Cwnsela godineb - Ffordd i Achub Eich Priodas ar ôl anffyddlondeb

Cwnsela godineb

Yn yr Erthygl honGodineb. Twyllo AKA, dau amseru, cael perthynas, cael ffling, ychydig ar yr ochr, anffyddlondeb, bod yn anffyddlon, ac mae'n debyg hanner dwsin arall o gyfystyron am yr hyn sydd yn ei hanfod yn un o'r digwyddiadau mwyaf trawmatig a all ddigwydd mewn priodas.Gall godineb fod yn un o'r digwyddiadau mwyaf dinistriol y gall rhywun ei brofi erioed. Ac nid yw mor anghyffredin â hynny, yn anffodus. Mae'n amhosibl casglu ystadegau dibynadwy, ond mae amcangyfrifon yn nodi rhywle tua thraean y priodasau yn cael eu heffeithio gan un neu'r ddau briod yn twyllo ar y llall.

Felly gadewch i ni ddweud bod y gwaethaf yn digwydd i chi. Rydych chi'n meddwl bod eich priodas yn gadarn ac yn hapus i chi a'ch priod. Rydych chi'n hapus yn mynd trwy'ch dyddiau a rhywsut rydych chi'n darganfod tystiolaeth nad dyna'r cyfan fel roeddech chi'n meddwl ydoedd.Yn yr hen ddyddiau, efallai mai derbynneb papur, nodyn ysgrifenedig mewn llyfr dyddiad, sgwrs a glywyd yn ddamweiniol oedd y dystiolaeth, ond erbyn hyn mae'n llawer haws cuddio godineb, felly gallai gymryd mwy o amser i ddarganfod bod eich priod yn twyllo.

Mae technoleg wedi galluogi pobl sy'n twyllo ar eu priod i guddio eu gweithredoedd yn fwy effeithiol, ond hefyd i gael eu darganfod gan briod sydd ag ychydig o sawrusrwydd ynghylch cyfryngau cymdeithasol.

Ac rydych chi wedi darganfod, dyweder, cyfres o destunau a lluniau rhwng eich partner a rhywun arall sy'n dangos yn glir nad yw eich priodas yr hyn yr oeddech chi'n meddwl oedd hi. Mae rhai pobl wedi darganfod perthnasoedd godinebus ar Facebook, Instagram ac mewn cyfryngau cymdeithasol eraill.Beth i'w wneud, ble i edrych

Ar ôl y sioc o ddarganfod a'r gwrthdaro dilynol â'ch partner twyllo, mae'r ddau ohonoch yn dod i'r penderfyniad eich bod am achub y briodas.


buddion iechyd rhyw i ddynion

Peidiwch byth â bod yn y sefyllfa o'r blaen, efallai eich bod ychydig yn ddryslyd ynghylch opsiynau a ble i droi.

Mae yna lawer o adnoddau ar y pwnc o arbed eich priodas ar ôl anffyddlondeb: I ddechrau, mae fideos Youtube, podlediadau, gwefannau, a llyfrau.

Y broblem yw y gall ansawdd y wybodaeth a roddir amrywio o balderdash a nonsens i ddefnyddiol a synhwyrol, ond gall gallu dirnad y gwahaniaethau fod yn anodd i rai pobl, yn enwedig yn ystod yr amser llawn emosiwn hwn.

Dau lyfr poblogaidd y mae pobl yn troi atynt yw-

  • Y Saith Egwyddor ar gyfer Gwneud i Briodas Weithio gan John Gottman
  • Y 5 Iaith Cariad gan Gary Chapman

Wrth gwrs, mae yna eich ffrindiau, pobl grefyddol os ydych chi'n sylwgar, ac mae yna weithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi ac yn brofiadol mewn helpu pobl sydd bellach yn profi neu sydd wedi profi godineb yn ddiweddar neu yn y gorffennol. Mae'r gweithwyr proffesiynol hyn yn mynd yn ôl gwahanol labeli: cwnselwyr priodasol, therapyddion priodasol, cwnselwyr priodas, therapyddion perthynas ac amrywiadau tebyg eraill.

Trowch at eich BFFs

Gall ffrindiau fod yn fendith yn ystod yr amser anodd hwn, ond gallant hefyd roi cyngor a allai fod yn wael i chi oherwydd na allant fod yn wrthrychol. Gallant fod yn wych am gefnogaeth foesol ac ysgwydd i wylo arni.

Ond, yn aml weithiau efallai y byddai'n well ceisio cynghorydd priodas proffesiynol i weld a allwch ac a ddylech gael eich priodas yn ôl ar y trywydd iawn.

Dewis yr opsiwn proffesiynol

Rydych chi a'ch priod wedi penderfynu ceisio cymorth proffesiynol i weld sut y gallwch chi'ch dau oresgyn y brifo enfawr sydd wedi digwydd. Sut ydych chi'n mynd ati i ddewis gweithiwr proffesiynol a all eich helpu chi'ch dau i ddod dros y godineb?

Cyn i chi hyd yn oed ddechrau edrych, byddwch yn sicr bod y ddau bartner wedi ymrwymo i roi'r amser a'r sylw sydd eu hangen i atgyweirio'r briodas gyda chymorth gweithiwr proffesiynol. Os nad yw'r ddau ohonoch wedi ymrwymo, rydych chi'n gwastraffu amser ac arian.


dyddiadau ar gyfer sgorpios

Pethau i'w hystyried

Mae hwn, wrth gwrs, yn gyfnod anodd iawn, ac nid yw'n hawdd gwneud y penderfyniad pwysig i geisio cwnsela.

Ond ar ôl gwneud y penderfyniad hwnnw, dyma rai pethau y dylech eu hystyried wrth chwilio am gynghorydd priodas a all eich helpu ar ôl i odinebu ddod i mewn i'ch priodas.

  • Cymwysterau'r cwnselydd. Edrychwch am ystyr yr holl lythrennau cyntaf hynny (ar ôl enw'r therapydd).
  • Pan fyddwch chi'n ffonio swyddfa'r therapydd, gofynnwch gwestiynau. Os yw staff y swyddfa yn amharod i roi atebion llawn, cymerwch hynny fel rhybudd baner goch.
  • Ers pryd mae'r therapydd priodasol wedi bod yn ymarfer? A oes ganddynt brofiad mewn materion yn ymwneud â godinebu?
  • Gofynnwch y pris. A yw fesul sesiwn? A oes graddfa symudol? A yw'ch yswiriant yn talu am unrhyw un o'r costau?
  • Pa mor hir yw pob sesiwn? A oes nifer nodweddiadol o sesiynau?
  • Ydych chi'ch dau eisiau therapyddion unigol neu therapydd ar y cyd neu'r ddau? Mewn rhai achosion, mae cyplau yn cychwyn gyda therapyddion unigol ac yna'n mynd at therapydd ar y cyd.
  • Os ydych chi'n mynd at therapydd ar y cyd, a fydd yr unigolyn hwnnw'n ddiduedd? Dylai cwnselydd priodas ddangos empathi tuag at y ddau unigolyn er mwyn annog deialog ystyrlon a chynhyrchiol.
  • A yw'r cwnselydd priodas yn tanysgrifio i un theori cymodi ac iachâd unigol neu a ydyn nhw'n agored i fath mwy unigol o gwnsela godineb?

Beth ddaw nesaf?

Rydych chi a'ch priod wedi gwneud y penderfyniad pwysig i weld cwnselydd priodasol. Beth ddylech chi ei ddisgwyl yn yr amser rydych chi'n ei dreulio gyda'r cwnselydd?


dyletswyddau priodas

Yn nodweddiadol, bydd y therapydd priodasol eisiau gwybod hanes eich perthynas gan y ddau bartner fel man cychwyn. Bydd y ddau briod yn trafod yr hyn a arweiniodd at yr anffyddlondeb yn eu barn hwy a pham y credant iddo ddigwydd.

Mae'n debyg y bydd hwn yn brofiad sy'n draenio'n emosiynol, ond mae'n bwysig fel y gall y ddau bartner symud ymlaen ac adennill ymddiriedaeth.

Ni ddylai sesiynau fod yn gweiddi gemau gyda'r cwnselydd yn gweithredu fel canolwr. Yn lle hynny, dylai'r cwnselydd ofyn cwestiynau meddylgar sy'n tynnu allan teimladau ac emosiynau ac yn creu amgylchedd lle mae pob partner yn teimlo'n rhydd i siarad.

Un nod y cwnsela godinebu hwn yw fel y gellir ailadeiladu ymddiriedaeth yn y berthynas. Pan fydd - ac os - yn digwydd, mae'r cwpl ymhell ar y ffordd i gymod go iawn.

Bydd therapydd da yn gweithio gyda'r cwpl i archwilio hen arferion a phatrymau i weld a gyfrannodd unrhyw un o'r rhain at y godineb.

Unwaith y bydd y cwpl yn ymwybodol o'r peryglon posibl sy'n cwympo yn ôl i rai o'r hen ffyrdd sy'n bresennol, gallant ill dau weithio'n galed i osgoi'r mathau o ymddygiadau a arweiniodd at yr anffyddlondeb.

Sut mae'n dod i ben?

Nid oes unrhyw amser penodol y mae'n rhaid i gwnsela priodasol ei gymryd. Mae pob cwpl yn wahanol, fel y mae pob therapydd. Bydd therapydd yn rhoi rhywfaint o syniad i chi o'r cynnydd rydych chi'n ei wneud wrth i chi weithio trwy'ch problemau priodasol gydag ef neu hi. Yn y pen draw ac yn ddelfrydol, bydd cwnsela godinebu i helpu cwpl i weithio trwy'r brad o dwyllo yn arwain y cwpl at a ymrwymiad dyfnach ymddiriedaeth, anrhydedd a chariad.