Cynnig Priodas? y 9 Rheswm Gorau i Ddweud Yn Hollol Na

Dyma 9 arwydd rhybudd baner goch, sy

Yn yr Erthygl hon

Mae priodas yn ein gwlad wedi cymryd tro er gwaeth, ac mae hynny'n ddatganiad optimistaidd ar y gorau. Mae astudiaethau'n awgrymu t Mae 55% o briodasau cyntaf yn dod i ben mewn ysgariad, mae 72% o ail briodasau yn diweddu trwy ysgariad a 78% o drydydd priodasau yn gorffen trwy ysgariad.Mae gan y mwyafrif ohonom ffantasi, hyd yn oed os yw ein perthynas bresennol yn gamweithredol nawr, ar ôl i ni briodi bydd popeth yn wych.

Daliwch ymlaen. Peidiwch â mynd heibio. Darllenwch hwn.

Dyma 9 arwydd rhybudd baner goch, sy'n dweud wrthym i ddweud na, i briodas

Mae priodas, o leiaf priodas iach, wedi dod yn ffantasi yn ein gwlad.

Mae pobl yn dal i deimlo unwaith y byddant yn priodi, y bydd popeth yn wych.

Ydw, dwi’n gwybod ein bod ni’n cael trafferth yn awr, a dydyn ni ddim yn cyd-dynnu’n dda iawn â’n gilydd, ac mae problemau gyda’r plant, ac mae problemau gyda’n cyn-bartneriaid, neu efallai bod problemau gyda’n sgiliau cyfathrebu… Ond ar ôl i ni briodi, bydd popeth yn iawn.

Mae bron fel darllen cylchgrawn menyw.

Neu mae nofel ramant wedi mynd o chwith.

Mae priodas wedi dod yn gynnyrch tafladwy yn ein gwlad, ac yn ein byd, ac oni bai ein bod ni wir yn cyrraedd realiti perthnasoedd yn lle'r ffantasi, dim byd, ac rwy'n golygu na fydd dim byth yn newid.

Dyma’r 9 prif reswm pam y dylech ddweud na, os gwelwch eich hun mewn unrhyw un o’r senarios hyn gyda’ch partner presennol, a’ch bod yn bwriadu priodi:

1. Caethiwed i alcohol

Ar ôl gwneud y gwaith hwn fel cynghorydd a hyfforddwr bywyd am 30 mlynedd, a bod yn alcoholig sydd wedi gwella’n llwyr fy hun, gallaf ddweud wrthych fod llawer o briodasau’n marw oherwydd y caethiwed i alcohol.

Yn ddiweddar bûm yn gweithio gyda chwpl, priod 2 flynedd yn union, a oedd wedi bod yn brwydro am flwyddyn a 10 mis ac un o’r prif faterion sydd ganddynt rhyngddynt yw’r defnydd o alcohol.

Mae'r wraig yn teimlo ei bod hi'n hollol normal cael tri neu bedwar gwydraid o win bob nos, ac yna ei bartio ar benwythnosau.

Ac nid yw'r gŵr ymhell ar ôl. Felly beth yw'r broblem? Bob rhyw 14 diwrnod maen nhw'n mynd i ergyd enfawr, yn llusgo'r frwydr i lawr, sy'n difetha eu bywyd am 3 i 4 diwrnod wedi hynny.

Ond roedd y ddau yn gwybod i fynd i mewn i'r briodas, mai un o'r allweddi oedd yn dod â nhw at ei gilydd oedd alcohol.

Roeddent wrth eu bodd yn parti gyda'i gilydd, maent wrth eu bodd yn ymlacio allan ar y lanai gyda'r nos yn cael eu diodydd, ond ni wnaethant erioed sylweddoli bod yr holl ymladd a dadlau a oedd yn digwydd yn ystod y cyfnod dyddio yn mynd i gario drosodd i'r briodas.

Wrth i mi weithio gyda'r ddau, gwnes sylw syml iawn, oni bai eu bod yn bwriadu gadael alcohol i fynd, dylen nhw adael i'r briodas fynd. Roedd yn ornest ofnadwy, a ffrwydrodd alcohol eu hansicrwydd a’u hofnau eu hunain ynghylch ymrwymiad a chariad.

2. Dim argaeledd emosiynol

Gweithio gyda chynghorwyr i gyrraedd craidd maddeuant

Os nad ydym wedi dod i ben yn llwyr â'n holl berthnasoedd yn y gorffennol, sy'n golygu os nad ydym wedi maddau i bob un o'n partneriaid yn y gorffennol neu'n partneriaid priodas am y camweithrediad a ddaethant yn ein bywydau, nid ydym yn agos at fod yn barod i briodi. .

Fe'i gelwir yn fagiau emosiynol. Fe'i gelwir yn ddim ar gael yn emosiynol.

Os oes gennych ddig neu ddrwgdeimlad yn erbyn cyn ŵr, rwy’n addo hyn ichi, fe welwch faterion eraill gyda’ch partner presennol yn syml oherwydd nad ydych wedi dysgu sut i ollwng gafael ar y gorffennol.

Os na allwch chi sefyll eich cyn-wraig neu gyn-gariad a bod gennych dicter neu ddig yn eu herbyn, ni fyddwch yn ymddiried yn unrhyw fenyw yr ydych yn y dyfodol nes i chi ollwng gafael ar y gorffennol.

Gweithiwch gyda chynghorwyr i gyrraedd craidd maddeuant, neu bydd eich holl berthnasoedd wedi'u lleoli yn uffern.

3. Materion teuluol

Rydych chi'n gweld camweithrediad eithafol rhwng eich partner a'u teulu, ond yn ôl eich partner, mae eu teulu yn hanfodol ar gyfer eu cariad a'u goroesiad.

Ar unwaith, rydych chi'n cerdded i mewn i barth rhyfel.

Oni bai eich bod yn byw yn Japan a'i theulu, yn yr achos hwn, yn byw yn yr Unol Daleithiau, bydd unrhyw berthynas agos â lle mae gan eich partner gamweithrediad parhaus yn creu uffern absoliwt yn eich priodas neu berthynas.

Yr ateb? Ewch i mewn i gwnsela heddiw, i weld a oes gennych yr hyn sydd ei angen i ddioddef y gwallgofrwydd sy'n dod i lawr y ffordd.

Dewch â’ch partner gyda chi, fel y gall y ddau ohonoch siarad â’r cwnselydd am eich ofnau a’ch pryderon ynghylch y berthynas sydd ganddynt ag aelodau o’u teulu sy’n llawn anhrefn.

Gwnewch ychydig o ymchwil. Mynnwch ychydig o help cyn ymrwymo i briodas, a chael eich yng nghyfraith a'u gwallgofrwydd yn rhan o'ch bywyd yn rheolaidd yn y pen draw. Efallai na fydd yn werth chweil.

4. Diffyg cyfathrebu

Os ydych chi'n caru rhywun sy'n cau i lawr yn hawdd neu'n defnyddio technegau goddefol-ymosodol yn lle delio â gwrthdaro, rydych chi mewn priodas hir iawn neu efallai'n fyr iawn, ond yn anodd.

Os nad ydych wedi dysgu sut i ymladd yn deg yn eich perthynas detio os nad ydych wedi dysgu'r grefft o adael i bethau fynd os nad ydych wedi dysgu'r grefft o sut i ymddiheuro'n briodol fel y gallwch ryddhau unrhyw densiwn yn y berthynas yn deg yn gyflym. Nid ydych chi'n barod am briodas. Ydy, mae mor syml â hynny.

5. Os nad ydych yn hoffi plant, peidiwch â phriodi rhywun sydd â phlant

Os oes gan eich partner yr ydych yn meddwl am briodi, blant, ac nad ydych yn cyd-dynnu â phlant mewn gwirionedd, peidiwch â phriodi'r person hwn!

Does dim byd o'i le ar rywun yn cael plant yn amlwg, ond os nad ydych chi'n rhywun sy'n wirioneddol fwynhau bod o gwmpas plant, mae hwn yn mynd i fod yn bwynt glynu mawr yn eich perthynas.

Yn amlwg ni allwch ofyn i chipartner dyddio i gael gwared ar y plant, LOL, ond gallwch chi wneud penderfyniad na fyddai plant byth yn rhan o'ch bywyd ac nid oes gennych ddiddordeb mewn dechrau hynny nawr.

Mae yna lawer o bobl eraill allan yna heb blant, y dylech chi fod yn canolbwyntio arnyn nhw.

6. Materion ariannol

Os ydych chi'n caru rhywun nad yw eto wedi meistroli'r grefft o gyllidebau, yn lleihau costau ac ar yr un pryd yn dysgu sut i gynyddu incwm, ac maen nhw bob amser yn cael trafferth gydag arian, yn poeni am arian, yn siarad am ba mor ofnadwy ydyw, ond maen nhw yn dal i gael eu hunain yn y math hwn o sefyllfa ariannol, peidiwch â phriodi!

Yn lle hynny, anogwch eich partner ac efallai y gallwch ymuno â nhw, i weithio gyda chynlluniwr ariannol neu gynghorydd a chael yr holl lanast ariannol wedi'i lanhau cyn i chi benderfynu priodi.

Ac os ydyn nhw'n gwthio'n ôl, a ddim eisiau cael cymorth ariannol? Cerdded i ffwrdd. Yn awr.

7. Peidiwch â phriodi os ydych chi'n disgwyl i'ch partner newid

Os ydych chi'n caru rhywun ac yn meddwl am briodi nhw, ac yn gobeithio eu bod nhw'n mynd i newid rhywbeth am eu personoliaeth neu eu hymddygiad ... Peidiwch â phriodi!

Roeddwn i'n gweithio gyda menyw nifer o flynyddoedd yn ôl, a oedd yn dyddio dyn a oedd yn bwyta gyda'i geg yn llydan agored pryd bynnag y byddent yn gyhoeddus.

Roedd hi'n ei chael hi'n ffiaidd ond roedd yn meddwl y gallai newid ar ôl iddynt briodi, ac roedd hi'n anghywir.

Chwe mis i mewn i'r briodas, penderfynodd beidio â mynd allan yn gyhoeddus i fwyta mwyach gydag ef, ac rydych chi'n gwybod beth ddigwyddodd nesaf.

Tyfodd ei ddrwgdeimlad yn ddyfnach ac yn ddyfnach, er ei fod yn dal i wrthod newid yr arferiad drwg hwn nes bod eu priodas yn draed moch.

Peidiwch byth â dyddio unrhyw un, na phriodi unrhyw un, am eu potensial i newid eu hymddygiad a'u harferion presennol. Os ydych chi wir yn meddwl bod gennych chi berthynas wych, arhoswch nes bod y problemau posibl hynny rydych chi'n eu gweld heddiw wedi'u clirio cyn i chi eu priodi.

8. Cydweddoldeb rhywiol

Cydnawsedd rhywiol

Os nad ydych chi'n rhywiol gydnaws pan fyddwch chi'n caru rhywun, ymddiriedwch fi ar yr un hwn fel cynghorydd a hyfforddwr bywyd am dros 30 mlynedd, does dim byd da yn mynd i newid yn y briodas.

Mae'n drist ond yn wir. Mae yna lawer o bobl sy'n anghydweddu mewn priodas oherwydd bod eu hysfa rywiol a'u diddordeb ar bennau hollol groes i'r sbectrwm.

Yn syml, mae rhai pobl yn cael eu geni ag ysfa rywiol uchel iawn, ac mae angen iddynt ddod o hyd i bartner a all gyd-fynd â'r ysfa rywiol honno.

Mae pobl eraill yn mynd i mewn i broblemau iechyd, a phan nad ydyn nhw'n gofalu amdanyn nhw gall droi eu bywyd wyneb i waered yn hawdd gydag un o sawl math o gamweithrediad rhywiol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'ch dau ar yr un donfedd, ar yr un dudalen, o ran arddangosiadau cyhoeddus o hoffter, cusanu, gwneud cariad, cyn i chi gerdded i lawr yr eil.

9. Peidiwch â phriodi os cawsoch seibiant yn ddiweddar

Roedd eich partner, neu chi, wedi ysgaru neu wedi dod â pherthynas hirdymor i ben ac wedi neidio i mewn i'r un gyfredol ar unwaith.

Rydyn ni’n credu ym myd cwnsela, bod angen o leiaf 365 o ddiwrnodau ar bobl rhwng perthnasoedd cartio hirdymor neu briodasau.

Os cymerwch y dull 365 diwrnod hwn a gweithio gyda chynghorydd ar ddiwedd eich perthynas, byddwch yn gallu clirio llawer o'r problemau posibl sy'n dod i lawr y ffordd.

Yn ein llyfr mwyaf newydd, Angel ar fwrdd syrffio: nofel ramant gyfriniol yn cynnig yr allweddi i gariad dwfn, Cafodd y prif gymeriad Sandy Tavish ei hudo gan fenyw hyfryd mewn pwll, a'r diwrnod hwnnw mae'n ei wahodd draw i'w thŷ am botel o gwin a swper.

Pan fydd yn cyrraedd, mae hi'n edrych mor rhywiol, mor hyfryd fel mai prin y gall gynnwys ei hun.

Mae hi'n mynd ymlaen i ddweud wrtho ei bod hi'n credu ei fod e, Sandy , yw'r dyn y mae hi wedi bod yn aros amdano ar hyd ei oes.

Ond mae'r hyn sy'n digwydd nesaf yn newid popeth.

Mae’n dweud wrtho ei bod hi o’r diwedd wedi cicio ei chariad olaf allan o’r tŷ… Dim ond tridiau yn ôl!… Ond mae hi’n barod am gariad dwfn.

Mae Sandy yn deall nad oes unrhyw un a all fod yn barod am gariad dwfn heb lawer o le rhwng y perthnasoedd, ac mae'n dweud hyn wrthi.

Ar y dechrau, mae hyn yn torri ei chalon ac mae hi'n mynd yn ofidus iawn, ond wrth iddi setlo mae hi'n sylweddoli'r gwir, mae angen llawer o amser arni i wella o'r berthynas olaf.

P’un ai chi, neu’ch darpar bartner, sydd heb gymryd digon o amser rhwng perthnasoedd, mae hon yn faner goch enfawr y mae angen inni roi sylw iddi.

Cymerwch seibiant. Gwnewch waith. Ac os ydych chi i fod gyda'ch gilydd, byddwch chi gyda'ch gilydd yn y pen draw.

Fel y gallwch ddychmygu mae'n debyg, dim ond man cychwyn yw'r 9 awgrym uchod.

Gadewch i ni benderfynu ar hyn o bryd y byddwn yn dal i briodi rhywun nes eich bod chi'n hollol siŵr bod y ddau ohonoch chi ar yr un dudalen ym mhob maes, neu o leiaf y rhan fwyaf o feysydd bywyd.

Rwy'n gwybod, os dilynwch yr awgrymiadau syml hyn, y byddwch chi'n arbed oes o boen, trallod a cholled ariannol. Arafwch. Cymerwch eich amser. Ac os nad ydych chi gyda rhywun ar hyn o bryd sy'n cyfateb yn dda, byddwch yn ffyddiog y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw i lawr y ffordd ac yn byw'n hapus, byth wedyn.