Ac mae'r Cam-drin yn Mynd Ymlaen: Cyd-rianta â'ch camdriniwr

Ac mae

Mae yna risg sylweddol bob amser wrth adael perthynas ymosodol, sy'n chwyddo'n esbonyddol pan fydd plant yn cymryd rhan. I rai, mae gadael eu camdriniwr yn rhoi diwedd ar y cam-drin. I'r rhai sy'n rhannu plant gyda'i gilydd, mae'n stori hollol wahanol. Mewn sawl gwladwriaeth, y penderfyniad nodweddiadol ynghylch amser magu plant a chyfrifoldebau gwneud penderfyniadau i rieni sy'n penderfynu gwahanu yw bod y ddau riant yn dod yn agos at amser rhianta cyfartal a bod y ddau riant yn rhannu cyfrifoldebau gwneud penderfyniadau yn gyfartal. Mae cyfrifoldebau magu plant yn cynnwys pethau fel ble mae'r plentyn yn mynd i'r ysgol, pa weithdrefnau meddygol sy'n cael eu gwneud a chan bwy, pa grefydd y mae'r plentyn yn cael ei haddysgu, a pha weithgareddau allgyrsiol y gall y plentyn gymryd rhan ynddynt. Mewn theori, mae'n ymddangos bod y mathau hyn o benderfyniadau yn y budd gorau'r plentyn, gan ganiatáu i'r ddau riant rannu eu dylanwad ar fagu eu plant. Pan fydd trais domestig wedi bod yn bresennol yn y berthynas rhwng rhieni, mae penderfyniadau fel y rhain yn caniatáu i'r cam-drin barhau.
ben camdriniaeth emosiynol

Beth yw pwrpas trais domestig?

Mae trais domestig nid yn unig yn cynnwys cam-drin corfforol partner agos, ond mae'n cynnwys llawer o agweddau eraill ar berthynas, lle mae pŵer a rheolaeth yn cael eu defnyddio i drin a chynnal pŵer dros un partner. Dulliau eraill o gam-drin yw defnyddio'r plant i gadw rheolaeth, fel bygwth mynd â phlant i ffwrdd neu ddefnyddio'r plant i drosglwyddo negeseuon i'r rhiant arall; defnyddio cam-drin economaidd fel peidio â chaniatáu i un partner wybod am incwm teulu neu gael mynediad ato neu roi lwfans a disgwyl derbynebau ar gyfer pob pryniant; defnyddio cam-drin emosiynol fel rhoi un partner i lawr, gwneud iddynt deimlo'n wallgof neu wneud iddynt deimlo'n euog am ymddygiad amhriodol rhywun arall; defnyddio bygythiadau a gorfodaeth i wneud i un partner ollwng taliadau neu wneud gweithredoedd anghyfreithlon.

Yn seiliedig ar y gwahanol ddulliau y gall un partner gynnal pŵer a rheolaeth mewn perthynas, nid oes rhaid i'r ddau gyd-fyw er mwyn i gamdriniaeth fod yn bresennol. Er mwyn i bartner sydd wedi'i gam-drin gael cyswllt a thrafodaethau ynghylch y ffordd orau i fagu ei blentyn / plant gyda'i gamdriniwr, mae'n eu hagor i gael eu cam-drin yn barhaus. Ar ffurf fwy ysgafn, gall y partner camdriniol anghytuno â phenderfyniadau ynghylch pa ysgol y dylai'r plentyn fynd iddi a defnyddio'r penderfyniad hwn i drin y rhiant arall i roi rhywbeth arall y mae arno ei eisiau; diwrnodau rhianta penodol, newidiadau i bwy sy'n darparu cludiant i bwy, ac ati. Gall y partner camdriniol wrthod y plentyn i gael gofal neu gwnsela iechyd meddwl (os oes penderfyniadau ar y cyd, mae'n ofynnol i therapyddion gael caniatâd y ddau riant) fel bod eu ni chaiff manylion manylion annymunol eu rhannu i'r therapydd. Yn aml, hyd yn oed pan nad yw trais domestig yn bresennol, mae rhieni'n defnyddio eu plant i drosglwyddo negeseuon o un rhiant i'r llall neu'n siarad yn wael am y rhiant arall o flaen eu plant. Pan fydd trais domestig yn bodoli, gall y partner camdriniol fynd i eithafion, gan ddweud celwyddau wrth eu plant am y rhiant arall, gan wneud i'r plant gredu bod y rhiant arall yn wallgof, ac mewn achosion eithafol achosi syndrom dieithrio rhieni.


gwr diog

Pam nad yw'n dod i ben?

Felly, wedi'u harfogi â'r holl wybodaeth hon, pam mae rhieni sydd â hanes trais domestig yn cael cyfrifoldebau gwneud penderfyniadau 50-50? Wel, er bod statudau sy'n caniatáu i farnwyr osgoi status quo y 50-50, lawer gwaith mae barnwyr yn gofyn am gollfarn o drais domestig i ddefnyddio'r statud i wneud eu penderfyniadau. Unwaith eto, mewn theori mae hyn yn gwneud synnwyr. Yn ymarferol, yn seiliedig ar yr hyn a wyddom am drais domestig, ni fydd yn amddiffyn y rhai sydd angen yr amddiffyniad mwyaf. Nid yw dioddefwyr trais domestig yn adrodd i'r heddlu nac yn dilyn ymlaen gyda chyhuddiadau ffeilio am lawer o resymau. Maen nhw wedi cael eu bygwth a'u dychryn drosodd a throsodd, ac maen nhw'n credu, os ydyn nhw'n riportio'r hyn sy'n digwydd iddyn nhw, na fydd y cam-drin ond yn gwaethygu (sy'n wir ar sawl achlysur). Dywedwyd wrthynt hefyd na fydd unrhyw un yn eu credu, ac mae llawer o ddioddefwyr yn profi cwestiynu ac anghrediniaeth trwy orfodaeth cyfraith a gofynnir y cwestiwn anodd iddynt, “Pam nad ydych chi ddim ond yn gadael?” Felly, mae yna lu o achosion yn y llys teulu, lle mae trais domestig yn bresennol, efallai wedi cael ei riportio, ond nid yw'n cael ei ystyried wrth wneud amser magu plant a phenderfyniadau beirniadol eraill. Ac felly, mae'r cam-drin yn parhau.Datrysiadau

Os ydych chi'n cael trafferth cyd-rianta â'ch camdriniwr, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw cynnal eich ffiniau, adeiladu'ch rhwydwaith cymorth, cadw cofnod o bopeth, a chadw anghenion eich plant ar flaen eich meddwl. Mae yna asiantaethau sy'n ymroddedig i gefnogi dioddefwyr trais domestig, rhai a allai fod â chymorth cyfreithiol os oes angen. Estyn allan i therapydd os yw'r sefyllfa'n teimlo'n rhy anodd ei thrin neu os na allwch gynnal y ffiniau a osodir yn y gorchymyn llys. Er bod hon yn ffordd anodd i'w theithio, nid oes angen i chi ei theithio ar eich pen eich hun.