Dalfa Plant A Gadael Perthynas Drwg

Dalfa Plant A Gadael Perthynas Drwg

Mae dioddefwr trais domestig sy'n dymuno torri'n rhydd o'r berthynas ymosodol yn wynebu rhwystrau nad oes gan y rhai mewn toriadau eraill. Os oes plant o'r berthynas, mae'r polion hyd yn oed yn uwch. Dylai dioddefwr trais domestig fod â chynllun diogelwch ar waith cyn gadael y camdriniwr, oherwydd dyna'r pwynt pan fydd y dioddefwr yn y perygl mwyaf, ac mae angen i'r cynllun diogelwch gynnwys ystyriaethau am y plant.Paratoi i adael perthynas dreisgar

Mae bywyd dioddefwr trais domestig yn un o ofn ac angst, i’r dioddefwr ac i blant y partïon. Mae trais domestig yn aml yn ymwneud â rheolaeth ar y dioddefwr. Byddai ymgais agored gan y dioddefwr i adael y berthynas yn tanseilio'r rheolaeth honno, gan ysgogi cyfarfyddiad treisgar o bosibl. Er mwyn osgoi gwrthdaro o'r fath, ac i baratoi ar gyfer ymladd posib yn y ddalfa, dylai'r dioddefwr sydd wedi penderfynu gadael perthynas dreisgar wneud paratoadau yn breifat a pharatoi rhai pethau cyn gadael mewn gwirionedd.Cyn gadael y berthynas, dylai dioddefwr trais domestig gadw cofnodion manwl o'r cam-drin, gan gynnwys dyddiad a natur pob digwyddiad, lle digwyddodd, y math o anafiadau a ddioddefodd, a'r driniaeth feddygol a gafwyd. O ran y plant, cofnodwch yr holl amser a dreuliwyd gyda nhw a'r gofal a ddarperir iddynt gan y dioddefwr a'r camdriniwr. Os bydd y partïon yn anghytuno yn ddiweddarach ynghylch dalfa, gall y llys ystyried y wybodaeth o'r cofnodion hyn.

Dylai'r dioddefwr hefyd neilltuo arian a phacio rhai darpariaethau, fel dillad a nwyddau ymolchi, drostynt eu hunain ac ar gyfer y plant. Storiwch yr eitemau hyn i ffwrdd o'r breswylfa a rennir gyda'r camdriniwr ac yn rhywle na fyddai'r camdriniwr yn meddwl edrych. Hefyd, trefnwch i le aros na fyddai'r camdriniwr yn meddwl edrych, fel gyda chydweithiwr nad yw'r camdriniwr yn ei adnabod nac mewn lloches. Os yn bosibl, ymgynghorwch ag atwrnai neu raglen sy'n gwasanaethu dioddefwyr trais domestig ar sut i wneud cais am orchymyn amddiffynnol yn syth ar ôl gadael y berthynas.
sut i adeiladu ymddiriedaeth mewn perthynas

Gadael y berthynas ymosodol

Wrth gymryd y cam o'r diwedd i adael y berthynas, dylai'r dioddefwr fynd â'r plant gyda nhw neu sicrhau eu bod mewn man diogel lle na fyddai'r camdriniwr yn dod o hyd iddyn nhw. Dylai'r dioddefwr wneud cais ar unwaith am orchymyn amddiffynnol a gofyn i'r llys am ddalfa. Bydd y cofnodion cam-drin yn ddefnyddiol wrth sefydlu'r llys bod y gorchymyn amddiffynnol yn angenrheidiol ac y dylai'r ddalfa fod gyda'r dioddefwr bryd hynny. Oherwydd bod gorchymyn amddiffynnol o'r fath dros dro fel rheol, dylai'r dioddefwr fod yn barod i gael gwrandawiad diweddarach lle bydd y camdriniwr yn bresennol. Cyfraith y wladwriaeth sy'n pennu'r union gamau a'r amser dan sylw.

Byddwch yn ymwybodol nad yw bodolaeth gorchymyn amddiffynnol o reidrwydd yn golygu na fydd y camdriniwr yn cael ymweliad, ond gall y dioddefwr ofyn i'r llys orchymyn bod yr ymweliad yn cael ei oruchwylio. Gallai bod â chynllun ar gyfer ymweliad dan oruchwyliaeth, megis awgrymu goruchwyliwr a lleoliad niwtral lle gallai ymweliad ddigwydd, fod yn ddefnyddiol.

Gadael y berthynas ymosodol
sut i baratoi ar gyfer ysgariad i ddyn

Symud ymlaen

Ar ôl adleoli gyda’r plant, parhewch i geisio cymorth cyfreithiol i dorri’r berthynas trwy ffeilio am ysgariad, gwahanu cyfreithiol, neu ddulliau cyfreithiol eraill. Mewn achos o'r fath, bydd y llys eto'n ystyried y gorchmynion dal ac ymweld priodol ar gyfer y plant. Nid yw'n anhysbys i gamdriniwr gael gafael ar y plant, felly mae'n bwysig bod yn barod a chael cynrychiolaeth gyfreithiol briodol. Mae llysoedd yn ystyried sawl ffactor wrth ddyfarnu dyfarniad dalfa lle bu trais domestig yn y berthynas:

  • Pa mor aml a difrifol oedd y trais domestig, a all hefyd fod yn ddangosydd o ymddygiad y camdriniwr yn y dyfodol;
  • P'un a yw'r plant neu'r rhiant arall yn dal i fod mewn perygl o ddioddef camdriniaeth bellach gan y camdriniwr;
  • A yw cyhuddiadau troseddol wedi'u ffeilio yn erbyn y camdriniwr;
  • Natur a maint unrhyw dystiolaeth o drais domestig, megis cyfrifon ysgrifenedig neu ffotograffau;
  • Adroddiadau'r heddlu yn dogfennu'r trais domestig;
  • P'un a gyflawnwyd unrhyw un o'r trais domestig o flaen neu yn erbyn y plant neu a gafodd effaith ar y plant.

Gall trais domestig hefyd effeithio ar ymweliad y camdriniwr â'r plant. Gall llysoedd ei gwneud yn ofynnol i gamdriniwr gymryd rhan mewn dosbarthiadau magu plant, rheoli tymer neu drais domestig mewn ymgais i atal digwyddiadau pellach o gam-drin. Mae canlyniadau mwy cyfyngol hefyd yn bosibl. Er enghraifft, gall llys gyhoeddi gorchymyn atal neu orchymyn amddiffyn, a all ganiatáu mynediad parhaus gan y camdriniwr i'r plant. Mewn achosion hyd yn oed yn fwy eithafol, gall y llys adolygu gorchymyn ymweld trwy gyfyngu mynediad i'r plant, gan ei gwneud yn ofynnol i bob ymweliad gael ei oruchwylio neu hyd yn oed ddirymu hawliau ymweld y camdriniwr yn y tymor byr neu'r tymor hir.

Yn ogystal â cheisio amddiffyniad trwy orchmynion ynghylch dalfa ac amser magu plant, gellir gwarantu cwnsela hefyd ar gyfer y dioddefwr ac ar gyfer y plant. Mae'r anafiadau seicolegol o drais domestig yn effeithio ar y dioddefwr go iawn a'r plant a welodd y cam-drin. Gall cwnsela ar gyfer y dioddefwr helpu'r dioddefwr a'r plant i symud ymlaen a gwella a gall helpu'r dioddefwr i baratoi i fod y tyst gorau posibl yn y llys.

Os ydych chi wedi dioddef trais domestig ac y byddech chi'n tynnu'ch hun a'ch plant o'r berthynas ymosodol, cysylltwch ag un o'ch adnoddau lleol neu genedlaethol ar drais domestig i ddod o hyd i ddarparwyr gwasanaeth a llochesi yn eich ardal chi. Mae hefyd yn ddoeth ymgynghori ag atwrnai sydd wedi'i drwyddedu yn eich gwladwriaeth a all ddarparu cyngor cyfreithiol wedi'i deilwra i'ch amgylchiadau.

Krista Duncan Du
Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Krista Duncan Du . Krista yn brifathro TwoDogBlog. Yn gyfreithiwr, ysgrifennwr a pherchennog busnes profiadol, mae hi wrth ei bodd yn helpu pobl a chwmnïau i gysylltu ag eraill. Gallwch ddod o hyd Krista ar-lein yn TwoDogBlog.biz a LinkedIn ..