Help, Priodais Rhywun Yn union Fel fy Rhieni!

Help, priodais rywun yn union fel fy rhieni!

Yn aml weithiau byddwn yn priodi rhywun ag ymddygiadau tebyg iawn i'n rhieni. Er y credwch mai dyma'r peth olaf yr ydych am ei wneud erioed, mae'n dod â rheswm da a gall y rheswm hwn eich helpu i dyfu mewn gwirionedd, yn eich priodas ac yn eich holl berthnasoedd.Rydyn ni'n dysgu yn ifanc batrymau amrywiol gan ein rhieni, ac yna'n eu actio gyda'n gilydd yn ein perthnasoedd. P'un a yw'r patrwm yn iach ai peidio, dyna sy'n dod yn normal ac yn gyffyrddus. Efallai y byddwch chi'n dod o deulu sy'n uchel iawn, neu efallai bod eich teulu wedi'i dynnu'n ôl ac yn bell. Efallai bod eich rhieni wedi mynnu mwy nag y gallech ei roi ac efallai nad oeddent yn poeni am yr hyn a wnaethoch. Mae'n hawdd iawn mynd yn wallgof at ein priod am ailadrodd yr ymddygiadau hyn, ond cofiwch ichi ddewis eich priod ac yn awr eich swydd chi yw newid sut rydych chi'n ymateb. Ar ôl i chi ddysgu newid eich ymateb, mae'r ymddygiadau hynny gan eich priod naill ai'n llai bothersome neu'n tueddu i ddiflannu.
sut i gael fy ngwraig yn ôl pan mae hi eisiau ysgariad

Rydym i gyd yn debygol o ddewis priod gyda phatrymau tebyg i'n rhieni oherwydd mae hyn yn rhagweladwy ac yn gyffyrddus

Os na allai'ch tad godi llais drosto'i hun, efallai y byddwch chi'n priodi rhywun sy'n ei chael hi'n anodd siarad drosto'i hun. Y pwynt yw heb sylweddoli hynny, rydym yn aml yn dewis partneriaid sydd â'r un patrymau â'n rhieni, hyd yn oed os ydym yn casáu'r patrymau hynny.
diffiniad cyfeillgarwch rhamantus

Ond, mae yna newyddion da. Y rheswm y mae eich ymatebion yn bodoli ynoch chi yw oherwydd pan oeddech chi'n blentyn nid oedd gennych unrhyw ddewis a dim rheolaeth heblaw dilyn model rôl eich rhieni. Fel plant, rydyn ni naill ai'n cael ein gorfodi i wneud fel mae ein rhieni'n ei ddisgwyl, neu rydyn ni'n syml yn cyd-fynd oherwydd dyna'r cyfan rydyn ni'n ei wybod. Pan fyddwch chi'n tyfu i fyny, rydych chi'n priodi rhywun sydd â rhai nodweddion tebyg â'ch rhieni ac yn ymateb iddyn nhw yn yr un ffordd ag y gwnaethoch chi â phlant. Ar ôl ichi ddod yn ymwybodol eich bod bellach yn oedolyn ac yn gallu newid eich ymateb, gallwch ddechrau ymateb mewn ffordd newydd. Ni fydd yn hawdd oherwydd efallai y bydd gennych 30+ mlynedd o ymateb mewn ffordd benodol. Nid yw'n hawdd ymateb mewn ffordd newydd ond mae'n werth y gwaith.

Er enghraifft, pe bai'ch mam neu'ch tad yn arfer cerdded i ffwrdd o ddadl, efallai y bydd gan eich priod yr un patrwm, gan ailadrodd y syniad o osgoi. Os byddwch chi'n newid y patrwm ac yn gadael i'ch priod wybod pwysigrwydd aros yn yr ystafell, neu'n cydnabod eich bod chi'n gweiddi neu'n crio pan fydd ef neu hi'n cerdded i ffwrdd, mae hwn yn gyfle i edrych ar eich ymateb. Efallai y bydd angen i'ch mam neu dad brofi eu bod yn iawn mewn dadl a'ch bod chi'n briod â pherson sy'n gwneud yr un peth. Beth fyddai'n digwydd pe byddech chi'n rhoi'r gorau i gystadlu ac ymateb mewn ffordd hollol newydd? Efallai y gallech chi arsylwi, neu ystyried peidio â dadlau neu ddim ond dweud yr hyn rydych chi'n ei wybod mewn gwirionedd. A fyddech chi'n hapusach yn eich priodas ac yn eich holl berthnasoedd? Mae pob un ohonom wedi dysgu patrymau o sut rydym yn ymateb mewn amrywiol sefyllfaoedd a dim ond pan allwn arafu ac edrych ar ein hymatebion y gallwn ddechrau meddwl am ffordd newydd o ymateb a all newid cwrs perthnasoedd sy'n ei chael hi'n anodd. Felly, ie, efallai y byddwn yn cringe wrth feddwl am briodi rhywun tebyg i'n rhieni, ond unwaith y byddwn yn dysgu ffordd newydd o ymateb byddwn yn sylweddoli bod y mwyafrif o ddadleuon yn gyfuniad o ymddygiad ac ymateb dysgedig.

Un meddwl olaf i gadw mewn cof. Os yw'ch priod yn ailadrodd patrymau rhwystredig tebyg i'ch rhieni, bydd hyn yn creu ymateb ar unwaith ynoch chi ers i chi fyw gyda rhwystredigaeth yr ymddygiad hwn am oes. Tra'ch bod chi'n gweithio ar ffyrdd newydd o ymateb i'ch priod, cofiwch efallai eich bod chi'n rhoi llawer o ffocws ar y patrymau annifyr hynny sy'n cael eu hailadrodd. Mae'n debygol bod gan eich priod lawer o batrymau annwyl a chariadus sy'n deilwng o'ch sylw.Pe gallech chi newid un ymateb tuag at eich priod, beth fyddai hwnnw?


sut i drwsio camgymeriad mewn perthynas