Sut i Stopio Trais yn y Cartref

Sut i Stopio Trais yn y Cartref

Gyda chofnodion yn dangos bod un o bob pedair merch (24.3 y cant) ac un o bob saith dyn (13.8 y cant) 18 oed neu'n hŷn yn yr Unol Daleithiau yn ddioddefwyr trais corfforol difrifol gan bartner agos ar un adeg yn eu bywyd. Mae trais domestig partner agos yn unig yn cael effaith negyddol ar fywydau dros ddeuddeg miliwn o bobl bob blwyddyn. Mae adroddiad mwyaf diweddar Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar Drais yn erbyn Menywod a ryddhawyd ym mis Mehefin 2013 hefyd yn dangos bod mwy na thri deg pump y cant o fenywod yn dioddef trais partner agos mewn rhai rhanbarthau o'r byd. Felly, mae'n anghenraid byd-eang i ddod o hyd i ffyrdd o roi stop o bosibl ar gyffredinrwydd trais domestig yn yr UD a ledled y byd.Mae rhai o'r pethau a fydd yn helpu i gyflawni hyn yn cynnwys y canlynol:

1. Addysgu pobl sut i adnabod arwyddion trais domestig ar unwaith. Ei nodi yw'r cam sylfaenol a mwyaf arwyddocaol i atal trais domestig.Y cam cyntaf i atal materion trais domestig sydd bron yn dod yn endemig yw datblygu strategaethau i helpu unigolion a'r gymuned i nodi arwyddion, dangosyddion a phatrymau gwahanol o drais domestig . Bydd hyn yn mynd yn bell i achub bywydau. Mae'r arwyddion o drais domestig gall fod yn wahanol ac efallai na fydd yn cynnwys ymosodiadau corfforol yn unig fel curiadau. Mae hefyd yn cynnwys cam-drin emosiynol , cam-drin geiriol, a cham-drin economaidd.

dau. Dylid annog rhaglenni sy'n dysgu dynion i atal trais domestig a datblygu agwedd iach a pharchus tuag at fenywod yn y teulu ac yn y gweithle. Dyma'r tip ar sut i osgoi trais domestig sy'n wirioneddol bwysig. Os yw pobl yn parchu ei gilydd, gellir diystyru'r posibilrwydd o gam-drin a thrais yn gyfan gwbl.
amser ysgariad ar gyfartaledd

3. Rhaglenni hyfforddi yw’r ateb i’r broblem o ‘sut i atal cam-drin domestig’. Fe'u trefnir i ddysgu partneriaid neu ddarpar bartneriaid sut i reoli eu dicter yn effeithiol pan fyddant yn ddig gyda'u partner neu eu plant ac yn cynnig ymateb effeithiol heb achosi unrhyw niwed na chywilydd iddynt.

4. Dylai'r hyfforddiant i atal trais domestig gynnwys sut i sefydlu ffyrdd heddychlon, parchus o drin sefyllfaoedd o argyfwng yn y teulu. Gall hyn gynnwys cymryd rhan mewn rhaglen atal trais domestig neu gam-drin plant.

5. Addysgu unigolion sut i helpu ffrind, cymydog neu gyd-weithiwr sy'n cael ei gam-drin trwy ddarparu cefnogaeth iddynt a'u cyfeirio at rif Gwifren Trais Domestig Cenedlaethol 24 awr, di-doll yn 1-800-799- SAFE (7233).6. Dysgu pobl am wasanaethau trais domestig yn eu cymuned leol. Sut y gallant gymryd rhan yn y grŵp eiriolaeth trwy ymrwymo eu hamser fel gwirfoddolwyr neu drwy gefnogi'r ymgyrch gyda'u hadnoddau. Gallant hefyd ffonio 1-800-END-ABUSE i gael gwybodaeth ychwanegol.

7. Addysgu pobl yr angen i gysylltu â'r heddlu pan fyddant yn dyst neu'n clywed arwyddion o drais domestig.

8. Dysgu dynion sut i helpu eu ffrindiau a'u cymdogion i ymddwyn yn well tuag at eu menywod trwy osgoi unrhyw weithred sy'n dilorni menywod, adrodd stori ddoniol am drais, neu esgeuluso menyw sy'n cael ei churo.

9. Sut i ddatrys problem trais domestig mewn cymdeithas? Taenwch ymwybyddiaeth gan ddefnyddio cyfrwng sy'n cyrraedd y màs. Datblygu strategaethau sy'n cynorthwyo cynhyrchwyr cerddoriaeth, cwmnïau ffilm, busnesau Rhyngrwyd, cynhyrchwyr gemau fideo, a gorsafoedd teledu i siarad am faterion trais domestig.

10. Os ydych yn pendroni, ‘sut allwn ni atal trais domestig’ yna gallwch chi gychwyn dioddefwyr ymgyrch diogelwch trais domestig mewn gweithleoedd, cymdogaethau, ysgolion neu addoldai.

11. Darparu amgylchedd galluogi lle mae staff rhaglenni trais domestig lleol, rhieni, athrawon, myfyrwyr, a gweinyddwyr ysgolion yn cydweithio i agor trafodaeth am ddatblygu cwricwlwm yn yr ysgol ar ddyddio a thrais teuluol. Wedi'r cyfan sut y gellir atal trais domestig oni bai bod y fenter wedi cychwyn ar lefel llawr gwlad, h.y. eich amgylchoedd

12. Hyfforddi meddygon meddygol a darparwyr gofal iechyd eraill ar drais domestig a chadw at y canllawiau ymchwilio a thriniaeth ynghylch trais domestig, cam-drin plant, cam-drin yr henoed a luniwyd gan Gymdeithas Feddygol America.

13. Ffordd wych arall o roi stop ar faterion trais domestig yw hyfforddi cymaint o bobl â phosibl yn y gymuned am Drais yn y Cartref, sut mae'n effeithio ar fywydau unigolion a'r gymuned yn gyffredinol. Yr ateb i'r cwestiwn o sut i ddod â thrais domestig i ben yw addysgu'r gymuned am hyn. Gellir gwneud hyn mewn partneriaeth â lloches Trais yn y Cartref lleol, grwpiau menywod neu swyddogion allgymorth cymunedol yr heddlu a fydd yn cael eu cyflogi i weithio yn y gymuned, ysgolion lleol a busnesau lleol i gynllunio a rhoi sgyrsiau, trefnu cyfarfodydd neuadd y dref a sesiynau grŵp eraill i trafod mater trais domestig.

14. Rhaglenni sy'n dysgu menywod sut i fod yn annibynnol ac yn ymwybodol yn economaidd, er mwyn sicrhau nad yw menywod sy'n rhedeg i ffwrdd o faterion cam-drin domestig yn cael eu gorfodi yn ôl i'r berthynas oherwydd diymadferthedd llwyr.

Sut i atal trais domestig yn eich perthynas?


camau ysgariad

Er ei bod yn hawdd pregethu, mae defnyddio'r wybodaeth hon yn heriol, hyd yn oed yn fwy felly os ydych mewn perthynas ymosodol. Gydag ofn yn llechu yn y gofod a ddylai fod wedi bod yn hafan ddiogel, eich cartref, mae'n cymryd dewrder i godi llais a sefyll i fyny â'r camdriniwr. Er bod digon o ffyrdd i atal trais domestig, mae gweithredu hyd yn oed un ohonynt yn gam sy'n newid bywyd. Os ydych chi mewn perthynas ymosodol, cymryd camau ar gyfer atal cam-drin domestig yw'r peth gorau y byddwch chi byth yn ei wneud i chi'ch hun. Beth allwn ei wneud i atal trais domestig y mae'n rhaid i ni ei wneud oherwydd nid oes unrhyw berthynas yn werth bychanu corfforol a geiriol yn barhaus.