Cytundeb Partner Cyfraith Gwlad

Cytundeb Partner Cyfraith Gwlad

Beth yw partner cyfraith gwlad a beth mae partner cyfraith gwlad yn ei olygu?Priodas cyfraith gwlad yw pan ystyrir bod cwpl yn briod yn gyfreithlon, heb unrhyw gofrestriad ffurfiol o'r berthynas fel priodas sifil neu grefyddol. Mae cytundeb partner cyfraith gwlad yn gytundeb ysgrifenedig rhwng dau bartner sydd wedi penderfynu cyd-fyw, heb fod yn briod. Mae Cytundeb partner cyfraith gwlad yn darparu diogelwch ariannol ac emosiynol. Y bwriad yw ymdrin â materion cyllid ac eiddo heddiw ac yn y dyfodol rhwng y partneriaid cyn iddynt ddechrau cyd-fyw. Yn gyffredinol, mae'r cytundeb cyfraith gwlad yn nodi pwy yw'r partïon, yr asedau sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd a sut maen nhw'n bwriadu delio â'u heiddo presennol a darpar eiddo os bydd eu perthynas yn chwalu yn y pen draw.Mae'r Cytundeb partner cyfraith gwlad hefyd yn gofalu am faterion fel cefnogaeth i briod, etifeddiaeth gan un priod os yw'r partner arall yn marw a derbyn plant dibynnol. Os yw'r ddau bartner yn byw mewn gwahanol daleithiau, byddai'n ofynnol iddynt yn rheolaidd ddewis y wladwriaeth briod sy'n golygu lle maent yn bwriadu cyd-fyw ar ôl cyd-fyw. Er enghraifft, os yw un partner yn byw yng Nghaliffornia a'r partner arall yn aros yn Arizona a'i fod yn bwriadu byw gyda'i gilydd yng Nghaliffornia, dylent ddewis California fel eu gwladwriaeth.

Serch hynny, os ydyn nhw'n bwriadu byw mewn gwladwriaeth arall sy'n hollol wahanol i'r lle maen nhw'n preswylio ar hyn o bryd, yna gallan nhw ddewis un o'u cyflwr presennol y maen nhw'n preswylio ynddo fel eu cyflwr ysgubol.Cymerwch, er enghraifft, os yw un Blaid yn byw yng Nghaliffornia a thra bo'r blaid arall yn byw yn Arizona a bydd y ddwy yn byw gyda'i gilydd yn Florida, dylent ddewis naill ai Arizona neu California fel eu gwladwriaeth ysbïol.

Cyd-fyw yn erbyn cytundeb partneriaeth cyfraith gwlad

Mae'n hanfodol i gwpl dibriod neu unigolion mewn priodas partner cyfraith gyffredin ddrafftio a cytundeb cyd-fyw a elwir hefyd yn gytundeb partner cyfraith gwlad neu gytundeb pren. Mae priodas cyfraith gwlad yn digwydd pan fydd dyn a dynes yn byw gyda'i gilydd ac yn cael perthynas rywiol heb fod yn briod â'i gilydd yn swyddogol.


ymdrin â rhieni ysgaru pan fyddant yn oedolion

Mae'n digwydd yn aml pan fydd unigolion nad ydynt yn briod wedi bod yn cymryd rhan mewn dyddio amser hir ac o'r diwedd yn penderfynu symud i mewn gyda'i gilydd heb glymu'r cwlwm yn ffurfiol.Yn aml, mae pobl ifanc yn defnyddio cyd-fyw i wirio pa mor gydnaws y gallant fod ar gyfer priodas. Mae nifer y bobl sy'n dewis cyd-fyw yn lle priodi'n swyddogol â'i gilydd yn cynyddu o ddydd i ddydd. Mae rhai o'r bobl hyn o'r farn ei bod yn haws cyd-fyw heb ymwybyddiaeth lawn o'r goblygiadau y tu ôl iddo a'r anfantais bosibl ohono.

Mae'r rheoliadau ar ffurflen cytundeb priodas cyfraith gwlad a chyd-fyw wedi mynd trwy newidiadau sylweddol yn ystod y deugain mlynedd diwethaf. Mae deddfau gwladwriaeth yr Unol Daleithiau ynghylch cyd-fyw heb briodas yn wahanol o wladwriaeth i wladwriaeth. Mae nifer o reoliadau'r wladwriaeth yn gwneud cyd-fyw yn drosedd o dan ddeddfau godineb.

Yr amrywiad mawr rhwng cyd-fyw a phriodas cyfraith gwlad yw y cyfeirir at ddau unigolyn sy'n cyd-fyw fel sengl tra bod unigolion sy'n ymwneud â phriodas cyfraith gwlad yr un mor cael eu hystyried yn briod yn swyddogol.

Mae bob amser yn hanfodol cael dyletswyddau, hawliau a rhwymedigaethau sydd wedi'u diffinio'n iawn ymhlith y partneriaid. Dyma'r rheswm y tu ôl i grefftio a llofnodi cytundeb partner cyfraith gwlad.

Cytundeb partner cyfraith gwlad a chyfarth cyfreithiol

Mae'r cytundeb yn gontract priodas cyfraith gwlad rhwng dau barti, heb fod yn briod yn swyddogol ond yn cyd-fyw, sy'n nodi'r trefniadau ariannol ac eiddo rhyngddynt. Gellir ei orfodi'n gyfreithiol ac mae'n darparu diogelwch i'r ddau barti pe bai perthynas yn chwalu. Os bydd y bartneriaeth yn arwain at achos llys i bennu hawliau ariannol ac eiddo, bydd barnwyr yn seilio eu dyfarniadau ar ddarpariaethau'r cytundeb priodas cyfraith gwlad am ddim yn llawer mwy nag unrhyw hawliadau eraill.

Egwyddorion cyffredinol cytundeb partner cyfraith gwlad

Y gofynion ar gyfer dilysrwydd a mae priodas cyfraith gwlad yn amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth . Fodd bynnag, mae pob gwladwriaeth yn uniaethu â phriodasau cyfraith gwlad a gafodd eu contractio'n ddilys mewn gwladwriaethau eraill o dan eu deddfau comity a dewis cyfraith / gwrthdaro deddfau.

Cytundeb partner cyfraith gwlad yn erbyn treth incwm a darpariaethau ffederal eraill

Mae undeb cyfraith gwlad yn cael ei gyfreithloni at ddibenion treth ffederal os yw'n bodoli yn y wladwriaeth lle mae'r trethdalwyr ar hyn o bryd yn byw yn y wladwriaeth neu yn y wladwriaeth lle cychwynnodd y briodas cyfraith gwlad.

Priodas cyfraith gwlad Dilysrwydd

Mae dyfarniadau ar ddilysrwydd priodas cyfraith gwlad benodol yn aml yn osgoi nodi dyddiad penodol ar gyfer priodas pan nad yw'n hanfodol oherwydd bod cytundeb priodas partner cyfraith gwlad fel arfer yn cael ei wneud heb unrhyw ddigwyddiad ffurfiol na seremoni briodas priod priod sy'n cydnabod dyddiad o'r fath. Felly, hyd yn oed pan fydd y partneriaid yn cychwyn perthynas mewn gwladwriaeth lle nad yw priodas cyfraith gwlad yn cael ei chydnabod, ond os ydyn nhw'n symud i a nodwch lle mae'n cael ei gydnabod , yna cydnabyddir eu priodas cyfraith gwlad fel rheol.


rhesymau menywod ysgariad