Awgrymiadau Cyfathrebu Seiliedig ar Ymlyniad ar gyfer Partneriaid

Awgrymiadau Cyfathrebu Seiliedig ar Ymlyniad ar gyfer Partneriaid

Fel therapydd cwpl, rwy’n aml yn clywed partneriaid yn disgrifio’i gilydd fel un clingy, oer, gwrthod, neu bob amser yn eu byd eu hunain. Nid priodoleddau personol yw'r hyn y maent yn ei ddisgrifio yn y bôn, ond arddulliau ymlyniad sy'n ffurfio yn ystod plentyndod cynnar ac sy'n parhau i effeithio ar ein perthnasoedd ag oedolion.Mae'r ffordd yr ydym yn uniaethu â'n partneriaid, p'un a ydym yn ceisio agosatrwydd neu agosatrwydd, pa mor bwysig ydym gyda'n perthnasau agos a sut yr ydym yn delio â gwrthod yn ffactorau sy'n pennu ein harddulliau ymlyniad. Hynny yw, arddulliau ymlyniad yw ein ffyrdd o gysylltu â'n partneriaid agos. Maent yn ganlyniad i'n rhyngweithio cynnar yn seiliedig ar ymlyniad gyda'n rhieni a'n gwifrau cymdeithasol.Gall ymlyniad fod yn ddiogel neu'n ansicr, yn dibynnu ar ansawdd ein perthynas â'n rhieni pan oeddem yn ifanc iawn. Y ddwy brif arddull o ymlyniad ansicr yw'r ymlyniad pryderus ac osgoi. Y ddeinameg fwyaf cyffredin a welaf ymhlith cyplau sy'n profi trallod perthynol yw partner ag arddull ymlyniad pryderus wedi'i baru â phartner sy'n osgoi.


cymod priodas ar ôl gwahanu

Mae partneriaid sydd ag arddull ymlyniad osgoi yn aml yn canfod nad ydyn nhw'n gallu rhoi'r hyn mae eu partneriaid eisiau ganddyn nhw fel hoffter corfforol, agosrwydd, neu agosatrwydd emosiynol. Mae arddull ymlyniad osgoi yn addasiad i esgeulustod emosiynol rhieni yn gynnar sy'n ei amlygu ei hun fel angen cryf am ymreolaeth ac annibyniaeth mewn perthnasoedd agos ag oedolion.Pan fyddant wedi cynhyrfu, mae angen amser yn unig ar bartneriaid sy'n osgoi tawelu ac maent yn tueddu i brofi lefel uchel iawn o straen rhyngbersonol yn eu perthnasoedd. Fodd bynnag, anaml y maent yn edrych i mewn i ddarganfod gwraidd eu problemau. Maent yn aml yn priodoli'r straen perthynas i'w amgylchiadau partner neu allanol.

Mae pobl sydd â'r meddylfryd bod ymddiriedaeth bron bob amser yn arwain at siom ac yn dda iawn am ofalu am eraill ond nid ohonyn nhw eu hunain yn tueddu i fod ag arddull ymlyniad pryderus. Efallai y bydd partneriaid sydd ag ymlyniad pryderus yn canfod bod eu partner yn hunanol neu'n hunan-ganolog ac yn teimlo'n sownd mewn perthynas unochrog lle nad yw eu hanghenion yn cael eu gofalu amdanynt yn y ffordd y maent yn gofalu am eu partner.

Maent yn tueddu i fod ag angen cryf i drafod pethau pan fyddant wedi cynhyrfu. Mae ymlyniad pryderus yn addasiad i gariad a sylw anghyson rhieni. Maent hefyd yn fwy tebygol o fod bob amser yn effro am unrhyw fygythiadau i'r berthynas ac yn sensitif iawn i hyd yn oed y newid lleiaf yn hwyliau eu partner neu ddeinameg y berthynas.
negeseuon cariad rhamantus

Mae ofn, pryder a phryder yn tueddu i'w gor-feddiannu ac maent yn tueddu i neidio i gasgliadau am eu perthnasoedd yn gyflym iawn.

Sut i gyfathrebu â phartner sydd ag arddull ymlyniad pryderus?

Mae pobl ag arddulliau ymlyniad pryderus yn aml yn poeni bod eu teimladau yn faich, a'u gwendidau neu ofnau mwyaf yw gwahanu, bod ar eu pennau eu hunain a'u gadael.

Os oes gan eich partner arddull ymlyniad pryderus, gallai fod yn ddefnyddiol ichi ddilyn yr awgrymiadau hyn i oresgyn heriau yn eich perthynas ymlyniad pryderus.


sut i adennill oddi gariad unrequited

 1. Gwnewch gyswllt llygad a chyfleu eich bod yn sylwgar, yn ymgysylltu ac yn ymatebol yn ystod sgwrs.
 2. Dangos chwilfrydedd / diddordeb a gofyn cwestiynau.
 3. Cynnig sicrwydd yn ddigymell a hefyd pan ofynnir i chi wneud hynny.
 4. Rhannwch bethau amdanoch chi a'ch teimladau - mae peidio â gwybod sut rydych chi'n teimlo neu ble mae pethau'n sefyll yn gythryblus iawn i'ch partner pryderus.
 5. Ceisiwch ddatrys / atgyweirio pethau ar hyn o bryd neu'n gyflym. Rhowch gyfle i'ch partner siarad am ei deimladau.

Sut i gyfathrebu â phartner

Mae pobl ag arddulliau ymlyniad osgoi yn aml yn poeni am gael eu hymwthio neu deimlo'n gaeth, ac mae eu gwendidau neu ofnau mwyaf yn cael eu beio / beirniadu neu'n teimlo allan o reolaeth.

 1. Os oes gan eich partner arddull ymlyniad osgoi, gallai fod yn ddefnyddiol i chi:
 2. Gwrandewch fwy a siaradwch lai - cwpl o frawddegau ar y tro gyda bwlch rhyngddynt pan all eich partner ymateb - rydych chi am i'r sgwrs fod yn ddeialog ac nid yn fonolog. Os byddwch chi'n cael eich hun mewn monolog, rydych chi eisoes wedi colli'ch cynulleidfa (partner).
 3. Rhowch amser i'ch partner brosesu teimladau / meddyliau - peidiwch â bod yn ymwthiol â'ch cwestiynau neu fynnu bod angen i'ch partner rannu gyda chi sut maen nhw'n teimlo'n iawn yn y fan a'r lle.
 4. Yn lle hynny, gadewch iddyn nhw wybod y gallan nhw estyn allan atoch chi pan fyddan nhw'n barod i siarad.
 5. Arwain y sgwrs gyda bregusrwydd a theimladau meddalach - mae cychwyn sgwrs â dicter, beirniadaeth, a bai yn wrthgynhyrchiol iawn Rhowch eich teimladau o'r neilltu yn y foment i annog eich partner i agor er mwyn meithrin perthynas sy'n agored i niwed i'r ddwy ochr.
 6. Ceisiwch ddatrys / atgyweirio pethau'n gyflym. Peidiwch â dallu'ch partner â sawl mater heb eu datrys yr ydych wedi bod yn eistedd arnynt - yn lle hynny codwch un mater ar y tro, ei ddatrys ac yna symud ymlaen i'r un nesaf.

Dyma rai o'r ffyrdd mwyaf defnyddiol o sicrhau cyfathrebu effeithiol mewn perthynas. Er gwaethaf yr amrywiol arddulliau ymlyniad, ni ellir tanlinellu pwysigrwydd cyfathrebu mewn perthnasoedd yn ddigonol. Dyna pam ei bod yn bwysig mynd i’r afael â’r cwestiwn - sut i drwsio cyfathrebu mewn perthynas a dyfnhau cariad, tosturi, ac empathi tuag at ein gilydd.