Casgliad o Ddyfyniadau Ysgariad Ystyrlon a'r hyn y maent yn ei olygu mewn gwirionedd

Casgliad o Ddyfyniadau Ysgariad Ystyrlon a

Pan rydyn ni wedi torri ein calon rydyn ni naill ai'n troi at gerddoriaeth neu'n troi at ddyfyniadau ystyrlon. I'r rhai sydd bellach yn ystyried a oes angen iddynt ddod â'u perthynas neu eu priodas i ben, eich cysur i fynd fyddai dyfyniadau ysgariad byddai hynny'n cyffwrdd â'ch calon yn unig.Sut mae dyfyniadau yn helpu i wella calon sydd wedi torri

Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed sut dyfyniadau ysgariad neu dim ond dyfyniadau yn gyffredinol sy'n helpu i wella calon sydd wedi torri. Sut y gall un dyfynbris olygu cymaint ag y gall yn llythrennol grynhoi'r hyn rydych chi'n ei deimlo ar yr adeg hon o'ch bywyd a gwneud cymaint o synnwyr mewn gwirionedd?

Gall fod un ateb i hyn, mae hynny oherwydd bod y dyfyniadau hyn wedi'u gwneud gyda theimladau gan bobl sydd wedi'u hysbrydoli nid yn unig gydag emosiynau hapus ond hefyd gyda thristwch, colled a hyd yn oed toriadau.

Maen nhw'n berffaith oherwydd eu bod nhw'n fyr, yn llawn emosiynau, a bod ganddyn nhw'r geiriau iawn i ddiffinio'r hyn rydyn ni'n ei deimlo ar hyn o bryd.Felly gadewch inni fwrw ymlaen a darllen trwy rai o'r casgliadau mwyaf ystyrlon o ysgariad dyfyniadau iddo ac wrth gwrs dyfyniadau ysgariad iddi .

Dyfyniadau ysgariad iddo

Yn anaml iawn y gwelwn ddyn yn rhefru neu'n mentro am ei deimladau. Hyd yn hyn, mae gennym y meddylfryd o hyd bod dynion yn wrywaidd ac y bydd crio neu o leiaf fentro yn eu gwneud yn llai o ddyn. Ond y peth da yw bod dyfyniadau lle gall rhywun droi ato pan fydd yn rhy ormesol dyfyniadau ysgariad i roi ystyr i'r hyn maen nhw'n ei feddwl.

“Mae ysgariad yn un o’r pethau mwyaf trawmatig yn ariannol y gallwch chi fynd trwyddo. Mae arian sy'n cael ei wario ar fynd yn wallgof neu hyd yn oed yn cael ei wastraffu. ” Richard WagnerOnid yw hynny'n wir? Mae ysgariad yn costio llawer o arian inni, yr arian y gallwn ei ddefnyddio eisoes i brynu car newydd neu gychwyn busnes newydd ond rydych chi'n meddwl bod pobl yn dal i ddewis ysgariad oherwydd dyna'r hyn sy'n angenrheidiol.

“Nid ysgariad yn unig yw’r person, dyna bopeth sy’n mynd gydag e - eich plant chi, yr addasiad, popeth.” Peter Andre

Nid yw ysgariad byth yn hawdd; nid ydych chi'n ysgaru person yn unig. Yn y pen draw, rydych chi'n effeithio ar bopeth a oedd gennych ar un adeg. Nid yw'n debyg ein bod ni'n gwneud hyn er pleser. Mewn gwirionedd, bydd hyd yn oed yn torri ein calonnau i weld sut y gall ysgariad effeithio nid yn unig arnom ni ond ein plant hefyd.


ystadegau a ffeithiau priodas o'r un rhyw

“Mae’n debyg bod ysgariad mor boenus â marwolaeth.” William Shatner

Ni all unrhyw eiriau eraill ddisgrifio ysgariad yn well na marwolaeth. Mae marwolaeth eich priodas freuddwyd, marwolaeth teulu cyflawn a rhan ohonoch yn marw ynghyd ag ysgariad. Mae'n debyg y bydd dynion yn dda wrth guddio eu teimladau ond mae ysgariad yn brifo ac mae hynny'n wir.

“Mae ysgariad fel trychiad; rydych chi'n goroesi, ond mae llai ohonoch chi ”- Margaret Atwood

Bydd unrhyw gwpl, wrth gwrs, yn goroesi ysgariad, mae'n broses frawychus hir yn unig ond gallwch chi oroesi yn bendant. Fodd bynnag, bydd rhan ohonoch chi, waeth pa mor lleddfu yw eich ysgariad yn teimlo fel y bu farw ynghyd â diwedd eich priodas.

“Rwy’n gwybod beth rwy’n dod ag ef at y bwrdd & hellip; Felly ymddiried ynof pan ddywedaf nad oes arnaf ofn bwyta ar fy mhen fy hun. ” - Anhysbys

Y rhan fwyaf o’r amser, gall ysgariad deimlo fel unigedd a gall hyd yn oed achosi iselder ond i rai sy’n gwybod eu bod wedi rhoi eu popeth ac wedi rhoi eu gorau - nid yw ysgariad yn eu hysgwyd oherwydd eu bod yn gwybod eu gwerth.

“Ysgariad yw marwolaeth breuddwyd yr oeddech chi'n meddwl a fyddai'n para.” - Anhysbys

Rydyn ni i gyd wedi breuddwydio am briodas a fydd yn para am oes. Dyna'r rheswm i ni briodi yn y lle cyntaf, iawn? Fodd bynnag, pan fydd bywyd yn digwydd, mae ysgariad yn digwydd i ni a'r freuddwyd ein bod ni wedi marw ar un adeg.

Dyfyniadau ysgariad iddi

Casgliad o Ddyfyniadau Ysgariad Ystyrlon a

Mae menywod yn adnabyddus am allu cymryd y boen a dal i ddioddef. Gwyddys bod menywod yn fwy emosiynol na dynion.

“Pan fydd dau berson yn penderfynu cael ysgariad, nid yw’n arwydd nad ydyn nhw‘ yn deall ’ei gilydd, ond yn arwydd eu bod nhw, o leiaf, wedi dechrau.” - Helen Rowland

Weithiau, pan welwn bersonoliaeth go iawn y person y gwnaethom ei briodi o'r diwedd, rydym o'r diwedd yn deall pam na ellir gweithio allan rhai gwahaniaethau.

“Nid bai’r plentyn yw ysgariad. Peidiwch â dweud unrhyw beth angharedig am eich cyn-blentyn wrth y plentyn, oherwydd eich bod chi ddim ond yn brifo'r plentyn. ' - Valerie Bertinelli

Gyda gormod o boen, weithiau'r unig ffordd i sicrhau hyd yn oed yw dweud wrth y plant beth ddigwyddodd a beth achosodd yr ysgariad yn ddiarwybod, nid ydym yn cael hyd yn oed gyda'n priod ond rydym hefyd yn brifo'r plant.

“Nid yw ysgariad yn drasiedi o’r fath. Trasiedi yn aros mewn priodas anhapus, yn dysgu'r pethau anghywir i'ch plant am gariad. Ni fu farw neb erioed o ysgariad. ” - Jennifer Weiner

Pa un sy'n fwy trasig? Cael ysgariad a bod yn rhiant sengl neu aros mewn perthynas ymosodol a gwenwynig? Weithiau, ysgariad yw'r opsiwn gorau.

“Pan mae pobl yn ysgaru, mae bob amser yn gymaint o drasiedi. Ar yr un pryd, os yw pobl yn aros gyda'i gilydd gall fod yn waeth byth. ” -Monica Bellucci

Mae ysgariad yn brifo ond ni fydd unrhyw beth yn brifo mwy na phriodas sy'n byw mewn tywyllwch ac anhapusrwydd.

“Nid yw gadael yn golygu nad ydych yn poeni am rywun mwyach. Mae'n sylweddoli mai chi yw'r unig berson y mae gennych chi reolaeth drosto mewn gwirionedd. ' - Deborah Reber

Weithiau, hyd yn oed os oes cariad rhwng pobl os nad yw'r llall yn newid i achub y berthynas, does dim rheswm i wneud hynny ymladd am gariad neu'r briodas ei hun.

“Does dim poen na methiant fel mynd trwy ysgariad.” —Jennifer Lopez

Er bod ysgariad yn ffordd i ddechrau bywyd newydd ac yn un hapusach, mae'r teimlad hwnnw o friw a cholled o hyd pan fydd rhywun yn penderfynu ysgaru.


coleddwch eich gwraig

Ar y cyfan, mae ysgariad yn rhyddhad ac yn drist ar yr un pryd. Dyna pam dyfyniadau ysgariad bod â chymaint o emosiwn ynddynt. Waeth pa mor drist oedd eich priodas, mae'r anaf hwnnw'n dal i ddod gydag ysgariad yn enwedig pan fydd plant yn gysylltiedig. Dyna pam ei bod yn hanfodol eich bod yn parhau i fod yn gryf trwy'r broses gyfan oherwydd mae hyn wedi'r cyfan ar gyfer eich dyfodol.