Beth Yw Camau Dirwasgiad Gadael a Chamau Adferiad Allweddol

Beth Yw Camau Dirwasgiad Gadael a Chamau Adferiad Allweddol

Yn yr Erthygl honYn aml gall absenoldeb corfforol rhieni arwain at iselder cefn.Weithiau, gall plentyn brofi trawma esgeulustod neu adael iselder oherwydd marwolaeth neu absenoldeb rhieni neu ofalwyr.

Mae'r erthygl yn ymchwilio i iselder gadael, cyflwr lle mae'n anodd datblygu a chynnal iach, perthnasoedd tymor hir ac yn cynnig mewnwelediadauMae'n anodd torri'r cylch dieflig o iselder gadael, ond wrth oresgyn materion gadael, mae'n hanfodol deall y cam y galar a chamau proses galaru.

Astudiodd Bowlby y broses alaru yr aeth plant a oedd yn yr ysbyty am salwch corfforol drwyddi pan nad oeddent yn gallu cael eu mamau o'u cwmpas fel yr oeddent wedi arfer gartref.

Gallai galaru gymryd dau gwrs

Fe wnaeth un math o alaru alluogi'r unigolyn i uniaethu â gwrthrychau newydd a chael boddhad â nhw. Ystyrir bod hon yn ffordd iach o alaru.Darganfu Bowlby ail fath o alaru hefyd sy'n atal person yn patholegol rhag datblygu perthnasoedd ac allfeydd newydd.

Mae'r math hwn o alaru yn mynd yn ei flaen trwy dri cham.

1. Y brotest a'r dymuniad am aduniad

Y cam hwn a all bara ychydig oriau neu sawl wythnos, pan fydd y plentyn yn ymddangos yn ofidus iawn o fod wedi colli ei fam ac yn ceisio ei hail-ddal trwy ba bynnag fodd cyfyngedig sydd ganddo.Mae'n difyrru disgwyliadau cryf ac yn dymuno iddi ddychwelyd.

Mae'n tueddu i wrthod eraill, fel nyrsys a meddygon, sy'n cynnig gwneud pethau drosto, er y bydd rhai plant yn glynu'n daer wrth nyrs benodol.2. Mae anobaith yn ymsefydlu

Mae'r plentyn yn suddo i ddyfnderoedd tristwch dwfn a gall hyd yn oed aros yn cael ei roi mewn un man am hir, heb fawr o symud, os o gwbl.

Mae'n tueddu i wylo am oriau hir yn estynedig neu'n achlysurol, ac mae'n dod yn ôl ac yn anactif. Mae'n troi'n oddefol ac nid yw'n gwneud unrhyw alwadau wrth i'r wladwriaeth alaru ddyfnhau ymhellach.

3. Mae'n dechrau dangos mwy o ddiddordeb yn yr amgylchedd

Mae hyn fel arfer yn cael ei groesawu fel arwydd o adferiad.

Nid yw'r plentyn yn gwrthod nyrsys mwyach, ond mae'n derbyn eu gofal, eu bwyd a'r teganau y maen nhw'n dod gyda nhw. Efallai y bydd hyd yn oed yn gwenu ac yn gymdeithasol. Ond pan fydd y fam yn dychwelyd i ymweld, mae'n amlwg nad yw wedi gwella.

Y cryf ymlyniad wrth y fam sy'n nodweddiadol o blant yn y grŵp oedran hwn ar goll yn amlwg.

Yn lle ei chyfarch, gall weithredu fel pe baent yn ddieithriaid, yn lle dod yn agos ati, gall aros yn bell ac yn apathetig; yn lle crio pan fydd hi'n gadael, bydd yn ymddwyn yn ddigroeso ac yn troi ei sylw at rywbeth arall.

Yn ôl pob tebyg, mae wedi colli pob diddordeb ynddo.

Os bydd yn rhaid i blentyn aros yn yr ysbyty am gyfnod hir, bydd yn dod yn gysylltiedig â chyfres o nyrsys, y mae pob un ohonynt yn gadael, gan ailadrodd dro ar ôl tro y profiad gwreiddiol o golli'r fam.

Ymhen amser bydd yn datgysylltu pob teimlad emosiynol dwfn oddi wrth berthnasoedd ac yn gweithredu fel nad oes gan famu nac unrhyw gyswllt dynol arall lawer o arwyddocâd iddo.

Mae'n dysgu pan fydd yn rhoi ei ymddiriedaeth a'i hoffter tuag at ffigwr sy'n fam, mae'n ei cholli.

Mae'n ceisio eto ac yn colli'r nesaf. Ac yn y blaen.

Yn y pen draw, mae'n rhoi'r gorau i fentro atodi ei hun i unrhyw un.

Mae'n dod yn fwyfwy hunan-ganolog ac, yn lle bod â dyheadau a theimladau tuag at bobl, daw yn ymwneud â phethau materol na wnaeth ei siomi fel losin, teganau, a bwyd.

Ni fydd bellach yn dod o hyd i foddhad mewn perthnasoedd a bydd yn setlo, yn lle hynny, am foddhad hunangynhwysol ar unwaith.

Ni fydd plentyn sy'n byw mewn ysbyty neu sefydliad sydd wedi cyrraedd y wladwriaeth hon yn ofidus mwyach pan fydd nyrsys yn newid neu'n gadael.

4. Mae'r plentyn wedi adeiladu amddiffyniad rhag cael ei frifo

Mae

Mae'n peidio â dangos ei deimladau hyd yn oed i'w rieni pan fyddant yn mynd a dod ar ddiwrnodau ymweld.

Maen nhw, hefyd, yn cael eu sgubo i orbit siom a phoen wrth iddyn nhw sylweddoli bod gan y plentyn fwy o ddiddordeb yn yr anrhegion maen nhw'n dod gyda nhw nag ynddyn nhw fel pobl.

Cydnabyddir pan fydd fy nghleifion yn mynd trwy a profiad gwahanu eu bod wedi bod yn amddiffyn eu hunain yn erbyn eu hoes, ymddengys eu bod yn ymateb yn union fel babanod Bowlby yn ail gam yr anobaith.

Mae iselder gadael yn arwydd o feddwl â nam

Mae'r gwahaniad yn dod â set drychinebus o deimladau, sydd wedi cael ei alw'n iselder gadael.

Mae rhywun sy'n dioddef o iselder cefn yn dueddol o bryder cronig, iselder difrifol , a chodoledd afiach.

Gwyliwch y fideo hon hefyd ar iselder cefn:

Camau at wella ar ôl gadael iselder

  1. Amserol ymyrraeth broffesiynol a therapiwtig neu cymorth cwnsela yn hanfodol.
  2. Os ydych chi'n chwilio am offeryn canllaw hunangymorth, byddai'n syniad da gwirio'r llyfr gwaith adfer gadael . Gweithdy pwerus mewn llyfr!
  3. Dywedwch ie i'r cwmni o ffrindiau a theulu cariadus a gofalgar .

Gadewch i ni fynd o siomedigaethau'r gorffennol a stopiwch geryddu eich hun. Byddwch yn dyner arnoch chi'ch hun.


ni fydd gŵr yn cymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd