Effeithiau Cam-drin Emosiynol Spousal

Effeithiau Cam-drin Emosiynol

Yn yr Erthygl honDydych chi ddim yn ei weld. Does dim cleisio. Nid oes esgyrn wedi torri. Nid oes anaf corfforol yn bresennol.Beth yw cam-drin emosiynol mewn priodas?

Cam-drin emosiynol yn gallu hedfan o dan y radar o safbwynt gwrthrychol, ond mae ei natur llechwraidd yn dirywio priodas o'r tu mewn.Fel firws nad yw'n dangos unrhyw symptomau corfforol allanol, gall cam-drin emosiynol fynd yn ddisylw i arsylwr ond mae'n cael ei deimlo'n ddwfn oddi mewn.

Y sylwadau torri. Y putdowns. Yr ymosodiad geiriol cyson. Gall fod yn gynnil neu'n eglur. Waeth beth fo'r cyflawni, mae effeithiau cam-drin geiriol ac emosiynol yr un fath fel rheol.

Emosiynol a cam-drin seicolegol gall fod yn un o'r gwenwynau mwyaf i a perthynas a phriodas.Isod, byddwn yn archwilio rhai o brif effeithiau cam-drin emosiynol mewn priodas, i'r sawl sy'n cael ei gam-drin a'r berthynas yn ei chyfanrwydd.

1. Hunan-werth disbydd

menywod trist yn gwylio trwy ffenest

Pan fydd priod yn ddiraddiol yn fwriadol gwerth eu partner trwy eu gweithredoedd neu eu geiriau, gall droi dioddefwr y cam-drin yn gragen ohonyn nhw eu hunain.

Mae pob gair neu sarhad yn taflu eu ffordd dim ond sglodion i ffwrdd at y person ydyn nhw. Fe allai fod mor feiddgar ag “O fy Nuw, rwyt ti’n dew,” neu mor gynnil ag “Ydych chi wedi gwisgo ychydig bunnoedd?”

Waeth beth yw'r bwriad, mae'r mae'r person, wrth gael ei gam-drin ar lafar ac yn emosiynol, yn gwylio ei hyder ynddo'i hun yn diflannu.

Gan fod eu gŵr neu eu gwraig, yr unigolyn sydd wedi ymrwymo eu bywyd iddynt, yn dangos iddynt nad ydyn nhw'n deilwng ohonyn nhw cariad , nid ydyn nhw'n ei ddisgwyl gan eraill hefyd.

Maen nhw'n cau i fyny. Maent yn gosod waliau. Pan fydd rhywun yn dioddef gŵr neu wraig sy’n ymosodol yn emosiynol am gyfnod penodol o amser, mae’n anodd iddyn nhw weld pam y byddai unrhyw un yn eu caru byth.

Gwyliwch hefyd:

2. Gwrthod

gwraig wedi cynhyrfu gyda

Mae'n anodd i rywun gyfaddef bod eu mae priodas yn gythryblus , heb sôn am eu bod yn briod â phriod sy'n cam-drin yn emosiynol.

Rydyn ni i gyd naill ai wedi profi hyn ein hunain neu wedi ei weld mewn perthynas ffrind dros y blynyddoedd.

Yn wrthrychol, mae'n ymddangos yn glir bod un parti yn cael ei drin yn wael. Ond ni all y person sydd yn y berthynas ymddangos fel petai'n gweld y broblem ysgubol. Neu hyd yn oed os ydyn nhw'n ei weld, nid ydyn nhw am ei gyfaddef.

Maent yn gweithredu fel petai eu perthynas yn normal, ac yn ei gorchuddio ag ansicrwydd “Mae pawb yn ymladd, iawn?”

Wel, ie. Rhywfath. Mae pawb yn anghytuno o bryd i'w gilydd yn eu priodas, ond nid yw pawb yn treulio oriau yn melltithio ei gilydd allan ac yn rhoi ei gilydd i lawr.

Mewn ymgais i ochri ar yr embaras y gallant ei deimlo, maent yn troi llygad dall at y broblem go iawn. Ni allant weld eu cam-drin emosiynol oherwydd nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny.

Po hiraf y mae dioddefwr yn parhau i fyw mewn gwadiad, y mwyaf difrifol y mae effeithiau tymor hir cam-drin emosiynol yn ei gael.

3. Diffyg ymddiriedaeth

gwraig yn siomedig gyda

Priodasau hardd yn cael eu hadeiladu ar sylfaen gadarn o ymddiriedaeth a gonestrwydd. Pan fydd perthynas yn cam-drin yn emosiynol, mae'r sylfaen honno'n dadfeilio.

Nid yw dioddefwr priodas sy'n ymosodol yn emosiynol yn gwybod beth i'w ddisgwyl gan eu partner, ac ni allant ymddiried ynddynt i gadw pethau'n sifil.

Maent yn reidio coaster rholer o emosiwn, gan aros i'r angheuol nesaf gael ei roi i lawr i siglo eu byd.


proses cynghori ar briodas

Yn y deinameg hon, ni allant ymddiried yn eu partner i fod yn ffyddlon, i fod yn gariadus, neu hyd yn oed fod yn braf. Mae'n fywyd o gerdded o gwmpas yn gyson ar gregyn wyau, yn aros i'r sarhad nesaf gael ei daflu eu ffordd.

Mae cam-drin meddyliol ac emosiynol mewn priodas yn achosi adiffyg ymddiriedaeth, a all adael i'r dioddefwr ofni ymddiried yn eraill, hyd yn oed rhywun mor agos â'u rhieni.

4. Ofn

gŵr a gwraig yn eistedd i lawr yn wynebu ei gilydd

Yn dilyn disbyddu ymddiriedaeth, mae rhywun sy'n dioddef cam-drin emosiynol yn byw mewn cyflwr cyson o ofn.

Gall pob cam a gymerant a phob gair a ddywedant ddod yn ôl atynt ar ffurf sarhad neu ffurf ar drin.

Un o ganlyniadau cam-drin emosiynol yw pryder cronig bod y dioddefwr yn datblygu yn y pen draw.

Hefyd, os yw eu partner mor barod i wneud hynny cam-drin ar lafar ac yn emosiynol, pwy sydd i ddweud nad ydyn nhw wedi croesi llinell cam-drin corfforol?

Mae'n amlwg nad oes gan y partner rheibus lawer o sylw i deilyngdod ei bartner, felly pam na fyddent yn cynyddu eu hymddygiad i'r parth corfforol.

Mae'r cyson o beidio â gwybod pryd mae eu partner yn mynd i ffrwydro yn gadael dioddefwr camdriniaeth mewn cyflwr parhaus o ofn. Mae bron yn amhosibl ysgwyd unwaith y bydd y cam-drin wedi ymgolli yn y berthynas.

5. Cyflwr y plant

plentyn trist yn gwrando ar ei rieni yn ymladd

Mae cam-drin emosiynol yn ddigon drwg pan mai dim ond rhwng dau oedolyn y mae wedi profi, ond taflwch blentyn neu ddau yn y gymysgedd, ac mae'n gwaethygu hynny'n sylweddol.

Nid yw canlyniadau negyddol cam-drin emosiynol yn gyfyngedig i'r cwpl yn unig; mae'r plant yn ei brofi hefyd.

Gallai dau senario chwarae allan, y ddau ohonynt yn niweidiol i les y plentyn.


arwyddion o golli diddordeb mewn perthynas

Y cyntaf yw os nad yw'r camdriniwr yn y berthynas yn athrod ei briod yn unig, ond yn anelu at y plentyn yn y cartref hefyd.

Mae'n annhebygol bod rhywun sy'n barod i gam-drin eu priod, rhywun maen nhw wedi ymrwymo i gariad , yn peidio â cham-drin emosiynau eu mab neu ferch.

Pan ddaw hyn yn wir, mae'r difrod y gallai ei wneud i'r plant yn beryglus. Efallai na fydd eu meddyliau ifanc yn gallu rhesymoli pam mae eu mam neu eu tad yn gweithredu felly.

Yn waeth eto, gallent ddechrau ystyried eu hunain yn normal teulu .

Ymchwilwedi nodi bod cam-drin emosiynol plentyndod yn rhagfynegydd cryfach o drais mewn perthynas yn y dyfodol.

Yr ail senario yw un lle mae’r plant yn syml yn arsylwyr cam-drin emosiynol eu rhieni.

Nid ydyn nhw ar dân y cam-drin emosiynol, ond mae ganddyn nhw seddi rheng flaen i'r weithred.

Yn debyg i’r senario o’r blaen, gellir ystyried bod eu harsylwi ar briodas eu rhieni yn yr eiliadau tywyllaf yn normal.

Efallai y byddan nhw'n gweld eu mam yn crio yn afreolus o rywbeth a ddywedodd eu tad, neu eu tad yn stoc ac yn oer oherwydd sylw torri gan eu mam, ac yn tybio mai dyna sut mae'r holl berthnasoedd.

Rhywle i lawr y lein, byddan nhw'n dod i dderbyn yr un driniaeth oherwydd dyna beth wnaethon nhw dyfu i fyny yn arsylwi.

Pan fydd rhywun yn profi cam-drin emosiynol gan ŵr neu wraig, maen nhw'n meddwl cyn belled nad yw eu plant ar yr un pen i'r ffon ag y maen nhw, byddan nhw'n iawn.

Ond nid yw hynny'n wir. Mae plant yn hynod argraffadwy, a gall hyd yn oed gweld creulondeb emosiynol ym mhriodas eu rhieni adael effaith negyddol barhaol arnynt.

Mae effeithiau cam-drin emosiynol mewn priodas yn niferus, ond mae pob un yn gwenwyno gwreiddiau a priodas gref .

Mae creulondeb emosiynol mewn priodas yn dwyn gwadiad, ofn, a lefelau peryglus o hunan-werth mewn tonnau.

Mae'n beth anodd dianc, ac fel rheol ni ellir ei weld oni bai bod llygaid gwrthrychol yn ei alw allan.

Os byddwch chi'n cael eich hun mewn perthynas sy'n ymosodol yn emosiynol, ymddiriedwch mewn ffrind neu ceisio cymorth cwnselydd .

Nid oes rhaid i effeithiau cam-drin emosiynol ysbïol fod yn barhaol, ond po hiraf y bydd yn parhau mewn priodas neu berthynas, anoddaf fyddai eich bywyd ar ôl cam-drin emosiynol. Siaradwch â rhywun a all eich helpu; gorau po gyntaf.