Cynllun Triniaeth ar gyfer anffyddlondeb - Eich Canllaw i Adferiad

Os ydych chi a

Yn yr Erthygl honArferai fod un canlyniad yn unig i anffyddlondeb rhywiol: daeth y briodas i ben. Ond yn ddiweddar mae arbenigwyr wedi bod yn edrych ar anffyddlondeb mewn ffordd wahanol.Dywedodd y therapydd nodedig, Dr. Esther Perel wedi cyhoeddi llyfr arloesol, Y Cyflwr Materion: Ailfeddwl anffyddlondeb. Bellach mae ffordd hollol newydd o edrych ar anffyddlondeb, un sy'n dweud y gall cyplau gymryd yr eiliad anodd hon a'i defnyddio i yrru eu priodas i berthynas hollol newydd.

Os ydych chi a'ch partner yn dymuno symud ymlaen gydag iachâd rhag anffyddlondeb, dyma gynllun triniaeth i'ch helpu i agor ail bennod cariad, angerdd, ymddiriedaeth a gonestrwydd yn eich priodas.Rhestrwch gymorth cwnselydd priodas cymwys

Efallai y bydd o gymorth mawr i chi a'ch partner ddadbacio cyn, yn ystod ac ar ôl y berthynas o dan arweiniad cwnselydd priodas.

Bydd y person hwn yn helpu i hwyluso'r trafodaethau poenus y byddwch chi'n eu cael wrth i chi archwilio beth mae'r berthynas hon yn ei olygu yng nghyd-destun eich bywyd. Os ydych chi'n amharod i ymgynghori â therapydd, mae yna ddigon o lyfrau ar gael a all fod yn ddeunyddiau ategol ar gyfer eich sgyrsiau gyda'ch priod.

Cam un. Rhaid i'r berthynas ddod i ben

Rhaid iRhaid i'r sawl sy'n cael y berthynas ddod â'r berthynas i ben ar unwaith. Rhaid i'r dyngarwr dorri pethau i ffwrdd, yn ddelfrydol trwy alwad ffôn, e-bost neu neges destun.

Nid yw'n syniad da iddynt siarad â'r trydydd parti ar eu pennau eu hunain, ni waeth faint y byddant yn ceisio eich argyhoeddi ei fod yn deg yn unig, nid ydynt am brifo'r trydydd parti, ac ati ac ati. Dyfalwch beth ?

Nid ydyn nhw'n cael dewis o ran sut mae hyn yn mynd, oherwydd maen nhw eisoes wedi achosi digon o brifo.

Bydd y risg y bydd y trydydd parti yn ceisio hudo’r dyngarwr yn ôl i’r berthynas yn uchel, ac efallai y bydd y dyngarwr yn teimlo’n wan ac yn ildio. Dylai'r berthynas ddod i ben gyda galwad ffôn, e-bost, o destun. Dim trafodaeth. Rhaid torri pob cysylltiad; nid yw hon yn sefyllfa lle mae “gallwn ni aros yn ffrindiau” yn opsiwn ymarferol.

Os ydych chi'n adnabod y trydydd parti, h.y., mae hi'n rhan o'ch cylch ffrindiau neu gydweithwyr, efallai y bydd yn rhaid i chi symud i'w chael hi allan o'ch bywydau.

Ymrwymiad i onestrwydd

Rhaid i

Rhaid i'r dyngarwr ymrwymo i fod yn hollol onest am y berthynas ac yn barod i ateb holl gwestiynau'r priod.

Mae angen y tryloywder hwn, oherwydd gall dychymyg eich priod fod yn rhedeg yn rhemp ac mae angen y manylion pendant arni i dawelu ei meddwl (hyd yn oed os ydyn nhw'n mynd i'w brifo, a byddan nhw'n gwneud hynny).

Bydd yn rhaid i'r dyngarwr ddelio â'r cwestiynau hyn yn codi dro ar ôl tro, efallai hyd yn oed flynyddoedd yn ddiweddarach.

Mae'n ddrwg gennym, ond dyma'r pris i'w dalu am yr anffyddlondeb a'r iachâd yr ydych am ei ddigwydd.

Efallai y bydd yn rhaid i'r dyngarwr dderbyn y bydd ei briod eisiau mynediad i'w gyfrifon e-bost, testunau, negeseuon am gyfnod. Ydy, mae'n ymddangos yn fân ac yn ifanc, ond os ydych chi am ailadeiladu ymddiriedaeth, mae hyn yn rhan o'r cynllun triniaeth.

Ymrwymiad i gyfathrebu gonest am yr hyn a arweiniodd at y berthynas

Bydd hyn wrth wraidd eich trafodaethau.

Mae'n bwysig gwybod pam y gallwch chi gamu allan o'r briodas er mwyn i chi allu ailadeiladu priodas newydd gan fynd i'r afael â'r man gwan hwn.

Ai cwestiwn o ddiflastod yn unig ydoedd? Ydych chi wedi cwympo allan o gariad? A oes dicter digymell yn eich perthynas? A gafodd y dyngarwr ei hudo? Os felly, pam nad oedd yn gallu dweud na wrth y trydydd parti? Ydych chi wedi bod yn anwybyddu anghenion emosiynol a chorfforol eich gilydd? Sut mae eich synnwyr o gysylltiad?

Wrth ichi drafod eich rhesymau, meddyliwch am ffyrdd y gallwch wella'r meysydd anfodlonrwydd hyn.

Mae angen i

Mae hon yn sefyllfa lle nad yw'r dyngarwr yn gorfod pwyntio'r bys at y priod neu eu cyhuddo o fod y rheswm iddynt grwydro.

Dim ond os yw'r dyngarwr yn ymddiheuro am y boen a'r tristwch y maent wedi'u hachosi ar eu priod y gall iachâd ddigwydd. Bydd angen iddyn nhw ymddiheuro, dro ar ôl tro, bob tro mae'r priod yn mynegi pa mor brifo yw hi.

Nid yw hon yn foment i’r dyngarwr ddweud “Rwyf eisoes wedi dweud ei bod yn ddrwg gen i fil o weithiau!”. Os oes rhaid iddyn nhw ei ddweud 1,001 o weithiau, dyna'r llwybr tuag at iachâd.

I'r priod sydd wedi'i fradychu

Trafodwch y berthynas o le brifo, nid man dicter.

Mae'n hollol gyfreithlon bod yn ddig wrth eich priod sy'n crwydro. A byddwch chi, yn sicr yn y dyddiau cychwynnol ar ôl darganfod y berthynas. Ond wrth i amser fynd yn ei flaen, bydd eich trafodaethau yn fwy defnyddiol ac iachusol os ewch atynt fel person brifo, ac nid fel person blin.

Dim ond rhoi eich partner ar yr amddiffynnol y bydd eich dicter, os caiff ei fynegi'n barhaus, a pheidio â thynnu unrhyw empathi allan ohono.

Ond bydd eich brifo a'ch poen yn caniatáu iddo gynnig ei ymddiheuriadau a'i gysur tuag atoch chi, sy'n llawer mwy effeithiol wrth eich helpu chi i groesi'r foment anodd hon yn eich priodas.

Ailadeiladu hunan-barch y priod a fradychwyd

Er mwyn adennill pennod newydd yn eich priodas, bydd angen i chi ailadeiladu eich hunan-barch

Rydych chi'n brifo ac yn cwestiynu eich dymunoldeb.

Er mwyn adennill pennod newydd yn eich priodas, bydd angen i chi ailadeiladu eich hunan-barch sydd wedi cael ei daro gan weithredoedd eich priod.


5 rheswm i briodi

I wneud hyn, ymarfer meddwl yn glir ac yn ddeallus er gwaethaf yr emosiynau cryf rydych chi'n eu teimlo nawr.

Credwch fod eich priodas yn werth ei hachub a'ch bod yn werth y cariad y mae eich priod eisiau ei deyrnasu gyda chi. Gwybod y byddwch chi'n gwella, hyd yn oed os bydd yn cymryd amser ac y bydd eiliadau anodd.

Nodwch sut rydych chi am i'ch priodas newydd edrych

Nid ydych chi eisiau aros yn briod yn unig. Rydych chi am gael priodas sy'n hapus, yn ystyrlon ac yn llawen.

Siaradwch am eich blaenoriaethau, sut y gallwch chi gyflawni'r rhain, a beth sydd angen ei newid er mwyn cael ail bennod wych yn eich bywyd priodasol.