Ysgariad dros Ddefosiwn: Wedi'i rannu dros Wahaniaethau Crefyddol

Ysgariad dros Ddefosiwn: Pam Mae Cyplau yn Hollti dros Wahaniaethau Crefyddol

Yn yr Erthygl honMae crefydd yn agwedd ar fywyd sy'n bwysig iawn i lawer. Mae'n siapio sut mae person yn byw ei fywyd. I lawer, mae'n darparu iachâd ysbrydol ac ymdeimlad o dawelwch. Iddyn nhw, mae crefydd yn darparu amddiffyniad a sicrwydd.

Mae ffydd neu grefydd hefyd yn siapio'ch bywyd bob dydd

Os ydych chi'n credu ac yn ymarfer ffydd neu grefydd benodol, mae hefyd yn siapio'ch bywyd bob dydd. Mae crefydd yn dylanwadu ar yr hyn rydych chi'n ei wisgo, yr hyn rydych chi'n ei fwyta, sut rydych chi'n siarad y rhain. Ar ben hynny, mae hefyd yn cyfrannu at sefydlu eich gwerthoedd.

I bob crefydd, bydd da a drwg yn sicr yn wahanol ar ryw adeg.
prif resymau dynion ysgariad

Fodd bynnag, nid yw'n angenrheidiol bod pawb yn dilyn rhywfaint o grefydd. Mae yna bobl hefyd nad ydyn nhw'n credu mewn unrhyw grefydd, ffydd nac endid hollalluog. Iddyn nhw nid yw crefydd fawr mwy na chredu. Yn naturiol, bydd sut maen nhw'n byw eu bywyd yn wahanol, gan gynnwys eu gwerthoedd, eu moesau a'u moeseg.

Gan amlaf mae pobl yn priodi rhywun sy'n rhannu eu crefydd. Er nad yw hynny'n wir bob amser, weithiau bydd dau berson o grefyddau gwahanol iawn yn dewis dod yn ŵr a gwraig. Mae'n debyg ei bod hi'n ddiogel dweud y bydd bywyd fwy na thebyg yn fwy heriol iddyn nhw.

Pam mae hyn yn digwydd? Bydd yr erthygl hon yn trafod yr holl resymau pam.Pwy yw'r un iawn?

Y natur ddynol yw credu bod un bob amser yn iawn. Anaml y gwelir y bydd rhywun yn cwestiynu ei hun, yn enwedig eu gwerthoedd, eu moesau a'u crefydd. Er nad yw hyn yn ymddangos fel unrhyw broblem fawr i'w choncro ond mae pethau'n newid pan fydd crefydd yn gysylltiedig.

Pan mai crefydd rhywun yw'r ffactor sy'n dod i mewn i gynnen, mae'n debygol na fyddant yn falch. Er enghraifft, os yw'ch partner yn anffyddiwr a'ch bod yn credu mewn ffydd benodol, bydd y ddau ohonoch ar ryw adeg yn meddwl bod y llall yn anghywir.

Enghraifft arall fyddai lle mae'r ddau bartner o wahanol gredoau. Ar ryw adeg neu'i gilydd, maen nhw'n mynd i ddod ar draws y meddwl bod eu partner yn byw bywyd pechod. Gall y meddwl hwn droi’n syniad pendant ac achosi problemau rhwng y cwpl.

Materion teuluol

Materion teuluol

Credwch neu beidio, hyd yn oed yn y 21 st ganrif, mae ffactorau fel pwysau teulu yn dal i gael effaith fawr ar sut mae rhywun yn dewis byw. Fel arfer, ni chroesewir perthnasoedd rhyng-grefydd. Pam? Oherwydd ei fod yn torri traddodiad.

Mae hyn yn aml yn cael ei bortreadu braidd yn ddramatig mewn dramâu a ffilmiau. Bydd y prif gymeriad yn cyhoeddi ei fod yn priodi felly ac yn y blaen, a bydd yn arwain at y fam yn llewygu a'r tad yn cael trawiad ar y galon.

Er efallai nad dyma sut mae pethau'n chwarae allan mewn bywyd go iawn, gall achosi cryn dipyn o broblemau. Yn enwedig os yw un yn ildio i bwysau teuluol.

Gwahaniaeth mewn ffordd o fyw

Mae'n debyg mai dyma'r rheswm mwyaf amlwg. Yr un sydd i'w weld ar yr wyneb. Gall hyn ymddangos yn ddibwys ond gall y gwahaniaethau gronni nes bod y berthynas yn cyrraedd pwynt tipio.

Efallai y bydd un yn anghytuno â sut mae eraill yn gwneud eu dewisiadau mewn dillad. Yna mae yna hefyd y gwahaniaethau mewn platiau. Efallai y bydd un yn bwyta pethau nad yw'r llall yn eu gwneud.

Yna mae gwahaniaeth bob amser wrth weddïo. Mynd i eglwys neu fosg neu deml neu fynachlog. Mae'n debygol y gall dysgeidiaeth wahanol arwain at aflonyddwch yn y berthynas.

Pwy fydd y plant yn eu dilyn?

Mae plant yn bwnc sensitif iawn o ran perthnasoedd rhyng-grefydd. Pan fydd dwy grefydd yn gysylltiedig mae siawns y cwestiwn hwn. “Pwy fydd y plentyn yn ei ddilyn?”. Gall hyn achosi anghytundebau rhwng y teulu. Mae'n bosibl i'r ddau fod eisiau i'r plentyn ddilyn ei ffydd.

Fel y soniwyd yn gynharach, mae'n naturiol i un gredu ei fod yn iawn. Bydd yr un achos yn cael ei gymhwyso yma hefyd. Ar ben hynny, gall ymyrraeth gan deuluoedd hefyd achosi problemau. Gyda neiniau a theidiau eisiau i'w hwyrion eu dilyn fel rhan o'u hetifeddiaeth.

Nid yn unig y mae hyn yn achosi problemau ond mae hefyd yn arwain at ddryswch mawr sydd yn y pen draw yn effeithio ar y plentyn mewn modd negyddol.

Sut i oresgyn hyn?

Efallai y bydd yn haws dweud na goresgyn y materion hyn. Fodd bynnag, y cam cyntaf yw stopio a chydnabod a pharchu'r gwahaniaethau hyn. Does dim rhaid i chi gredu yn yr hyn y mae eich partner yn credu ynddo. Dim ond parchu'r hyn maen nhw'n meddwl a all wneud byd o wahaniaeth yn y byd.


gwneud penderfyniadau fel cwpl

Yr ail gam fyddai rhoi'r gorau i adael i bobl eraill ymyrryd â materion sensitif a phenderfynu ble rydych chi'n sefyll. Bydd ansicrwydd nid yn unig yn niweidio'ch perthynas ond bydd hefyd yn brifo'r rhai nad ydych chi am eu brifo. Felly, penderfynwch drosoch eich hun a chyfathrebu â'ch partner.

Y rhan olaf yw'r plant. Wel, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gadael iddyn nhw benderfynu. Ceisiwch osgoi eu mowldio yn rhywbeth. Gadewch iddyn nhw benderfynu ar eu pennau eu hunain.