Derbyn, Neu Sut i Beidio â Dinistrio Eich Perthynas

Imbibe derbyn yn eich perthynas

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni i gyd yn gwybod sut brofiad yw hi: Rydyn ni'n cwympo mewn cariad, a gyda phob bwriad da, rydyn ni'n meddwl ein bod ni wedi cwrdd â'r Un. Rydych chi'n gwybod - yr un a fydd yn cwrdd â'ch holl anghenion, yn eich gwneud chi'n hapus, ac wrth gwrs yn meddwl ac yn teimlo'r un ffordd â chi! Rydw i mor ffodus fy mod wedi cwrdd â chi!, dywedwn. Ond i'r rhan fwyaf ohonom, rhywle rhwng 6 mis a 3 blynedd i mewn i'r berthynas, mae pethau'n dechrau newid. Rydyn ni'n dod i sylweddoli ein bod ni'n wahanol iawn mewn gwirionedd: Sut gallan nhw fod yn slob o'r fath? Nid ydynt yn cyfathrebu. Maen nhw'n cyfathrebu gormod. Nid ydynt yn talu sylw i mi. Maen nhw'n fy mygu â sylw… Ac felly mae'n mynd.Felly beth ydyn ni'n ei wneud?

Rydyn ni'n ceisio eu cael i newid. Ydw, dwi'n siarad amdanoch chi (a fi). Rydyn ni i gyd yn ei wneud. Rydyn ni eisiau i'n partner fod yn debycach i ni - a dyna'r dechrau, ffynhonnell llawer o'n gwrthdaro. Ac yn waeth na dim - rydyn ni'n gwybod nad yw'n gweithio! Rydyn ni'n beirniadu, yn cwyno, yn ymosod, yn dadlau - efallai'n bygwth gadael. A'r cyfan mae hyn yn ei wneud yw creu teimladau drwg ar y ddwy ochr. Maen nhw'n teimlo'n brifo, yn ddig, heb eu gwerthfawrogi, a byddan nhw'n fwyaf tebygol o ymateb trwy naill ai ddod yn amddiffynnol, ymosod yn ôl, neu dynnu'n ôl. Ac mae'r holl ddinistrioldeb hwn yn cael ei wneud yn enw cael ein partner i wneud yr hyn rydyn ni'n ei gredu sy'n iawn. Ac mae gan bob un ohonom ein fersiwn ein hunain o'r hyn sy'n iawn. Felly sut gall y ddau ohonoch fod yn gywir, a'r llall yn anghywir? Nid yw'n adio i fyny. Ac, yn bwysicaf oll - nid yw'n eich gwasanaethu chi na'r berthynas i ddilyn y llwybr hwnnw.

Mae gennych chi ddewis rhwng bod yn iawn, neu fod mewn perthynas

Credaf fod gwirionedd mawr yn y dywediad syml hwn. Felly y cam cyntaf yn gosod y tir ar gyfer paracariada llawenydd yw hyn: Mae'n rhaid i chi ddechrau trwy dderbyn eich partner am bwy ydyn nhw, a rhoi'r gorau i geisio eu newid. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi hoffi, neu gytuno â phopeth a wnânt. Ac nid yw'n golygu nad ydych chi'n mynegi'ch anghenion a'ch dymuniadau gyda'ch partner. (Fe ddaw hynny yn nes ymlaen!)

Rwy'n dweud yn aml wrth gyplau, Mae'n rhaid i chi ill dau dderbyn eich partner yn radical o ran pwy ydyn nhw, a bod yn barod i newid. Ond mae'n rhaid i chi ddechrau gyda derbyn.

Beth ydyn ni ei eisiau mewn gwirionedd?

Y gwir yw, rydyn ni i gyd eisiau teimlo ein bod ni'n cael ein derbyn. Rydyn ni eisiau teimlo ein bod ni'n gallu ymlacio a bod yn ni ein hunain, a bod pwy ydyn ni'n cael ei werthfawrogi a'i werthfawrogi. Onid dyna beth rydych chi ei eisiau i chi'ch hun? Ac onid dyna beth fyddech chi am ei roi i'ch partner? Felly beth am ddechrau ar hyn o bryd. Byddwn yn eich annog i wneud un peth syml dros yr wythnos nesaf: Cadw’r mantra neu’r bwriad hwn yn eich meddwl: yr wyf yn derbyn fy hun, ac yr wyf yn eich derbyn, am bwy ydych.

Ailadroddwch y geiriau hyn i chi'ch hun deirgwaith, a sylwch sut mae hynny'n teimlo. A wnaethoch chi ymlacio, a bod ychydig yn fwy tawel? Gyda llaw, derbyn ein hunain yn aml yw'r cam cyntaf i dderbyn eraill. Felly mae hyn yn wir yn arferiad o gariad-garedig tuag at ein hunain, a thuag at ein partner.

Caru eich hun

Rwyf am awgrymu un ymarfer arall i'ch helpu ar eich ffordd. Bydd yn cymryd dim ond munud. Cymerwch ddalen o bapur, a rhestrwch ansoddeiriau a fyddai'n disgrifio pa fath o berson yr hoffech chi fod yn eich perthynas. Mae'r rhan fwyaf o bobl yr wyf wedi gwneud hyn â nhw yn cynnwys geiriau fel cariadus, caredig, tosturiol, ac ati Nid wyf erioed wedi cael unrhyw un yn dweud eu bod am fod yn ddig, yn feirniadol, neu'n angharedig. Defnyddiwch eich rhestr i'ch atgoffa, a'r tro nesaf y byddwch chi'n teimlo'n rhwystredig gyda'ch partner, gwelwch a allwch chi alw ar y rhinweddau hyn a'u rhoi ar waith. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd hyn yn eich arwain at ymddygiad sy'n dangos eich cariad a'ch derbyniad, ac y bydd eich partner yn ymateb mewn nwyddau.