A yw'n Amser i Chi Fynd am Therapi Cyplau?

A yw

Yn yr Erthygl hon

Beth yw therapi cyplau? I ddiffinio therapi cyplau, mae'n fath o seicotherapi a ddarperir gan therapyddion trwyddedig a elwir yn therapyddion priodas a theulu . Gall therapi cyplau neu gwnsela priodas ein helpu i ddatblygu mwy o dderbyniad a gwerthfawrogiad ohonom ein hunain, ein partner a'n perthynas.

Gall hyn arwain at gynhesrwydd ac agosatrwydd cynyddol, yn ogystal â gobaith o'r newydd am a perthynas iachach a hapusach . Gan hyrwyddo diffiniad therapi cyplau, gall arfogi cyplau i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch adfywio'r berthynas neu fynd i ffyrdd ar wahân.

Sut mae therapi cyplau yn gweithio?

Gall therapi cyplau helpu datrys gwrthdaro , cynyddu agosatrwydd a stoke y tân sy'n bwydo gobaith ac awydd o fewn perthynas.

Gall helpu partneriaid i weld eu hunain yn gliriach, ei gilydd a'r berthynas y maent wedi'i meithrin. Gall y broses o gydweithio i gael mwy o eglurder gryfhau penderfyniad y partneriaid i barhau i fod yn ymrwymedig i’w gilydd.

Mae cyplau yn ceisio therapi am amrywiaeth o resymau.

  1. Mae un cwpl yn gwneud yn dda, ond eisiau archwiliad i weld a allent fod yn gwneud yn well.
  2. Mae un arall wedi sylwi ar hynny maent yn drifftio oddi wrth ei gilydd ac yn ceisio gwrthdroi'r lluwch.
  3. Mae cyplau eraill yn cael trafferth ac yn profi poen, dicter ac unigrwydd sylweddol.

Ar ôl crwydro oddi wrth ei gilydd, efallai na fyddant yn gallu datrys materion dyrys yn ymwneud â nodau bywyd, cyllid, rhyw neu gael a magu plant.

Efallai eu bod yn cael trafferth yn sgil carwriaeth neu frad arall.

Mae'r caredigrwydd cariadus a fu ganddynt tuag at ei gilydd ar un adeg yn ymddangos fel atgof pell ac efallai y byddant yn meddwl tybed a fyddent yn well eu byd sengl.

Er y gall hwn fod yn gwestiwn pwysig, gall dynnu sylw oddi wrth y ffaith y bydd ein materion craidd yn codi mewn unrhyw berthynas.

I lawer o gyplau, efallai y byddai'n ddefnyddiol ail-fframio'r cwestiwn o a wnes i gamgymeriad? o ystyried y byddaf yn cario'r materion hyn i unrhyw berthynas, a wyf yn well fy byd yn gweithio drwyddynt gyda fy mhartner presennol, yn hytrach na rhywun arall?

Mae pob cwpl yn unigryw, ac yn cynnwys unigolion ag ystod eang o brofiadau, cadarnhaol a negyddol. Ar gyfer pob cwpl mae cwnsela yn gwasanaethu pwrpas gwahanol.

A ddylech chi fynd i therapi cyplau?

Mae'n bwysig deall bod pobl yn dod â'u materion craidd i bob perthynas , ac nid yw eu cwpl yn eithriad. Mae eu perthynas bresennol yn cynnig cyfle i weithio trwy'r materion hyn, gan gryfhau nid yn unig y berthynas, ond hefyd pob partner.

Dilysnod a perthynas iach nid diffyg gwrthdaro yw hyn, ond yn hytrach gallu’r partneriaid i wynebu eu hunain a’i gilydd pan fo angen, ac i weithio drwy faterion wrth iddynt godi’n anochel.

Bydd therapi cyplau yn eich helpu i gael mewnwelediad i'ch perthynas, datrys gwrthdaro a gwella boddhad perthynas.

Agwedd allweddol ar weithio gyda chwpl yw deall beth mae pob partner ei eisiau drostynt eu hunain ac oddi wrth ei gilydd ac ar gyfer ei gilydd.

Os yw'r cwpl eisiau aros gyda'i gilydd, rydw i'n gweithio gyda nhw i ddod o hyd i ffordd newydd, iachach o berthynas sy'n helpu pob un ohonyn nhw i deimlo'n hapusach ac yn fwy byw ynddynt eu hunain ac yn y cwpl.

Os bydd yr eglurder canlyniadol yn arwain at benderfyniad i wahanu, byddaf yn eu helpu i wneud hynny mewn ffordd sy'n lleihau gwrthdaro ac, os yn bosibl, yn cadw agweddau cadarnhaol ar y berthynas.

Mae llawer o'r gwaith fel arfer yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau hunan-wrthdaro a gwella cyfathrebu.

Mae'r rhain yn llwybrau i gynyddu dealltwriaeth o fewn y cwpl, tra ar yr un pryd yn lleihau patrymau negyddol a hyrwyddo rhai cadarnhaol.

Mae yna wahanol fathau o therapi cwpl, sy'n effeithiol ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau.

Rwyf wedi derbyn hyfforddiant yn y ddau Dull Gottman a Therapi Perthynas Imago.

Mae fy ngwaith gyda chyplau hefyd yn cael ei lywio gan ysgrifau a phodlediadau Esther Perel, David Schnarch, Iris Krasnow ac eraill. Rwy'n cynnig Cwnsela Dirnadaeth ar gyfer cyplau lle mae un partner yn ystyried ysgariad, ond ddim yn sicr mai dyna’r llwybr gorau.

Gwyliwch hefyd:

Dull Gottman

Mae Dull Gottman yn dechrau gydag asesiad trylwyr o ddeinameg o fewn cwpl ac yna'n rhagnodi offer penodol i gryfhau cyfathrebu a chysylltiad, cynyddu rhyngweithiadau cadarnhaol a lleihau rhai negyddol.

Perthynasau yn gymhleth a, heb yr offer cywir, mae cyplau yn aml yn troi at feirniadaeth, amddiffyniad, codi waliau cerrig a dirmyg.

Efallai fod gennym ni syniad o sut y cyrhaeddon ni; ond yr ydym yn aml yn methu cael ein ffordd i le iachach a mwy cariadus.

Mae Dull Gottman yn helpu cyplau i gydweithio a dod o hyd i ffyrdd newydd o ddatrys gwrthdaro, cynyddu agosatrwydd a darganfod gobaith newydd o fewn perthynas.

Ffocws allweddol y Gottman Y dull yw rhoi sylw i fanylion sut mae cwpl yn rhyngweithio mewn sefyllfaoedd gwrthdaro a di-wrthdaro.

Mae perthnasoedd yn cael eu hadeiladu dros amser o lawer eiliadau micro rhwng dau berson, a all adeiladu arferion sy'n wrthgynhyrchiol i'n nodau cyffredin o garu a chael ein caru. Mae Dull Gottman yn darparu strwythur i ddeall ein perthnasoedd yn well, yn ogystal ag offer i'w gwella.

Therapi Cyplau Dull Gottman dod i'r amlwg o ymchwil John Gottman, Dr , a ddilynodd dros 3,000 o gyplau am tua 30 mlynedd.

Gottman's ymchwil yn nodi, i wneud i berthynas bara, bod yn rhaid i barau ddod yn well ffrindiau, dysgu rheoli gwrthdaro, a chreu ffyrdd o gefnogi gobeithion ei gilydd ar gyfer y dyfodol.

Gyda dau therapydd wedi'u hyfforddi gan Gottman Method ( Marjorie Kreppel a David Christy ), mae Canolfan Cwnsela Maryland yma i'ch helpu chi ar y ffordd i berthynas iach, gariadus, hirdymor.

Therapi Perthynas Imago

Therapi Perthynas Imago

Mae Imago Relationship Therapy yn darparu deialogau enghreifftiol sy'n galluogi cwpl i gyfathrebu'n fwy tawel ac uniongyrchol, ac i ddeall a chydymdeimlo'n well â'i gilydd.

Mae dynameg problem mewn cyplau yn aml yn deillio o brofiadau yn nheulu tarddiad pob partner.

Yn wir, mae Imago wedi'i seilio ar y rhagdybiaeth bod llawer ohonom yn anymwybodol yn dewis ein partner yn rhannol ar sail sut mae ein materion yn cyd-fynd â'u rhai nhw.

Clwyfau ein plentyndod – yn aml teimladau o adael neu dra-arglwyddiaethu – dylanwadu ar ein perthnasau oedolion a chodi yn ein cwpl.

Pan nad oes gan un neu'r ddau bartner afael ar y materion hyn, efallai y cânt eu mynegi mewn ffordd negyddol.

Er enghraifft, wrth i bartneriaid ail-greu yn eu deinameg cwpl o'u magwraeth, efallai y byddant yn colli golwg ar agweddau cadarnhaol eu partner a'u perthynas ac yn meddwl tybed ai ymrwymo i oedd y peth iawn i'w wneud.

Agwedd graidd o Therapi Perthynas Imago yn fodel cyfathrebu o'r enw Deialog Imago.

Mae Deialog Imago yn helpu cwpl i ddatblygu dealltwriaeth empathig o deimladau ei gilydd a materion teuluol tarddiad.

Trwy wneud hynny gyda'i gilydd, gallant helpu i wella eu hunain, ei gilydd a'u perthynas, gan greu cysylltiad dyfnach a mwy cariadus.

Therapi Perthynas Imago dod i'r amlwg o ddegawdau o astudio ac ymarfer gan y therapyddion cyplau nodedig Harville Hendrix a Helen LaKelly Hunt.

Mae llawer o’u gwaith wedi’i nodi yn y rhifyn diweddaraf o werthwr gorau NYT Hendrix Cael y Cariad Rydych Eisiau: Canllaw i Gyplau , Griffin St. Martin: Efrog Newydd

(2019). Mae gan Ganolfan Cwnsela Maryland therapyddion ( Marjorie Kreppel a David Christy ) gwybodus mewn technegau Imago i helpu cyplau i atgyweirio a chryfhau eu bondiau.

Cwnsela ar gyfer cyplau ar y dibyn

Mae Cwnsela Dirnadaeth wedi'i gynllunio i helpu cyplau lle mae un person yn pwyso allan o'r berthynas - a ddim yn siŵr y byddai cwnsela priodas rheolaidd yn helpu - a'r llall yn pwyso i mewn - hynny yw, â diddordeb mewn ailadeiladu'r briodas .

Os ydych chi neu'ch priod yn ystyried ysgariad, rydych mewn man anodd.

Yn gyffredinol, mae therapi priodas traddodiadol yn aneffeithiol pan nad yw un ohonoch wedi ymrwymo'n llwyr i weithio ar y berthynas.

Gall fod yn anodd iawn cymryd rhan lawn mewn therapi cyplau pan fydd rhywun wedi brifo neu’n grac cymaint nes eu bod yn pwyso allan o’r briodas ac nad ydynt am wneud eu hunain yn fwy agored i niwed gyda phartner nad ydynt bellach yn teimlo’n gwbl ymroddedig iddo.

Dyluniwyd Cwnsela Dirnadaeth yn union ar gyfer y sefyllfa hon fel dull tymor byr o ganiatáu i gwpl arafu, cymryd anadl, ac archwilio'r opsiynau ar gyfer eu priodas: ei adfer i iechyd, symud tuag at ysgariad, neu gymryd seibiant a phenderfynu yn ddiweddarach.

Nod Cwnsela Dirnadaeth yw i bob partner drin ei gilydd gyda thosturi a pharch, ni waeth sut maent yn teimlo am eu priodas ar hyn o bryd.

Mae'r cwnselydd yn amlygu arwyddocâd pob un ohonoch yn gweld eich cyfraniadau i'r problemau a'r atebion posibl (defnyddiol mewn perthnasoedd yn y dyfodol hyd yn oed os daw'r un hwn i ben).

Mae Cwnsela Dirnadaeth wedi'i strwythuro'n wahanol i therapi cyplau traddodiadol. Yn gyntaf, mae'n dymor byr, yn cynnwys un i bum sesiwn o awr i ddwy yr un. Yn ail, er y byddwch yn cyfarfod fel cwpl, mae peth o'r gwaith pwysicaf yn digwydd mewn sgyrsiau un-i-un gyda'r cwnselydd, i gydnabod y ffaith eich bod mewn gwahanol leoedd.

Datblygwyd Cwnsela Dirnadaeth gan Bill Doherty pan sylweddolodd nad oedd cwnsela cyplau traddodiadol yn addas ar gyfer llawer o barau lle mae un partner yn pwyso i mewn i’r berthynas a’r llall yn pwyso allan. Yng Nghanolfan Cwnsela Maryland, David Christy yn defnyddio technegau Cwnsela Dirnadaeth i helpu'r cyplau hyn gyda'r dewisiadau anodd y maent yn eu hwynebu.

Ranna ’: