Cardiau Fflach Seicolegol ar gyfer Perthnasoedd

Cardiau Fflach Seicolegol ar gyfer Perthnasoedd

Yn yr Erthygl hon

Weithiau pan fyddaf gyda chleient, maent yn profi argyfwng emosiynol mewn perthynas.P'un a yw'r argyfwng yn ddifrifol neu'n gronig ai peidio, mae'n ddefnyddiol cael yr hyn yr wyf yn hoffi ei alw, yn gardiau fflach seicolegol, i droi atynt mewn eiliadau o drallod emosiynol.

Pan fydd un mewn argyfwng emosiynol gyda ffigwr ymlyniad, nid yw'n hawdd ymateb yn rhesymegol.

Dychmygwch y tro diwethaf i chi fod mewn dadl gyda'ch partner, eich priod, neu'ch cariad am bwnc llosg.

Fel arfer, mae eich ymennydd rhesymegol yn cael ei herwgipio.

Mae'r cardiau fflach seicolegol yn arf gwych i fachu, pan fydd ein hymennydd yn cael ei foddi gan emosiwn. Gall perthnasau sbarduno rhai o'n clwyfau dyfnaf, anymwybodol. Mae cardiau fflach yn ymarferol a gallant fod yn lleddfol ar gyfer yr eiliadau hynny o ofn mewn argyfwng.

Dyma rai o'r cardiau fflach mwyaf cyffredin y gallwch eu defnyddio pan fyddwch chi'n teimlo'r panig yn dod ymlaen yn ystod ffrae gydag anwylyd:

Peidiwch â chymryd pethau'n bersonol

Mae Don Miguel Ruiz yn cynnwys hwn fel un o'i Bedwar Cytundeb.

Pan fydd cleientiaid yn cymryd pethau'n bersonol, maent yn aml yn rhoi mwy o bŵer i rai unigolion drostynt nag y maent yn ei haeddu. Maen nhw'n ymddiried yn rhywun arall i ddweud wrthyn nhw pwy ydyn nhw, yn lle dibynnu ar yr hyn maen nhw'n gwybod sy'n wir amdanyn nhw eu hunain.

Nid yw'n ymwneud â mi

Rydych chi'n mynd â'ch partner ar wibdaith wedi'i chynllunio'n ofalus ac a gostiodd lawer o arian i chi, ac fe wnaethoch chi dreulio dyddiau'n edrych ymlaen ac yn cynllunio.

Rydych chi'n cyrraedd adref y noson honno ac mae'ch partner yn dweud, wel, roedd hynny'n flinedig. Mae hyn yn normal. Nid yw'n ymwneud â chi fel partner.

Mae gan eich partner hawl i'w farn a'i deimladau am y diwrnod. Mae llais cyntefig y tu mewn i ni yn sgrechian, mae'n ymwneud â mi!! Mae’n rhaid ichi wneud eich gorau i anwybyddu’r llais hwnnw, ac atgoffa’ch hun nad eich bai chi yw hynny bob amser.

*Troednodyn: Os cawsoch chi adlewyrchu amhriodol gan eich rhieni yn faban, gallai derbyn y cardiau fflach, nid yw'n ymwneud â mi, neu beidio â chymryd pethau'n bersonol, fod yn fwy heriol i chi.

Adlewyrchu emosiynol

Os oes methiannau adlewyrchu cyson, rydyn ni

Mae adlewyrchu emosiynol yn ffenomen lle'r oedd gofalwr yn dynwared ciwiau di-eiriau pan oeddech chi'n faban, fel mynegiant wyneb neu eiriau. Mae'r broses hon yn aml yn anymwybodol ond mae'n dangos empathi ac adiwn.

Mae'n helpu unigolyn i ddatblygu ymdeimlad o'i fyd mewnol, ac ymdeimlad o hunan. Anaml yr ydym yn ymwybodol ohono, ond fel babanod, mae cael mami neu dad mewn cydamseriad â ni yn hanfodol i'n datblygiad emosiynol.

Os oes yna fethiannau adlewyrchu cyson, rydyn ni'n mynd yn grebachu emosiynol, a gall ein hymdeimlad o hunan ddatblygu mewn ffordd ystumiedig.

Gwyliwch y sioe

Rydyn ni'n meddwl bod rheolaeth yn dileu pryder.

Mewn gwirionedd, mae'r angen i reoli yn achosi mwy o bryder i ni, a phryder i'r rhai o'n cwmpas. Sefwch yn ôl a gwyliwch y sioe.

Rhoi'r gorau i geisio cyfarwyddo a rheoli eich partner. Pan fydd eiliad emosiynol anhrefnus, gwelwch sut deimlad yw ei wylio yn datblygu, yn hytrach na chymryd rhan yn uniongyrchol yn yr anhrefn.

Nid oes unrhyw un yn arbenigwr ar fy nheimladau ac eithrio i mi

Chi yw'r arbenigwr ar eich teimladau. Ni all neb arall ddweud wrthych sut rydych chi'n teimlo. Gadewch imi ailadrodd - chi yw'r arbenigwr ar eich teimladau!

Bydd un aelod o gwpl yn aml yn dweud wrth yr aelod arall o gwpl sut mae’r person hwnnw’n teimlo, mewn ymgais i reoli ymatebion emosiynol anhrefnus. Fodd bynnag, pan fydd un o aelodau'r cwpl yn gwneud hyn, mae'n dangos diffyg ffiniau seicolegol ar ran y partner ymosod, fel arfer yn arwain y partner yr ymosodir arno i ddymuno pellter corfforol.

T cymryd gweithredu gyferbyn

Pan fyddwch chi

Pan fyddwch chi'n teimlo'n isel ar ôl ymladd â phartner, gwyliwch ffilm ddoniol, neu chwerthin. Ffoniwch ffrind neu ewch am dro. Mae ein hymennydd wedi'i wifro i barhau â'r cnoi cil yn anymwybodol. Pan fyddwn yn cymryd camau i'r gwrthwyneb yn ymwybodol, rydym yn atal y cylch hwn yn ei draciau.

Meddyliwch cyn ymateb

Mae'r un hon yn swnio'n hawdd, ond yn ymarferol, mae'n eithaf anodd.

Unwaith eto, pan fyddwn mewn dadl danbaid â rhywun arall arwyddocaol, gall fod yn hawdd sbecian geiriau.

Cymerwch funud i anadlu, a chasglwch eich hun yn emosiynol. Camwch yn ôl a meddyliwch am yr hyn sy'n dod allan o'ch ceg. A ydych yn taflu eich datganiadau at eich partner? Ydych chi'n ymateb o le yn y gorffennol, neu'n perthyn i berthynas flaenorol? Arafwch pethau.

Weithiau mae pob gweithred gan un arall i fod i'ch cymell i ymateb. Sylwch ar yr anwythiad. Peidiwch â chael eich ysgogi!

Gall y llall sy'n gwrthod fod yn gariad arall ar yr un pryd

Mae llawer o unigolion yn cael amser caled yn meddwl y gall rhywun eu caru, tra'n profi poen neu wrthodiad gan yr un person hwnnw ar yr un pryd. Pan fydd rhai unigolion yn teimlo eu bod yn cael eu gwrthod neu eu gadael, mae fel pe na bai cariad erioed wedi bodoli.

Mae'n ddefnyddiol cofio y gall y sawl sy'n gwrthod yn y foment bresennol hefyd fod y person sy'n eich caru chi. Gall cariad a gwrthodiad gydfodoli ar yr un pryd!

Mae yna emosiwn arall bob amser wrth wraidd dicter

Fel arfer, pan fydd pobl yn gymedrol neu'n grac, mae hynny oherwydd eu bod yn ofnus neu'n brifo. Mae dicter yn emosiwn eilaidd.

Nid yw hyn yn golygu ei bod yn dderbyniol i rywun daflu sarhad neu ddweud pethau niweidiol iawn wrthych. Sefwch drosoch eich hun pan fo angen.

Dim ond gwrando

Gwrando yw

Mae hwn yn gerdyn fflach pwysig.

Gwrando yw'r allwedd i gyfathrebu effeithiol gyda'n partner.

Rydyn ni'n tueddu i anghofio hyn pan fydd ein hemosiynau'n fflachio. Os bydd rhywun yn dod â mater i'r bwrdd, gadewch iddo gwblhau ei feddwl, a theimlo ei fod yn cael ei weld a'i glywed, cyn i chi ddod â'ch teimladau, eich meddyliau a'ch emosiynau eich hun i'r drafodaeth.

Gofynnwch gwestiynau iddyn nhw am sut maen nhw'n teimlo. Crynhowch eu teimladau a chytunwch â'r hyn y maent yn ei ddweud mewn gwirionedd, heb neidio i mewn. Unwaith y byddant wedi'u gwneud, gallwch ofyn wedyn a allech drafod eich ymateb i'r mater a sut. ti teimlo amdano.

Mae popeth yn barhaol

Dyma un o bedwar gwirionedd bonheddig Bwdhaeth. Does dim byd yn para am byth. Mae teimladau yn trai ac yn llifo fel tonnau'r cefnfor. Ni waeth pa mor anorchfygol y gall deimlo ar hyn o bryd, bydd hyn hefyd yn mynd heibio.

Ni allaf ei drwsio bob amser.

Nid oes gennych reolaeth. Gadael i fynd.

Mae personoliaethau Math A yn cael amser caled gyda'r cerdyn fflach hwn. Ar adegau o anhrefn emosiynol, rydyn ni eisiau datrys problemau neu drwsio ar unwaith. Weithiau does ond angen i ni wrando a gwneud lle i'r galar, y golled neu'r boen. Gwnewch le ar ei gyfer.

Dewch o hyd i'ch llais

Peidiwch â gadael i'ch llais, eich dymuniadau, neu'ch dymuniadau gael eu boddi gan eich partner.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n lleoli'ch llais ar adegau o ansicrwydd. Mae eich llais yn allweddol i greadigrwydd, mynegiant a hunan-barch, a bydd yn y pen draw yn eich gwneud yn bartner gwell os byddwch yn ei anrhydeddu.

Byddwch ar eich pen eich hun ym mhresenoldeb rhywun arall

Mae hyn yn allwedd arall i agosatrwydd a pherthnasoedd iach.

Ni allwch ddibynnu ar eich partner am eich hapusrwydd nac am eich lles emosiynol, ariannol neu gorfforol. Rhaid i chi ddysgu bod ar eich pen eich hun ym mhresenoldeb rhywun arall.

Cymryd cyfrifoldeb am fy nheimladau yn unig

Rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb am eich teimladau eich hun

Rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb am eich teimladau eich hun.

Eich eiddo chi ydyn nhw, a'ch un chi yn unig. Byddwch yn anymwybodol yn taflu'ch emosiynau a'ch teimladau i eraill. Mae cymryd cyfrifoldeb am eich teimladau a’ch emosiynau eich hun yn eich helpu i adnabod beth sydd gennych chi, a beth sydd ddim yn perthyn i chi.

Ffiniau

Mae angen i ni gael ffiniau seicolegol ag eraill i fod yn agos at eraill a datblygu agosatrwydd gwirioneddol.

Os na fyddwn yn datblygu ffiniau seicolegol, rydym yn y pen draw yn cario rhannau o bersonoliaethau pobl eraill wedi'u gwahanu - megis cywilydd, gwrthwynebiad, ofn, ac ati.

Rydyn ni'n dod yn gynhwysydd y mae'r emosiynau'n cael ei ragamcanu ar ei gyfer.

Pan fydd unigolyn yn ymwthiol yn seicolegol, mae eraill yn tueddu i osod ffiniau corfforol, megis gadael yr ystafell neu adael, misglwyf. Mae hyn fel arfer yn ganlyniad i'r gwrthwyneb i'r hyn a ddymunir gan y llall. Gall goresgyn ein ffiniau seicolegol hefyd greu drwgdeimlad.

Beth yw fy ngwerthoedd?

Eglurwch eich gwerthoedd.

Crëwch restr ac ysgrifennwch y deg peth pwysicaf sydd bwysicaf i chi.

Pa werthoedd ydych chi eisiau byw yn ôl? Ydych chi'n gwerthfawrogi amser teulu dros arian? Ydych chi'n gwerthfawrogi pŵer dros wybodaeth? Pa fathau o bobl ydych chi'n eu parchu a'u hedmygu? Gyda phwy ydych chi'n amgylchynu eich hun?

Gadael ego

Mae hanner cyntaf bywyd yn ymroddedig i ffurfio ego iach.

Mae plentyn dwy oed yn araf yn ffurfio ei synnwyr o hunan, ac mae'n hollbwysig bod gan y plentyn ego mawr.

Yn emosiynol, pan fyddwch yn oedolyn, dylech fod ar y cam o ollwng eich ego, nid gafael arno.

Felly, y tro nesaf y byddwch mewn argyfwng mewn perthynas, cofiwch y gallwch chi bob amser gael eich cardiau fflach seicolegol yn eich poced gefn.

Dros amser, bydd y cardiau fflach yn dod yn rhan annatod o'ch ymateb emosiynol, offer ymdopi, a seice.