Roundup Arbenigol-Beth Sy'n Digwydd mewn Cwnsela Priodas

Beth Sy

Rhinweddau cwnsela priodas

Os yw'ch priodas yn mynd trwy ddyfroedd tila, mae'n bryd ichi ddod at eich gilydd a chymryd amser o'ch amserlen brysur a chanolbwyntio ar fynd i'r afael â phryderon priodasol.Gall cwnsela priodas fod yn llwyfan rhagorol i fynd i'r afael â'r materion sy'n plagio'ch priodas.

Mae hefyd yn eich arfogi i ddod o hyd i dir cyffredin wrth aros yn atebol a pharchus tuag at eich gilydd gyda chymorth cwnselwyr priodas arbenigol.

Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi cyrraedd cyfyngder wrth geisio adeiladu priodas hapus, gall cwnsela priodas fod eich math gorau o gyfryngu i wynebu a datrys problemau'r materion sylfaenol yn eich priodas a gwella'ch perthynas.Gall cwnsela priodas roi'r offer cywir i'r cwpl ddechrau gwella eu cyfathrebu priodas.

Mae hefyd yn helpu cyplau i roi'r offer hyn ar waith a disodli hen arferion afiach ag arferion iach sy'n mynd yn bell o ran setlo camddealltwriaeth a datrys gwrthdaro.

Crynodeb arbenigol o'r hyn sy'n digwydd mewn cwnsela priodas

MARY KAY COCHARO, LMFT Therapydd Priodas a Theulu
Y Pedwar Peth Pwysicaf sy'n Digwydd wrth Gwnsela Priodas:
 • Rydych chi'n cael gobaith. Yn olaf, ar ôl cael trafferth ar eich pen eich hun a gwylio'ch problemau'n gwaethygu, mae help ar y ffordd!
 • Rydych chi'n cael lle diogel i siarad am y pethau anodd gyda hyfforddwr neu therapydd sydd wedi'i hyfforddi'n benodol i'ch helpu chi i godi llais a gwrando'n ddwfn.
 • Rydych chi'n cael cyfle i ddatrys gwrthdaro parhaus a mynd ar yr un dudalen â'ch partner.
 • Yn olaf, ac yn bwysicaf oll efallai, rydych chi'n dyfnhau'ch cysylltiad agos.

Mae cwnsela priodas yn darparu lle diogel i chi siarad am bethau anodd. Trydarwch hwnDAVID MCFADDEN, LMFT, LCPC, MSMFT, DMIN Therapydd Priodas a Theulu
 • Mae gennych gyfle i siarad eich pryderon.
 • Mae gennych gyfle i gael eich clywed.
 • Gall eich priod wneud y ddau uchod.
 • Bydd therapyddion da yn dyfarnu ac yn amddiffyn y ddau ohonoch.
 • Mae therapyddion da yn cywiro cyfathrebu sydd wedi'i gamddeall.
 • Byddwch yn derbyn yr offer / cyfarwyddiadau i atgyweirio'ch perthynas.

Bydd therapydd da yn dyfarnu ac yn amddiffyn y ddau bartner. Trydarwch hwn

RAFFI BILEK, LCSWC Cynghorydd
Dyma rai o'r pethau y byddwch chi'n eu dysgu mewn cwnsela priodas:
 • Sut i gael sgyrsiau am bynciau anodd heb iddynt droi yn ddadleuon.
 • Sut i ddad-ddwysáu pan fydd pethau'n cynhesu.
 • Beth rydych chi a'ch priod yn ei wneud i sbarduno'ch gilydd a sut i'w osgoi.
 • Ffyrdd o gyfathrebu â'ch priod mewn ffyrdd y cewch eich clywed.

Byddwch yn nodi sbardunau sy'n arwain at wrthdaro ac yn dysgu ffyrdd i'w hosgoi. Trydarwch hwn


vs.fear cariad

AMY WOHL, LMSW, CPT Cynghorydd
Cydnabod sut rydych chi'n cyfathrebu â'ch gilydd. Ydych chi'n siarad o'r “datganiad I”? Oherwydd rwy'n teimlo ei fod yn caniatáu lle diogel i bartner glywed y partner arall. Nid yw ‘chi” yn ddiogel; mae'n gosod y bai, y cywilydd, a'r negyddoldeb ar y llall.

Dysgu pa mor bwysig yw gwerthfawrogiad a diolchgarwch llafar bob dydd i'w rannu â'i gilydd.

Mae deall sut mae “bai, cywilydd a negyddoldeb” mewn cyfathrebu yn erydu’r berthynas a pha mor niweidiol yw’r math hwnnw o gyfathrebu i gael partner i beidio â theimlo’n “ddiogel” yn y briodas.

Rydych chi'n tynnu
yr angen i fod yn “iawn.” Gallwch chi fod yn iawn, neu gallwch chi fod mewn perthynas. Rydych chi'n cydnabod nad yw'n gynhyrchiol edrych dro ar ôl tro yn y drych rearview. Edrychwch ymlaen at y nifer o bosibiliadau rhyfeddol a dysgwch o'r gorffennol.

Byddwch yn meithrin yr arfer o werthfawrogiad a diolch llafar bob dydd. Trydarwch hwn

JULIE BINDEMAN, PSY-D P. Seicotherapydd
Beth sy'n digwydd mewn cwnsela Priodas? Yn nodweddiadol dyma restr fer o'r hyn a welais:
 • Posibiliadau
 • Bod yn agored i'w gilydd a safbwyntiau newydd
 • Cysylltiad
 • Deall
 • Galar
 • Cariad

Rydych chi'n adeiladu didwylledd i'ch gilydd a safbwyntiau newydd wrth gadarnhau cysylltiad. Trydarwch hwn

GERALD SCHOENEWOLF, PH.D. Seicdreiddiwr
Cyfathrebu adeiladol yw'r allwedd. Mae pob cwpl yn dechrau cwnsela priodas gan gyfathrebu mewn ffordd ddinistriol. Mae cyfathrebu adeiladol yn golygu bod cyplau yn onest â nhw eu hunain a'u ffrind. Y nod yw datrys anghydfodau gan bob un sy'n cymryd cyfrifoldeb ac yn gwneud addasiadau sydd eu hangen i sicrhau heddwch. Gwneud cariad, nid rhyfel.

Byddwch yn ace y grefft o gyfathrebu adeiladol. Trydarwch hwn

ESTHER LERMAN, MFT Cynghorydd
Cymaint o wahanol ymagweddau at therapi cyplau! Dyma'r ffordd rydw i'n ei wneud fel arfer:
 • Trafodwch hanes y berthynas.
 • Trafodwch hanes y broblem sy'n cyflwyno.
 • Edrychwch ar ba “fagiau” y mae pob un yn dod â nhw i'r berthynas.
 • Mae hyn yn cychwyn proses bwysicaf y therapi: Datblygu empathi tuag at ein gilydd.
 • Hwyluso sgyrsiau gonest, di-fai gan ddefnyddio sgiliau cyfathrebu sylfaenol.
 • Chwilio am batrwm ailadroddus o ryngweithio negyddol a sut i dorri ar draws.
 • Os yw pethau wedi gwella, a bod y cwpl yn teimlo'n barod, mae'r therapi wedi cyflawni ei bwrpas.

Byddwch yn cydnabod patrymau ailadroddus rhyngweithio negyddol. Trydarwch hwn

EDDIE CAPPARUCCI, MA, LPC Cynghorydd
Rwy'n meddwl am gwnsela priodas fel proses i gyplau ddatblygu mwy o fewnwelediad i'w gilydd. Mae'n helpu cyplau i ddeall sut mae eu canfyddiadau, eu disgwyliadau, eu dyheadau, eu hanghenion a'u harddulliau cyfathrebu yn wahanol. Ac nid oes unrhyw beth o'i le â bod yn wahanol. Ond pan ddeallwn yn well pam fod ein priod yn gweithredu mewn ffordd benodol, mae'n caniatáu inni gael mwy o empathi, amynedd, a gwell ymdeimlad o ddealltwriaeth.

Byddwch yn datblygu mwy o fewnwelediad i'ch gilydd. Trydarwch hwn

KAVITHA GOLDOWITZ, MA, LMFT Seicotherapydd

Beth sy'n digwydd mewn cwnsela priodas?

 • Darparu lle diogel i archwilio nodau pob partner ar gyfer y berthynas
 • Dathlwch feysydd cryfder a phositifrwydd
 • nodi gwrthdaro deinamig a chadernid yn y berthynas
 • Deall anghenion a chlwyfo pob partner
 • Dysgu ffyrdd newydd o gyfleu dymuniadau ac ofnau
 • Dysgwch sut i weithio fel tîm i osgoi peryglon cyffredin
 • Creu defodau cadarnhaol newydd o gysylltiad
 • Dathlu cynnydd a thwf mewn perthynas

Byddwch yn dechrau dathlu meysydd cryfder a phositifrwydd eich gilydd. Trydarwch hwn

KERRIANNE BROWN, LMHC Cynghorydd
Gall cwnsela priodas helpu i drawsnewid perthynas yn wirioneddol o un sydd wedi'i llenwi â rhwystredigaeth a dirmyg i un sy'n foddhaus, yn gariadus ac sydd â chysylltiad dwfn. Dyma rai pethau sy'n digwydd mewn cwnsela priodas:
 • Mae'r therapydd yn gweithio i adeiladu cynghrair gyda'r ddau bartner a sefydlu nodau clir i helpu'r cwpl i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir y cytunwyd arnynt ar y cyd.
 • Mae lle diogel yn cael ei greu lle mae'r ddau bartner yn teimlo eu bod yn cael eu clywed ac nad ydyn nhw'n cael eu barnu. Nid rôl y therapydd yw dewis ochrau.
 • Mae'r therapydd yn gweithredu fel canllaw i'w helpu i symud o ymddygiadau sy'n eu cadw'n sownd i ymddygiadau sy'n hyrwyddo agosrwydd, agosatrwydd a mwy o foddhad

Mae'r therapydd yn gweithio i adeiladu cynghrair gyda'r ddau bartner. Trydarwch hwn

Dr. DORI GATTER, PSYD Cynghorydd
Mae llawer o bobl yn ofni cwnsela priodas oherwydd eu bod yn meddwl y byddan nhw'n cael eu beio a'u gwneud yn “un drwg” neu'r un â'r problemau mwyaf yn y berthynas. Mae cwnsela priodas da yn golygu nad oes unrhyw ddynion drwg nac un person yw'r un â'r holl broblemau. Nid oes Angylion a dim Diafol mewn cwnsela priodas. Yr agenda mewn cwnsela priodas yw: Rydych chi'n deall nad oes Angylion a dim Diafoliaid mewn cwnsela priodas.
 • Pa mor dda ydych chi wir yn adnabod eich gilydd neu chi'ch hun? Dylai pob person ddeall ei hun a'i bartner yn well a meithrin dealltwriaeth o sut rydych chi a'ch partner yn gweithio ac yn gweithredu mewn perthynas. Gyda'ch gilydd byddwch yn creu gweledigaeth a rennir o'ch perthynas.
 • Pa mor dda ydych chi'n ymladd? Datrys gwrthdaro.

Mae angen cynllun arnom ar gyfer y cwpl ar sut y byddant yn mynd at ac yn datrys gwrthdaro mewn ffordd deg a chyfiawn. Fel arfer mae yna un person sy'n hoffi trafod y cyfan ac un person sy'n osgoi gwrthdaro, ac wrth gwnsela, mae angen i ni fynd i'r afael â phob partner a bod yn gyffyrddus â chynllun ar sut i ddatrys gwrthdaro.


rhyw i ddynion dros 65 oed

 • Dysgu sut i ofalu am eich gilydd a sicrhau bod eich anghenion yn cael eu diwallu.

Ydych chi'n gwybod beth sydd ei angen ar eich partner a'i eisiau gennych chi? Pryd yw'r tro diwethaf i chi ofyn? Rydym yn cwyno yn bennaf am yr hyn nad ydym yn ei gael, felly mewn cwnsela priodas, rydym yn eich dysgu sut i nodi'ch anghenion a'ch ceisiadau yn glir yn hytrach na chwyno a beio.

 • Rydym yn siarad am dorwyr bargen. Mae gan bob cwpl dorwyr bargen fel twyllo, ymddiriedaeth, sut i drin teulu neu arian. Rydyn ni'n siarad am y cyfan ac yn darganfod ble mae ffiniau a thorwyr bargen pob partner ac yn ceisio trafod, fel bod pob partner yn teimlo'n ddiogel ac yn cael ei glywed.
 • Iachau hen brifo.

Rydyn ni i gyd yn dod i'r briodas gyda hen friwiau o'n gorffennol cyn i ni hyd yn oed gwrdd â'n priod, ac yna rydyn ni fel arfer yn profi rhai brifo yn y berthynas hefyd. Mewn cwnsela priodas, rydyn ni'n datrys pa rai sy'n brifo ac yn gweithio ar iacháu'r holl friwiau o'r gorffennol ac yn y berthynas fel y maen nhw'n gysylltiedig.

Mae cwnsela priodas yn gweithio ar iacháu'r holl friwiau o'r gorffennol ac yn y berthynas. Trydarwch hwn

SCHARLOP MICHELLE, MS, LMFT Therapydd Priodas a Theulu
Mae cwnsela priodas yn amser a neilltuwyd i ganolbwyntio a blaenoriaethu chi, eich priod a'ch perthynas. Mae pob person yn rhannu ei bersbectif ar yr hyn sy'n digwydd yn y briodas ar hyn o bryd a sut yr hoffent i'w priodas edrych yn y presennol a'r dyfodol. Mae'r therapydd yn tywys y cwpl mewn sgyrsiau, gweithgareddau ac ymarferion fel y gallai'r cwpl gyflawni eu nodau. Mae llawer o gyplau yn cael trafferth gyda chyfathrebu. Pam? Oherwydd nad ydym yn gwrando i ddeall, yn lle hynny, rydym yn gwrando i amddiffyn. Mewn cwnsela priodas, bydd y cwpl yn dysgu ffordd wahanol o gyfathrebu. Bydd y cwpl yn dechrau gwrando i glywed, i glywed, deall a dilysu yn wirioneddol. Pan ddygir empathi i'r sgwrs, mae cyfathrebu'n edrych yn wahanol.

Mae'r therapydd yn tywys y cwpl i gyflawni nodau'r cwpl. Trydarwch hwn

SEAN R SEARS, MS, OMC Cynghorydd
Mae'r broses gwnsela yn unigryw i bob cwpl. Fodd bynnag, mae gennyf lasbrint cyffredinol yr wyf yn ei ddilyn gyda phob cwpl a welaf. Mae'r “glasbrint” yr un peth oherwydd bod y prif nodau yr un peth. Y nodau hyn yw sefydlu diogelwch, cysylltiad, a chred bod gan eu partner fuddiannau gorau wrth galon. Os nad yw'r rhain wrth wraidd eu priodas, yna ni fydd unrhyw offer y maent yn eu datblygu yn effeithiol. Mae'r “Glasbrint” yn cynnwys y canlynol:
 • Cymryd cyfrifoldeb personol am eu meddyliau, eu gweithredoedd, eu hagweddau a'u teimladau eu hunain.
 • Nodi eu hofnau craidd sy'n cael eu cymell yn ystod gwrthdaro.
 • Darganfod a rhannu “smotiau amrwd” a meysydd clwyfo.
 • Deall a cherdded trwy'r broses o faddeuant go iawn.
 • Goleuo'r cylch dinistriol o berthnasu sy'n unigryw iddyn nhw a'u rôl wrth achosi neu gynnal y cylch hwnnw a sut i'w atal.
 • Dysgu am “gynigion” a “chiwiau” ar gyfer ymgysylltu - sut i'w hadnabod ac ymateb iddynt.
 • Datblygu'r sgiliau i ymateb yn gyflym i amseroedd datgysylltu.
 • Datblygu gwell dealltwriaeth o sut i “becynnu” cariad at eu partner mewn ffordd sy'n ei gwneud hi'n fwy tebygol y bydd yn cael ei dderbyn.

Rydych chi'n nodi ofnau craidd sy'n cael eu cymell yn ystod gwrthdaro. Trydarwch hwn

MICHELLE JOY, MFT Seicotherapydd
Mae pob person yn rhannu ei bersbectif o ran yr hyn y maen nhw fel y cwpl yn cael trafferth ag ef. Anogir pob unigolyn i rannu ffyrdd y gallant fod yn cyfrannu at unrhyw un o'r patrymau trallodus. Mae'r therapydd yn arsylwi'r cwpl, a phob person yn rhyngweithio â'i gilydd.

Cynigir mewnwelediadau ac offer i chi i helpu i gyrraedd eich nodau perthynas. Trydarwch hwn

MARCIE SCRANTON, LMFT Seicotherapydd
Mae lleoliad therapiwtig yn lle diogel i fod yn wirioneddol yn eich perthynas â'ch partner. Pan fyddwn yn datgelu’r teimladau a’r ystyron o dan ddadleuon, gall cyplau fynd y tu hwnt i’r ddeinameg ennill-colli a dychwelyd i le o empathi, gofalu a chefnogaeth. Mewn therapi cyplau, rydyn ni'n dysgu adnabod teimladau gwir, disylw a dod o hyd i gefnogaeth i'w mynegi. O'r fan honno, rydym yn datblygu strategaethau i ddelio â nhw
 • Disgwyliadau a nodau
 • Cyllid a gwneud cartref
 • Cyfathrebu gwahaniaethau
 • Llywio teuluoedd
 • Datrys gwrthdaro
 • Rhianta
 • Agosatrwydd

Rydych chi'n adnabod teimladau gwir, di-eiriau ac yn dod o hyd i gefnogaeth i'w mynegi. Trydarwch hwn

Tynnu olaf

Mae cwnsela priodas yn archwilio'r hyn sy'n gwneud pob un ohonoch chi'n unigryw fel unigolion, sut rydych chi'n rhyngweithio fel cwpl, a sut mae cyd-destun ehangach teulu, ffrindiau a gwaith yn dylanwadu ar eich perthynas.

Y ffordd orau i ddod ar draws y rhwystrau ar y ffordd i wynfyd priodasol a chryfhau eich priodas yw, ceisio cyngor cwnselydd priodas.