Cynllunio Ysgariad i Ddynion: 9 Awgrymiadau Hanfodol ond Anghofiedig

Cynllunio Ysgariad i Ddynion

Yn yr Erthygl honMae'r gair D bondigrybwyll yn rhywbeth nad oes neb eisiau gorfod ei gofleidio, ond mewn sawl sefyllfa mae angen ysgariad. P'un a ydych wedi cychwyn y broses ysgaru, neu wedi cael eich gorfodi gan eich gwraig, bydd angen rhywfaint o help arnoch i gynllunio ar gyfer y misoedd i ddod.Does dim cywilydd cael ychydig o help weithiau, a thrwy gydol eich ysgariad, p'un a oeddech chi ei eisiau ai peidio, bydd angen ychydig o help arnoch chi ar hyd y ffordd. Mae talu sylw i gynghori a fydd yn eich helpu gyda'ch cynllunio ysgariad ar gyfer dynion yn unig, yn ffordd berffaith o sicrhau bod eich ysgariad yn llyfn â phosibl.

Felly rydyn ni wedi rhestru rhai o'r awgrymiadau pwysicaf ac ymarferol ar gynllunio ysgariad i ddynion yma.1. Mae cymryd gofal da ohonoch chi'ch hun yn hanfodol

Os nad ydych yn ein credu, nid oes ond angen ichi edrych ar Hierarchaeth Anghenion Maslow, sy'n nodi bod angen bwyd, cysgod, gorffwys a diogelwch ar ein lefel fwyaf sylfaenol.

Mae dynion sydd wedi gwahanu oddi wrth eu gwragedd yn ddiweddar yn wael wrth ofalu am eu hunain fel hyn. Ond bydd peidio â gofalu amdanoch eich hun yn iawn yn eich gadael yn wan, yn agored i niwed ac yn afiach.


gwneud gwaith gwahanu treialon

Felly yn lle gwaethygu'ch sefyllfa, dechreuwch fel rydych chi'n bwriadu mynd ymlaen a gofalu amdanoch chi'ch hun, coginio, neu ddysgu coginio prydau iach a cheisio dod o hyd i le sefydlog a diogel i fyw cyn gynted â phosibl.Hyd yn oed os nad yw'n hollol moethus rydych chi wedi arfer ag ef.

2. Helpwch eich hun trwy deimlo'n wych

Mae hefyd yn bwysig cadw gofal personol gwych ar ben eich rhestr o flaenoriaethau, mae'n hanfodol.

Ni fyddwch yn teimlo ar eich gorau os nad ydych yn gofalu am eich anghenion sylfaenol fel cawod, eillio a thorri gwallt. Mae hwn yn amser pan nad ydych chi'n teimlo'ch gorau yn emosiynol ac yn feddyliol, bydd ychwanegu at eich baich trwy beidio â theimlo'n dda yn gwaethygu'r broblem ac yn gostwng eich lles.

Gwthiwch eich hun i gynnal eich gofal personol hyd yn oed os nad ydych chi'n teimlo fel hyn ac ychwanegwch gyffyrddiad o cologne er ei fwyn yn unig. Mae'r arogl yn gwneud rhyfeddodau i'r psyche.

Dyma un o’r awgrymiadau cynllunio ysgariad mwyaf sylfaenol ond pwysig i ddynion ac os na wnaethoch chi hyn cyn i chi gychwyn ar y broses ysgaru, dyma’r amser i wneud eich newid cadarnhaol cyntaf ar gyfer y dyfodol.

Helpwch eich hun trwy deimlo

3. Ystyriwch eich rhyngweithiadau yn dda

Ceisiwch ddechrau myfyrio ar sut rydych chi'n rhyngweithio â'ch cyn-fuan. Peidiwch â gadael iddi wthio'ch botymau, peidiwch â dangos dicter, rhwystredigaeth nac anwyldeb iddi. Gallant oll arwain at sefyllfaoedd gludiog nad oes eu hangen arnoch ar hyn o bryd.

Y glanhawr y gallwch chi gadw'ch rhyngweithiadau y gorau i chi yn y tymor hir. Hyd yn oed os oes rhaid i chi fynd ar y ffordd uchel yn achlysurol.

4. Dim ysgrifennu cyhoeddus!

Creu wrth gefn i sicrhau na fyddwch BYTH yn rhoi unrhyw beth yn ysgrifenedig trwy'r cyfryngau cymdeithasol, e-bost, neu lythyr. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n stopio a meddwl. Hyd yn oed os bydd eiliad o hiwmor coeglyd yn eich helpu i deimlo'n well am eiliad fer o amser, bydd yn ysgariad haws os na fyddwch chi'n tanio'r tân.

Os oes angen i chi fynegi eich hun fel hyn, ysgrifennwch ef ar eich pen eich hun, yn breifat ac yna ei losgi pan fyddwch chi'n barod.

Ni fydd tynnu coes ymosodol goddefol byth yn helpu'ch sefyllfa yn enwedig os oes plant yn gysylltiedig ac mae'n awgrym pwysig ar gyfer cynllunio ysgariad i ddynion.

5. Mae symud ymlaen yn golygu symud ymlaen

Stopiwch ddibynnu ar eich cyn bo hir i fod yn ex am, wel, unrhyw beth.

Mae hynny'n golygu peidiwch â'i defnyddio fel therapydd ar gyfer eich emosiynau, neu fel domen i'ch dicter, tristwch, ofn, euogrwydd.

Os oes angen i chi fentro, dewch o hyd i ffyrdd eraill naill ai trwy ffrind dibynadwy neu aelod o'r teulu, trwy ysgrifennu (yn breifat), neu ei losgi trwy redeg, cerdded, glanhau, trwsio (pethau i chi nid eich gwraig).


cwnsela priodas pan rydych chi eisiau ysgariad

Peidiwch â gadael i'ch cyn-ddibynnydd ddibynnu arnoch chi yn yr un modd chwaith.

6. Gollwng y ffa

Peidiwch â chadw'r hyn sy'n digwydd yn eich bywyd preifat i chi'ch hun. Dywedwch wrth eich teulu a'ch ffrindiau, a hyd yn oed ystyried rhoi gwybod i'ch pennaeth. Fel hyn gallant ddeall, bod yn ddiplomyddol pan fydd angen iddynt (y byddwch yn eu gwerthfawrogi o bryd i'w gilydd), edrych allan amdanoch a'ch cefnogi.

Dydych chi byth yn gwybod, efallai y cewch chi ychydig o brydau iach allan ohonyn nhw hefyd.

7. Rheol arferol

Creu trefn newydd i chi'ch hun cyn gynted â phosib.

Gwnewch yn siŵr ei fod yn cynnwys bwyd iach, ymarfer corff, hunanofal, tasgau, cysgu, cwpl o nosweithiau allan o leiaf gyda'ch ffrindiau a'ch teulu (yn ddelfrydol nid nosweithiau danbaid gwallgof) gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw ato.

Rydym yn gwybod nad yw'n swnio'n hwyl iawn, neu'n ddefnyddiol, ond mae arferion yn achub bywyd pan fo'r amseroedd yn anodd. Ymddiried ynom.

8. Cadwch feddwl clir

Os ydych chi'n teimlo fel yfed neu gymryd cyffuriau fel ffordd i atal eich problemau, peidiwch â!

Mae honno'n ffordd gyflym i'w difetha.

Yn lle, cadwch eich pen yn glir fel y gallwch chi wneud y dewisiadau gorau i chi yn ystod eich ysgariad ac aros yn iach.

Byddwch chi'n elwa o'r ymdrech hon pan fyddwch chi ar ochr arall ysgariad oherwydd bydd eich dychwelyd i normalrwydd a'ch gallu i symud ymlaen yn llawer haws oherwydd ni fydd yn rhaid i chi dreulio blwyddyn neu ddwy yn atgyweirio'r difrod y gallech fod wedi'i achosi eich hun.

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd ac yn cael eich temtio tuag at dueddiadau hedonistaidd, mae'n bryd chwilio am gwnselydd neu therapydd i'ch helpu chi i'ch tywys.

Ond wrth gwrs, mae chwythu allan yn achlysurol gyda ffrindiau dibynadwy yn iawn (cyn belled nad ydych chi'n cysylltu â'ch gwraig neu'n ceisio dial yn nhro ymddygiad meddw).

9. Wrth symud ymlaen

Yn olaf, peidiwch â gwthio'ch hun i symud ymlaen i berthynas newydd yn rhy fuan.

Efallai y cewch eich hun yn y math anghywir o berthynas, a gallai wneud llanast o'ch cynlluniau ysgariad.


rhestr wirio cytundeb prenuptial

Mae pobl yn eich rhybuddio am berthynas adlam am reswm. Rydych chi'n agored i niwed!

Ystyriwch eich hun i fod yn agored i niwed, a byddwch yn gwneud rhai penderfyniadau craff.

Mae yna ganllaw sy'n argymell un mis o senglrwydd ar gyfer pob blwyddyn o briodas, sy'n ffordd ymarferol a defnyddiol i atal eich hun rhag rhuthro i gwrdd â rhywun ac a fydd yn rhoi amser ichi addasu i'ch bywyd newydd, dod o hyd i'ch hun a delio â'ch emosiynau a cyllid yn iawn. Felly pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun newydd, byddwch chi mewn lle perffaith i ddenu'r person delfrydol a mwynhau perthynas iach.