The Five C’s - 5 Allwedd i Gyfathrebu ar gyfer Cyplau

5 Allwedd i Gyfathrebu ar gyfer Cyplau

Yn yr Erthygl honYn ystod y pum mlynedd ar hugain, rwyf wedi bod yn gweithio gyda chyplau, gallaf ddweud yn hyderus bod y rhan fwyaf ohonynt yn dangos yr un mater. Maen nhw i gyd yn dweud na allan nhw gyfathrebu. Yr hyn maen nhw'n ei olygu mewn gwirionedd yw bod y ddau ohonyn nhw'n teimlo'n unig. Maent yn teimlo'n ddatgysylltiedig. Nid ydyn nhw'n dîm. Fel arfer, maen nhw'n dangos hynny i mi mewn amser real. Maen nhw'n eistedd ar fy soffa - fel arall ar ddau ben arall - ac yn osgoi cyswllt llygad. Maen nhw'n edrych arna i yn lle ei gilydd. Mae eu hunigrwydd a'u hanobaith yn creu twll bwlch rhyngddynt, gan eu gwthio i ffwrdd oddi wrth ei gilydd yn lle dod â nhw'n agosach.Nid oes unrhyw un yn cael perthynas i fod yn unig. Gall fod yn deimlad gwirioneddol anobeithiol. Rydym yn arwyddo i obeithio am gysylltiad dilys - y teimlad hwnnw o undod sy'n gwasgaru ein hunigrwydd ar lefel ddwfn, gyntefig. Pan fydd y cysylltiad hwnnw'n cael ei dorri, rydyn ni'n teimlo ar goll, yn digalonni ac yn ddryslyd.

Mae cyplau yn tybio bod gan bawb arall allwedd i glo na allant ei ddewis. Dyma ychydig o newyddion da. Mae yna allwedd - pum allwedd mewn gwirionedd!Gallwch chi ddechrau dod yn agosach at eich partner heddiw trwy gyflogi’r pum allwedd hyn i gyfathrebu cyplau effeithiol.


wedi goroesi blwyddyn gyntaf y briodas

1. Chwilfrydedd

Ydych chi'n cofio'r dyddiau cynnar hynny o'r berthynas? Pan oedd popeth yn ffres a chyffrous a newydd? Roedd y sgwrs yn hwyl, yn animeiddiedig, yn ddiddorol. Roeddech chi'n dyheu am fwy yn gyson. Mae hynny oherwydd eich bod chi'n chwilfrydig. Roeddech chi wir eisiau adnabod y person ar draws y bwrdd gennych chi. Ac yr un mor bwysig, roeddech chi eisiau cael eich adnabod. Rhywsut yn ystod perthynas, mae'r atroffi chwilfrydedd hwn. Ar ryw adeg - fel arfer, yn weddol gynnar - rydyn ni'n llunio ein meddyliau am ein gilydd. Rydyn ni'n dweud wrth ein hunain ein bod ni'n gwybod popeth sydd i'w wybod. Peidiwch â syrthio i'r fagl hon. Yn lle, gwnewch yn genhadaeth ichi gyrraedd gwaelod pethau heb farn. Darganfyddwch fwy yn lle ymladd mwy. Darganfyddwch rywbeth newydd am eich partner bob dydd. Fe fyddwch chi'n synnu cyn lleied rydych chi'n ei wybod mewn gwirionedd. Dechreuwch eich cwestiynau gyda'r ymadrodd hwn: Helpwch fi i ddeall & hellip ;. Dywedwch hynny gyda chwilfrydedd gwirioneddol a byddwch yn agored i'r ateb. Nid yw cwestiynau rhethregol yn cyfrif!

2.C.ompassion

Mae chwilfrydedd yn naturiol yn arwain at dosturi. Rwy'n cadw llun o fy nhad ar fy nesg. Yn y llun, mae fy nhad yn ddwy oed, yn eistedd yn lap fy mam-gu, yn chwifio wrth y camera. Ar gefn y llun, mae fy mam-gu wedi ysgrifennu, “Ronnie yn chwifio bye-bye at ei dad.” Ysgarodd rhieni fy nhad pan oedd yn ddwy oed. Yn y llun hwnnw, mae’n ffarwelio â’i dad yn llythrennol - dyn na fydd yn ei weld yn aml eto. Mae'r llun torcalonnus hwnnw yn fy atgoffa bod fy nhad wedi treulio'i flynyddoedd cynnar heb un. Mae fy parodrwydd i fod yn chwilfrydig am stori fy nhad yn gwneud i mi deimlo tosturi tuag ato. Rydyn ni'n dod o hyd i dosturi tuag at bobl pan rydyn ni wedi trafferthu deall eu poen.Tosturi

3. C.ommunication

Ar ôl i ni sefydlu amgylchedd diogel, tosturiol, daw cyfathrebu yn naturiol. Oeddech chi'n gwybod nad yw'r cyplau mwyaf llwyddiannus yn cytuno ar bopeth? Mewn gwirionedd, ar y mwyafrif o bethau, maent yn aml yn cytuno i anghytuno. Ond maen nhw'n cyfathrebu'n effeithiol, hyd yn oed mewn gwrthdaro. Trwy ddefnyddio chwilfrydedd i greu awyrgylch tosturiol, maen nhw'n sefydlu amgylchedd lle mae cyfathrebu'n ddiogel hyd yn oed pan mae'n anghyfforddus. Mae cyplau llwyddiannus yn gwybod sut i osgoi “rhyfeloedd tystiolaeth.” Maent yn ildio'u hangen am reolaeth. Maen nhw'n gofyn, maen nhw'n gwrando, maen nhw'n dysgu. Maent yn dewis siarad am bethau anodd a sensitif hyd yn oed heb ragdybiaethau a heb farn.

4. C.ollaboration

Meddyliwch am dîm chwaraeon neu fand neu unrhyw grŵp o bobl sydd angen cydweithredu i weithredu'n effeithiol. Ar dîm da, mae yna lawer o gydweithio effeithiol. Mae cydweithredu yn bosibl gan y tri C cyntaf. Mae chwilfrydedd yn arwain at dosturi, sy'n arwain at gyfathrebu. Gyda'r elfennau hanfodol hynny ar waith, gallwn wneud penderfyniadau fel tîm oherwydd ein bod ni'n dîm. Rydyn ni wedi ymrwymo i'n cyd-ddealltwriaeth o'n gilydd ac rydyn ni ar yr un ochr, hyd yn oed pan rydyn ni'n anghytuno.

5. C.onnection

Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr i ddweud pa gyplau mewn bwyty sydd wedi bod gyda'i gilydd hiraf. Dim ond edrych o gwmpas. Mae'r rhai nad ydyn nhw'n siarad wedi rhoi'r gorau i'r cysylltiad. Nawr, edrychwch o gwmpas eto. Sylwch ar y cyplau sydd â diddordeb yn ei gilydd? Mae’r cyplau hynny yn defnyddio’r pedwar C cyntaf - chwilfrydedd, tosturi, cyfathrebu, a chydweithio - ac maen nhw’n teimlo cysylltiad! Maent wedi creu amgylchedd diogel i rannu eu meddyliau a'u straeon. Mae cysylltiad yn ganlyniad naturiol pan rydyn ni wedi trafferthu bod yn chwilfrydig pan rydyn ni wedi dod o hyd i dosturi yn ein calonnau, pan rydyn ni wedi rhannu ein hunain dyfnaf, a phan rydyn ni wir wedi dod yn dîm.

Y tro nesaf y bydd eich perthynas yn teimlo'n unig, heriwch eich hun i ddechrau gofyn gwahanol gwestiynau a bod yn agored i'r atebion. Cloddiwch yn ddwfn am dosturi. Cyfleu'ch meddyliau a rhannu eich stori. Siwt i fyny a dangos fel aelod o dîm yn lle gweithio yn erbyn eich partner. Dewis derbyn a gwerthfawrogi'ch partneriaeth yn ddigonol i bwyso i mewn yn lle gwthio i ffwrdd. Cyn i chi ei wybod, byddwch chi'n teimlo'n gysylltiedig a bydd y cysylltiad dwfn, cadarnhaol y gwnaethoch chi gofrestru ar ei gyfer yn y lle cyntaf yn disodli'r ymdeimlad ofnadwy hwnnw o unigrwydd.