Mewn Gweithdrefn Ysgaru Sy'n Arfaethu, Pwy Sy'n Cael y Dalfa Plentyn?

Mewn Gweithdrefn Ysgaru Sy

Yn yr Erthygl hon

Mae cadw plentyn yn ystod achos ysgariad bob amser yn gwestiwn. Ar ben hynny, gall ysgariad fod yn rhwystredig iawn a bydd yn cael effaith andwyol ar y teulu cyfan. Ac o ran ysgariad os oes gennych chi blant, mae'r sefyllfa hon yn mynd yn fwy trafferthus a phoenus.

Mae hon yn broses hir pan fyddwch chi'n ceisio bod yn berchen ar warchodaeth eich plentyn. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae’r achos ymlaen, ‘pwy sy’n cael gwarchodaeth plentyn mewn ysgariad?’ hyd yn oed wedi cymryd blynyddoedd cyn setlo i’r gwahaniad.

I ddechrau, mae gan y ddau riant yr un hawl i warchod eu plant os nad oes cytundeb yn y lle. Hefyd, mae'r ddau riant yn berchen ar hawliau ymweliad a hynny hefyd, heb unrhyw wrthwynebiad cyfreithiol.

Felly, mae gan y ddau riant yr un hawl i warchodaeth cyn ac yn ystod y broses ysgaru.

Nid yw ysgariad byth yn hawdd, ond gallwn helpu

Mewn achosion lle mae'r ysgariad yn anochel ac yn sicr o ddigwydd, fe'ch cynghorir i geisio arweiniad cyfreithiol, dysgu am y deddfau cadwraeth plant, a bwrw ymlaen â'r un peth i sefydlu'r hawliau cadwraeth plant.

Ond, a allwch chi gael gwarchodaeth plant tra bod ysgariad yn yr arfaeth?

Pan fydd y rhieni'n ffeilio am ysgariad, mae'n dibynnu'n llwyr ar y plentyn y mae ef neu hi eisiau byw gydag ef os yw'r plentyn yn mynd i'r ysgol neu'n agos at 15 neu 16 oed. Yma, y ​​rhiant sy’n berchen ar hawliau gwarchodol fydd y cyntaf i gael gwarchodaeth y plentyn a bydd yn rhaid iddo ef neu hi gymryd cyfrifoldeb am anghenion y plentyn gan gynnwys anghenion meddygol, cymdeithasol, emosiynol, ariannol, addysgol ac ati.

Fodd bynnag, dim ond yr hawl i gael mynediad fydd gan y rhiant, nad yw’n dal yr hawl.

Dalfa plentyn tra bod ysgariad yn yr arfaeth

Gadewch inni ddeall pwy sy'n cael gwarchodaeth y plant tra bod ysgariad yn yr arfaeth?

Nid yw gwarchodaeth y plentyn yn dibynnu ar allu'r naill riant na'r llall i ennill, ond mae hyn, yn sicr, yn cyfrif am ddyfodol diogel a sicr i'r plentyn.

Ni fydd hawliau mam nad yw’n ennill yn cael eu dal yn atebol ond ceisir cymorth y plentyn gan dad sy’n ennill.

  1. Os yw'r plentyn mewn oedran tyner ac angen gofal cyflawn, bydd yr hawl i warchodaeth yn cael ei ffafrio ar gyfer y fam.
  2. Os yw'r plentyn wedi cyrraedd ei oedran canfyddadwy, mae'n dibynnu ar ei ddymuniadau i wneud penderfyniadau ynghylch hawliau cadw a hawliau mynediad.

Felly, mae'r ddau bwynt uchod yn awgrymu pwy ddylai gael ei ystyried ar gyfer hawliau gwarchodol plentyn yn dibynnu ar ei oedran.

Yn achos ysgariad cilyddol hefyd, bydd y ddau bwynt uchod yn cael eu hystyried. Mae’n gwbl anghywir dweud y dylid rhoi’r hawl i gadw’r tad yn y ddalfa unwaith y bydd y plentyn wedi cyrraedd ei oedran canfyddadwy.

Cyd-ddalfaplentyn yn darparu'r hawl i'r ddau riant ond gyda dwyster gwahanol. Bydd rhiant yn cael gwarchodaeth gorfforol o'r plentyn tra bydd y rhiant arall yn cael ei ystyried fel y prif ofalwr rhag ofn y bydd carchariad ar y cyd.

Gall dwyster mynediad at riant di-garchar fod yn ddyddiol, yn wythnosol, yn fisol neu hyd yn oed bob pythefnos. Gall yr un peth fod yn fynediad dros nos neu hyd yn oed mynediad dydd. Gall hyn gynyddu'n raddol a gall gynnwys diwrnodau arbennig, gwyliau neu benwythnosau.

Gall yr un peth fod yn fynediad am ddim heb unrhyw amserlen; fodd bynnag, mae hyn yn cynnwys hawl rhiant di-garchar i ddigwyddiadau ysgol megis PTM, digwyddiadau blynyddol ac ati a fydd yn gwbl ddibynnol ar gyfleustra'r plentyn a'r rhiant sy'n cael gwarchodaeth y plentyn.

Os yw’r rhiant sydd â’r hawl i gael mynediad ac eisiau cadw’r plentyn am rai dyddiau (am wythnos neu ddwy), mae’n rhaid i’r rhiant di-garchar gymryd gorchmynion gan y llys i’r perwyl hwnnw yn dibynnu ar y cyd-ddealltwriaeth.

Dyletswyddau sy'n dod gyda gwarchodaeth plentyn

Bydd yr hawl i warchodaeth plentyn hefyd yn dal y rhiant yn gyfrifol am arfer dyletswydd benodol dros y plentyn. Mae'r ddyletswydd hon yr un mor bwysig i'r rhieni ag yw'r hawl i garchar. Gall y ddau barti gytuno i unrhyw swm neu daliad yn ystod cyfnodau gwahanol o addysg plentyn neu ar gyfer treuliau misol hefyd sydd eu hangen ar gyfer y plentyn, ar gytundeb.

Nawr, gall y swm hwn fod yn unrhyw beth, ond mae'n rhaid iddo dalu'r costau rheolaidd sy'n ofynnol ar gyfer byw bywyd gan gynnwys anghenion cymdeithasol, meddygol a chymdeithasol.

Rheolau gwarchodaeth plant pan fo plant yn berchen ar eiddo

Os yw'r plentyn yn berchen ar eiddo yn ei enw ef neu hi gan y naill riant neu'r llall, gellir ei setlo hefyd fel cyfandaliad y gellir ei addasu fel treuliau ar gyfer cynhaliaeth fisol.

Os oes buddsoddiadau yn enw’r plentyn a allai fod yn ddigon o elw yn y dyfodol (polisïau yswiriant ac addysg), gellir eu hystyried hefyd. Ymhellach, bydd unrhyw sefyllfa o argyfwng (yn ymwneud â sefyllfaoedd meddygol) hefyd yn cael ei ddal yn atebol wrth drosglwyddo gwarchodaeth plentyn.

Ni ddylai dweud y bydd yr arian a roddir yn enw'r plentyn ar gyfer ei dreuliau yn cael ei gamddefnyddio gan y rhiant gwarchodol, gael ei ystyried er mwyn atal y setliad cynnes.

Y llys fydd yr awdurdod, a bydd hefyd yn warcheidwad eithaf. Bydd yr holl gyfreithiau/hawliau, telerau cadw ac ati yn cael eu diogelu gan y llys yn unig. Bydd pob penderfyniad yn cael ei gychwyn er ‘lles gorau’r plentyn.’ Bydd lles y plentyn yn cael ei gymryd fel y brif ystyriaeth.

Ranna ’: