9 Awgrym ar Sut i Oroesi'r Gwyliau fel Pâr

Goroesi

Yn yr Erthygl hon

Fel therapydd cyplau Lefel II PACT (Ymagwedd Seicobiolegol at Therapi Cyplau), rwy’n credu’n gryf yng ngrym perthynas weithredol ddiogel.Mae egwyddor fwyaf sylfaenol PACT yn galw ar bartneriaid i roi eu perthynas yn gyntaf a gwneud adduned i amddiffyn ei gilydd yn breifat ac yn gyhoeddus, er mwyn sicrhau perthynas ddiogel, gysylltiedig ac iach.
Mae'r cytundeb dan sylw yn addewid rhwng partneriaid, ni waeth beth fydd yn digwydd, y byddant bob amser ar yr un tîm.

Mae’r ymrwymiad hwn i lesiant ei gilydd yn gwella diogelwch a sicrwydd y berthynas yn ddramatig.

Gyda'r gwyliau ar ddod, mae llawer o bobl gan gynnwys cyplau yn profi teimlad o ofn a gorlethu, yn hytrach na chyffro. Maen nhw'n ofni treulio cyfnod estynedig gydag aelodau o'r teulu a allai fod yn heriol rhyngweithio â nhw ac yn teimlo wedi'u llethu gyda'r cynllunio prydau bwyd a'r siopa am anrhegion.

Dyma rai strategaethau y mae cyplau gweithredol diogel yn eu defnyddio i fynd trwy'r gwyliau

1. Cyfathrebu'n agored a chynllunio ymlaen

Dechreuwch y sgyrsiau am y digwyddiadau teuluol sydd i ddod gyda'ch partner yn gynnar fel y gall y ddau ohonoch roi eich pennau at ei gilydd a llunio cynllun. Mae trafodaethau o'r fath hefyd yn gyd-destun diogel i'r naill bartner neu'r llall rannu eu hofnau, eu pryderon, a'u pryder cyn belled â bod y partner arall yn parhau i fod yn agored, yn dderbyngar ac yn empathig.

Dylai’r darn cynllunio gynnwys manylion megis pa mor hir yr ydych am aros yng nghynulliad gwyliau eich teulu a pha awgrymiadau y bydd y ddau ohonoch yn eu defnyddio i ddangos i’ch gilydd eich bod yn teimlo’n anghyfforddus.

Os ydych chi'n cynnal y digwyddiad, gallwch chi gael trafodaethau am strwythur a hyd y cynulliad.

2. Blaenoriaethwch eich cynlluniau/traddodiadau

Byddwch yn ymwybodol o'r hyn yr hoffech chi a'ch partner ei wneud ar gyfer y gwyliau a'r traddodiadau y mae'r ddau ohonoch am eu cychwyn neu eu meithrin.

Dylai eich traddodiadau gwyliau gael blaenoriaeth dros eich traddodiadau chi a thraddodiadau teulu estynedig eich partner.

Os ydych chi'n cynnal cinio neu gynulliad teuluol, dywedwch wrth eich gwesteion eich bod yn disgwyl iddynt barchu'r traddodiadau a'r defodau yr hoffech chi a'ch partner eu cael yn ystod y pryd bwyd.

3. Mae'n iawn dweud na

Os ydych chi a'ch partner yn dymuno treulio'r gwyliau yn teithio neu'n aros adref yn lle eu talu gyda theulu estynedig, byddwch yn gyfforddus i ddweud na wrth y gwahoddiadau.

Os ydych chi'n onest â phobl ynglŷn â pham nad ydych chi'n gallu mynychu'r digwyddiad gwyliau, maen nhw'n llai tebygol o'i gymryd yn bersonol neu o deimlo'n sarhaus.

Cyfleu'n glir ac yn gryno yr hoffech chi a'ch partner dreulio'r gwyliau gartref neu efallai hedfan i'r Caribî.

4. Cadwch lygad ar eich gilydd

Cadwch olwg ar eich gilydd

Os penderfynwch dreulio'r gwyliau gyda theulu estynedig, rhowch sylw i iaith corff eich partner, mynegiant yr wyneb, a negeseuon llafar ar gyfer unrhyw arwyddion sy'n nodi eu bod yn teimlo'n anghyfforddus.

Os gwelwch eich partner yn cael ei gornelu gan aelod anodd o'r teulu, ymyrrwch mewn ffordd greadigol fel y gallwch roi cysur a chefnogaeth i'ch partner heb fod yn anghwrtais ag eraill.

Dewch yn glustog i’ch partner pan fyddwch chi’n gweld eich partner yn cael trafferth neu’n teimlo wedi’i lethu.

5. Gwiriwch i mewn gyda'ch gilydd

Yn y cynulliad neu'r digwyddiad teuluol, gwiriwch gyda'ch partner o bryd i'w gilydd i wneud yn siŵr ei fod yn iawn.

Gallwch gytuno ar awgrymiadau penodol ymlaen llaw y gall y ddau ohonoch eu defnyddio i gyfathrebu â'ch gilydd heb roi gwybod i eraill. Cyswllt llygad aml a gwirio llafar cynnil fel popeth cyflym yn iawn? gall fod yn fuddiol.

6. Aros yn agos

Defnyddiwch bob cyfle a gewch i fod yn gorfforol agos at eich partner. Eisteddwch wrth ymyl eich gilydd wrth y bwrdd cinio neu ar y soffa, daliwch eich dwylo, cofleidiwch eich gilydd neu rhwbiwch gefn eich partner.

Mae cyffyrddiad corfforol ac agosatrwydd yn cyfleu diogelwch a sicrwydd.

7. Peidiwch â gadael i'ch partner ddod yn rhywun o'r tu allan

Mewn sefyllfaoedd lle nad yw'ch partner yn adnabod llawer o bobl neu efallai ei fod yn mynychu cynulliad eich teulu am y tro cyntaf, peidiwch â gadael i'ch partner ddod yn ynysig.

Os yw’n amlwg i chi ei bod yn ymddangos bod eich partner wedi’i adael allan neu ei fod ar wahân, cynhwyswch nhw yn eich sgyrsiau a pheidiwch â gadael eu hochr.

8. Peidiwch â newid y cynllun

Dyma'r cyngor pwysicaf.

Peidiwch â gwyro oddi wrth y cynllun y cytunodd y ddau ohonoch i’w ddilyn ymlaen llaw. Os bydd y ddau ohonoch yn penderfynu gadael ar ôl amser penodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny. Peidiwch ag anwybyddu ciwiau eich partner eu bod yn cael eu gorlethu ac efallai yr hoffent adael yn gynt.

9. Trefnwch amser i ni

Atodlen

Trefnwch rywbeth hwyliog i chi a'ch partner, ar ôl y digwyddiad teuluol.

Efallai ei bod hi’n noson dawel gyda’ch gilydd, yn ddihangfa ramantus neu’n ddathliad i’r ddau ohonoch yn unig! Cael rhywbeth hyfryd i edrych ymlaen ato, ar ôl cyflawni eich rhwymedigaethau gwyliau.


Ranna ’: