Canllaw ar Sut i Ddod o Hyd i Gofnodion Ysgariad

Canllaw ar Sut i Ddod o Hyd i Gofnodion Ysgariad

Yn yr Erthygl honNid yw cael ysgariad byth yn syml a byddem yn dymuno ei fod yr un mor syml â thorri ein tystysgrif briodas yn ei hanner ond nid dyna sut mae'n mynd.Mae crynodeb o'r prosesau yn cynnwys bod y cwpl yn cytuno i fwrw ymlaen â'r ysgariad ac y byddai'r ddau barti wedyn yn cytuno i ddod i gytundeb. Ar ôl i bopeth gael ei gwblhau a phan fydd y barnwr eisoes wedi cyhoeddi gorchymyn yna byddai'r cwpl yn derbyn eu tystysgrif ysgariad.

Dyma'ch prawf eich bod wedi ysgaru yn gyfreithiol. Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin nawr yw sut i ddod o hyd i gofnodion ysgariad a beth fyddai'r weithdrefn gam wrth gam wrth eu cael.
mathau o therapi cwpl

Cofnodion ysgariad a phreifatrwydd

Cyn y gallwn ddysgu sut i ddod o hyd i gofnodion ysgariad, mae'n rhaid i ni ddeall yn gyntaf sut mae cofnodion cyhoeddus yn gweithio. Mae achos llys yn gofnodion cyhoeddus ac yn y mwyafrif o daleithiau, byddai mwyafrif yr awdurdodaethau'n cynnwys achos ysgariad.

Nid oni bai bod y llys yn penderfynu ac yn cytuno i ffeilio'r cofnodion ysgariad dan sêl - yna maen nhw'n dod yn gofnodion ysgariad cyhoeddus am ddim. Fel unrhyw reolau eraill, mae yna eithriadau a byddai hyn yn cynnwys adnabod plant gan gynnwys dioddefwyr camdriniaeth ar unrhyw ffurf.

Nawr, pan fydd llys yn ffeilio cofnodion ysgariad dan sêl mae hyn yn golygu y byddent yn dod yn breifat a gallai hyn gynnwys rhan neu'r cofnod cyfan. Dylai fod cais i selio'r cofnodion yn gyntaf ac yna bydd y barnwr yn pwyso a mesur y rhesymau os ydyn nhw'n ddilys, fel:  1. Amddiffyn plant o ddogfennaeth mewn cofnodion ysgariad.
  2. Amddiffyn dioddefwyr trais domestig;
  3. Sicrhau gwybodaeth hanfodol fel SSN a rhifau cyfrif banc.
  4. Diogelu asedau a gwybodaeth fusnes berchnogol.

Rhesymau pam y byddai angen copi arnoch chi

Mae yna sawl rheswm pam y byddai rhywun eisiau gwybod sut i ddod o hyd i gofnodion ysgariad


yn dyddio yn ystod godineb gwahanu

  1. Byddai angen cofnodion ysgariad os ydych chi am ofyn am newid enw
  2. Un o'r gofynion os ydych chi am briodi eto
  3. Weithiau mae angen copi o'ch cofnodion ysgariad fel prawf o amserlen ymweld â'r ysgol
  4. Rhan o ddal plant yn ôl neu ddal alimoni yn ôl
  5. Weithiau, mae'n ofynnol at ddibenion treth incwm

Mae yna lawer o ffyrdd i wybod sut i ddod o hyd i gofnodion ysgariad ond cyn i chi wneud hynny, gwnewch yn siŵr bod gennych chi'r holl wybodaeth hanfodol y bydd ei hangen arnoch chi a dyma enwau'r ddau barti yn yr achos ysgariad, dyddiadau geni, y sir a / neu'r wladwriaeth lle cwblhawyd yr archddyfarniad ysgariad.

Cysylltwch â'ch atwrnai

Dyma'r ffordd hawsaf o sicrhau copi o'ch cofnod ysgariad.

Cofiwch y bydd cofnodion pob atwrnai yn cael eu storio ac mae'r cofnodion ysgariad hyn ar gael am flynyddoedd hyd yn oed ar ôl i'r ysgariad gael ei gwblhau. Cadwch mewn cof y gellir codi tâl arnoch am lungopi o'r ddogfen honno

Ewch i swyddfa'r sir

Un o'r ffyrdd hawsaf o gael copi yw mynd i'r swyddfa sir lle cwblhawyd yr ysgariad. Gallwch naill ai ofyn am gopi yn bersonol neu dros y ffôn ac os yw ar gael, gallwch hefyd wirio a yw'r sir sydd â'r cofnodion yn cynnig ceisiadau ar-lein. Byddwch yn barod i lenwi ffurflen gais a fyddai'n cynnwys y wybodaeth sylfaenol am yr ysgariad a hefyd yn barod i dalu ffi yn dibynnu ar reoliadau'r sir.

Nodwch gofnodion hanfodol

Mae'r Adran Cofnodion Hanfodol yn opsiwn arall ar sut i ddod o hyd i gofnodion ysgariad os ydych chi'n ansicr o'r sir lle cafodd ei ffeilio beth bynnag.

Yn yr un modd â swyddfa'r sir, mae'n well mynd yn bersonol i ofyn am gofnodion ysgariad hollol rhad ac am ddim. Mae yna hefyd opsiwn i gael copïau ardystiedig o'r dystysgrif ysgariad trwy gofnodion hanfodol y wladwriaeth.

Gwefan ar-lein trydydd parti

Gwefan ar-lein trydydd parti

A allaf gael copi o fy archddyfarniad ysgariad ar-lein?


sut i wneud iddi deimlo'n arbennig mewn perthynas pellter hir

Mae'n gwestiwn cyffredin iawn a'r ateb i hyn yw ydy. Gyda chymorth gwefannau trydydd parti sy'n cynnig copi o bapurau ysgariad ar-lein o ystyried nad yw'n ddogfen wedi'i selio yna fe welwch yr hyn rydych chi'n chwilio amdano.

Os daethoch o hyd i wefan trydydd parti parchus yna gallwch dderbyn eich canlyniadau o fewn munudau trwy help y gwerthwr ar-lein. Yn ôl yr arfer, bydd angen y wybodaeth sylfaenol arnoch i allu chwilio am y cofnodion.

Cofnodion ysgariad i rywun arall

Rhag ofn y byddech chi eisiau chwilio am gofnodion ysgariad rhywun arall yna mae'n rhaid eich bod chi'n gwneud rhywfaint o waith ymchwil yn gyntaf.

Yn gyntaf, wrth chwilio am gofnodion ysgariad am ddim rhywun arall, mae'n well gofyn caniatâd yn gyntaf fel y gallwch gasglu'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch.

Rydym i gyd yn gwybod ei bod yn hanfodol cael gwybodaeth fel dyddiadau geni, enwau cyflawn a'r sir lle cwblhawyd yr ysgariad. Bydd gwybodaeth eilaidd fel enw cyn priodi gŵr a gwraig, lleoliad, dyddiad a hyd yn oed yr achos rhif llys yn eich helpu’n fawr i ddod o hyd i’r cofnodion y bydd eu hangen arnoch.

Unwaith y byddwch yn siŵr am y wybodaeth yna dyna'r amser y gallwch chwilio am gofnodion ysgariad yr unigolyn. Mae hefyd yn ffordd dda o wirio gyda Swyddfa Cofnodion Hanfodol y wladwriaeth a gweld y gallwch chi ei wneud i wneud y broses yn gyflymach, byddent wrth gwrs yn cwestiynu pam y bydd angen y papurau arnoch ac at ba bwrpas. Unwaith eto, ar gyfer cofnodion wedi'u selio - ni fydd hyn mor hawdd ac i rai nid yw hyd yn oed yn bosibl.

Tystysgrifau ysgariad yn erbyn archddyfarniad ysgariad

Nodyn arall i'w gofio yw nad yw tystysgrif ysgariad ac archddyfarniad ysgariad yr un peth. Yn gyntaf, maent yn cyflawni gwahanol ddibenion a gellir eu caffael trwy wahanol ffyrdd. Bydd swyddfa ystadegau hanfodol y wladwriaeth fel arfer yn cyhoeddi tystysgrif ysgariad tra bydd y llys yn caniatáu archddyfarniad yr ysgariad.

Sut i ddod o hyd i gofnodion ysgariad gall ymddangos yn dasg frawychus ar y dechrau ond pan fyddwch chi'n gyfarwydd â'r canllaw cam wrth gam a'ch bod chi'n wybodus am sut mae'r broses yn gweithio yn ogystal â'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch chi, yna mae'r dasg hon yn hawdd yn unig.

Mewn ychydig funudau neu ddyddiau gallwch gael y cofnodion ysgariad y bydd eu hangen arnoch.