A all Genynnau Drwg Fod yn Esgus am Drosedd neu Ysgariad?

Gall genynnau ymddygiadol fod yn achos y gwaethaf mewn personoliaeth ddynol A all genynnau drwg fod yn esgus dros ysgariad a throseddu?

Yn yr Erthygl hon

Mae yna farn y gall genynnau drwg fod yn esgus dros ysgariad, trosedd, trais domestig, twyllo ac yn y blaen.

Ond mae'r rhan fwyaf o'r bobl, a hefyd rwy'n meddwl nad yw felly. Rwy'n argyhoeddedig y gall person ddewis ei ffordd ei hun mewn bywyd, nad yw'n dibynnu ar gymeriad ei rieni.

Hyd yn oed os yw gwyddonwyr yn meddwl y gall y genynnau ymddygiadol fod yn achos y gwaethaf mewn personoliaeth ddynol (twyllo, ysgariad, trais, ysgariad), yn y sefyllfa pan fo'r person mewn llanast dylai ef neu hi feddwl Beth rydw i eisiau: cael ysgariad, i frifo eraill neu i fyw'n normal?

Os mai'r ateb yw'r cyntaf mae'n edrych fel nad oes gennych ddigon o gymhelliant neu bosibilrwydd i newid rhywbeth yn eich bywyd ac ar ôl byddwch yn difaru na wnaethoch chi newid eich ymddygiad, ond os mai'r ail yw'r ateb mae'n siŵr y gallwch chi newid rhywbeth.

Ymddygiadol newidiadau yn digwydd mewn o leiaf 90 diwrnod

Sylwch fod y rhan fwyaf o wyddonwyr yn ystyried bod newidiadau ymddygiadol yn digwydd mewn o leiaf 90 diwrnod. Felly dylech fod yn amyneddgar a gweithio bob dydd i gyflawni'ch nodau.

Gall pob person newid ei ymddygiad trwy weithio'n galed.

Gall cariad eich helpu mewn trwbwl: cariad i chi'ch hun, teulu, ffrindiau ac at yr holl ddynol a natur. Rwyf wedi sylwi pan oeddwn yn blentyn nad oedd diwedd trist i chwedlau tylwyth teg ac yn y frwydr rhwng y da a'r drwg, mae enillion da bob tro. Felly dylem i gyd gredu mewn straeon tylwyth teg i oroesi'r byd drygionus hwn.

Ond mae'r rhan fwyaf o'r gwyddonwyr yn dal i feddwl bod genynnau ymddygiadol rhieni yn cael eu trosglwyddo i blant. Felly gadewch i ni ddadansoddi'r farn hon: mae ffactorau genetig yn chwarae rhan fawr mewn rhagdueddiadau i ymddygiad troseddol, mewn 40-50% o achosion.

Gall atgofion plentyndod fod yn achos anghymdeithasol ymddygiad

Gellir newid popeth gyda rhywfaint o awydd a chymhelliant

Mae'r plentyn a welodd drais domestig yn y cartref yn dueddol o ddioddef trosedd, trais ac ati. Rwy’n meddwl mai diffyg addysg, cyfathrebu, a gweithgaredd cymdeithasol yw’r achosion.

Gellir newid popeth gyda rhywfaint o awydd a chymhelliant. Er enghraifft, os oes gennych chi'ch teulu a'ch bod am ei ddal yn unedig rydych chi'n anghofio'r holl ddrwg a ddigwyddodd i chi yn ystod plentyndod ac rydych chi'n canolbwyntio ar hapusrwydd eich teulu.

Gan mai moesoldeb yw eich pwynt cyfeiriadedd mwyaf dylech fod yn chi eich hun a pheidiwch â dod o hyd i esgusodion dros eich ymddygiad, ond dim ond gweithio er eich lles.

Rydym yn gyfrifol am ein bywyd

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dal i feddwl y gall ffactor genetig gyfiawnhau trosedd neu ysgariad. Gall pob person fod yn fyw hyd yn oed ar ludw ei fywyd dim ond os yw'n ymladd, nid wyf yn gwadu bodolaeth trosglwyddo'r genynnau ymddygiadol i blant, rwyf am ddweud mai dim ond ni sy'n gyfrifol am ein bywyd.

Gall un etifeddu'r modd y mae ei fam a'i dad yn cerdded, yn siarad ac eraill, ond nid rhagdueddiad trosedd neu dwyllo, dyna'ch dewis chi bob amser i fod neu beidio.

Bydd rheoli eich dicter yn eich helpu. Dim ond deall na all y rhan fwyaf o'r bobl ddelio ag ef oherwydd y diogi neu'r craze, ond gallwch chi fod y newid rydych chi am ei weld yn y byd.

A yw troseddwyr yn cael eu gwneud neu eu geni?

Y cwestiwn rydw i'n ei ofyn y rhan fwyaf o'r amser rydw i ar fy mhen fy hun gyda fy meddyliau. Rwy'n meddwl eu bod yn cael eu dylanwadu gan yr amgylchiadau a diffyg addysg a'r sefyllfaoedd pan nad oes neb i'w helpu.

Dylech gredu yn eich pŵer ysbrydol ac ymladd â'ch dymuniadau drwg. Dylai'r ochr dda bob amser ennill os nad yw'n rhoi rhywfaint o help iddo.

Gall pob bod dynol wneud yn amhosibl gyda rhywfaint o gariad a hunanhyder.

Mae cyfyngiadau yn bodoli yn eich meddwl chi, byddwch yn hunanhyderus a helpwch eich hun mewn unrhyw sefyllfa. Fe ddylech chi ddod yn ffrind gorau i chi a charu'ch hun. Ar ôl i chi fod yn hapus ac yn falch ohonoch chi'ch hun pan fyddwch chi'n rhagori. Pob diwrnod yw'r diwrnod gorau ar gyfer datblygiad eich personoliaeth.

Rhyw ddydd fe welwch sut mae pethau wedi newid a byddwch yn synnu pa mor ddefnyddiol oedd fy erthygl i chi a'ch personoliaeth.

Yn gryno, chi yw pencampwr y byd, eich byd eich hun!

Ranna ’: