Yr Hynaf - Yr Hynaf: Yr 11 Prif Reswm Hyd Yma i Bartner Hyn

Rhesymau dros Bartner Hŷn Mae canlyn yn bwnc eithaf eang i'w gwmpasu. I rai, dim ond archwilio yw dyddio (ar y dechrau o leiaf), dysgu rhywbeth newydd, cael hwyl. I eraill, mae dyddio yn beth eithaf difrifol. Mae'r lleill eisiau dod o hyd i gariad. Ac yna, mae yna bobl sydd yn y canol. Maen nhw'n gymysgedd.

Er bod dyddio yn beth cymhleth iawn, mae yna rai rheolau sylfaenol a rhai rheolau cyffredinol sy'n berthnasol i bawb. Rwy'n credu bod dyddio yn cynrychioli dysgu am bobl eraill, dysgu amdanoch chi'ch hun, archwilio, cysylltu. Ac rwy'n credu mai dyna yw hanfod y peth. Rydych chi'n gweld, mae cael rhyw gyda menyw hŷn yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf o ddynion (os nad pob un ohonynt) yn dyheu amdano. Nid yn unig oherwydd eu bod yn gweld rhywun hŷn mor ddeniadol, ond oherwydd bod llawer mwy iddo. Bydd yr erthygl hon yn dangos i chi yr hyn y mae dyddio partner hŷn yn ei roi i'ch bywyd.

Yn bersonol, credaf y dylai pobl archwilio cymaint ag y gallant. Nawr, efallai bod hyn yn swnio fel fy mod i'n twyllo'r goleuadau gwyrdd. Mae hynny'n na enfawr! Os byddwch chi'n dod o hyd i rywun sy'n clicio gyda chi yn eithaf da, rhywun da a rhywun sy'n debyg i chi, yna pam fyddech chi'n dinistrio hynny trwy dwyllo? Fodd bynnag, credaf y dylech fod yn rhoi cyfleoedd i wahanol fathau o bobl. Gweld sut mae pobl eraill yn meddwl ac ehangu eich parth cysur. Dim ond fel hyn y byddwch chi'n sicr eich bod chi'n gwybod beth rydych chi ei eisiau a'ch bod chi'n gwybod beth rydych chi'n edrych amdano. Mae hyn yn hynod o bwysig oherwydd priodas. Mae'n rhaid i tidewiswch eich partner bywydyn ofalus iawn.

Wrth gwrs, mae perthnasoedd yn cynnig ffordd i chi archwilio eich rhywioldeb a dysgu mwy amdano; hyd yn oed yn y pen drawgwella mewn rhyw. Mae llawer o bobl yn gadael eu hunain i roi cynnig ar lawer o wahanol bethau, fel ystumiau rhyw tantrig, er enghraifft (darllenwch fwy amdano yn hwn astudio ). Gall hynny wneud dim ond lles i chi, os ydych yn ei wneud gyda phartner y gallwch ymddiried ynddo, wrth gwrs.

Cyn i ni ddechrau, mae rhai pethau y mae'n rhaid i mi roi sylw iddynt yn gyntaf.

Pwy sy'n rhy hen neu'n rhy ifanc hyd yma?

Nid oes rheol ar gyfer hyn mewn gwirionedd. Ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw beth ysgrifenedig am gyfyngiadau a chyfyngiadau. Fodd bynnag, mae yna berthynas arferol yr ifanc a'r un hollol anghywir.

Y dyddiau hyn, gallwch weld pobl ifanc mewn perthynas ymroddedig gyda rhywun sydd ddwywaith eu hoedran! Maent naill ai'n gwneud hynny am arian neu boblogrwydd. Meddyliwch amdano a byddwch chi'n gwybod beth sy'n rhy hen neu'n rhy ifanc hyd yma. Rydych chi eisiau teimlo'n gyfforddus ond nid yn rhyfedd.

Beth yw dyddio aeddfed?

Perthynas aeddfed yw pan fydd dau bartner yn ymwneud yn llwyr â'u perthnasoedd a phan fyddant yn poeni'n llwyr am ei gilydd. Mae dyddio aeddfed yn broses o adeiladu perthynas wir, aeddfed.

Beth yw dyddio aeddfed?

Rhesymau pam y dylech chi gael partner hŷn

Nawr, rydym wedi dod at y rhan ddiddorol. Yn y rhan hon o'r erthygl, fe welwch 11 o resymau pam y dylech ddyddio rhywun hŷn na chi. Efallai y bydd yr erthygl hon yn eich argyhoeddi neu beidio, ond mae'r ffeithiau yno, ac os ydych chi'n fforiwr mewn gwirionedd, mae hyn ar eich cyfer chi.

11. Gwell at ryw (Mwynhau Rhyw)

Cyn i ni ddechrau, rydw i eisiau gwneud un peth yn glir. Nid yw'r rhesymau a welwch yma yn rhai generig. Gyda dweud hynny, peidiwch â beio'r erthygl hon os cewch eich siomi gan bartner hŷn.

Ac yn awr, y pwynt cyntaf y byddaf yn mynd i'r afael ag ef yma ywGwell mewn Rhyw.

Mae rhyw gyda phartner hŷn yn rhoi llawer mwy na gwefr syml i chi. Mae’n ddiogel tybio bod gan bartner hŷn, os yw’r partner o leiaf dair blynedd yn hŷn na chi neu fwy, fwy o berthnasoedd na chi. Gyda dweud hynny, mae hefyd yn ddiogel tybio y gallai fod wedi cael mwy o ryw na chi.

Er ei fod yn swnio'n wirion wrth gael ei ddweud fel hyn, mae rhyw fel unrhyw beth arall. Rydych chi'n gwella trwy ymarfer. Po fwyaf y byddwch chi'n ei wneud, y gorau y byddwch chi.

Fodd bynnag, dylech fod yn ofalus. Peidiwch â neidio i mewn i ryw heb ddiogelwch ar unwaith. Gall eich partner ymddangos yn ddibynadwy ac yn brofiadol, ond os nad ydych chi'n ymddiried ynddo'n llwyr, peidiwch â'i wneud ar unwaith.

10. Mwy profiadol (Dysgwch gan eich partner)

Mae'r pwynt hwn yn cefnogi'r un blaenorol yn unig. Gydag oedran, p'un a ydych ei eisiau ai peidio, daw profiad. Po fwyaf y byddwch chi'n ei weld a'i deimlo, y mwyaf y byddwch chi'n ei wybod ac yn ei ddysgu.

Felly, gallai partneriaid hŷn fod yn athrawon rhagorol. Pan dwi'n dweud hyn dwi ddim yn golygu mewn ffordd rywiol yn unig. Mewn sefyllfaoedd bob dydd, efallai y byddwch chi'n dysgu cymaint gan bartner profiadol.

Gallai pob dyddiad deimlo fel rhywbeth newydd. Fel y dywedais, nid yw hyn yn golygu y bydd yr un peth i bob dyn neu fenyw oedrannus.

9. Sicrwydd ariannol (Peidiwch â straen am arian)

Ni ddylai arian fod y peth pwysicaf mewn perthynas. O leiaf nid pan fyddwch chi'n archwilio ac yn cael hwyl, y soniais amdano ar ddechrau'r erthygl hon. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi cael ychydig o hwyl ac unwaith y byddwch yn teimlo fel eich bod eisiau mwy o berthynas, rhywbeth a allaieich paratoi ar gyfer priodasneu hyd yn oed os ydych chi'n chwilio am ddeunydd priodas, bydd diogelwch ariannol yn agwedd eithaf pwysig.

Mae partneriaid hŷn (y rhan fwyaf ohonynt, wrth gwrs) yn ariannol ddiogel. Maent eisoes yn eu cyrchfan dymunol neu'n dal i weithio tuag ato, ond ar y cyfan, maent yn fath o sefydlog ac mae ganddynt incwm rheolaidd. Nid yw hyn yn golygu y bydd pob un ohonynt yn gyfoethog. Ddim yn gyfoethog, newydd sicrhau, ond os cewch eich geni o dan y seren lwcus efallai y cewch y ddau.

8. Sefydlog yn Emosiynol (Aeddfedrwydd Emosiynol)

Mae gan brofiad ei rôl i'w chwarae hyd yn oed ar y pwynt hwn. Gyda blynyddoedd, mae torcalon bron yn anochel. Mae'n debyg eich bod eisoes yn gwybod bod torcalon mewn gwirionedd yn ein gwneud yn gryfach ac yn fwy parod. Fodd bynnag, nid torcalon yw’r unig bethau sydd wedi gwneud dynion a menywod oedrannus yn fwy sefydlog yn emosiynol. Mae'n fywyd ei hun.

Gydag oedran daw cyfrifoldeb, profiad, gwybodaeth. Felly, peidiwch â disgwyl ymatebion plentynnaidd eich partner hŷn.

7. Cydweddiad da (Byddwch yn clicio gyda'ch gilydd)

Mae wir yn edrych yn dda pan fyddwch chi'n cymysgu profiad a rhamant. Dyna beth fyddwch chi'n ei gael os byddwch chi'n dod o hyd i'ch hun yn bartner hŷn.

Bydd llawer o bobl yn barnu a yw'r gwahaniaeth oedran yn eithaf tystiolaethol, ond ni ddylai fod ots gennych. Byddwch yn edrych yn eithaf da gyda'ch gilydd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y dylech ddyddio rhywun yn eu pedwardegau os ydych yn eich arddegau.

6. Rhamant ar y ddau ben (Mwynhewch ramant)

Mae merched a dynion hŷn yn fwy tebygol o chwilio am antur ramantus na dynion a merched iau. Pan fyddwch chi'n ifanc, nid ydych chi'n gwybod llawer. Nid ydych wedi profi llawer, neu nid ydych wedi profi unrhyw beth o gwbl.

Mae gan ddynion a merched hŷn eisoes. Maen nhw eisoes wedi gweld a phrofi'r rhan fwyaf o'r wefr felly nawr mae angen rhywbeth cadarn a dibynadwy, rhywbeth fel aeddfedperthynas llawn rhamant.

Os ydych chi am deimlo'n wirioneddol gariad, efallai mai partner hŷn yw'r unig beth sydd ei angen arnoch chi.

5. Gwybod beth maen nhw ei eisiau (Ymddiried yn eich partner)

Mae hwn hefyd yn bwynt pwysig iawn. Rwy'n meddwl nad ydych chi eisiau bod yn degan rhywun, iawn? Wel, gyda phartner hŷn mae'n debyg na fyddwch chi'n gwneud hynny. Mae e/hi eisoes yn gwybod beth mae o/hi eisiau. Gyda dweud hynny, ni fyddai eich partner hŷn yn gwastraffu ei amser gyda chi pe na bai eisiau ichi yn y lle cyntaf.

4. Eich gwneud yn well (Work on you)

Bydd partner hŷn, profiadol bob amser yn dweud wrthych beth yw eich gwendidau ac yn ceisio gwneud ichi gyrraedd eich nod, beth bynnag ydyw.

3. Byddwch yno i chi (Help will always be there)

Mae ymddiriedaeth yn bwysig iawnpan ddaw i bartneriaid hŷn. Gyda dweud hynny, gallwch fod yn sicr y bydd ef neu hi yno pan fyddwch eu hangen fwyaf.

2. Hawdd siarad ag ef (Mwynhau cyfathrebu)

Ni fyddwch yn cael amser caled yn dod o hyd i bynciau i siarad amdanynt gyda phartner hŷn. Os yw'r ddau ohonoch chi'n hoffi'r un pethau, yna bydd yn bendant yn chwyth!

1. Difrifol ond hwyliog (Mwynhewch aeddfedrwydd eich partner)

Gall partneriaid hŷn ymddangos yn ddifrifol iawn ar rai adegau, ond cofiwch eu bod wedi mynd trwy lawer o bethau, a bod oedran yn gofyn am y math hwnnw o agwedd. Ond peidiwch â meddwl am eiliad eu bod yn ddiflas. Byddwch yn cael amser gwych.

Ranna ’: