8 Peth Beirniadol i'w Trafod Cyn Priodas

pethau i

Yn yr Erthygl honMae priodas yn bartneriaeth oes a fydd nid yn unig yn newid eich bywyd ond eich perthynas â'ch partner. Er gwaethaf adnabod eich partner am sawl blwyddyn, am y tro, efallai y byddwch yn datrys sawl agwedd gudd ar eu personoliaeth ar ôl priodi.Nid yw'r nodweddion anhysbys hyn o reidrwydd yn ddrwg. Yn syml, mae priodas yn sefydlu hafaliad hollol wahanol nag y mae yn ystod y cyfnod dyddio.

Gyda phriodas daw llawer o gyfrifoldebau nad oes unman yn y llun pan rydych chi'n dyddio. Er enghraifft, nid yw cyllid na phlant yn perthyn i'r categori o bethau i'w trafod cyn priodi.Dyna pam ei bod yn bwysig iawn i'r ddau bartner feddu ar ddealltwriaeth glir o'r hyn y maent ei eisiau, ei ddisgwyl, neu nad ydynt ei eisiau o'r berthynas cyn ymgymryd ag ymrwymiad priodas mewn gwirionedd.

Nid yw hyn yn golygu y byddwch chi a'ch partner yn cytuno ar bopeth - ond mae angen i chi o leiaf ddod i gyd-ddealltwriaeth fel eich bod chi'n gwybod disgwyliadau'ch gilydd, ac nad ydych chi'n cael eich synnu'n annymunol yn nes ymlaen.

Felly, beth allwch chi ei wneud cyn priodi? Beth yw'r pethau i siarad amdanynt cyn priodi?Mae gan bawb flaenoriaethau gwahanol, felly os ydym yn dechrau corlannu, gall fod pethau diddiwedd i'w hystyried cyn priodi. Serch hynny, yn yr erthygl hon mae ar y rhestr fer rai o'r pethau hanfodol i'w trafod cyn priodi.

Mae'r canlynol yn cael y pethau i'w gwybod cyn i chi briodi.

1. Plant a mabwysiadu

Mae'n hanfodol eich bod chi a'ch partner yn trafod pwnc plant yn drylwyr cyn priodi fel nad yw'r un ohonoch yn disgwyl rhywbeth nad yw'r llall ei eisiau.Felly, dyma rai o'r pethau pwysig i'w gwybod cyn priodi, sy'n troi o gwmpas pwnc plant.

Ymhlith y pynciau mae, ond nid ydyn nhw'n gyfyngedig i: a ydych chi eisiau plant ai peidio; os gwnewch chi, faint o blant yr hoffech chi eu cael; pryd yr hoffech geisio cael plant; p'un a yw mabwysiadu neu faethu yn opsiwn ai peidio; ac a hoffai'r naill neu'r llall ohonoch roi cynnig ar driniaethau ffrwythlondeb os na fydd beichiogi yn digwydd ar ôl cyfnod penodol o amser.2. Lleoliad

Nid yw'n anghyffredin i briodasau fod dan straen pan fydd un partner eisiau symud - am swydd neu hyd yn oed newid cyflymder - ac nid oes gan y llall unrhyw fwriad i adael ei leoliad presennol. Cyn i chi briodi, siaradwch am ble hoffai pob un ohonoch fyw .

Ydych chi eisiau byw yn eich sir, dinas neu wladwriaeth bresennol? Ydych chi'n agored i'r posibilrwydd o symud i rywle hollol wahanol?


sut mae cariad yn newid dros amser

Os felly, pa amgylchiadau fyddai'n gwneud symud yn gytûn - fel cynnig swydd neu lawer iawn ar y tŷ? Ydych chi am roi “gwreiddiau” i lawr neu a fyddech chi'n casáu aros mewn un lle am gyfnod rhy hir?

Unwaith eto, efallai na fyddwch yn cytuno'n llwyr - ond yn enwedig o ran pethau fel penderfynu ble i fyw, mae'n hanfodol gwybod disgwyliadau o flaen amser.

3. Cyfrifon banc a biliau

A fydd gennych gyfrif banc ar y cyd, ac, os felly, pa ddisgwyliadau neu gyfyngiadau fydd gennych ar gyfer eich partner?

F. neu enghraifft, a fydd disgwyl i bob partner hysbysu'r llall cyn tynnu arian allan o'r cyfrif, neu a yw'r cyfrif yn cael ei ystyried yn cael ei rannu yn yr ystyr gyflawn? Neu a fyddech chi yn lle cadw cyfrifon ar wahân, sy'n cadw'ch arian ddim ar gael i'r partner arall?

Bydd angen i chi drafod pwnc biliau hefyd. A fydd pob partner yn gyfrifol am filiau penodol? A fydd y ddau ohonoch yn cyfrannu swm cyfartal i bob bil? Beth fydd yn digwydd os na allwch fforddio talu bil?

Mae arian yn bwnc cain, ond oherwydd bod ganddo'r potensial i achosi rhai rhwygiadau difrifol i lawr y lein, rhaid ei drafod cyn i chi ymuno â'ch gilydd mewn priodas.

4. Crefydd

Mae crefydd yn fater sensitif iawn, ac yn sicr mae'n gymwys i fod yn un o'r pethau hanfodol i'w drafod cyn priodi.

Os ydych chi'n dilyn yn grefydd benodol neu os oes gennych system gredo benodol, pa mor bwysig yw hi i'ch partner gael ei dilyn neu ei pharchu? Os oes ganddyn nhw ffydd hollol wrthgyferbyniol neu agnostig, pa mor dda mae hynny'n mynd gyda chi?

Hefyd, os ydych chi am gael plant yn y dyfodol, pa grefydd yr hoffech iddyn nhw ei dilyn?

Mae'r rhain i gyd yn bethau i feddwl amdanynt cyn priodi. Efallai y bydd y materion yn ymddangos yn sbwriel ar hyn o bryd, ond yn nes ymlaen, gallant gynyddu i lefelau annormal cyn i chi sylweddoli hyd yn oed.

5. Rhannu tasgau cartref

Rhannu tasgau cartref

Mae angen i'r ddau ohonoch fod yn hollol glir ynglŷn â sut rydych chi'n mynd i reoli'r tŷ a rhannu'r cyfrifoldebau ymysg eich gilydd.

Ni ddylai ddigwydd bod un o’r priod yn anwybyddu tasgau’r cartref yn llwyr, dim ond oherwydd eu bod yn camu y tu allan i ennill. Hefyd, ni ddylid gwthio pob cyfrifoldeb i lawr ar un partner yn unig.

Mae angen rhannu'r gwaith yn iawn o ran gwneud tasgau tŷ yn rheolaidd.

6. Penderfyniadau gyrfa

Wrth gwrs, nid ydych chi'n broffwyd nac yn seicig i ragweld y dyfodol. Gall eich dewisiadau gyrfa newid yn bendant gydag amser. Ond, mae angen i chi wybod beth yw hoffterau gyrfa sylfaenol eich priod o flaen amser.

Fe allai ddigwydd felly bod un o'r priod wrth ei fodd yn teithio'r byd a newid swyddi yn aml. Er y gallai fod angen i'r llall setlo i lawr mewn un lle oherwydd natur eu gyrfa.

Os byddwch chi'n colli allan ar y pethau hyn i wybod am eich gilydd cyn priodi, gallai arwain at wrthdaro mawr yn y dyfodol.

7. Rhwymedigaethau teulu

Rhwymedigaethau teuluol

Dyma un o'r pethau hanfodol i'w drafod cyn priodi. Mae'n eithaf posibl y gallai un ohonoch fod yn cael rhai rhwymedigaethau teuluol, na fyddech efallai wedi'u trafod wrth ddyddio.

Os ydych chi neu'ch priod yn bwriadu cefnogi'ch rhieni neu unrhyw aelod arall o'r teulu yn ariannol, mae angen i chi ei drafod yn fanwl cyn i chi briodi.

Gall fod materion eraill fel disgwyliadau teulu, eu rhan yn eich bywyd, a materion eraill o'r fath a allai swnio'n ddibwys i chi, ond nid i'ch partner. Trafodwch y cyfan ymhell ymlaen llaw.

8. Monogamy neu Polyamory

Beth arall i'w wybod cyn priodi?

Dyma bwynt pwysig!

Ydych chi'n barod i gadw at un person yn unig ar hyd eich oes? Ydych chi wedi torri allan am monogami?

Mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei ddarganfod amdanoch chi'ch hun cyn trafod pethau gyda'ch partner.


caledi priodas

Os oes gennych chi neu'ch partner dueddiad i gael sawl perthynas, rhaid i chi siarad amdano'n agored. Nid oes unrhyw reol mai monogami yw'r ffordd safonol o fyw.

Mae perthnasoedd polyamorous yn bodoli, a gallant fod yn llwyddiannus os yw'r ddau bartner yn barod amdano.

Gwyliwch hefyd:

Dyma rai o'r pethau pwysig i'w trafod cyn priodi. Pan fyddwch chi yng nghyfnod dyddio eich bywyd, mae'n well gennych sgyrsiau cariadus-dovey uwchlaw unrhyw beth arall.

Ond nid yw cakewalk yn cakewalk. Mae'n ymrwymiad am oes!

Felly, gwnewch restr o'r hyn sydd bwysicaf i chi a'r hyn sy'n gymwys fel pethau i'w trafod cyn priodi. Sicrhewch gyfathrebu agored a gonest gyda'ch partner, cyn i chi blymio'n ddwfn i fusnes difrifol y briodas.