Cynghorion Cynllunio Priodas Cyn Cerdded I Lawr yr Ail

Mae Mae'r ddau ohonoch ar hwyliau uchel ac rydych chi'n mynd yn nerfus i gyd yn meddwl sut y bydd y ddau ohonoch yn briod â'ch gilydd ymhen peth amser, ond arhoswch, mae hynny'n golygu sŵn clychau priodas, a nawr rydych chi i gyd. pwysleisiodd am Y DIWRNOD MAWR .

Yn yr Erthygl hon

Eich priodas chi yw hi, byddwch chi'n cerdded i lawr yr eil, a dydych chi ddim yn gwybod beth i'w wneud? Mae'n naturiol ac yn gyffredin, mae pobl fel arfer yn mynd yn nerfus ac yn banig ar adegau o'r fath, ond nid ydych chi'n poeni o gwbl oherwydd cefais eich cefn.

Yn gyntaf oll, yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud yw eistedd i lawr, cymryd anadl ddwfn, yfed ychydig o ddŵr, ac ymlacio.

Pan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi'n barod ac yn gallu gwneud hyn, yna mynnwch lyfr nodiadau i chi'ch hun a rhywbeth i ysgrifennu ag ef oherwydd mae'n rhaid i ni gynllunio priodas ac ni allwn wneud hynny heb gynlluniwr. Reit?

Nawr, yn gyntaf, ysgrifennwch eich enw gyda'i enw yn y ffordd fwyaf apelgar atoch chi, fel eich bod chi'n teimlo'n fwy cyfforddus gyda'r sefyllfa ... yna, ysgrifennwch yr holl bethau pwysig sydd angen eu gwneud.

Gwyliwch hefyd:

Gadewch i mi gynnig rhai awgrymiadau cynllunio priodas ar gyfer priodferched, felly bydd yn ei gwneud hi'n hawdd i chi ddeall a chynllunio ar gyfer y pethau sydd eu hangen arnoch ar gyfer priodas.

1. Taflwch dusw neu frathwch dorth

Gall eich teulu fynnu bod y briodas gyda'r pridwerth, y dorth, a chipio'r briodferch. A bydd ffrindiau yn gofyn: Pryd i ddal tusw ?

Mae miloedd o draddodiadau priodas, a dylai eich cwpl gytuno ar unwaith ar yr hyn sy'n bwysig i chi a beth sydd ddim. Cofiwch mai dim ond chi sy'n penderfynu.

2. Ffotograffydd anweledig

Ffotograffydd Ffotograffiaeth Natur Cysyniadau Ffotograffydd Proffesiynol Wrth gerdded i lawr yr eil byddai pob llygad arnoch chi, ond mae'r ffordd y bydd diwrnod priodas yn cael ei gofio yn dibynnu i raddau helaeth ar sgil y ffotograffydd. Ef / hi sy'n dal ac yn achub yr eiliadau gorau am byth.

Felly, mae'r dewis yn gyffrous. Sut i ddod o hyd i'ch arbenigwr, ffotograffydd priodas profiadol ? Cwpl o haciau bywyd, a miliwn o fuddion!

Sut i astudio portffolio?

Gwyliwch y gyfres briodas gyfan. Nid yw'n anodd gwneud cwpl o luniau oer o'r briodas, felly dim ond trwy edrych ar y gyfres o briodasau y gallwch chi benderfynu ar broffesiynoldeb y ffotograffydd oherwydd eich bod chi'n talu nid am ddau lun, ond am y saethu cyfan.

Cofiwch gwrdd â'r ffotograffydd yn bersonol cyn dod i gytundeb. Rhaid i chi fod ar yr un donfedd i deimlo'n gyfforddus yn ystod eich diwrnod priodas. Dewch i adnabod a thrafod y diwrnod.

Anaml y tynnir eich llun? Cofrestrwch i gael stori garu fis cyn y briodas. Gallwch ddod i arfer â'r camera, teimlo'n fwy hyderus, cael lluniau cŵl ! Gellir eu defnyddio ar gyfer gwahoddiadau neu addurniadau priodas.

Fe'ch cynghorir i neilltuo amser ar gyfer sesiwn tynnu lluniau fesul cam cyn y seremoni, felly byddwch yn edrych yn fwy ffres. Bydd dwy awr yn ddigon (ac eithrio symud).

Ymddiried yn y ffotograffydd a byddwch chi'ch hun, mwynhewch eich gilydd, a byddwch yn derbyn y lluniau mwyaf diffuant, a byddwn yn eich helpu gyda hyn!

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Gwên naturiol gwyn eira

Bydd unrhyw ffotograffydd yn dweud wrthych mai'r prif beth yn y llun priodas yw eich gwen hapus. Mae bob amser yn bwysig gofalu am harddwch ac iechyd dannedd, ond mae priodas yn achlysur arbennig i ymweld â deintydd

Ar gyfer tasg o'r fath, mae'n wych dewis clinig sy'n arbenigo mewn deintyddiaeth esthetig fel llawdriniaeth, orthodonteg, orthopaedeg a hylendid, tomograffeg 3D, a graff Visio radio.

Mae dathliad pwysig yn bendant yn werth archwiliad cynhwysfawr o'r ceudod llafar, y driniaeth angenrheidiol, a hylendid proffesiynol cynhwysfawr.

Mae'r rhain yn nifer o weithdrefnau ar unwaith sy'n cael gwared ar yr holl ffurfiannau ar y dannedd, atal datblygiad pydredd a chlefyd periodontol, a gall wneud y wên yn ysgafnach gan 2-4 tôn.

Hyd yn oed gyda'r glanhau cartref mwyaf trylwyr, ni allwch gyflawni canlyniad mor effeithiol. Ynddyn nhw y mae cyfrinach gwenau hardd llawer o enwogion.

Mae galluoedd clinig yn galluogi pawb i wireddu breuddwyd gwên Hollywood: pefriog ac ar yr un pryd iach a naturiol. Yn y briodas, bydd miliwn o resymau i'w dangos!

Cacen briodas flasus

Cacen Briodas Gain Yn Ystod Derbyn Dylai prif gacen y gwyliau fod nid yn unig yn hardd ac yn briodol o ran arddull i'ch dathliad, ond hefyd yn flasus ac yn naturiol ei gyfansoddiad. Mae'r newydd-briod yn aml yn anghofio am hyn ond yn ofer.

Er mwyn i'r gacen ddod yn ddigwyddiad go iawn, mae'n bwysig ymddiried ei greadigaeth i gogydd crwst profiadol na fydd yn colli un manylyn.

Bydd meistri crwst ym mhob tref yn hapus i'ch helpu chi i wireddu'ch breuddwyd o berffaith cacen briodas . Fanila, siocled, yn ogystal â llawer o lenwadau eraill, gydag aeron ffres, ffrwythau, neu efallai wedi'u haddurno â blodau?

Gwir waith celf melysion y byddwch chi a'ch gwesteion yn bendant yn ei fwynhau.

Mae gwledd yn ddewisol

Tabl gorfodol gyda'r llythyren BBFs a thost yn eu tro – y ganrif ddiwethaf. Os oes angen lle arnoch ar gyfer dawnsio, er enghraifft, trefnwch fwffe a bar gyda diodydd. A gallwch chi eistedd gwesteion o amgylch byrddau wedi'u haddurno'n hyfryd.

Meddyliwch am gynllun eistedd ymlaen llaw er mwyn osgoi camddealltwriaeth a phanig, dyma un o'r rhai mwyaf hanfodol. awgrymiadau cynllunio priodas.

Yr un ffrog

Cyngor cynllunio priodas: Cyn i chi ddechrau chwilio am wisg briodas, dylech benderfynu ar y thema a lleoliad y dathlu .

Bydd yn ddefnyddiol astudio tueddiadau ffasiwn. Er eu bod yn dweud na ddylech roi sylw i dueddiadau, rwyf am i'r ffrog fod yn stylish a pherthnasol.

Rwyf wedi dod o hyd i amrywiaeth enfawr o ffrogiau i chi yn Kleinfeld Bridal, Angelo Lambrou Atelier, The Bridal Salon NYC, Lovely Bride Efrog Newydd, Nordstrom, Reformation, a llawer mwy.

Ceir hwyrol a ffrogiau priodas yn unig o'r casgliadau ffasiwn diweddaraf . Satin brenhinol, tulle hedfan, sidan, les moethus.

Yn Angelo Lambrou Atelier, mae bron pob model wedi'i wneud â llaw, wedi'i addurno â gleiniau neu grisial yn unol â dewis y cwsmer, neu a ddylem ddweud dewis Bride.

Diolch i'w cynhyrchiad eu hunain, mae'r dylunwyr sy'n gallu gwireddu eu breuddwydion yn dod yn wir ac yn gwnïo unrhyw ffrog yn unol â'ch safonau unigol. Felly bydd pob priodferch yn bendant yn dod o hyd i'r wisg berffaith yma.

Delwedd chwaethus a modern o'r briodferch, y priodfab a'r gwesteion

I gwneud i'ch priodas edrych yn gain ac yn berthnasol ar yr un pryd, yn bendant ni allwch wneud heb gymorth steilwyr.

Heb ymarfer, hefyd, oherwydd ar y The-day, yn bendant nid oes digon o amser ar gyfer arbrofion.

Ein cyngor cynllunio priodas fyddai archebu eich dyddiad o flaen llaw wythnosau cyn The-Day ac yn y rhestr o wasanaethau – popeth i greu’r ddelwedd berffaith:

 • Gofal proffesiynol.
 • Creu ffurf.
 • Steilio o unrhyw gymhlethdod.
 • Modelu aeliau.

Pan fyddwch chi'n meddwl am ddelweddau gwyliau i'ch cwpl, peidiwch ag anghofio am westeion y dathliad.

Diffinio cysyniad cyffredinol a rhoi cyfle i westeion ddangos arddull unigol, yna bydd y llun yn bendant yn anhygoel, a bydd pawb yn teimlo'n gyfforddus ac yn briodol.

Os penderfynwch ei drefnu yn The Whiteface Lodge, Dunton Hot Springs, The Pitcher Inn a Planterra Conservatory, ac ati ystyriwch opsiynau gyda glaw, eira ac oerfel (mae'n digwydd yma yn yr haf, wyddoch chi).

Rhai awgrymiadau cynllunio priodas ar gyfer y Rhestr wirio diwrnod priodas:

 • Oes gennych chi wrth gefn gyda tho: tŷ, adlen, ymbarelau? Gyda llaw, gall ymbarelau yn lliw y dathliad drefnu'r seremoni yn y glaw yn berffaith a hyd yn oed ddod anrhegion i westeion .
 • A fydd y daith gron yn debyg i ymgyrch filwrol? Os oes angen map a hofrennydd arnoch, efallai y dylech ddewis lle agosach?
 • Ydych chi wedi dod o hyd i dderbynnydd priodas na fydd yn difetha'r seremoni? Mae angen cwrtais, cymwys, heb fylchau templed o'r swyddfa gofrestru (fel arall, mae'n gwneud synnwyr i fynd!)
 • Mosgitos a throgod. Felly thema yn y testun priodas, ond pwy fydd yn atgoffa chi, os nad fi. Bydd ymlidwyr yn arbed hwyliau ac iechyd.

Tag priodas

Tag Priodas Gyda Rhodd Er mwyn peidio â chwilio am lun yn y rhuban drannoeth, rhowch wybod i bawb ymlaen llaw am y tag priodas a ei ysgrifennu ar wahoddiadau neu gardiau ar fyrddau.

Credwch fi; bydd hyn yn arbed llawer o amser. A gofalwch am allfeydd a gwefrwyr - treiffl, a bydd y gwesteion yn diolch i chi.

Tafliad reis traddodiadol neu ddewisiadau hwyliog eraill

Byddai gwesteion priodas yn taflu hadau at y newydd-briod er mwyn sicrhau ffrwythlondeb a ffyniant. Ond, mae’r byd yn newid, felly pam na allwn ni?

Mae taflu'r reis at y cwpl sydd newydd briodi wedi bod yn draddodiad ers miloedd o flynyddoedd. Mynd yn ôl cyn belled â'r Eifftiaid hynafol.

Dydw i ddim yn gwybod am bobl am beidio â dilyn y rhain hen draddodiadau , ond fy hoff ran o'r briodas yw pan fo cwpl yn priodi, ac maen nhw'n cilio i lawr yr eil, a phawb yn taflu petalau blodau atynt ac yn creu math o lun byrstio blodeuog mor brydferth.

Y syniad y tu ôl i'r awgrym cynllunio priodas hwn yw gwneud newidiadau ffracsiynol yn yr hen draddodiadau hyn fel nad oes neb yn cael ei frifo fel pobl sy'n hoffi'r traddodiad hwn, pobl nad ydyn nhw'n hoffi taflu hadau a chnydau at y cwpl a'r Gyllideb (ie, petalau rhosyn Gall fod yn ddrud iawn).

Mae gen i opsiynau gwahanol yn fy meddwl ar gyfer yr hyn y gallwn ei ddefnyddio:

 1. Conffeti llachar.
 2. Petalau rhosod.
 3. Swigod a had adar.
 4. Awyrennau papur.
 5. Lafant sych a pherlysiau.
 6. Peli traeth mini.
 7. Pompoms, sy'n cyfateb i thema a chynllun lliw eich priodas.

Ymadawiad priod newydd

Traddodiad defnyddiol yw peidio ag eistedd mewn gwledd tan y gwestai olaf. Mae pobl eisiau cael hwyl - a gadewch iddo fynd, ond gallwch chi fynd i fachlud haul yn ddiogel gyda chymeradwyaeth uchel.

Ystyr geiriau: Voila! Curwch eich allanfa olaf: dawns, tân gwyllt, rhif cerddoriaeth, neu neidio i mewn i gar retro gyda'r sticer Newydd briodi.

Ranna ’: