Disgwyliadau vs Gwirionedd mewn Perthynasau: 4 Camsyniad Cyffredin

Disgwyliadau vs Gwirionedd mewn Perthynasau: 4 Camsyniad Cyffredin Rydym yn byw mewn cymdeithas sy'n rhoi llawer iawn o ffocws ar ddod o hyd i'r berthynas ramantus ddelfrydol. O ffilmiau i deledu i eiriau caneuon, rydyn ni'n cael ein peledu gan negeseuon am sut y dylai cariad edrych, beth ddylem ni ei ddisgwyl gan ein partneriaid, a beth mae'n ei olygu os nad yw ein perthynas yn cwrdd â'r disgwyliadau hynny.

Yn yr Erthygl hon

Ond mae unrhyw un sydd wedi bod mewn perthynas yn gwybod bod y realiti yn aml yn edrych yn wahanol iawn i'r straeon cariad perffaith hynny rydyn ni'n eu gweld a'u clywed o'n cwmpas ni. Gall ein gadael yn pendroni beth sydd gennym yr hawl i'w ddisgwyl a os yw ein perthynasau yn dda ac yn iach o gwbl ? Ac mae'n bwysig bod yn realistig am ddisgwyliadau yn erbyn realiti mewn perthynas os ydym am obeithio adeiladu perthnasoedd rhamantus iach, boddhaus.

Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am rai o'r disgwyliadau mwyaf yn erbyn realiti mewn perthynas â chamsyniadau mewn perthnasoedd a pham ei bod yn bwysig eu chwalu.

1. DISGWYLIAD: Mae fy mhartner yn fy nghwblhau! Nhw yw fy hanner arall!

Yn y disgwyliad hwn, pan fyddwn yn cwrdd â'r un o'r diwedd, byddwn yn teimlo'n gyflawn, yn gyfan, ac yn hapus. Bydd y partner delfrydol hwn yn llenwi ein holl ddarnau coll ac yn gwneud iawn am ein diffygion, a byddwn yn gwneud yr un peth ar eu cyfer.

REALITI: Rwy'n berson cyfan ar fy mhen fy hun

Mae'n swnio'n ystrydebol, ond ni allwch chi byth ddod o hyd i'r person iawn i garu os nad ydych chi'n gyfan eich hun. Nid yw hyn yn golygu nad oes gennych unrhyw broblemau neu waith i'w wneud ar eich pen eich hun, ond yn hytrach eich bod yn edrych atoch chi'ch hun i ddiwallu'ch anghenion pwysicaf.

Nid ydych chi'n dibynnu ar berson arall i wneud ichi deimlo'n ddilys ac yn deilwng - gallwch chi ddod o hyd i'r teimlad hwn yn eich hun ac yn y bywyd rydych chi wedi'i adeiladu i chi'ch hun.

2. DISGWYLIAD: Dylwn i fod yng nghanol byd fy mhartner

Dyma ochr arall y disgwyliad y maent yn ei gwblhau. Yn y disgwyliad hwn, mae eich partner yn newid ei fywyd cyfan i ganolbwyntio ei holl sylw ac adnoddau arnoch chi.

Nid oes angen ffrindiau allanol, diddordebau allanol, nac amser iddynt eu hunain arnynt - neu, o leiaf, dim ond mewn symiau cyfyngedig iawn y mae angen y pethau hyn arnynt.

REALITI: Mae gan fy mhartner a minnau fywydau cyfan, boddhaus ein hunain

Roedd gan bob un ohonoch fywyd cyn i chi gyfarfod, ac mae angen i chi barhau i gael y bywydau hynny er eich bod gyda'ch gilydd nawr. Nid oes angen i'r naill na'r llall ohonoch fod yn gyflawn. Yn hytrach, rydych chi gyda'ch gilydd oherwydd bod y berthynas yn gwella ansawdd eich bywydau.

Mae partner sy'n disgwyl ichi ollwng yr holl ddiddordebau a chyfeillgarwch allanol i ganolbwyntio arnynt yn bartner sydd eisiau rheolaeth, ac nid yw hyn yn beth iach na rhamantus o gwbl!

Yn lle hynny, mewn perthynas iach, mae partneriaid yn cefnogi diddordebau a chyfeillgarwch allanol ei gilydd hyd yn oed wrth iddynt adeiladu bywyd gyda'i gilydd.

3. DISGWYLIAD: Dylai perthynas iach fod yn hawdd drwy'r amser

DISGWYLIAD: Dylai perthynas iach fod yn hawdd drwy’r amser Gellir crynhoi hyn hefyd wrth i gariad orchfygu pawb. Yn y disgwyliad hwn, mae'r berthynas gywir bob amser yn hawdd, yn rhydd o wrthdaro, ac yn gyfforddus. Nid ydych chi a'ch partner byth yn anghytuno nac yn gorfod cyd-drafod neu gyfaddawdu.

REALITI: Mae bywyd yn mynd yn ei flaen ac yn anwastad, ond mae fy mhartner a minnau'n gallu eu goroesi

Nid oes dim mewn bywyd yn hawdd drwy'r amser, ac mae hyn yn arbennig o wir am berthnasoedd. Mae credu bod eich perthynas yn cael ei doomed gan yr arwydd cyntaf o anhawster neu wrthdaro yn eich perygludod â pherthynas i bengallai hynny fod yn dda i chi! Er bod trais a gwrthdaro gormodol yn baneri coch , y ffaith yw y bydd anghytundebau, gwrthdaro, ac adegau pan fydd yn rhaid i chi gyfaddawdu neu negodi ym mhob perthynas.

Nid presenoldeb gwrthdaro ond y ffordd yr ydych chi a'ch partner yn ei reoli sy'n pennu pa mor iach yw eich perthynas.

Mae dysgu trafod, defnyddio sgiliau datrys gwrthdaro da, a chyfaddawdu yn allweddol i ffurfio corff iach,perthynas hir-barhaol.

4. DISGWYLIAD: Pe bai fy mhartner yn fy ngharu i byddent yn newid

Mae’r disgwyliad hwn yn dal y gallwn annog rhywun yr ydym yn ei garu i newid mewn ffyrdd penodol a bod eu parodrwydd i wneud hynny yn dangos pa mor gryf yw eu cariad.

Weithiau daw hyn ar ffurf dewis partner yr ydym yn ei ystyried yn brosiect—rhywun sy’n credu neu’n gwneud pethau sy’n peri problemau inni, ond y credwn y gallwn eu newid i fersiwn well. Ceir enghreifftiau o hyn ym mhob rhan o ddiwylliant pop, ac anogir menywod yn arbennig i ddewis dynion y gallant eu diwygio neu eu siapio i mewnpartner delfrydol.

REALITI: Rwy'n caru fy mhartner oherwydd pwy ydyn nhw a phwy maen nhw'n dod

Bydd pobl yn newid dros amser, mae hynny’n sicr. Ac mae’n bwysig cefnogi ein partneriaid i wneud newidiadau bywyd a fydd yn gwella eu hunain ac yn cryfhau ein perthnasoedd.

Ond os na allwch garu'ch partner fel ag y mae mewn eiliad benodol, ac yn hytrach yn credu y bydd ei garu'n galetach yn achosi iddynt newid yn sylfaenol, rydych mewn siom.

Mae derbyn eich partner am bwy ydyn nhw yn elfen allweddol o adeiladu iach.

Mae disgwyl i bartner newid fel prawf o gariad - neu, i'r gwrthwyneb, disgwyl iddynt beidio byth â thyfu a newid - yn anghymwynas â'ch partner, eich perthynas, a chi'ch hun.

Ranna ’: