Cyngor Pwysig i Gyplau Ymgysylltiedig

Cyngor Pwysig i Gyplau Ymgysylltiedig Mae’r cyfnod rhwng dyweddïad cwpl a phriodas yn bwysig iawn.

Yn yr Erthygl hon

Efallai y bydd yn rhaid i chi fynd trwy ddau senario. Naill ai rydych chi'n dod i wybod yn dda am eich dyweddi(e), neu rydych chi'n cael perthynas ddryslyd yn y pen draw. Mae angen i chi ddefnyddio'r cyfnod amser hwnnw'n drwsiadus i leihau dryswch.Dyma gyngor ar berthnasoedd sy'n ddefnyddiol ar gyfer cyplau sydd newydd ymgysylltu

Rhowch flaenoriaethau

Y cyfnod rhwng dyweddïad a phriodas yw pan fyddwch chi'n penderfynu ar eich dyfodol. Darn o gyngor hanfodol ar gyfer cyplau sydd wedi ymgysylltu yw trafod eich blaenoriaethau gyda'ch dyweddi(e), dweud wrthynt beth yw eich cynllun a faint o amser sydd ei angen arnoch.

Gall eich blaenoriaethau gynnwys prynu ty , cael car, neu gynilo digon o arian a chwilio am swydd addas. Ceisiwch eu cymorth a daliwch ati i rannu eich cynlluniau gyda'ch partner yn y dyfodol.

Derbyniwch eich gilydd

Yn ystod yr amser hwn pan fyddwch chi'n paratoi ar gyfer eich priodas, byddech chi am i'ch partner fod yn berffaith.

Peidiwch byth â cheisio gorfodi'r hyn rydych chi ei eisiau gan eich dyweddi(e). Derbyniwch nhw sut maen nhw a mwynhewch fod yn gysylltiedig â rhywun sy'n eich caru chi. Mae’n amlwg iawn na ellir newid nodweddion personoliaeth felly peidiwch â gorfodi eich partner yn y dyfodol i newid yr hyn nad yw’n dymuno ei wneud.

Peidiwch â thrafferthu ynghylch disgwyliadau pobl eraill

Yn gyntaf, cadwch hyn yn eich meddwl mai chi a'ch dyweddi sy'n priodi.

Peidiwch byth â cheisio cysoni â disgwyliadau aelodau eraill o'r teulu; eich priodas chi ydyw, nid eu rhai hwy.

Fel y soniwyd yn gynharach, trafodwch flaenoriaethau gyda'ch priod yn y dyfodol. Dylai'r ddau ohonoch greu eich gweledigaeth eich hun o briodas a ceisio deall yr hyn y mae'r ddau ohonoch ei eisiau o berthynas briodasol. Gallwch chi gymryd awgrymiadau a syniadau gan aelodau eraill o'r teulu ond peidiwch â dod i bwynt lle rydych chi'n anghofio eich disgwyliadau fel cwpl.

Peidiwch ag anghofio mwynhau

Pan fyddwch chi paratoi i briodi ac yn gosod sail ar gyfer hynny, efallai y byddwch yn mynd yn straen mawr.

Efallai y daw pwynt lle byddech chi'n teimlo'n faich ac yn cael llond bol. Er mwyn osgoi hynny, ceisiwch dreulio amser gyda'ch gilydd. Cynlluniwch rai teithiau gyda'ch gilydd.

Er enghraifft, gall y ddau ohonoch fynd i siopa, mynd i sinema neu unrhyw le y dymunwch. Peidiwch â gadael i'r straen ddominyddu; eisteddwch ac ymlacio a chael hwyl gyda'ch gilydd.

Cyfathrebu

Cyfathrebu Mae hwn yn gyngor pwysig iawn i gyplau sydd wedi ymgysylltu.

Peidiwch byth â gadael eich partner yn hongian mewn problemau. Byddwch mewn cysylltiad bob amser.

Ewch allan gyda'ch gilydd cymaint â phosib. Cyfleu eich teimladau. Byddwch yn lleisiol; peidiwch â chuddio dim, hyd yn oed os yw'n amheuaeth. Peidiwch â phenderfynu na thybio pethau; llefarwch eich calon pryd bynnag y byddwch yn eistedd gyda'ch anwyliaid.

Dywedwch na wrth safonau hanner pobi

Byddai'n wirion iawn pe baech yn gosod safonau uchel i'ch priod eu cyflawni.

Er enghraifft, rydych chi am i'ch partner fod yn gryf yn ariannol cyn y briodas, ac rydych chi eisiau popeth; tŷ wedi'i ddodrefnu'n llawn, car, ac ati. Mae'n ffaith a ddeellir nad yw'r safonau hyn yn gyraeddadwy yn y cyfnod byr iawn hwnnw o amser.

Mae angen i chi aros yn amyneddgar a cheisio rhoi cefnogaeth foesol i'ch cariad yn lle gosod safonau uchel a fyddai'n gwneud iddynt deimlo'n ansicr.

Peidiwch ag aros i ffwrdd oddi wrth eich gilydd yn hir

Mae'r rhan fwyaf o'r dryswch a'r ansicrwydd yn codi pan fydd y ddau ohonoch i ffwrdd a heb fod mewn cysylltiad am gyfnod hwy o amser.

Un o'r darnau defnyddiol o gyngor ar gyfer cyplau sydd wedi ymgysylltu yw cynllunio cyfarfodydd wythnosol neu bythefnosol. Yn ystod y cyfnod hwn, peidiwch byth â cheisio rhoi eich clustiau ar yr hyn y mae rhywun yn ei ddweud am eich dyweddi(e) a byddwch mewn cysylltiad trwy negeseuon testun neu alwadau ffôn.

Peidiwch â gwneud hwyl am ben eich dyweddi(e) o flaen eraill

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n cellwair am eich darpar briod o flaen eraill.

Mae'n adlewyrchu pa mor ddifrifol ydych chi am fod yn gysylltiedig â'ch anwylyd. Byddwch yn bositif a theimlo'n fendigedig i gael anwylyd yn eich bywyd.

Ranna ’: