8 Awgrym ar Ofyn i'ch Partner am Berthynas Amlamoraidd

Gwraig â Dau Wr Yn Cynrychioli Triongl Rhamantaidd Neu Berthynas Amryliw

Yn yr Erthygl hon

Felly rydych chi am ofyn i'ch partner a fydden nhw'n fodlon bod mewn perthynas amryfal, ond dydych chi ddim yn gwybod sut?

Peidiwch â'ch casáu pan fyddwch chi mewn a perthynas unweddog , yna mae pethau'n dechrau mynd ychydig yn ddiflas gyda'r ddau ohonoch yn teimlo eich bod mewn blwch na all ond un person ei agor?

Weithiau, bydd ygwreichionen yn marw, ac mae meddwl y dylai eich meddwl, eich corff, a'ch enaid am byth berthyn i un person yn anodd i rai pobl.

Byddai eraill yn dweud bod y teimladau a ddaw gyda ffiniau o'r fath yn ddryslyd. Hurt, hyd yn oed!

Ond, os ydych chi wedi bod mewn aperthynas ramantusgyda sawl partner o'r blaen, rydych chi'n gwybod am beth rydyn ni'n siarad.

Os nad ydych erioed wedi bod mewn un, ac yn chwarae gyda'r syniad o a ffordd o fyw aml-amoraidd , darllen ymlaen. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n gwybod sut brofiad yw bod mewn perthynas aml-amraidd .

|_+_|

Byddwch yn dawel eich meddwl y byddwn yn gwneud ein gorau i roi cyngor perthnasoedd gwych i chi. Gadewch i ni ymchwilio i fanylion gofyn y cwestiwn mawr.

1. Dywedwch wrth eich partner faint rydych yn eu gwerthfawrogi

Pan ofynnwch i'ch partner am y tro cyntaf a fyddent yn fodlon bod mewn priodas aml-amoraidd gyda chi, gallai pethau fynd ychydig yn rhewllyd os na fyddwch yn mynd at y pwnc gyda'r naws gywir.

Fodd bynnag, os ydych chi bob amser wedi bod ar yr un dudalen am y mwyafrif o faterion, byddant yn deall eich angen am hynmath o berthynas.

Ond cyn i chi hyd yn oed drafod pwnc polyamory i'ch partner, esbonio pa mor bwysig ydyn nhw i chi ac faint rydych chi'n gwerthfawrogi eich perthynas â nhw .

Cofiwch nad yw hyn yn fodd o flacmelio i mewn i polyamory ond yn hytrach yn ffordd i chi gadarnhau eu safle yn eich bywyd.

Byddwch yn barchus . Gallai partner ystyried eich angen am berthynas agored fel diffyg ar eu rhan.

2. Gofynnwch gwestiynau archwiliadol yn gyntaf

Cyn i chi ddechrau gofyn am y math hwn o berthynas, gofynnwch i'ch partner a fyddent yn ystyried siarad amdano.

Ceisiwch siarad am beth yw perthynas amryliw. Os yw'ch partner yn anghyfforddus, ni fydd yn cymryd gormod o amser i chi ddirnad.

|_+_|

3. Siaradwch drosoch eich hun ac osgoi rhagdybiaethau negyddol

Cwpl Du Yn Cael Sgwrs Yn Eu Stafell Fyw

Pan fyddwch yn dod i fyny y pwnc o gael anperthynas agored, sicrhewch eich bod yn siarad yn glir am eich teimladau ac nid sut mae'r person arall yn effeithio ar eich bywyd.

Efallai y byddai'n help i gael cyngor aml-amryliw gan gwnselydd neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddo cyn siarad â'ch partner.

Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo'n rhwystredig, peidiwch â dweud sut rydych chi'n meddwl y byddai'r berthynas hon yn eich rhyddhau o gydiwr eich partner. Yn lle hynny, siaradwch am sut mae mwy o ryddid yn hanfodol i chi .

4. Deall eich angen am berthynas amryliw

Os oes gennych chi eisoes materion yn eich priodas , ni fydd bod mewn perthynas o'r fath yn eu trwsio. Gallent hyd yn oed eich tynnu ymhellach oddi wrth eich partner.

Darllenwch rai straeon perthynas amryfal am gyplau go iawn a phenderfynwch sut yr effeithiodd arnynt cyn i chi neidio i mewn i un.

Gallech chi golli eich partner mewn perthynas amryliw agored os nad yw’r ddau ohonoch yn siarad yr un iaith. Chwiliwch eich hun a meddyliwch pam y byddai'n well gennych fod yn gwpl aml-amori.

Os na allwch chi sefyll eich gilydd mwyach, mae'n well ichi fynd ar wahân na bod yng nghanol polyamory.

Os ydych chi'n teimlo bod eich perthynas yn gryf a byddai perthynas agored yn cryfhau'r undeb yn unig, ewch ymlaen i edrych ar y safleoedd dyddio ar-lein gorau . Gallech ddod o hyd i bartner sy'n fodlon bod yn rhan o'ch polyamory.

|_+_|

5. Parhau i fuddsoddi yn eich perthynas

Os yw’ch partner i gyd i mewn ac wedi rhoi’r golau gwyrdd ar gyfer perthynas agored, nid yw’n golygu y dylech fod yn ofalus iawn i’r gwynt a rhoi’r gorau i weithio ar eich prif undeb.

Sicrhewch fod eichsgiliau cyfathrebuhyd at par. Hefyd, sicrhewch eich bod chi a'ch partner yn datblygu paramedrau pob perthynas rydych chi'n ymwneud â hi gyda'ch gilydd.

Cofiwch, dylai polyamory fod yn bwynt i gryfhau'ch undeb, nid ei ddinistrio. Wrth i chi barhau i archwilio gyda'ch gilydd, rhestrwch y buddion perthynas amryfal yr ydych yn ceisio'u cael.

Chwiliwch am gynghorydd pwy fydd yn rhoi ffeithiau polyamori craidd caled i chi fel eich bod chi'n arfog ac yn barod.

6. Sicrhewch fod gennych ddarlun clir o'r hyn yr ydych ei eisiau

Merch Hapus Wedi

Gall bod mewn polyamory, ar adegau, fod yn llethol os nad yw wedi'i ystyried yn ofalus. Rhaid i chi a'ch partner fod ar yr un tîm pan ddaw i sut y byddwch chi i gyd yn ymddwyn yn y berthynas.

Ydych chi'n chwilio am berthynas agored i fflyrtio, neu a ydych chi'n bwriadu cael rhyw gydag unigolion lluosog?

Nid oes unrhyw set rheolau perthynas polyamorous , a chyhyd â bod eich partner eisiau'r un peth, mae'n dda ichi fynd.

|_+_|

7. Gadewch i'ch partner fentro allan yn gyntaf

Mewn llawer o achosion, fe welwch fod yna un partner sydd eisiau archwilio polyamory tra nad yw'r llall mor barod.

Y meddwl o chwilioawgrymiadau perthynas agoredyn ddiddorol. Ond, mae'r rhan fwyaf o bobl yn ofni mynd allan i fynd ati i chwilio am bobl y gallent fod mewn perthynas amryliw â nhw.

Dyma'r peth. Os mai chi yw'r un a gododd y pwnc o eisiau polyamory, anogwch eich partner i roi cynnig arno yn gyntaf. Bydd hyn yn y pen draw yn taflu allan yr ofn eich bod yn chwilio am berthynas agored oherwydd eu beiau, a gallech adeiladu ymddiriedaeth yn y pen draw.

Byddwch yn hael gyda'ch partner. Gadewch iddynt ddarganfod drostynt eu hunain pa mor bell y byddent yn fodlon mynd am berthynas agored, gan y bydd yn eu helpu i symud ymlaen â'r penderfyniad.

8. Cymer Pethau Araf

Peidiwch â chymryd pethau'n rhy gyflym i'ch partner.

Mae Polyamory yn gyfle i'r ddau ohonoch archwilio un agwedd ar eich gilydd yn araf. Os ewch chi'n rhy gyflym, fe allech chi golli'ch hun neu'ch partner.

Archwiliwch un agwedd ar amryliw ar y tro a rhowch amser i'ch partner ddarganfod.

Trafodwch gyda'ch gilydd a oes angen i chi roi'r gorau i rai arferion ac a ddylech chi ymgorffori dulliau gwahanol ar gyfer eich un chiperthynas agored i waith.

|_+_|

Casgliad

Mae perthnasoedd aml-amoraidd wedi bod yno ers degawdau, ac maen nhw'n dal i weithio i gannoedd o gyplau allan yna.

Os ydych chi'n mynd i wneud i polyamory weithio, meddyliwch am ei fanteision posibl.

Hefyd, rhaid i chi wybod hynny mae llawer o daleithiau bellach yn cydnabod polyamory . Gallwch ddewis ceisio cyngor cyfreithiol proffesiynol i wybod am y rheolau a'r rheoliadau yn eich gwladwriaeth ynghylch polyamory.

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: