15 Tric Prynu Cartref i Gyplau Ifanc

Cwpl yn Edrych ar Dŷ Hardd

Unwaith y bydd y partneriaid priodi , mae'r cam mawr nesaf i goffáu'r berthynas yn gyffredinol yn golygu prynu cartref gyda'i gilydd, lle gallant aros gyda'i gilydd a dechrau teulu . Felly, mae’n amlwg i chi chwilio am awgrymiadau ar gyfer prynu eich cartref cyntaf, os ydych newydd briodi neu ar fin priodi.

Mae prynu cartref yn golygu llawer o gyfrifoldebau, a dylech fod yn barod i'w cymryd gyda'ch partner. Fodd bynnag, gallai'r broses ddod ychydig yn feichus, yn enwedig os ydych chi'n bwriadu cymryd benthyciad cartref ar ei gyfer.

|_+_|

A yw'n ddoeth prynu tŷ yn ifanc?

Ni ddylai hyn fod yn ddigalon, serch hynny. Rhaid i chi wneud ychydig o ymdrech i wireddu'ch breuddwydion o fod yn berchen ar dŷ eich hun.

Ni waeth pa oedran rydych chi'n ei gyrraedd, mae cael eich tŷ eich hun yn bendant ar y rhestr. Gyda’r cynllunio cywir i brynu tŷ, gallwch yn bendant feddwl am brynu tŷ yn iau a mwynhau manteision bod yn berchen ar gartref yn eich 20au. Mae rhai ohonynt fel a ganlyn:

  • Bydd gennych arferion gwario iach
  • Gall eich tŷ fod yn fuddsoddiad i chi yn y dyfodol ac yn ffynhonnell incwm
  • Bydd gennych hanes credyd da
  • Rhwyddineb cael y benthyciad ar gyfer pobl iau

Ydy hi’n haws prynu tŷ os ydych chi’n briod?

Un o'r pethau cyntaf y mae'r cwpl yn ei feddwl ar ôl priodi yw symud i'w lle eu hunain ar ôl priodi. Hefyd, o ystyried y sefyllfa ariannol yn uno ar ôl priodas, mae’n well ystyried blaenoriaethau ein gilydd mewn bywyd a lle mae prynu tŷ yn y rhestr.

Fodd bynnag, mae cyplau fel arfer yn ystyried awgrymiadau eiddo tiriog ar gyfer prynu tŷ ar ôl priodi gan ei fod yn eu gwasanaethu'n rhwydd ac yn darparu gwahanol fathau o fuddion. Er enghraifft, mae gan gyplau nod cyffrous i edrych ymlaen ato.

|_+_|

15 awgrym prynu cartref i gyplau ifanc

Felly, a ydych chi'n brynwr cartref tro cyntaf? Beth i chwilio amdano wrth brynu tŷ? Yn bendant mae angen awgrymiadau arnoch chi ar gyfer newydd-briod ar brynu cartref.

Gallai ychydig o awgrymiadau a thriciau prynu cartref eich helpu i wneud y broses ychydig yn haws.

Sut i brynu tŷ fel cwpl ifanc? Rhoddir isod a ty hu Rhestr wirio nting must haves yn cynnwys y triciau prynu cartref hanfodol ar gyfer prynu eich cartref cyntaf y dylech chi eu gwybod.

1. Creu rhestr dymuniadau cartref newydd

Gall y broses prynu cartref ddod ychydig yn llethol. Pan fyddwch chi'n chwilio am gartref newydd, un o'r triciau prynu cartref hanfodol yw bod yn rhaid ichi edrych i gynnal eich sgôr credyd a mynd am dai sy'n cyd-fynd â'ch cyllideb ac edrych ar lawer o agweddau eraill.

Mae’n syniad da cael rhestr ddymuniadau yn ei lle a’i rhannu’n ddau grŵp- hanfodol a ‘dymuniadau’ . Unwaith y bydd y gwahanu hwnnw wedi'i wneud, mae'n haws gwneud dewis gwybodus.

Felly, un o’r prif awgrymiadau ar gyfer prynu’ch cartref cyntaf yw eich bod yn mynd am eich rhestr ‘rhaid eu cael’ yn hytrach na’ch rhestr ‘dymuniadau’ oherwydd nid oes diben gwario arian ar bethau nad oes eu hangen.

2. Dewch o hyd i'r asiant cywir

Mae'r gwerthwr tai tiriog cywir yn mynd i chwarae rhan bwysig o safbwynt ariannol wrth chwilio am gartref newydd. Mae gwahaniaeth yng nghyfraddau'r comisiwn ymhlith gwahanol asiantau hefyd.

Felly, os ydych chi'n teimlo nad yw'r asiant rydych chi wedi'i gymryd yn dangos llawer o opsiynau i chi ac yn codi mwy o arian, mae gennych chi'r rhyddid i newid yn ôl eich hwylustod.

Mae gan asiantiaid yr arferiad o ddangos un neu ddau eiddo, ac maent yn disgwyl i chi eu prynu ar unwaith.

Triciau prynu cartref pwysig eraill yw y dylech nid yn unig ddod o hyd i'r eiddo gorau ond hefyd sicrhau eich bod yn chwilio am yr asiantau gorau.

3. Dewch o hyd i swyddog benthyciadau iawn ar unwaith

Cwpl Hapus yn Gwenu

Pan fyddwch chi'n bwriadu prynu tŷ, benthyciad fel arfer yw'r dull o ariannu. Fodd bynnag, gyda benthyciadau, mae yna lawer o agweddau eraill fel amser ad-dalu, cyfraddau llog, ac ati.

Bydd swyddog benthyciadau da yn gallu rhoi arweiniad priodol i chi yn hyn o beth. Felly, edrychwch bob amser am swyddog benthyciadau sy'n wybodus ym mhob agwedd ac a all sicrhau eich bod yn cael y pris gorau ar gyfer eich cartref dewisol.

Os nad yw eich swyddog benthyciadau yn egluro’r telerau yn ogystal â’r amodau sy’n gysylltiedig â’r benthyciad ac yn eich cadw yn y tywyllwch, rydych yn mynd i ddioddef. Daw benthyciad gyda nifer o amodau, a'ch cyfrifoldeb chi yw eu deall i gyd.

Fel un o’r triciau prynu cartref, gofynnwch gymaint o gwestiynau ag y dymunwch i’ch swyddog benthyciadau, ac os credwch eich bod yn cael atebion i’ch holl gwestiynau, ni fyddwch yn wynebu unrhyw faterion wrth symud ymlaen.

4. Cael rhag-gymhwyso neu wedi'ch cymeradwyo ymlaen llaw ar gyfer benthyciad

Gall cael benthyciad ar gyfer cartref newydd hefyd ddod yn broses ychydig yn ddiflas os na chaiff ei wneud trwy sianeli cywir. Mae cymeradwyo'r benthyciad yn dibynnu'n bennaf ar eich sgôr credyd.

Fel un o'r triciau prynu cartref hanfodol, gwnewch yn siŵr bod eich sgôr credyd yn iach a chael benthyciadau sydd wedi'u rhag-gymhwyso neu wedi'u cymeradwyo ymlaen llaw. Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw gweithio ar glirio unrhyw ddyledion presennol sydd gennych.

Os ydych eisoes wedi bod yn diffygdalu ar eich benthyciadau blaenorol neu os bydd y credydwr yn cysylltu â chi erbyn hyn, ac eto i glirio’r dyledion sydd gennych, mae’n amlwg bod eich sgôr credyd yn isel.

I gael eich cymeradwyo ar gyfer benthyciad cartref gan sefydliadau bancio traddodiadol, mae angen i chi gael sgôr credyd o 650 ac uwch. Gallwch hefyd gymryd benthyciadau cartref gan fenthycwyr personol.

5. Edrychwch ar y treuliau fydd yn mynd i mewn i'r tŷ

Nid dim ond cael cartref yw'r cyfan. Weithiau, bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r gwaith adnewyddu a gwariant cysylltiedig arall hefyd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd hynny i gyd i ystyriaeth hefyd cyn cwblhau'r fargen fel triciau prynu cartref. Ni ddylai ddod yn ormod o faich yn ddiweddarach. Os nad ydych yn prynu cartref wedi'i ddodrefnu, mae'n rhaid i chi brynu'r cyfan dodrefn ar eich pen eich hun.

Mae yna nifer o gostau eraill y mae'n rhaid i chi eu hysgwyddo o gwbl. Fel un o'r triciau prynu cartref pwysig, sicrhewch eich bod yn deall popeth yn iawn o'r amser y byddwch yn penderfynu prynu'ch cartref.

6. Cofiwch y perthynasau

Mewn eiddo tiriog, mae perthnasoedd yn chwarae rhan arwyddocaol. Os ydych mewn telerau da gyda rhywun, y tebygrwydd yw y byddant yn dangos eiddo gwell i chi am gyfraddau rhatach.

Hyd yn oed os nad ydych yn hoffi eiddo, dylech fod yn gynnes wrth fynegi eich barn fel nad yw'r asiant yn troseddu. Cynnal perthynas dda gyda'ch asiant bob amser.

Os oes gennych chi berthynas dda, mae siawns y byddwch chi'n cael cyfraddau gostyngol hefyd, sy'n beth da.

7. Clirio dyledion

Mae prynu tŷ yn benderfyniad enfawr a gall fod yn straen emosiynol, corfforol ac ariannol. Felly, cofiwch driciau prynu cartref fel gwneud yn siŵr nad oes gennych chi unrhyw ddyledion neu eu clirio cyn dechrau ar y broses o gwblhau’r tŷ. Fel arall, bydd yn anodd rheoli swm mor enfawr o fenthyciadau.

Hefyd, mae gwelliannau yn y cartref yn broses ddiddiwedd.

8. Peidiwch â rhuthro'r broses

Gall y broses gyfan o gasglu pâr sydd newydd briodi gymryd misoedd. Felly, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y broses wedi'i chwblhau yn fuan ar ôl i chi wneud y penderfyniad terfynol. O ystyried bod yna nifer o waith banc a rhwymedigaethau trosglwyddo perchnogaeth, mae'r broses yn llawn ffwdan ac yn cymryd llawer o amser.

Felly, mae'n well peidio â rhoi'r gorau iddi a mynd i'r afael ag un mater ar y tro.

9. Cadw at y gyllideb

Pentyrru Ceiniogau Aur Gyda Chynnydd Ac Atebion Craen Tŵr A Brac Teclyn Codi Tynnu Tŷ Newydd Yn Y Parc Cyhoeddus

Po uchaf yr ewch yn y gyllideb, y breuddwydiwr fydd y tŷ. Fodd bynnag, cadwch at eich cyllideb arfaethedig i osgoi unrhyw drafferth yn y dyfodol. Unwaith y byddwch chi'n penderfynu ar y tŷ o fewn y gyllideb, bydd popeth yn dod yn hawdd gan na fydd yn rhaid i chi ymestyn eich gwariant dim ond oherwydd eich bod chi eisiau ychydig yn ychwanegol yn y pen draw.

10. Dewiswch archwiliad cartref

Peidiwch ag osgoi'r rhan hon.

Er bod y rhan fwyaf o berchnogion tai yn hepgor y cam hwn fel un nad yw'n bwysig, mae'n helpu i leihau'r risgiau sy'n gysylltiedig ag eiddo. Mae yna wahanol gwmnïau preifat sy'n darparu archwiliadau cartref trylwyr i ddarganfod unrhyw fath o risgiau sy'n gysylltiedig â diogelwch a chynnig cadarnhad o'r un peth.

11. Trafod bob amser

Mae lle i drafod bob amser. Fel arfer, mae pris y tŷ yn cael ei osod ar y gyfradd uchaf posibl i nôl yr uchafswm. Felly, gallwch chi bob amser drafod y pris ac yn seiliedig ar eich sgiliau a'ch profiad.

Byddwch yn glir ar y dechrau a pheidiwch ag ymddwyn yn awyddus. Bydd hyn yn eich helpu i gau'r fargen o'ch plaid.

Mae'r fideo isod yn trafod sut i drafod yr eiddo:

12. Chwiliwch am yswiriant cartref

Mae yswiriant cartref yn hanfodol i arbed eich hun rhag trychinebau naturiol neu unrhyw drychineb annisgwyl. Mae'n un o'r triciau prynu cartref hanfodol i ddiogelu'ch cartref. Mae'n darparu sylw yn erbyn trychinebau o waith dyn hefyd. Gallai fod o ddau fath sef yswiriant adeiladu ac yswiriant cynnwys cartref.

13. Ystyriwch brynu yn erbyn rhent

Efallai y bydd rhywun yn cael ei ddenu i ddod o hyd i eiddo sy'n disgyn yn ei gyllideb ond mae angen darganfod beth sy'n fwy ymarferol o safbwynt buddsoddiad. Os yw prynu tŷ yn llawer drud ac y bydd ond yn anghydbwysedd rhwng eich gwariant a'ch cynilion, mae'n well dewis byw ar rent.

14. Gwiriwch eich cymdogaeth

Yn gymaint â bod tu mewn eich tŷ yn bwysig, mae'r un mor hanfodol gwirio sut mae'r gymdogaeth a sut mae eich cymdogion.

Ni ddylai'r tŷ fod yn gyfan gwbl mewn lleoliad anghysbell lle rydych chi'n cael trafferth dod o hyd i'r nwyddau sylfaenol. Hefyd, gan ystyried mai chi fydd y perchennog parhaol, byddwch yn gwybod beth mae eich cymdogion yn ei wneud ac a ydynt yn ddigon cyfeillgar.

15. Dewiswch y benthyciwr cywir

Wrth wneud cais am fenthyciadau, dewiswch y banc benthyciwr cywir sydd â chyfraddau llog isel ac sy'n rhoi manteision eraill i chi. Gan fod prynu’r tŷ yn benderfyniad enfawr, bydd hyd yn oed arbedion bach a buddion ychwanegol yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

Tecawe

Yn yr oes bresennol, mae pobl yn buddsoddi mewn eiddo tiriog yn ifanc. Felly, mae nifer y prynwyr ifanc yn cynyddu, yn bennaf oherwydd y system incwm deuol a theulu niwclear. Wedi dweud hynny, dylid dilyn yr awydd i adeiladu cartref gyda'ch gilydd gyda chyngor benthyciad cartref cywir, cyngor buddsoddi cadarn, cynlluniau ariannol priodol a chanllaw prynu eiddo cywir

Dilynwch y rhain awgrymiadau ar gyfer prynu eich cartref cyntaf , a byddwch yn sicr yn gallu gwneud y dewis gorau.

Ranna ’: