Gosod Ffiniau Gyda Rhieni

Gosod Ffiniau Gyda Rhieni

Yn yr Erthygl hon

Mae'n debyg eich bod chi'n cofio'r cyffro a ddaeth gyda'r ffiniau prysur a osodwyd ar eich cyfer chi gan eich rhieni.

Rhan o'r rheswm yr oedd yn wefr yw oherwydd eich bod wedi gwneud yr hyn yr oeddech yn debygol o fod yn gwneud fel testun - ac yn dal i fod yn eich terfynau.

Sut i osod ffiniau gyda rhieni

A dweud y gwir, heb ffiniau, rydych chi'n mynd i gael cŵn yn taro'r cyfan dros eich lawnt. Mae'n debyg eich bod chi eisoes wedi profi'r hyn sy'n cyfateb i hyn dynol.

Fodd bynnag, nid oes gennych chi hawl sarhaus ar unrhyw beth, o ran y drefn a taflwyd arnoch chi, yn hytrach na'r gudd a'r cam. Gadewch i ni ddysgu sut i osod ffiniau gyda'ch rhieni.

Gosod ffiniau gyda rhieni gwenwynig

Gall cyfnod perthynas gwenwynig fod yn bresennol mewn unrhyw hyfforddiant rhyng-ryngol.

Pan fydd eich rhan yn y cyfeiriad gwenwynig, mae hyn yn achosi math gwahanol o law. Mae'n siŵr mai eich cyfran chi fydd yr un sy'n eich caru chi ac yn eich dysgu sut i garu.

Nid yw elfen wenwynig yn trin eu plentyn ag ataliad. Nid yw'n dangos dealltwriaeth o'r plentyn unigol. Ychydig iawn sydd i ddim.

Nid yw'r rhan fwyaf yn cymryd unrhyw gyfrif am eu hymddygiad eu hunain ac nid ydynt yn addoli. Mae gan lawer o rieni gwenwynig gyfarwyddiadau meddwl neu gaethiwus.

Er mwyn cael gwared ar eich iechyd emosiynol eich hun, mae'n bosibl y bydd angen i chi ymwahanu oddi wrth y dogn camdriniol. Mae hyn yn golygu ysbryd emosiynol, nid yn unig newid personol. Mae hyn yn cynnwys:

  1. Peidio â gadael i chi eich hun gymryd yr hyn a ddywedir i galon
  2. Ddim yn caniatáu i chi'ch hun deimlo'n flin oherwydd y teimladau cadw, eisiau, neu angen
  3. Ddim yn caniatáu eich hunain i gael eich ysgogi i an atgyfodiad emosiynol
  4. Eѕtаblіѕhіng ѕteаdfаѕt ffiniau ar gyfer rhyngweithiadau ac yn glynu wrthynt
  5. ystyried trefniadaeth a storio pob rhyngweithiad
  6. Os oeddech chi'n teimlo bod rhywun wedi ymosod arnoch chi, rheoli'r rhyngwyneb a gadael ar eich telerau eich hun

Gweithiwch gyda therаріѕt i ddysgu strategies ar gyfer sorining gyda sefyllfaoedd sarhaus. Efallai y byddwch wedyn yn trefnu ymweliadau byr a chanolbwyntio ar ddefnyddio'r offer socio hyn. Cofiwch, fe allwch chi adael unrhyw bryd y byddwch chi'n dechrau teimlo'n anghyfforddus.

Yn ystod yr ymweliad, rhowch sylw i reolau teuluol, ffiniau, a dulliau cyfathrebu. Osgoi mynd yn ôl i hen arferion ac amddiffyn. Stisk i'r cynllun chi a'ch datblygodd diweddaraf.

Os yw'r cyffur neu'r cyffur caethiwus yn mynd yn ei flaen, diffiniwch eich ffiniau. Fyddwch chi ddim ond yn ymweld â hi pan fyddan nhw'n well? A fyddwch chi'n gadael yr eiliad o unrhyw gamdriniaeth yn dechrau?

Gosod ffiniau gyda rhieni sy'n rheoli

Pa un sydd gennych chi аdult сhіld оr lіvіng аt оmе (er mwyn hynny аdult сhіld a fydd yn debyg iawn i chi!), Mae hyn yn galluogi eich bod chi yn rheoli eich bod chi.

Mae'n bosibl y bydd angen i chi sefydlu rheolau sylfaenol newydd ar eich cyfer chi a'ch mam. Gallai hyn olygu dweud wrthi:

  1. Byddwch chi'n gadael y tŷ os bydd hi'n iawn gyda chi pan fyddwch chi'n cytuno â hi.
  2. Bydd yn rhaid i chi hongian y rhone os na all hi storïo nagio oherwydd na wnaethoch chi ymweld â hi ddigon yr wythnos ddiwethaf.
  3. Chi yw'r rhan fwyaf o'ch plant, felly rydych chi eisiau iddi addurno gyda'r granddones y ffordd rydych chi'n gofyn iddi.
  4. Rydych chi eisiau iddi geisio a gwrando ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud, yn hytrach na dweud wrthych chi beth rydych chi'n ei feddwl.

Mae rhai mamau yn rheoli trwy ddomіnating. Mae eraill yn ei wneud trwy beidio â gwrando. Yn dal i reoli eraill trwy negeseuon euogrwydd neu dynnu'n ôl.

Ond mae gosod terfynau angenrheidiol yn gam mawr wrth ddelio â'ch mam heddiw. Yn ogystal, mae hefyd yn fwy sensitif yn sicr, gan nad ydych yn unig yn unig o flaen mamau brifo, ond sut y mae'n brifo. Yn dibynnu ar y cyrch o ffrindiau neu deulu i gyd am flas yn ogystal ag ar gyfer penderfynu os ydych chi'n datblygu ymlaen llaw.

Gosod ffiniau iach gyda rhieni

Gosod ffiniau iach gyda rhieni

Mae ffin berthynol iach rhwng rhieni, er enghraifft, yn eu galluogi i gael bywyd cartref yn ddiogel oddi wrth eu plant. Mae rhieni yn cael cysur ac agosatrwydd gydag un arall nad yw'n cael ei rannu gyda'r plant neu eraill y tu allan i'r teulu. Mae hwn yn derfyn iach i'w gael.

I'r gwrthwyneb, nid yw'n iach i un neu'r ddau riant ddefnyddio'r plant fel rhai gwybodus am eu problemau priodasol o'r blaen. Mae'r rhain yn droseddau ffiniol.

Felly, mae'r ffiniau'n ddefnyddiol i gadw rhywfaint o wybodaeth ac arweiniad manwl, tra'n caniatáu mwy o wybodaeth ac yn hytrach na gwneud hynny.

Meddyliwch am ffiniau iach fel ffens ddolen; yn ddigon normal ar gyfer y rhannau da o'r berthynas i redeg drwy'r tra'n chwythu allan y rhannau aniach.

Felly, mae terfyn unigol wedi'i lynu mewn rolau a chyfrifoldebau nad ydynt i fod i ddod o hyd.

Gosod ffiniau gyda rhieni ar ôl priodi

Mae priodi yn gwtsh a bywyd cyffrous.

Rydych chi'n cychwyn ar fywyd newydd gyda'ch gilydd ac yn cymryd eich camau cyntaf tuag at eich dyfodol fel cwpl priod. Un peth sy'n sicr o newid wrth i chi fynd i mewn i'r ffordd newydd hon o'ch bywyd yw eich perthynas â'ch rhieni.

Mae gweld eu plentyn yn priodi yn chwerwfelys i lawer o rieni. Wedi'r cyfan, buoch chi yn eu byd am amser hir, a dyna oedd eich byd chi. Nawr rydych chi'n canu honiad fel ag yr oedd. Nid yw'n syndod y gall y rhiniog perthynas gyffredin ddod yn ffynhonnell o straen mewn priodas yn gyflym.

Nid oes yn rhaid iddo fod felly. Mae llywio'ch perthynas newydd gyda'ch rhieni gyda mynegiant ac yn gywir yn bosibl.

Er nad oes unrhyw restr bendant o ffiniau y dylech eu gosod gyda'ch rhieni - wedi'r cyfan, mae pob perthynas yn unigryw.

Ni ddylai sut rydych chi'n byw eich bywyd ac yn rhoi'ch arian gyda'ch gilydd fod yn ddim o'ch cwestiwn sylfaenol - oni bai am byth, felly, felly Trwy gymryd yr amser i gyd-fynd â'ch trefnydd a'ch dewis gyda'ch gilydd pa ffiniau sy'n hanfodol i'r ddau ohonoch, fe wnaethoch chi roi benthyg, heb roi benthyg.

Parchu ffiniau mewn perthynas

Yn draddodiadol, gyda patrwm sydd heb ffiniau, bydd y taliad yn adeiladu a bydd yn gwneud rhywfaint o ddiod i leddfu eu hymdriniaeth - yn dilyn hynt. Neu bydd y tâl yn cynyddu yn eu corff, gan achosi ei gilydd (gan fod y dicter yn cael ei droi i mewn) neu wrth ddilyn (yn ôl hynny.

1. Edrychwch ar y dyddiad rydych chi'n ei chael hi'n anodd dweud na. Ai eich bos chi ydyw? Rhywun yn yr awdurdod? Rhywun pwy sy'n aelod o'r teulu?

2. Beth ydych chi'n ofni ei golli ganddyn nhw os nad ydych chi'n dweud? Ai cariad ydyw? Reѕресt? Provіѕіоn? Am ffin-llai, mae gan fod yn rasyswr rai manteision.

Efallai mai chi oedd y ceidwad yn eich tŷ yn tyfu i fyny. Efallai na chawsoch chi ddweud na. Efallai bod cam-drin yn berthnasol. Neu efallai eich bod yn syml, yn blentyn melys a oedd yn clywed yn rheolaidd ei fod yn beth da i fod yn garedig ac yn garedig. Beth bynnag yw'r awgrym, mae yna ryw fath o wobr berthynol i'ch dweud, ac i gadw'r ateb. Talwch sylw i'r hyn rydych chi'n ei gael o'ch dweud wrth y gorchymyn hwnnw.

3. Byddwch yn ymwybodol o'r teimladau corfforol sydd gennych pan fyddwch yn meddwl gosod ffiniau, o beidio â dweud wrth rai. Ydych chi'n teimlo'n dynn yn eich cist? Numbnеѕѕ yn eich dwylo? A yw eich calon yn codi? Oes gennych chi bryder?

4. Cael atgyfodiad pan fydd rhywun yn gofyn i chi am rywbeth. Fel y dywedwch, A gaf fi fynd yn ôl atoch yn nes ymlaen gydag ateb? Mae'n caniatáu iddi dynnu oddi ar y sicrwydd arbennig o ddweud eich bod ar unwaith, a gallu ateb gyda thraethiad gwir a chyfredol.

5. Cyn i chi ddweud unrhyw beth, meddyliwch am eich nodau a'ch ffiniau yn y pen draw. Mae gennym ni i gyd ar frys, rydyn ni i gyd yn unigryw. Os byddwn yn rhoi'r gorau i'n hamser i wneud dim ond yr hyn y mae'r trefnwyr eraill eisiau i ni ei wneud, ni fyddwn yn gwneud ein rheolau. Pan fyddwn ni'n dechrau dod i ben ein hunain yn fwy, gallwn ni weld ble mae'r drefn i ddweud wrthych chi, neu ddim, felly, byddwn ni'n hoffi hynny.

Nid yw gosod ffiniau cadarn yn rhywbeth sy'n sicr i'ch perthynas (neu'ch allweddi coll). Yn gyflym, maen nhw'n fwy o effaith sylweddol o gael hunan-barch iach a lefel isel gyffredinol o angen gydag ychydig iawn. Ffiniau mewn perthynas yn gweithio yn y ddwy ffordd: y creu iechyd emosiynol ac yn cael eu creu gan реорlе ag emоtіоnаlеalth. Mae'n rhywbeth y gallwch chi ddechrau gweithio heddiw gyda'r arfer yn nes atoch chi a byddwch chi'n dechrau gadael i chi deimlo'n wahanol, er gwaethaf eich problem.

Ranna ’: