Cytundeb Partneriaeth Domestig

Cytundeb Partneriaeth Domestig

Mae cytundeb partneriaeth ddomestig yn ddogfen fel cytundeb pren sy'n egluro hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol pob partner pan fydd cwpl yn penderfynu ymrwymo i bartneriaeth ddomestig. Gan fod partneriaeth ddomestig yn gweithredu fel priodas, yn yr un modd â phriodas, rhaid i bartneriaid domestig benderfynu sut i drin materion ariannol a materion yn ymwneud ag unrhyw blant sy'n cael eu dwyn i mewn i'r bartneriaeth ddomestig neu eu mabwysiadu.


sut i roi'r gorau i daflunio

Gall cytundeb partneriaeth ddomestig helpu i leihau’r risg sy’n gysylltiedig ag anghydfodau posibl ynghylch asedau ariannol trwy egluro perchnogaeth eiddo yn ystod y bartneriaeth neu ddarparu arweiniad ar gyfer rhannu eiddo os yw’r cwpl yn penderfynu gwahanu neu ddiddymu eu partneriaeth yn ffurfiol. Gall cytundeb hefyd helpu i leihau’r potensial i ymgyfreitha ddeillio o anghydfodau wrth wahanu neu ddiddymu trwy nodi’r ffordd y bydd anghydfod yn cael ei ddatrys megis gorchymyn bod y partïon yn cyflafareddu rhyw fath arall o ddatrys anghydfod amgen.Gall cytundeb partneriaeth ddomestig fynd i'r afael ag amrywiaeth eang o bynciau:

  • Cyfrifoldebau ynghylch cynnal plant ac ymweld
  • Sut y bydd asedau a ddygir i'r bartneriaeth yn cael eu trin
  • Sut y bydd asedau a gaffaelir yn ystod y bartneriaeth yn cael eu rhannu yn ystod y bartneriaeth ac os bydd gwahanu neu ddiddymu.
  • Sut y bydd unrhyw asedau busnes sy'n eiddo i bob partner yn cael eu trin gan ystyried y bartneriaeth ddomestig. Gall hyn olygu gwahardd partner rhag ceisio trin busnes un partner fel ased partneriaeth ddomestig ar ôl gwahanu neu ddiddymu.
  • Os bydd un partner yn marw neu'n anabl, bydd sut y caiff asedau a gaffaelwyd yn ystod y bartneriaeth neu a ddygwyd i'r bartneriaeth eu trin.
  • Y ffordd yr ymdrinnir ag anghydfodau sy'n codi fel rhan o wahaniad neu ddiddymiad.

Ar gyfer cyplau sy'n byw mewn gwladwriaethau sy'n cydnabod partneriaethau domestig, byddai'r llysoedd yn delio ag unrhyw faterion yn ymwneud â dilysrwydd cytundeb partneriaeth ddomestig. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa'n dod yn anoddach pan fydd cwpl yn penderfynu symud gyda'i gilydd ac yna profi digwyddiad bywyd sy'n gofyn am ddehongli'r cytundeb mewn gwladwriaeth nad oes ganddo gyfreithiau partneriaeth ddomestig. Neu os yw'r cwpl yn gwahanu ac un blaid yn symud i wladwriaeth partneriaeth annomestig. Er mwyn delio â'r math hwn o sefyllfa, mae'n bwysig ymgynghori ag atwrnai a all gynghori partneriaid ar sut i fynd i'r afael â'r posibilrwydd o orfodi cytundeb mewn gwladwriaeth partneriaeth annomestig.Gall atwrnai sydd â phrofiad o ddrafftio a dehongli cytundebau partneriaeth ddomestig eich cynorthwyo orau pan gyflwynir cwestiwn iddo ynghylch gorfodi neu ddrafftio’r cytundebau hyn.


pethau i'w trafod cyn priodi