Alcohol, Mam, Dad, a Phlant: Dinistriwr Mawr Cariad a Chysylltiad

Alcohol, Mam, Dad, a Phlant: Dinistriwr Mawr Cariad a Chysylltiad


anrhegion ymgysylltu guys

Yn yr Erthygl honMae nifer y teuluoedd sy'n cael eu dinistrio gan alcohol yn yr Unol Daleithiau yn unig bob blwyddyn yn meddwl-bogail.Am y 30 mlynedd diwethaf, mae'r awdur, cwnselydd, prif Hyfforddwr Bywyd, a'r gweinidog David Essel, sydd wedi gwerthu orau, wedi bod yn helpu i geisio atgyweirio perthnasoedd teuluol sydd wedi'u difrodi'n fawr oherwydd alcohol.

Isod, mae David yn siarad am yr angen i fod yn real am alcohol a deall alcoholiaeth mewn teuluoedd, os ydych chi am gael yr ergyd orau o gael priodas wych a phlant iach nid yn unig nawr ond yn y dyfodol.Mae'r erthygl hon hefyd yn tynnu sylw at y effeithiau alcoholiaeth ar deuluoedd, priod a phlant.

“Mae alcohol yn dinistrio teuluoedd. Mae'n dinistrio cariad. Mae'n dinistrio hyder. Mae'n dinistrio hunan-barch.

Mae'n creu pryder anhygoel i blant sy'n byw mewn cartref lle mae alcohol yn cael ei gam-drin.Ac mae cam-drin alcohol yn beth hynod o syml i ddigwydd. Mae menywod sy'n cael mwy na dau ddiod y dydd yn cael eu hystyried yn ddibynnol ar alcohol, hyd yn oed yn symud tuag at alcoholiaeth, ac mae dynion sy'n yfed mwy na thri diod y dydd yn cael eu hystyried yn ddibynnol ar alcohol gan symud tuag at alcoholiaeth.

Ac eto, hyd yn oed gyda'r wybodaeth hon, a hyd yn oed gweld sut mae alcohol wedi dinistrio cymaint o deuluoedd ledled y byd, yn ein swyddfa rydym yn parhau bob mis i gael galwadau gan deuluoedd sy'n cwympo ar wahân oherwydd y defnydd o alcohol.

Beth yw problemau ac effeithiau alcoholiaeth ar deuluoedd

Astudiaeth achos 1

Flwyddyn yn ôl, daeth cwpl am sesiynau cwnsela oherwydd eu bod wedi bod yn brwydro ers dros 20 mlynedd gyda cham-drin alcohol y gŵr a natur ddibynnol y wraig, sy’n golygu nad oedd hi erioed eisiau siglo’r cwch na’i wynebu’n rheolaidd ynglŷn â sut roedd alcohol yn dinistrio eu priodas.

Ar ôl cael dau o blant, gwaethygodd y sefyllfa hyd yn oed.

Byddai'r gŵr wedi mynd trwy'r dydd Sadwrn, neu ddydd Sul cyflawn allan yn golffio ac yn yfed gyda'i ffrindiau dim ond i ddychwelyd adref yn feddw, yn ymosodol yn emosiynol, ac yn dangos dim diddordeb o gwbl mewn difyrru, addysgu neu dreulio amser gyda'r plant oni bai ei fod yn cael diod i mewn ei law.

Pan ofynnais iddo pa rôl yr oedd alcohol wedi’i chwarae yn nhreuliad y briodas ac yn y straen yr oedd yn teimlo rhyngddo ef a’i ddau blentyn, dywedodd, “David, nid oes gan alcohol rôl yn y camweithrediad, mae fy ngwraig yn niwrotig. Dydy hi ddim yn sefydlog. Ond does gan fy yfed ddim i'w wneud â hynny, dyna'i mater. '

Cyfaddefodd ei wraig ei bod yn ddibynnol ar god, ei bod yn ofni magu ei yfed oherwydd eu bod yn ymladd yn aruthrol bob tro y gwnaeth hynny.

Dywedodd wrthyf yn ystod y sesiwn y gallai stopio ar unrhyw adeg a dywedais “gwych! Gadewch i ni ddechrau heddiw. Rhowch yr alcohol i lawr am weddill eich oes, adennill eich priodas, adennill eich perthynas gyda'ch dau blentyn, a gadewch i ni weld sut mae popeth yn troi allan. '

Tra'r oedd yn y swyddfa, dywedodd wrthyf o flaen ei wraig y byddai'n gwneud hynny.

Ond wrth yrru adref, dywedodd wrthi fy mod yn wallgof, ei bod yn wallgof, ac nad yw byth yn rhoi’r gorau i alcohol erioed.

O'r pwynt hwnnw ymlaen, ni welais ef byth eto, ac ni fyddwn byth yn gweithio gydag ef eto oherwydd ei agwedd drahaus.

Parhaodd ei wraig i ddod i mewn, i geisio penderfynu a ddylai hi aros, neu ei ysgaru, a daethom i ben i siarad am sut roedd ei phlant yn gwneud.

Nid oedd y llun yn eithaf o gwbl.

Roedd y plentyn hynaf tua 13 oed, mor llawn o bryder nes ei fod yn gosod ei gloc larwm i 4 AC bob dydd i godi a chyflymu cynteddau a grisiau eu tŷ i geisio cael gwared ar y pryder.

A beth oedd yn achosi ei bryder?

Pan ofynnodd ei fam iddo, dywedodd: “rydych chi a dad bob amser yn dadlau, mae dad bob amser yn dweud pethau cas, a dwi'n gweddïo bob dydd y gallwch chi hefyd ddysgu dod ymlaen o'r diwedd.“

Daw'r doethineb hwn gan blentyn yn ei arddegau.

Pan fyddai'r plentyn iau yn dod adref o'r ysgol, roedd bob amser yn hynod o ymosodol gyda'i dad, yn gwrthod gwneud tasgau, yn gwrthod gwneud gwaith cartref, yn gwrthod gwneud unrhyw beth a ofynnodd y tad.

Dim ond wyth oed oedd y plentyn hwn, a thra na allai fynegi ei ddicter gwarthus a'i frifo yr oedd ei dad eisoes wedi'i achosi iddo, ei frawd neu chwaer a'i fam, yr unig ffordd y gallai fynegi ei hun oedd mynd yn erbyn tad ei dad. yn dymuno'n bendant.

Mewn 30 mlynedd fel cwnselydd Master Life Coach, rwyf wedi gweld y gêm hon yn cael ei chwarae drosodd a throsodd. Mae'n drist; mae'n wallgof, mae'n chwerthinllyd.

Os ydych chi'n darllen hwn ar hyn o bryd a'ch bod chi'n hoffi cael eich “coctel neu ddau gyda'r nos,“ rydw i eisiau i chi ailfeddwl am hyn.

Pan fydd naill ai mam a neu dad yn yfed yn rheolaidd, hyd yn oed un neu ddau ddiod y dydd, nid ydynt ar gael yn emosiynol i'w gilydd ac yno yn enwedig nid ydynt ar gael yn emosiynol i'w plant.

Byddai unrhyw yfwr cymdeithasol a welodd eu teulu'n cwympo ar wahân yn rhoi'r gorau i yfed mewn munud.

Ond bydd y rhai sy'n alcoholigion, neu'n ddibynnol ar alcohol, yn defnyddio gwyro, dargyfeirio, i newid y pwnc ac i ddweud “nid oes gan hyn unrhyw beth i'w wneud â fy alcohol, dim ond bod gennym blant bratty & hellip; Neu mae fy ngŵr yn grinc. Neu mae fy ngwraig yn rhy sensitif o lawer. “

Hynny yw, ni fydd y sawl sy'n cael trafferth gydag alcohol byth yn cyfaddef ei fod yn cael trafferth, bydd eisiau ei feio ar bawb arall yn unig.

Astudiaeth achos 2

Astudiaeth achos 2

Cleient arall y bûm yn gweithio ag ef yn ddiweddar, menyw a briododd â dau o blant, bob dydd Sul byddai’n dweud wrth ei phlant y byddai’n eu helpu gyda’u gwaith cartref, ond ar ddydd Sul oedd ei “diwrnodau yfed cymdeithasol,“ lle roedd hi’n hoffi dod at ei gilydd gyda merched eraill yn y cymdogaeth ac yfed gwin yn y prynhawn.

Pan fyddai hi'n dychwelyd adref, ni fyddai mewn unrhyw hwyliau na siâp i helpu ei phlant gyda'u gwaith cartref.

Pan wnaethon nhw brotestio a dweud, “mam wnaethoch chi addo y byddech chi'n ein helpu ni,“ byddai hi'n gwylltio, dywedwch wrthyn nhw am dyfu i fyny, ac y dylen nhw fod yn astudio mwy yn ystod yr wythnos a pheidio â gadael eu holl waith cartref i'w wneud ar ddydd Sul .

Hynny yw, fe wnaethoch chi ei ddyfalu, ac roedd hi'n defnyddio dargyfeirio. Doedd hi ddim eisiau derbyn ei rôl yn y straen gyda’i phlant, Felly byddai hi’n ei beio arnyn nhw pan, mewn gwirionedd, hi oedd y tramgwyddwr a chreawdwr eu straen.

Pan ydych chi'n blentyn ifanc, ac rydych chi'n gofyn i'ch mam eich helpu chi bob dydd Sul i wneud unrhyw beth, ac mae mam yn dewis alcohol drosoch chi, mae hynny'n brifo yn y ffordd waethaf bosibl.

Bydd y plant hyn yn tyfu i fyny wedi'u llenwi â phryder, iselder ysbryd, hunanhyder isel, hunan-barch isel, ac efallai y byddant naill ai'n dod yn alcoholigion eu hunain neu pan fyddant yn mynd i fyd dyddio, byddant yn edrych hyd yn hyn ar bobl sy'n debyg iawn i'w mam a dad: unigolion nad ydyn nhw ar gael yn emosiynol.

Cyfrif personol o sut y gall yfed effeithio ar deuluoedd

Fel cyn-alcoholig, mae popeth rydw i'n ysgrifennu amdano yn wir, ac roedd yn wir yn fy mywyd hefyd.

Pan ddechreuais helpu i fagu plentyn am y tro cyntaf ym 1980, roeddwn yn yfed alcoholig bob nos, ac nid oedd fy amynedd ac argaeledd emosiynol i'r plentyn ifanc hwn yn bodoli.

Ac nid wyf yn falch o'r amseroedd hynny yn fy mywyd, ond rwy'n onest yn eu cylch.

Oherwydd fy mod i'n arfer byw'r ffordd wallgof hon o geisio magu plant wrth gadw fy alcohol yn agos ataf, trechais yr holl bwrpas. Nid oeddwn yn onest â nhw a minnau.

Ond newidiodd popeth pan es i'n sobr, ac roedd gen i gyfrifoldeb unwaith eto i helpu i fagu plant.

Roeddwn ar gael yn emosiynol. Roeddwn i'n bresennol. Pan oedden nhw mewn poen, roeddwn i'n gallu eistedd a siarad â'r boen roedden nhw'n mynd drwyddo.

Pan oedden nhw'n neidio â llawenydd, roeddwn i'n neidio i'r dde gyda nhw. Ddim yn dechrau neidio ac yna mynd i fachu gwydraid arall o win fel y gwnes i ym 1980.

Os ydych chi'n rhiant yn darllen hwn, a'ch bod chi'n meddwl bod eich defnydd o alcohol yn iawn ac nad yw'n effeithio ar eich plant, hoffwn i chi feddwl eto.

Y cam cyntaf un yw mynd i mewn a gweithio gyda gweithiwr proffesiynol, bod yn agored ac yn onest am yr union nifer o ddiodydd rydych chi'n eu cael yn ddyddiol neu'n wythnosol.

A sut olwg sydd ar ddiod? Mae 4 owns o win yn hafal i un ddiod. Mae un cwrw yn hafal i un ddiod. Mae 1 owns o wirod yn hafal i ddiod.

Siop Cludfwyd Terfynol

Gan fynd yn ôl at y cwpl cyntaf y bûm yn gweithio gyda nhw, pan ofynnais iddo ysgrifennu faint o ddiodydd a gafodd y dydd, a oedd yn golygu bod yn rhaid i chi gael gwydr ergyd allan a chyfrif nifer yr ergydion ym mhob Tumblr yr oedd yn eu llenwi, dywedodd wrthyf i ddechrau mai dim ond dau ddiod y dydd oedd ganddo.

Ond pan oedd ei wraig yn cyfrif nifer yr ergydion a roddodd i mewn i un o'i tumblers, roedd hi'n bedair ergyd neu fwy y ddiod!


pan mewn cyfreithiau eithrio chi

Felly am bob diod, dywedodd wrthyf ei fod wedi cael, roedd mewn gwirionedd yn cael pedwar diod, nid un.

Mae gwadu yn rhan bwerus iawn o'r ymennydd dynol.

Peidiwch â mentro difetha dyfodol eich plant. Peidiwch â mentro difetha'ch perthynas â'ch gŵr, gwraig, cariad neu gariad.

Mae alcohol yn un o ddistrywwyr mwyaf cariad, hunanhyder, hunan-barch a hunan-werth.

Rydych chi'n fodel rôl, neu rydych chi i fod i fod yn un. Os nad oes gennych y nerth i roi'r gorau i yfed er mwyn eich plant ac er mwyn eich partner, efallai ei bod yn well eich byd nad oes gennych deulu i ddelio ag ef.

Bydd pawb yn llawer gwell pe baech yn syml yn gadael y teulu fel y gallech gadw cysur alcohol wrth eich ochr.

Meddyliwch am hynny.