Pam Mae Dynion yn Ymdrechu â Materion Agosrwydd a Sut i Helpu Nhw i Adfer

Pam Mae Dynion Yn Ymdrechu Ag agosatrwydd

Yn yr Erthygl hon

Agosatrwydd mae materion yn broblem gyffredin i lawer o ddynion allan yna. Gall ofn agosatrwydd a sut i oresgyn materion agosatrwydd fod yn gyfyng-gyngor parlysu dynion sy'n gystuddiol â phroblemau agosatrwydd â'u partneriaid.A yw eich cariad yn ofni agosatrwydd?

Mae llu o resymau ynglŷn â pam mae dynion yn cael trafferth gydag agosatrwydd.Still, ni yn ceisio ymdrin a thrafod dim ond y ffactorau mwyaf a pherthnasol sy'n sbarduno materion agosatrwydd dynion a sut i helpu dyn â materion agosatrwydd.

Beth mae agosatrwydd yn ei olygu i ddyn?

Gall agosatrwydd olygu nifer o bethau i ddyn ac, yn gyffredinol. Adnabod nhw isod:

  • Agosatrwydd corfforol

O ran agosatrwydd, agosatrwydd corfforol yw'r cyntaf i bopio yn y pen. Wrth gwrs, mae agosatrwydd corfforol yn rhan annatod o'r berthynas, ond nid yw o reidrwydd yn golygu rhyw.

Gall cwpl fod yn agos atoch yn gorfforol pan nad ydyn nhw ond yn cofleidio, cusanu, cofleidio, a dal dwylo. Nid dim ond hyn, mae cyplau sy’n gweithio allan, dawnsio, tylino cyplau hefyd yn ffurfiau ar berthynas gorfforol agos.

  • Agosatrwydd emosiynol

Mae agosatrwydd emosiynol yn chwarae rhan hanfodol wrth ddod â'r cwpl yn agosach at ei gilydd. Er bod gan berthnasoedd eu cyfran eu hunain o bethau drwg a drwg, agosatrwydd emosiynol yw'r hyn sy'n cadw'r cwpl i gludo trwy gyfnodau anodd.

Mae datblygu agosatrwydd emosiynol yn gofyn am amser ac ymdrech ond mae'n gwneud y berthynas yn iach ac yn ddiogel.

  • Agosatrwydd trwy brofiad.

Mae agosatrwydd trwy brofiad yn golygu bondio â'ch partner ynghylch gweithgareddau hamdden fel teithio, gwneud tasgau, ac ati, i ddod o hyd i arwyddion o gydnawsedd. Mae'r math hwn o agosatrwydd yn gofyn ichi ddangos ymrwymiad i fod gyda'r person a dangos ymdrechion tuag at y berthynas.

Ond, pam mae dynion yn ymbellhau ar ôl agosatrwydd?

Yn fwyaf cyffredin, ofn dynion o symptomau agosatrwydd yw pan na fyddant yn ymateb i gyffyrddiadau, yn dawedog, ac yn methu ag agor eu hunain a ffurfio cysylltiadau newydd, gan arwain at ddim agosatrwydd yn y berthynas.

Mae pob un o'r rhai a nodwyd yn gynharach yn arwyddion o faterion agosatrwydd sydd â'u gwreiddiau mewn materion mwy dwys a llawer mwy cymhleth, y byddwn yn eu trafod yn y canlynol.

Y rhesymau y tu ôl i pam mae dynion yn cael trafferth gydag agosatrwydd

O ran dynion ac agosatrwydd a pham mae dynion yn ofni agosatrwydd, weithiau nid yw'r ateb i'r broblem mor syml â hynny.

Mae cysylltiad â rhai o'r rhesymau pam mae dynion yn cael trafferth gydag agosatrwydd cam-drin plentyndod , cam-drin o berthynas flaenorol, materion yn ymwneud â hunan-barch isel, a hunan-barch isel yn y gwely wrth berfformio.

Pan ddaw i ofn agosatrwydd rhywiol ymysg dynion, mae cam-drin plentyndod yn rhoi marc ar bob dioddefwr, ac ar gyfer dynion, mae hyn yn trosi i'w fywyd fel oedolyn mewn materion agosatrwydd.

Gall hyn achosi ofn agosatrwydd ymysg dynion, a dinistriol fel y bo, mae'n anochel y bydd gan ddyn a gystuddir gan hyn wahanol rannau o'i fywyd yn ansefydlog.

Mae cam-drin sy'n dod o berthynas flaenorol hefyd yn un o'r prif dramgwyddwyr am y rheswm pam mae dynion yn cael trafferth gydag agosatrwydd. Dyddio rhywun ag ofn agosatrwydd gall silio o un o'i berthnasoedd blaenorol fod yn anodd.

Pan fydd dyn yn cau i lawr yn emosiynol, efallai ei fod wedi dioddef rhyw fath o drawma emosiynol neu gorfforol (neu'r ddau), ac efallai na fyddai'n barod i symud ymlaen a goresgyn ei ofnau mor hawdd. Gall hyn achosi problemau agosatrwydd corfforol neu faterion agosatrwydd emosiynol mewn priodas.

Mae hunan-barch yn ffactor o bwys yn lles meddyliol dyn. Bydd hunan-barch isel yn cael effaith ar agosatrwydd dynion yn awtomatig.

Mae hunan-barch isel yn niwlio'r meddwl ac yn gwanhau, gan danio ofn agosatrwydd ymysg dynion. Mae rhai dynion yn cael problemau yn y gwely ac yn brwydro am agosatrwydd. Felly, gadewch i'ch dyn ddatblygu hyder ynddo'i hun a chwilio am ffyrdd i lefelu ei hunan-barch

Mae hyn yn digwydd oherwydd eu bod yn teimlo bod ganddynt berfformiad isel yn y gwely ac yn ofni na allant bara'n ddigon hir, ond gellir cynorthwyo hyn trwy therapi a chwnsela.

Yn y fideo isod, mae Tanya yn siarad am gam-drin plentyndod a'i oresgyn. Gall iachâd ohono fod yn anodd. Fe wnaeth iddi feddu ar rai credoau beirniadol. Yn gyntaf, mae hi'n egluro nad ydych chi'n gyfrifol am yr hyn a ddigwyddodd. Dysgwch fwy trwy'r fideo isod:

Sut i helpu dyn â materion agosatrwydd

Sut i oresgyn materion agosatrwydd?

Wel, mae yna nifer o ddulliau y gallwch chi eu defnyddio os ydych chi'n dyddio rhywun sy'n dioddef ohono. Agosatrwydd dynion yn broblem ysgafn i fynd i'r afael â hi i ferched os ydyn nhw eisiau dysgu sut i helpu dynion i'w goresgyn.

O ran goresgyn materion agosatrwydd mewn priodas, yn gyntaf oll, ni ddaw dim o “beidio â siarad amdano.” Y ddau brif gynhwysyn ar gyfer sut i adeiladu agosatrwydd â dyn yw:

  • Deall
  • Empathi

Cyfathrebu rhywiol yn chwarae rhan hanfodol mewn perthynas ymroddedig, felly mae angen sicrhau sefydlu cyfathrebu cywir ar gyfer dynion â materion agosatrwydd ac sy'n ei chael hi'n anodd agosatrwydd.

Os ydych chi'n dyddio dyn ag ofn agosatrwydd, rhaid i chi wybod eich bod chi'n cael eich hun i mewn. Mae'n arw ar y dechrau nes bod y “rhwystr wedi torri.” Ond mae menywod yn dysgu sut i adeiladu agosatrwydd â dyn sy'n rhoi arwyddion nad oes arno ofn.

Os yw'n delio â materion agosatrwydd, gallwch chi fynegi'ch hun yn iawn mewn sgyrsiau. Er enghraifft, os ydych chi'n dyheu am ei gyswllt corfforol, gallwch ddweud: “Rwy'n teimlo'n unig pan nad ydych chi'n dal fy llaw. Rydw i eisiau teimlo'ch un chi yn fy un i oherwydd fy mod i'n dy garu gymaint. '

Mae therapyddion yn argymell mai deialog rhwng partneriaid yw'r allwedd o ran sut i adeiladu agosatrwydd â dyn a goresgyn y cylch agosatrwydd gwrywaidd ofnadwy.

Ymarferwch eich sgiliau cyfathrebu ac empathi â'ch partner os ydych chi eisiau dysgu sut i ddelio â'i frwydr am agosatrwydd. Gellir datgloi ei agosatrwydd gwrywaidd gydag empathi cywir a mynegiant effeithiol os oes gennych amynedd ag ef yn unig.

Ydy, mae'n anodd yn y dechrau pan dyddio rhywun â materion agosatrwydd, ond, dros amser, os ydych chi'n sicrhau cyfathrebu a chefnogaeth briodol tuag ato, byddwch chi'n ei ddysgu sut i oresgyn ei ofnau.

Ranna ’: