poeth o goffi wrth siarad â chi yn gwneud iddynt deimlo'n berson cynnes yn anymwybodol.

Yn yr un modd, bydd nodio'ch pen tra bod rhywun yn siarad â chi yn gwneud iddynt deimlo eich bod ar yr un dudalen â nhw.

2. Mae endorffinau yn gwneud i chi deimlo'n dda

Mae ymarfer corff yn achosi rhyddhau endorffinau . Rhyddheir endorffinau yn ystod ymarfer corff am ddau brif reswm.

Yn gyntaf, maent yn gweithredu fel poenladdwyr natur i leihau canfyddiad poen. Roedd angen rhyddhau endorffinau er mwyn goroesi yn ein dyddiau cynnar oherwydd byddai llai o boen yn ein helpu i ddianc rhag ysglyfaethwr neu ddal yr ysglyfaeth yr oeddem yn ei erlid.

Yn ail, mae endorffinau yn codi hwyliau trwy ysgogi'r hormon hapusrwydd dopamin. Mae dopamin, a elwir yn hormon gwobrwyo, yn gwneud inni deimlo'n dda am weithgaredd penodol. Mae hefyd yn annog dysgu.

Pe baem ni mewn sefyllfa lle roedd angen i ni ymdrechu ein hunain, byddai angen i'r ymennydd ddysgu am yr hyn a ddigwyddodd fel y gallwn wneud penderfyniadau callach yn y dyfodol.

Roedd dysgu cynyddol yn ystod ymarfer yn ein hatgoffa o ba feysydd i gadw llygad arnynt am ysglyfaethwyr neu lle daethom o hyd i'n pryd olaf.

Stori hir yn fyr, mae endorffinau yn gwneud i chi deimlo'n dda. Pan fyddwch chi'n teimlo'n dda wrth wneud rhywbeth gyda'n person arwyddocaol arall, rydych chi'n cysylltu emosiynau cadarnhaol â nhw.

Bydd gwneud ymarfer corff yn rheolaidd gyda'ch partner yn eich helpu i fwynhau eu cwmni yn rheolaidd. Fe sylwch y bydd bod yn agos atynt yn gwneud ichi deimlo'n dda.

3. amser ansawdd

Un o'r rhesymau mwyaf pam mae perthnasoedd yn methu, ar ôl cam-gyfathrebu, yw diffyg amser o ansawdd a dreulir gyda'i gilydd.

Wrth i’n prif nodau newid o garu partner i fagu plant neu weithio i ddarparu ar gyfer y teulu, mae’n mynd yn rhy hawdd anghofio ein cariad cyntaf.

Yr manteision gweithio allan fel cwpl ar gyfer eich sesiwn ymarfer corff dyddiol sicrhewch eich bod yn treulio amser o ansawdd ar eich pen eich hun gyda'r person hwnnw.

4. Yn rhoi rhywbeth i chi siarad amdano

Mae cyd-ddealltwriaeth a pherthnasedd yn ddwy elfen hanfodol o sgwrs arwyddocaol, ystyrlon. Ar y dechrau, mae'r ddwy gydran hyn yn hawdd eu bodloni mewn perthynas newydd.

Mae gan y ddau barti ddiddordeb mewn dod i adnabod eu partneriaid arfaethedig. Mae rhan fawr o’r sgwrs wedi’i hanelu at fwriadau ei gilydd – rhywbeth y mae gan y ddau berson ddiddordeb ynddo.

Wrth i fywyd fynd yn ei flaen, efallai y bydd John yn siarad gormod am ei brosiect newydd yn y gwaith, tra bod Jane eisiau trafod y ddeinameg gymdeithasol ddiweddaraf yn ei swydd nawr bod yr hyfforddeion newydd wedi ymuno â'r tîm.

Heb ddigon o gyd-destun na pherthnasedd, gallai John a Jane golli diddordeb ym mywyd gwaith presennol ei gilydd. Hyd yn oed os nad ydyn nhw, dim ond cymaint y gallwch chi siarad am eich swydd cyn iddi ddod yn ailadroddus.

Mae John a Jane angen rhywbeth i siarad amdano sy'n cynnwys y ddau ohonyn nhw - rhywbeth y mae'r ddau ohonyn nhw'n cymryd rhan weithredol ynddo gyda'i gilydd.

Bydd dechrau ymarfer corff newydd gyda'n gilydd hefyd yn dod â John a Jane yn agosach at ei gilydd oherwydd bydd John yn dysgu gwerthfawrogi nad yw Jane byth yn rhoi'r gorau iddi tra bydd Jane yn gweld bod John yn gryfach nag y mae'n edrych.

5. Yn lleihau tensiwn

Yn lleihau tensiwn Credaf nad yw perthynas nad oes ganddi unrhyw ffrithiant yn berthynas wirioneddol. Beth ydw i'n ei olygu? Po agosaf y byddwch chi'n cyrraedd rhywun, y mwyaf tebygol ydych chi o ddod o hyd i feysydd lle mae angen i chi gyfaddawdu.

Nid yw pob person yr un peth, a gall gwahaniaethau mewn rhai egwyddorion arwain at rwystredigaeth. Gall y rhain gynnwys pa ddull i'w fabwysiadu wrth fagu'r plant, sut i wario'r arian ychwanegol, neu sut olwg ddylai fod ar y tŷ.

Bydd effeithiau lleddfu poen, gwella hwyliau, a hybu canolbwyntio o endorffinau yn helpu cyplau i ddod i atebion yn gyflymach.

Bydd problemau’n ymddangos yn llai dramatig, bydd emosiynau negyddol yn toddi i ffwrdd a bydd yn haws i’r ddwy ochr ddeall barn y llall ar y mater.

Mae’r hwb mewn egni a llai o densiwn o weithio allan yn arwyddocaol rheswm pam y dylai cyplau chwysu gyda'i gilydd.

6. Llai o deimladau o straen a phryder

Rheswm hollbwysig arall pam y bydd ymarfer corff yn lleihau unrhyw densiwn posibl rhwng y ddau berson yw oherwydd ei effaith unigryw ar cortisol. Mae cortisol, a elwir yn hormon straen, yn cael ei ryddhau pan fydd yr ymennydd yn synhwyro adfyd neu berygl.

Un o'i brif swyddogaethau yw paratoi'r corff ar gyfer mwy o allbwn corfforol i ddianc rhag y bygythiad neu i ddelio â'r sefyllfa dan sylw. Pan ryddheir cortisol, ond nid yw ymarfer corff yn dilyn, mae'r corff yn cymryd yn ganiataol bod y bygythiad yn dal i fod wrth law ac yn cadw'r corff yn barod ar gyfer ymdrech gorfforol.

Dyma beth sy'n achosi clymau yn y cyhyrau cefn neu gur pen o ormod o straen. Mae ymarfer corff yn helpu i reoleiddio lefelau cortisol oherwydd ei fod yn dweud yn anuniongyrchol wrth y corff yr ymdriniwyd â'r sefyllfa, a gall y corff fynd yn ôl i'w gyflwr naturiol, hamddenol.

Dyma pam mae ymarfer corff yn gymaint o leddfu straen.

Gall ymarfer gyda'ch gilydd leihau'r tensiwn a deimlir rhwng dau berson. Yn ogystal, bydd lleddfu straen gyda'ch partner yn osgoi rhoi'r syniad i chi fod angen seibiant oddi wrtho ef neu hi i ddychwelyd i gyflwr o ymlacio.

Bydd gwneud ymarfer corff gyda'ch partner, felly, yn gwella'ch teimladau o ymlacio a mwynhad am eich partner arall, tra'n lleihau teimladau o rwystredigaeth neu adfyd tuag at y person hwnnw.

7. Cyrraedd nodau gyda'ch gilydd

Does dim byd yn dod â phobl yn nes at ei gilydd na chael nod cyffredin i weithio tuag ato – gyda’n gilydd. Dyma pam mae timau chwaraeon yn aml yn agosach at ei gilydd na'r hyn ydyn nhw at aelodau eu teulu.

Pan fyddwch chi a'ch priod yn gweithio tuag at yr un nod, rydych chi'n fwy tebygol o fod eisiau eu helpu i symud ymlaen oherwydd bydd yn effeithio'n uniongyrchol ar ba mor dda rydych chi'n gwneud.

Nid yn unig y mae hyn yn rhoi diddordeb personol i chi yn lles eich partner ac yn achosi i chi deimlo tosturi tuag ato bob dydd. Ond mae hyn hefyd sut y gall ymarfer corff wella eich perthynas.

Casgliad

Gallai ymarferion cwpl wella eich perthynas a rhoi ymdeimlad o gydymdeimlad i chi a'ch partner. Byddwch yn dechrau eu gweld fel eich cefnogwr mwyaf a chefnogwr gydol oes, yn lle rhywun rydych chi'n ei chael hi'n anodd cyd-dynnu. Po fwyaf o rwystrau rydych chi'n eu hwynebu fel cwpl, y mwyaf y byddwch chi'n bondio fel uned sengl.

Cofiwch ddod o hyd i weithgaredd y mae'r ddau ohonoch yn ei fwynhau ac yn cefnogi eich dau nod. Efallai y bydd angen i chi roi cynnig ar amrywiaeth o bethau cyn i chi ddod o hyd i'r ffit perffaith.

Mae rhai cyplau yn gwneud orau gyda rhediad yn gynnar yn y bore, tra bod yn well gan eraill herio cwpl arall yn y cwrt sboncen neu ddawnsio mewn stiwdio leol. Gallwch chi wir wella'ch bywyd corfforol a chymdeithasol ar yr un pryd!

Ranna ’: