Awgrymiadau Cyllidebu ar gyfer Cyplau sydd Newydd Briodi

Awgrymiadau Cyllidebu ar gyfer Cyplau sydd Newydd Briodi

Yn yr Erthygl hon“Am gyfoethocach neu ar gyfer tlotach ac uffernol;” Dyma un o'r addunedau y mae cyplau yn eu cymryd wrth briodi. Nid jôc yw materion ariannol, ac mae rhai priodasau yn methu oherwydd trafferthion arian.
heb gyfeillgarwch

Ar ôl y briodas a'r mis mêl, mae newydd-anedig yn dechrau ymgartrefu yn arferion newydd bywyd priodasol. Mae cyllidebu a rheoli eu cyllid yn un o'r pethau cyntaf y mae'n rhaid i gyplau benderfynu arno ar gyfer sefydlu arferion rheoli arian iach.

Dyma 7 awgrym cyllidebu ar gyfer parau sydd newydd briodi.1. Eisteddwch i lawr a siarad am eich cyllid

Rhestrwch eich holl ffynonellau incwm a byddwch yn dryloyw ynghylch statws ariannol eich gilydd. Mae hyn yn cynnwys yr holl gyfrifon banc sy'n gwrthsefyll, refeniw o'r gorffennol a buddsoddiadau cyfredol, ac incwm o fentrau gwaith a busnes.

Sicrhewch fod pob un ohonoch yn deall lle mae'r llall yn sefyll o ran incwm, dyled ac arbedion. Trwy fod yn dryloyw gyda'ch cyllid a'ch gwariant, gallwch symleiddio cyllidebu ac adeiladu ymddiriedaeth yn eich priodas.

2. Trafodwch eich nodau tymor byr a thymor hir

Ar ôl i chi gael dealltwriaeth glir o'ch cyllid sylfaenol, pennwch eich nodau fel cwpl priod.Er enghraifft, a ydych chi'n bwriadu prynu car neu gartref yn fuan? Faint o gynilion yr hoffech chi eu cael yn eich cyfrif mewn blwyddyn? Bydd gosod nodau yn eich helpu i bennu'ch cyllideb wario fisol.


gwr amddiffynnol

3. Setlo'ch dyledion ac aros allan o ddyled

Nid yw hi byth yn dda cychwyn eich bywyd priodasol gyda mynyddoedd o ddyled i setlo. Os oes gennych fenthyciadau myfyrwyr heb eu talu, er enghraifft, ceisiwch eu setlo cyn gynted ag y gallwch fel y gall y ddau ohonoch ddechrau o'r newydd.

4. Dylunio cynllun cyllideb

Rydych chi wedi trafod cyfanswm eich incwm misol fel cwpl. Gweithio fel tîm i ddylunio cynllun cyllideb ar gyfer biliau, cyfleustodau, taliadau dyled, cynilion ac ati.Yn dibynnu ar eich statws ariannol a'ch incwm, penderfynwch faint y gallwch ei ddyrannu ar gyfer hamdden, adloniant a theithio.

5. Adeiladu cronfa argyfwng

Neilltuwch gyfran o'ch incwm ar gyfer argyfyngau a threuliau digynsail fel salwch teulu, diweithdra, trychineb naturiol, atgyweirio ceir / cartref, ac amgylchiadau annisgwyl eraill.Ni fyddwch byth yn difaru cael cronfa argyfwng o'r neilltu mor gynnar â phosibl. Gall cael cronfa argyfwng roi rhywfaint o le i chi'ch dau wybod, pe bai unrhyw beth yn codi, bydd to uwch eich pennau a bwyd ar y bwrdd bob amser.

6. Dechreuwch gynilo ar gyfer eich ymddeoliad

Nid yw rhai cyplau ifanc yn meddwl yn rhy bell ymlaen. Ond, nid oes angen i chi aros nes eich bod yn llawer hŷn i ddechrau paratoi ar gyfer ymddeol. Siaradwch am sut rydych chi am dreulio'ch blynyddoedd diweddarach, a dechreuwch gynilo ar ei gyfer fel y gallwch chi fwynhau'ch blynyddoedd fel cwpl wedi ymddeol.

7. Ymddiried yn eich gilydd

Mae a wnelo priodas ag ymddiriedaeth a ffydd yn ei gilydd. Nawr eich bod wedi priodi, mae angen i chi weithio fel tîm i greu arferion ariannol iach.

Trwy ymddiried bod eich priod yn dryloyw gyda materion ariannol, gallwch chi adeiladu priodas iach. Mae angen i'r ddau ohonoch roi ymdrech lawn ym materion ariannol eich priodas.

Yn y pen draw, mae angen i barau priod ymddiried yn ei gilydd i ffurfio tîm effeithiol. Trwy gael tryloywder o ran cyllid, gallwch osod nodau a rennir a gweithio tuag atynt gyda'i gilydd.


hawliau neiniau a theidiau goruchaf lys

Wedi'r cyfan, gwnaethoch addo caru'ch priod yn gyfoethocach neu'n dlotach. Felly, mae angen i chi gefnogi'ch gilydd trwy'r amser. Mae priodas yn cymryd gwaith caled ac aberth. Trwy fabwysiadu arferion cyllidebu a gwario iach, gallwch gael trefn ar eich materion ariannol yn gynnar, ac atal problemau ariannol yn y dyfodol.

Carol soriano
Mae Carol Soriano yn awdur wrth galon ac yn frwd dros y cyfryngau cymdeithasol, mae hi'n darganfod cyllid personol , mae buddsoddiad ac arian yn bwysig i bynciau diddorol .