Darganfod Ffyrdd o Gael Dial ar Eich Cariad Twyllo

Ffyrdd o Gael dial ar Eich Cariad Twyllo

Yn yr Erthygl hon

Pan wnaethoch chi syrthio mewn cariad roedd popeth yn ymddangos yn berffaith rhyngoch chi a'ch partner. Fe wnaethoch chi addewidion i'ch gilydd yr oeddech chi'n meddwl eich bod chi'n mynd i'w cadw am byth.

Yna, un diwrnod sylweddoloch fod yr hud wedi diflannu, nid oedd eich partner bellach yn edrych arnoch chi fel y gwnaeth. Fe gollon nhw'r diddordeb mewn siarad â chi, treulio amser gyda chi ac yn lle hynny, roedden nhw'n eich rheoli chi.

Fe'u gwelsoch yn gwenu ar eu ffonau yn rhy aml, gan wneud rowndiau aml i'r balconi. Ac yna mae'n taro chi, roedden nhw yn ôl pob tebygtwyllo ar chi.

Fe wnaethoch chi geisio gwthio'r meddwl i ffwrdd ond ni allech chi wneud hynny. Un diwrnod, ni allech wrthsefyll yr ysfa i godi eu ffôn a mynd trwy eu sgyrsiau. Roedd yn iawn yno, eu sgyrsiau rhamantus gyda pherson arall.

Fe wnaethon nhw eich twyllo, dweud celwydd a'ch trin am bwy a wyr am ba hyd? Efallai eu bod wedi dweud mai dim ond blwyddyn oedd hi, ond maen nhw wedi profi eu hunain yn gelwyddog, felly allwch chi hyd yn oed eu credu? Hefyd, dim ond blwyddyn!

Beth?

Gadewch i ni feddwl am hyn am eiliad, er mwyn gallu tynnu carwriaeth i ffwrdd am unrhyw gyfnod o amser,rhaid i'ch partner ddweud celwydd a'ch triner mwyn tynnu oddi ar ygodineb, dde? Mae'n rhaid iddyn nhw droelli'r gwir a chelwydd llwyr i fod yn rhywle na ddylen nhw fod.

Mae'n rhaid iddyn nhw orwedd a chwarae gyda'ch pen os ydyn nhw'n mynd allan o'r dref am y penwythnos neu'n dod adref yn hwyr ar ôl gwaith. Byddwn yn rhoi eu geiriau yn y categori na ddylid ymddiried ynddo ar hyn o bryd.

Y galar sy'n dilyn ar ôl cael ei dwyllo ymlaen

Mae hyn yn ein gadael mewn niwl am ein bodolaeth ein hunain. Beth sy'n real? Beth yw ffug? Y tro hwnnw ni chyrhaeddodd apwyntiad fy meddyg, a oedd yn ei churo hi? Pan oedd yn hwyr i angladd fy mam, a oedd gyda hi? Mae cwestiynau am ein gorffennol yn ein tywys drosodd a throsodd. Gall dianc deimlo'n amhosibl oherwydd mae hyd yn oed ein breuddwydion yn hoffi cymryd rhan yn y dychryn.

Ystyried ceisio dial ar eich partner

Mae’n ddealladwy bod y rhan fwyaf ohonom yn mynd trwy gyfnod diflas iawn, sy’n iawn ac yn normal iawn. Mae meddyliau a ffantasïau am sut i ddial ar foi a'ch defnyddiodd yn dawnsio trwy'ch pen.

Rydyn ni eisiau gwneud iddyn nhw frifo cynddrwg ag rydyn ni'n eu brifo. Edrychwn am syniadau ar ‘sut i ddial ar rywun sydd wedi’ch brifo’. Rydyn ni eisiau iddyn nhw ddeall y boen, hyd yn oed am funud. Weithiau, rydyn ni'n teimlo y bydden nhw'n newid, yn teimlo'n wir edifeirwch ac yn dod yn cropian yn ôl pe byddent yn gallu deall dyfnder yr anobaith a achoswyd ganddynt.

Yn fy meddyliau tywyllaf o eisiau dial fe chwaraeais gyda’r syniad o ddweud wrth fy ngŵr nad ei ferched ef oedd ei ferched, ond eiddo ei frawd. Er nad oedd hyn mewn unrhyw ffordd yn wir, a bod fy mherthynas â fy mrawd-yng-nghyfraith bob amser yn gwbl briodol, roedd yn gelwydd roeddwn i'n meddwl y byddai'n ei frifo, hyd yn oed am ychydig funudau. Wnes i erioed actio ar y ffantasi hwn, ond roedd yno. Peidiwch â gadael i syniadau dialedd mor ddifrifol niweidio'ch bywyd a'ch teulu ymhellach.

Y dial gorau ar ôl iddynt dwyllo

Yn Wedi'r Affair , rydym yn cael llawer o negeseuon e-bost am yr angen hwn am ddial. Angen bodloni'r dicter dwys a deimlwn. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn awgrymu eu bod am gysgu gyda ffrind gorau eu partner, troi'r plant yn eu herbyn, cymryd popeth oddi wrthynt yn y llys ... Er y gallai hyn i gyd deimlo'n dda i chi yn eiliad eich dicter, hoffwn eich gadael i mewn ar ychydig o gyfrinach. Y ffordd orau i ddial ar eich Cariad Twyllo yw bod chi, y fersiwn hapusaf, iachaf, mwyaf caredig, mwyaf llwyddiannus ohonoch chi'ch hun. Nid wyf yn twyllo chi.

Rydych chi'n gweld eich bod chi'n dal i fod yr un person anhygoel ag oeddech chi cyn i chi ddarganfod y berthynas. Mae cysgu gyda'r ffrind, yn brifo ac yn defnyddio'r ffrind. Nid ydych chi am fynd i'r lefel honno. Rydych chi'ch plant yn hanner y rhiant hwnnw, mae siarad yn wael amdanynt yn brifo'ch plant, nid yw hynny'n mynd i weithio.

|_+_|

Beth yw'r dial gorau yn erbyn gŵr sy'n twyllo?

Chi, y person rhyfeddol y bu iddynt unwaith syrthio mewn cariad ag ef, chi a'ch amharodrwydd i dorri. Byddwch chi a'ch gwên yn ddialedd ofnadwy iddyn nhw ac yn anrheg fwyaf i chi'ch hun.

Gallwch ddod i adnabod a hoffi eich hun eto. Gallwch ddysgu i alaru a symud drwy'r boen yn hytrach na cheisio neidio dros y boen. Fe welwch gryfder ynoch chi, doeddech chi ddim yn gwybod bod gennych chi. Byddwch yn edrych yn ôl ar yr amser hwn yn eich bywyd ac yn teimlo'n falch, nid dicter, balchder yn pwy ydych chi wedi dod a beth sydd gan eich dyfodol. Dyma'r ffordd orau ar sut i gael dial ar boi oedd yn chwarae chi.

Ranna ’: