Hwb Cyfathrebu Cyplau - Y 5 Gweithgaredd Gorau Rhaid i Chi Geisio

Y 5 ymarfer therapi cyplau effeithiol gorau ar gyfer gwella cyfathrebu

Yn yr Erthygl honGweithgareddau cyfathrebu ar gyfer parau priod yw'r ymarferion hynny y gall cyplau eu gwneud i wella'r ffordd y maent yn sgwrsio â'i gilydd.Gall ymarferion cyfathrebu pwerus a phendant i gyplau fynd yn bell o ran meithrin priodas hapus ac iach.

Wrth i'r gweithgareddau hyn ddigwydd, mae sgiliau cyfathrebu'n cael eu gwella ac mae priod yn dysgu deall ei gilydd. Wrth gwrs deellir geiriau, rhoddir hynny, ond pan fydd cyfathrebu'n cael ei wella mae priod yn dysgu'r ystyr y tu ôl i'r geiriau hynny. Mae hyn yn cynnwys sut mae eu partner yn teimlo a pham mae rhywbeth yn cael ei ddweud.Dewch o hyd i'r pum gweithgaredd cyfathrebu cwpl gorau isod a dechrau gyda'r gweithgareddau cyfathrebu hyn i gryfhau'ch perthynas.

Y 5 ymarfer therapi cyplau effeithiol gorau ar gyfer gwella cyfathrebu

1. Cael sgwrs strwythuredig

Rhif un o'r 5 ymarfer cyfathrebu gorau ar gyfer cyplau yw sgwrs strwythuredig. Ar gyfer y gweithgaredd hwn, neilltuwch amser i siarad â'ch partner a dewis pwnc i siarad amdano.Unwaith y dewisir pwnc dylai'r ddau bartner ddechrau sgwrsio. Yn hytrach na chyfathrebu fel y byddech chi fel arfer, crëwch fwy o strwythur yn y dialog erbyn gan ddefnyddio adlewyrchu, dilysu ac empathi .

Mae adlewyrchu yn ailadrodd yr hyn a ddywedodd eich priod yn eich geiriau eich hun yn ôl wrthynt mewn ffordd sy'n mynegi chwilfrydedd / diddordeb. Mae dilysu mewn sgwrs yn cyfleu dealltwriaeth.

Un syml, “Rwy'n cael yr hyn rydych chi'n ei ddweud” yw'r cyfan sydd ei angen. Yn olaf, mae empathi yn mynegi diddordeb yn sut mae'ch partner yn teimlo trwy ddweud rhywbeth tebyg i, “Sut mae hynny'n gwneud i chi deimlo?”

Dyma un o'r gweithgareddau gorau i wella sgiliau cyfathrebu a chynyddu ymdeimlad dwfn o empathi rhwng cyplau.

2. Chwarae gemau iaith positif

Ail ar y rhestr o gwella perthynas ac ymarferion cyfathrebu i gyplau yw'r gêm iaith gadarnhaol.

Mae cyfathrebu cyplau yn golygu llawer o heriau. Ymddygiad ymatebol, rhyfygus a chyhuddiadol yw'r rhwystr eithaf wrth wella cyfathrebu mewn perthynas.


dyfyniadau iselder

Dyma un o'r ymarferion sgiliau cyfathrebu pwerus lle mae'n rhaid i gyplau ddisodli iaith negyddol ag iaith gadarnhaol.

Y tro nesaf y byddwch ar fin dweud rhywbeth negyddol wrth eich partner am ei weithredoedd neu ei ymddygiad, stopiwch a lluniwch ffordd fwy cadarnhaol i gyfleu'ch neges.

Mae hyn yn gwneud unigolion yn fwy ymwybodol o sut maen nhw'n cyfathrebu a gall wyrdroi patrymau cyfathrebu negyddol.

Nid yw person byth eisiau dod ar draws fel cyhuddwr neu farnwrol i'r person y maent cariad .

Mae gweithgareddau cyfathrebu o'r fath ar gyfer parau priod yn helpu i dorri'r arferion cyfathrebu gwenwynig a negyddol mewn perthynas.

3. Ewch ar drip

Ewch ar drip

Mae'r ymarferion cyfathrebu mwyaf effeithiol a hwyliog i gyplau yn cynnwys mynd ar daith gyda'i gilydd.

Mae cynllunio a mynd ar daith mewn gwirionedd yn a cyplau therapi ymarfer ar gyfer gwella cyfathrebu. Mae'n ddiwrnod neu fwy o amser ar ei ben ei hun mewn amgylchedd newydd a chyffrous.

Gall cyfathrebu rhwng cyplau ddod yn straen pan fydd undonedd yn camu i mewn. Mae gweithgareddau sgiliau cyfathrebu o'r fath yn rhoi'r seibiant mawr ei angen i'r cyplau o'r rhuthr arferol bob dydd.


sut i adael perthynas emosiynol ymosodol â phlant

Y rheswm pam mae'r gweithgaredd hwn mor effeithiol yw oherwydd ei fod yn caniatáu i gyplau ymlacio a dadflino. Mae mynd i ffwrdd yn gwella cyfathrebu. Pan fydd straen yn cael ei dynnu allan o'r hafaliad, mae pethau anhygoel yn digwydd. Er mwyn adeiladu cyfathrebu mewn perthnasoedd , mae angen gweithgareddau sy'n hyrwyddo rhyddhad straen.

Mae hyn yn caniatáu i bartneriaid ganolbwyntio wrth sgwrsio a chysylltu ar lefel ddyfnach. Mae'r broses o gynllunio a chyrraedd pen eich taith hefyd yn cyflwyno cyfleoedd i gyfathrebu'n fwy effeithiol.

Mae ymarferion cyfathrebu ar gyfer parau priod yn caniatáu lle i gyplau gyfathrebu a gweithredu fel tîm. Peidiwch â threulio'ch amser ar weithgareddau sy'n mynd â chi i ffwrdd o gyfathrebu â'ch gilydd.

Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar ymarferion neu weithgareddau yn ystod eich tecawê sy'n golygu bod y ddau ohonoch mewn sefyllfa i weithio ar gyfathrebu cadarnhaol.

Mae'r getaways hyn hefyd yn cyflawni pwrpas deuol ymarferion cyfathrebu ar gyfer parau priod i helpu i ailsefydlu cysylltiad ac ymddiriedaeth ar y cyd yn y berthynas, a gollir yn nhroed arferion a chyfrifoldebau bob dydd.

4. Defnyddiwch y Dull ‘Tri a Thri’

Nod ymarferion cyfathrebu priodas ar gyfer cyplau yw gwella'r cysylltiad cariad rhwng y cyplau a gwella cyfathrebu priodas.

Yn yr ymarfer hwn, rhaid i'r ddau bartner droi at le tawel a gwneud rhestr o dri pheth y maen nhw'n eu hoffi ac nad ydyn nhw'n eu hoffi yn eu priod. Yna cyflwynwch yr un peth i'ch priod.

Pan fydd eich partner yn eu darllen allan, canmolwch nhw am eu rhinweddau ac eglurwch pam nad ydych chi'n hoffi'r pwyntiau eraill. Wrth gwrs, rhaid i'r ddau bartner beidio byth â throseddu a chymryd yr adborth i mewn yn braf.

Profwyd yr ymarfer ‘Tri a thri’ fel un o’r rhai mwyaf gweithgareddau cyfathrebu effeithiol i gyplau gan ei fod yn helpu i gryfhau cyfathrebu.

5. Rhannwch emosiynau

Rhannwch emosiynau

Un arall o'r ymarferion cyfathrebu ar gyfer cyplau y mae'n rhaid i briod eu defnyddio yw rhannu eu hemosiynau â'i gilydd.

I lawer, efallai na fydd hyn yn dod yn hawdd a gall gymryd blynyddoedd i'r ddau rannu eu teimladau yn hawdd. Er mwyn annog a meithrin eich priodas, ewch ar encil cyplau a mynegwch eich emosiynau mwyaf mewnol a'ch ochr fregus i'r llall.

Bydd yn helpu i mewn deall eich partner a gwneud y briodas yn gryfach.

Gall dysgu a chadw at ymarferion cyfathrebu’r cyplau hyn helpu cyplau i ddelio â materion sensitif. Weithiau mae cyfathrebu gwael yn gwneud llawer mwy na chyfyngu ar eich gallu i ddelio â materion rheolaidd.

Ymarferion cyfathrebu cwpl yw eich ergyd orau at adeiladu a chynnal perthynas wych.

Adeiladu dealltwriaeth gydag ymarferion cyfathrebu perthynas

Adeiladu dealltwriaeth gydag ymarferion cyfathrebu perthynas

Mae materion cyfathrebu yn gwanhau'r llinynnau perthynas.

Mae ymarferion cyfathrebu perthynas yn cynorthwyo cyplau i ddeall arddulliau cyfathrebu ei gilydd a datblygu arddull gryfach, bendant a fydd yn caniatáu i'r ddau bartner deimlo eu bod yn cael eu parchu, eu gwerthfawrogi a'u clywed.

Ychydig mwy o dechnegau cyfathrebu ar gyfer cyplau

 • Ddim yn siarad ar yr un pryd â'ch partner a gwrando ar ddeall a pheidio ag ymateb.
 • Peidiwch â cholli golwg ar y nod terfynol mewn golwg. Cyfathrebu i adeiladu bond cariad cryf ac nid ei dorri.
 • Gwyliwch eich iaith . Ymatal rhag galw enwau neu wasanaethu pechodau'r gorffennol drosodd a throsodd yn y presennol.
 • Anelwch at gyrraedd dysgu ofnau, nodau, gwerthoedd a breuddwydion ein gilydd wrth gyfathrebu. Arsylwi a dysgu mwy am bersonoliaethau ei gilydd.
 • Ymarferwch yr ymarferion perthynas canlynol ar gyfer cyfathrebu cyplau ar gyfer datrys dadleuon anorffenedig neu werthuso pa mor hapus yw eich priodas.
  • gweithredol a gwrando di-dor ,
  • daliad cyswllt llygad ,
  • ymestyn cofleidio a chofleidio yn fwy aml,
  • dyrannu amser ar gyfer perthynas wythnosol neugwiriadau priodas

Gall fod yn ddefnyddiol darllen amdano gemau cyfathrebu i gyplau gall hynny helpu i ddatrys materion cyfathrebu mewn priodas ac awgrymiadau ar gyfer hwyluso cyfathrebu effeithiol rhwng cyplau .

Bydd ymarfer yr ymarferion cyfathrebu effeithiol hyn ar gyfer cyplau yn eich galluogi i fwynhau lefel newydd o ddealltwriaeth. I gael mwy o gymorth cyfathrebu i gyplau, fe'ch cynghorir hefyd i gysylltu ag a proffesiynol i ddatrys unrhyw faterion perthynas â seddi dwfn.