Yr Awgrymiadau Parodrwydd Priodas Gorau ar gyfer Cyplau Mewn Cariad

Yr Awgrymiadau Parodrwydd Priodas Gorau ar gyfer Cyplau Mewn Cariad

Yn yr Erthygl hon

Cyn i chi benderfynu priodi, mae'n siŵr eich bod eisoes wedi meddwl am y syniad lawer gwaith yn eich pennau.

Gallwch chi freuddwydio am ddiwrnod eich priodas, eich teulu yn y dyfodol, a hyd yn oed heneiddio ynghyd â'r person rydych chi'n ei garu ond ynghyd â'r meddyliau hyn, byddech chi'n dal i ofyn i chi'ch hun, pa mor barod ydych chi i briodi?

Os ydych chi mewn cariad ac eisoes yn meddwl priodi, yna mae'r rhain awgrymiadau parodrwydd priodas gorau yn bendant i chi a'ch partner.

Wrth baratoi ar gyfer priodas, bydd angen y awgrymiadau parodrwydd priodas gorau y gallwch ei gael gan eich ffrindiau, rhieni, gan weithwyr proffesiynol, a hyd yn oed gan eich partner eich hun.

Rydym wedi llunio'r arwyddion gorau eich bod yn barod ar gyfer priodas a hefyd yr awgrymiadau y gallwch eu defnyddio i sicrhau eich bod ar y trywydd iawn.

Bydd adegau pan na fydd eich partner yn hoffus

Fe fydd yna adegau pan fyddwch chi ond yn gallu gweld ochr nad yw mor dda eich partner ond nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw bellach yn haeddu eich cariad. Yn yr amseroedd hyn, dewiswch ddeall a dal gafael, cofiwch eich ymrwymiad.

Nid yw priodas yn golygu bod angen i chi roi'r gorau i ymdrechu

Mewn gwirionedd, mae'n bwysig bod y ddau ohonoch yn neilltuo amser i fondio â'ch gilydd. Nid oes ots a yw'r ddau ohonoch yn brysur neu os ydych wedi blino. Os ydych chi eisiau - gallwch chi wneud ffordd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi hwn ar eich rhestr wirio Rwy'n barod am briodas.

Pellter eich hun oddi wrth ddylanwadau drwg

Hyd yn oed cyn i chi benderfynu clymu'r cwlwm. Mae gan y ddau ohonoch eich set eich hun o ffrindiau eisoes ac un peth y mae angen i chi ei gofio yw bod yn ddigon aeddfed i adnabod y ffrindiau hynny a fydd yn cynnwys eich cymeriad a'r rhai a fydd yn eich helpu i gryfhau'ch priodas.

Gadewch i ni ei wynebu, mae yna ffrindiau a fyddai hyd yn oed yn eich temtio i wneud pethau drwg, ymbellhau oddi wrth y bobl hyn.

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar apiau cwis parod ar gyfer priodas?

Os felly, rydych chi eisoes wedi dod ar draws y cyngor hwn. Ydych chi'n gwybod sut i drin dadl? Oherwydd mewn priodas, ni allwch chi bob amser ennill ac i'r gwrthwyneb. Yn lle ceisio bod yn enillydd, beth am wneud ymdrech i gwrdd hanner ffordd a datrys y gwrthdaro?

Ai'r oedran ynteu'r sefydlogrwydd ariannol?

Pryd ydych chi'n barod ar gyfer priodas? Wel, mae'r ddau yr un mor bwysig ond mae'n rhaid i chi hefyd wybod sut i drin yr heriau a ddaw i'ch rhan. Nid yw unrhyw briodas yn hawdd. Bydd adegau pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n barod i roi'r gorau iddi - dyma'r amser y bydd angen eich priod arnoch chi.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Ydych chi'n dal i gymharu'ch perthynas â chyplau eraill?

Sut i wybod a ydych chi'n barod am briodas? Wel, mae'n rhaid i chi hunanasesu hefyd. Yr awgrymiadau parodrwydd priodas gorau cynnwys gwybod sut i ddysgu oddi wrth barau llwyddiannus eraill ond byth i fod yn genfigennus ohonynt.

Ydych chi'n barod i fod yn ymroddedig?

Ydych chi'n fodlon bod yn onest â'ch priod? Os felly, dyna ffordd arall o wybod a ydych chi'n barod ar gyfer priodas.

Peidiwch â dangos ochr ddrwg eich priodas i bawb

Un o'r awgrymiadau parodrwydd priodas gorau y gallwn ei rannu yw peidio â dod â'ch emosiynau tuag at eich priodas a'ch priod i'r cyfryngau cymdeithasol.

Yn sicr, pan fyddwch chi'n ddig ac yn flin, rydych chi eisiau postio a dweud wrth bawb sut rydych chi'n teimlo ond nid yw'n ddelfrydol. Os gwnewch hynny, rydych chi'n dangos ochr ddrwg eich priodas i bawb.

Byddwch ar yr un tîm

Byddwch ar yr un tîm

Ydych chi'n barod ar gyfer priodas o ran gweithio gyda'ch priod? Cofiwch, mae yna lawer o gwestiynau parodrwydd y mae'n rhaid i chi feddwl drostynt. Mewn priodas, nid ydych chi'n cyfrif camgymeriadau eich priod; ti helpu eich gilydd bod yn well.

Mae arian yn bwysig ond nid yw byth yn iawn ymladd am faterion ariannol

Siaradwch amdano; gwnewch yn siŵr bod gennych chi a'ch priod ddealltwriaeth o sut y dylech ofalu am eich arian er mwyn osgoi gwrthdaro.

Peidiwch ag ildio i demtasiynau

Mae hyn yn rhywbeth y gallech fod wedi meddwl amdano droeon. Ni allwch fod yn barod ar gyfer priodas os nad ydych yn siŵr y gallwch gadw'r addewid hwn. Bydd temtasiynau a mater i chi yw gwybod eich ffiniau.

Parchwch eich gilydd

Syml ond yn bendant sylfaen gref mewn unrhyw briodas.

Gwrandewch ar eich priod

Mae gennych chi'ch pwynt ac rydych chi'n siŵr amdano ond ni fydd gwrando ar eich priod yn gwneud unrhyw niwed - yn wir, byddwch chi'n deall eich partner hyd yn oed yn fwy os byddwch chi'n dysgu sut i wrando.

Peidiwch byth â dod â'r pwnc o ysgariad

Pan fydd cyplau yn ymladd, byddai rhai yn penderfynu ar unwaith i gael neu ffeilio ysgariad. Peidiwch â dod â hyn i fyny; peidiwch â'i gwneud hi'n arferiad ei fod bob amser yn opsiwn os nad ydych chi'n hapus mwyach. Nid yw treialon yn eich priodas yn rhoi a esgus dilys i fechnïaeth trwy ysgariad, yn hytrach, gweithio arno.

Meddyliwch am eich teulu yn gyntaf cyn eich teulu eich hun

Sut ydych chi'n gwybod eich bod chi'n barod am briodas? Dyna pryd rydych chi'n gwybod sut i feddwl am eich teulu yn gyntaf cyn eich teulu eich hun. Lawer gwaith byddwch chi eisiau prynu rhywbeth i chi'ch hun ond byddwch chi'n dewis anghenraid eich teulu dros eich dymuniadau eich hun. Dyna sut rydych chi'n gwybod eich bod chi'n barod i briodi.

Byddwch yn ffrind gorau i'ch priod

Iawn, efallai y daw hyn ar ôl blynyddoedd lawer o fod gyda'i gilydd ond mae'n digwydd a dyma'r cyfnod pontio mwyaf prydferth o unrhyw bâr priod.

O berthynas ramantus i gysylltiad dyfnach lle rydych chi a'ch priod yn fwy na chariadon yn unig, rydych chi'n dod yn ffrindiau gorau. Rydych chi'n dod yn gymdeithion ac yn bartneriaid mewn bywyd - dyna pryd rydych chi'n gwybod y byddwch chi'n heneiddio gyda'ch gilydd.

Cofiwch mai dim ond rhai o'r rhain yw'r rhain awgrymiadau parodrwydd priodas gorau a fydd yn eich helpu i wybod sut i baratoi ar gyfer priodas. Ei nod yw rhoi syniad i barau o'r hyn i'w ddisgwyl a beth i'w feddwl cyn penderfynu priodi.

Mae’n bwysig bod yn barod cyn priodi er mwyn cadw sancteiddrwydd priodas. Ar ôl priodi, bydd eich bywyd gyda'ch gilydd yn cael ei brofi ond cyn belled â'ch bod chi'ch dau yn gweithio tuag at yr un nod - byddwch chi'n gryfach gyda'ch gilydd.

Ranna ’: