Beth i'w wneud pan fyddwch chi'n cael eich cyhuddo o dwyllo pan na fyddwch chi

Beth i

Mae cenfigen yn feistr anodd ei blesio.Os cewch eich cyhuddo o dwyllo pan nad ydych chi, bydd yn rhaid i chi ddelio â'r broblem hon yn uniongyrchol neu bydd yn dod â'ch perthynas i ben.Mae cenfigen yn anifail byw. Mae'n byw ac yn anadlu. Mae'n siarad, mae'n bwyta, ac mae'n tyfu. Po fwyaf y mae rhywun yn siarad ag ef, y mwyaf sydd ganddo i'w ddweud. Po fwyaf y mae wedi'i fwydo, y cryfaf y daw.


anffyddlondeb seiber

Mae twyllo yn hunanol, felly mae cenfigen hefyd.Ond os cewch eich cyhuddo ar gam, mae hyd yn oed yn fwy hunanol.

Cyn i chi ddarllen ymhellach, gwnewch yn siŵr NAD ydych chi'n twyllo mewn gwirionedd. Mae twyllo yn llinell lwyd drwchus . Mae bob amser yn destun dehongliad. Gallai'r hyn a allai fod yn dynnu coes diniwed gyda hen ffrind i chi, fod yn twyllo i'ch partner.

Mae hyn yn golygu ein bod wedi cyrraedd y pwynt lle mae'n rhaid i chi benderfynu beth i'w wneud pan fyddwch chi'n cael eich cyhuddo o dwyllo pan nad ydych chi.1. Egluro a Mewnoli eu diffiniad o dwyllo

Nid oes ots beth yr ydym ni yn priodas.com yn ei ddehongli fel anffyddlondeb; Nid oes ots beth yw eich barn chi, beth yw barn eich ffrindiau, beth mae'r Offeiriad yn ei feddwl, beth yw barn eich cymydog a'u ci, yr unig farn sy'n bwysig yw'r hyn y mae eich partner yn ei gredu.

Os ydyn nhw'n credu bod twyllo'ch cyn-filwr am unrhyw reswm yn dwyllo, yna, mae'n twyllo. Os yw'n bwysig siarad â nhw am ryw reswm dywedwch, blentyn, yna gwnewch yn siŵr bod eich partner presennol yn bresennol ac yn cymryd rhan yn y sgwrs.

Y sefyllfa ddelfrydol yw clirio'r pethau hyn cyn i'r ddau ohonoch fynd mewn perthynas, ond gan mai anaml y mae senarios delfrydol yn digwydd mewn bywyd, mae camddealltwriaeth o'r fath yn digwydd a'i ddatrys fel y daw.

Mae'n bwysig bod yn deg. Os yw rhywun yn gosod amod ynglŷn â pheidio â chaniatáu i'w neges exes, neu fynd ar daith dros nos gyda'u pennaeth poeth, neu siarad â'r cymydog flirty ar ei ben ei hun, yna mae'n berthnasol i'r ddau barti. Mae annhegwch yn creu craciau yn y berthynas lawn cymaint â drwgdybiaeth.

2. Peidiwch â bwydo'r bwystfil

Mae rhesymu ag afresymoldeb yn wastraff amser.

Fodd bynnag, mae'n bwydo'r bwystfil. Dim ond gwneud i chi edrych yn amddiffynnol y bydd, ac yn eu llygaid nhw, mae'n golygu bod gennych chi rywbeth i'w guddio.

Hyd yn oed os mai chi yw'r cyfreithiwr treial gorau yn y wladwriaeth gydag alibi ironclad, Nid ydych chi'n mynd i ennill yn erbyn ysbryd dychmygol. Gall fod ar unrhyw siâp a ffurf, a gall ddweud neu wneud unrhyw beth. Nid yw cenfigen dros rywbeth nad yw'n bodoli yn gwneud synnwyr, ond mae'n digwydd.

Dim ond yr ymddiriedolaeth all ei guro.

Mae ymddiriedaeth ac ymdrech yn ddwy ochr i'r un geiniog . Ceisiwch osgoi dweud a gwneud pethau a fyddai'n plannu hadau amheuaeth. Rwy'n deall bod yr ochr sy'n gwneud cyhuddiadau na ellir eu cyfiawnhau hefyd yn adeiladu craciau yn y berthynas, ond bydd yn rhaid i'r parti arall ei ddioddef cyhyd ag y gallant.

Os ydych chi'n caru person, bydd yn rhaid i chi addasu ar eu cyfer, ac os ydyn nhw'n eich caru chi, fe ddônt i ymddiried ynoch yn y pen draw. Bydd hyn yn mynd ymlaen am cyhyd ag y mae'n cymryd , neu o leiaf nes bod un parti yn chwythu i fyny o'r berthynas fygu a'i galw i ffwrdd.

Hyd yn oed os nad ydych wedi twyllo yn y gorffennol, mae'n anodd argyhoeddi rhywun sydd â materion ymddiriedaeth. Os oes sail i ffynhonnell y drwgdybiaeth, yna bydd yn rhaid i chi ddeall a bod yn fwy ystyriol.

Waeth beth fo digwyddiadau yn y gorffennol, os ydych chi'n gwerthfawrogi'r berthynas, a chyhyd â'ch bod chi'n gwneud hynny, bydd yn rhaid i chi fyw gydag ef. Nid oes terfyn amser, dim ystadegyn safonol na chyfartalog, cyhyd â'ch bod yn gwerthfawrogi'ch perthynas a'r person.

3. Byddwch yn bwyllog ac yn dryloyw

Byddwch yn bwyllog ac yn dryloyw

Un ffordd i adeiladu ymddiriedaeth yw peidio â brwydro yn ei erbyn.

Po fwyaf y byddwch chi'n dadlau, po fwyaf y byddwch chi'n bwydo'r bwystfil. Byddwch yn dryloyw, rhowch brawf wrth iddo ddigwydd. Bydd yn annifyr ar y dechrau. A dweud y gwir, bydd yn annifyr trwy'r amser, ond mae'r piler ymddiriedaeth wedi'i adeiladu dros amser a sylfeini cryf.

Un fricsen ar y tro.

Felly gadewch iddyn nhw gael eu ffordd, ewch â nhw ar helfeydd ysbrydion. Po hiraf y bydd hyn yn digwydd, po fwyaf y bydd yn chwalu eu balchder a bydd yn chwalu yn y pen draw. Mae'n frwydr ewyllysiau, ond mae hi hefyd yn frwydr cariad. Naill ai mae'r partner diffygiol yn newid neu mae'r partner ymdrech yn newid, ryw ddydd, mae rhywbeth yn mynd i'w roi.

Ffigurwch ffordd ddigynnwrf o gyfleu'ch pwynt. Nid ydych chi'n twyllo, rydych chi'n gadael iddyn nhw gael eu ffordd i'w brofi. Rydych chi'n caru ac yn gofalu amdanyn nhw a'ch perthynas gyda'ch gilydd. Ond ryw ddydd, rydych chi'n mynd i roi eich troed i lawr a dyna ddiwedd arni.

Peidiwch â'i ddweud yn blwmp ac yn blaen. Os ydych chi'n gwrthdaro â person afresymol , byddant yn dehongli hynny fel arwydd o euogrwydd. Gollwng y pwnc yr eiliad y maent yn cynhyrfu. Os ydych chi'n wirioneddol adnabod yr unigolyn, dylech allu cyfrifo ffordd i gyfleu'ch pwynt cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Ar ôl i chi ddweud eich darn, peidiwch â'i godi eto. Os na fydd yn suddo yn y tro cyntaf, ni fydd byth, ac rydych mewn perthynas wenwynig.

Nid ydym yn argymell aros yn y rheini.

Mae'n anodd delio â pherson cenfigennus ac afresymol.

Ego a hunanoldeb sy'n eu gyrru i weithredu felly. Mae hefyd yn bosibl ichi greu'r anghenfil hwn oherwydd eich anffyddlondeb yn y gorffennol. Os yw hynny'n wir, yna rydych chi ddim ond yn medi'r hyn rydych chi wedi'i hau.

Ond os ydych chi'n bartner yn gweithredu fel hynny oherwydd ei gorffennol ei hun, a'ch bod chi'n cael eich cyhuddo o dwyllo pan nad ydych chi, ystyriwch cwnsela . Mae'n anodd mynd drwyddo ar eich pen eich hun, ac os yw'r ddau ohonoch yn poeni am eich perthynas, yna ni ddylai fod yn broblem.

Dyma beth ddylech chi ei wneud pan fyddwch chi'n cael eich cyhuddo o dwyllo pan nad ydych chi.