Help… .Mae fy Ngwraig Eisiau Ysgariad!

Mae fy ngwraig eisiau ysgariad ond dwi

Yn yr Erthygl honOs erioed wedi wynebu'r cwestiwn o, “Sut alla i achub fy mhriodas pan fydd fy mhriod eisiau ysgariad? Neu sut i achub priodas pan mae hi eisiau allan? ” gwybod bod gobaith.Mae llawer o briodasau wedi wynebu cyfnod pan ymddengys bod ysgariad ar fin digwydd, ac yna ar ôl i amser fynd heibio, roeddent yn gryfach nag erioed.

Mae cariad yn anhygoel, yn rhyfedd, ac yn heriol i gyd ar unwaith, ac mae angen gwaith ar bob perthynas. Nid sgyrsiau ysgariad oddi wrth eich gwraig yw'r amser delfrydol i ddechrau rhoi'r gwaith hwnnw i mewn, ond mae nawr neu byth.Dyma sut i gwnewch eich gwraig yn hapus , sut i atal ysgariad, sut i ennill eich gwraig yn ôl, a chael eich priodas ar y trywydd iawn, a thaflu sgyrsiau am ysgariad allan y ffenestr.

Goresgyn eich anobaith

Bydd dod yn or-ganolbwyntio ar “Mae fy ngwraig eisiau ysgariad” yn arwain at anobaith, ac mae'n annhebygol y bydd gweithredu allan o anobaith yn esgor ar y canlyniad rydych chi ei eisiau.

Mae goresgyn yr anobaith i atal ysgariad ac achub priodas yn dechrau gyda derbyn. Wrth gwrs, rydych chi am aros yn briod ond ceisiwch gyrraedd pwynt lle gallwch chi dderbyn beth bynnag sy'n digwydd.Mae hyn yn eich galluogi i feddwl yn gliriach a meddwl cyn i chi weithredu. Mae angen meddwl clir i ddatblygu cynllun gweithredu i'w chael yn ôl a achub eich priodas.

Deall beth yw eich rôl yn hyn i gyd

Anheddwch ar yr arwyddion y mae eich gwraig eisiau a ysgariad a pham mae hi am ddod â'r briodas hon i ben yn y lle cyntaf. A yw'n ddiflastod llwyr? Ydy hi allan o cariad i chi? Os do, yna beth achosodd hynny?

  • Efallai ichi addo iddi y byddech chi'n fwy presennol iddi
  • Efallai ichi addo y byddech chi'n torri'r porn / caethiwed / pa bynnag arfer gwael hwnnw
  • Efallai ichi ddweud wrthi y bydd nosweithiau dyddiad, neu rannu'r gwaith cartref, neu fwy o amser i ffwrdd o'r tŷ

Y llinell waelod yw hynny gwnaethoch addo iddi ond ni wnaethoch ddilyn. Efallai iddi aros, gan obeithio y byddech chi'n newid ond wedi blino yn y pen draw. Dadansoddwch beth oedd eich rôl wrth ei gwthio i wneud penderfyniad cryf fel hyn.


cwnsela trais domestig i gyplau

Edrychwch ar eich gorau

Sut i wneud i'ch gwraig syrthio mewn cariad â chi eto? Mae menywod yn greaduriaid corfforol, yn union fel dynion. Wrth wynebu cyfyng-gyngor fy, fy gwraig eisiau ysgariad , ond rwy'n dal i garu hi, defnyddiwch eich edrychiadau.

Rhowch ychydig o gynnyrch yn eich gwallt, gwnewch ychydig o ymbincio bob dydd, gwisgwch ddillad neis (gallwch edrych yn dda mewn gwisgo achlysurol cyfforddus) a gwisgo cologne.

Gall y mesur hwn nid yn unig ei denu yn fwy corfforol atoch chi, a all ei rhwystro rhag meddwl am ysgariad, ond mae gennych ddau beth arall ar eich ochr chi.

Y ddau beth hynny yw atgofion a gwneud ymdrech amlwg. Mae pobl yn aml yn gwella eu hymddangosiad yn dilyn rhaniad, ond os ydych chi'n dal i'w charu, nawr yw'r amser.

Gall edrych ar eich gorau ddod â hi yn ôl i ddechrau'r berthynas pan oedd popeth yn dda. Bydd hynny'n annog meddyliau pam y cwympodd i chi yn y lle cyntaf. Gall mynd yn ôl i'r dechrau ddiogelu'r dyfodol.

O ran yr ymdrech, hoffai pob gwraig i'w gŵr weithredu newid dim ond iddi hi. Mae'n wastad ac yn dangos eich bod chi'n malio. Mae gweithredoedd gofal yn cynhesu'r galon ac yn aml yn sbarduno ailystyriaeth.

Ar ôl dysgu bod eich priod eisiau ysgariad, mae angen ailystyriaeth ar eich ochr chi.

sut i achub priodas pan mae hi eisiau allan

Sut i gael eich gwraig yn ôl? Gofynnwch amdano!

Mae'n anodd ceisio achub eich priodas pan fydd eich gwraig eisiau ysgariad os nad yw hi, o leiaf yn fath o fwrdd llong. Nid yw trwsio priodas yn unochrog.

Cyn cymryd mesurau eraill, eisteddwch i lawr gyda'ch gwraig a dywedwch rywbeth fel, “Rwy’n gwybod bod ein priodas yn gythryblus, a chyfrannais at y problemau a ddaeth â ni i’r pwynt hwn. Rwy'n caru chi ac eisiau gweithio hyn allan. Rwy'n credu bod priodas yn haeddu un cais olaf. Os bydd ein hymdrechion yn methu, gallaf dderbyn hynny a pheidio â cheisio atal achos. A allwn ni roi ergyd arall i hyn? ”


sut i wneud iddo sylweddoli iddo wneud camgymeriad

Gofynnwch am gyfle dim ond os ydych chi'n wirioneddol barod i weithio ar y briodas. Nid yw hyn yn ymwneud â bwydo llinellau eich gwraig i'w chael i aros ond yn hytrach, cael yr iawn i mynd i'r afael â materion yn y briodas . Nid oes unrhyw un eisiau ysgaru.

Mae ysgariadau yn anodd, ac mae ildio ar ymrwymiad mor ddwfn hyd yn oed yn galetach. Unwaith y bydd hi'n cytuno i geisio gwneud i'r briodas weithio, gwnewch eich gorau i gyfathrebu â'ch gwraig yn fwy effeithiol, cychwyn rhyngweithio cadarnhaol, cymryd camau i ddod yn agos eto a chanolbwyntio ar hwyl.

Mae gan yr hwyl ffordd arbennig o gysylltu dau berson. Os mai achub y briodas yw'r hyn yr ydych ei eisiau, peidiwch ag oedi cyn arwain y ffordd i symud ymlaen.

Iawn eich camweddau

Mae pawb yn gwneud camgymeriadau mewn perthnasoedd, felly byddwch yn berchen ar eich un chi a chywirwch eich camweddau.

Yn hytrach na gwneud chwiliadau gwe diddiwedd am ‘ sut i achub fy mhriodas pan fydd fy mhriod eisiau ysgariad neu sut i wneud i'ch gwraig eich eisiau chi, ’ gweithredu trwy fynd i'r afael yn gyntaf â'ch bod wedi gwneud llanast.

Rhowch eich balchder mewn blwch clo bach wrth ochr eich gwely a nodwch ffyrdd y gwnaethoch llanast. Ar ôl i chi gael rhestr (mae gan bawb restr), penderfynwch sut y gallwch chi roi'r gorau i fwydo'r mater (ion).

Mae'n anodd trwsio'r hyn nad ydych chi'n ei ddeall. Yn dilyn y myfyrdod hwnnw, ymddiheurwch yn ddiffuant. Ynghyd â'r didwylledd hwnnw, cynhaliwch sgwrs gyda'ch gwraig i egluro'r hyn y gallwch chi ac y byddwch chi'n ei wneud yn wahanol.

Y prif beth i'w gofio yma yw dilyn drwodd, a throi'r bwriadau hynny'n realiti. Mae geiriau'n wych, ond bydd gweithredoedd yn gwneud iddi aros.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad


diffinio rhamantus anobeithiol

Taflwch unrhyw ysfa i baentio'ch hun fel y dioddefwr

Bydd paentio'ch hun fel y dioddefwr a datblygu agwedd ‘druan fi, mae fy ngwraig eisiau agwedd ysgariad’ ond yn gwneud pethau'n waeth. Ydy, mae'n anodd, ac rydych chi'n teimlo'n llewyrchus o emosiynau, ond y nod yma yw positifrwydd.

Bydd defnyddio euogrwydd i atal ysgariad yn gwneud y ddau ohonoch yn ddiflas oherwydd eich bod yn gwybod nad yw hi eisiau bod yno. Ni allwch euogrwydd rhywun i aros. Yn lle hynny, dechreuwch adeiladu eich hyder a chanolbwyntiwch ar yr hyn sydd gennych i'w gynnig mewn perthynas.

Mae gan bawb rinweddau da, ond mae llawer yn methu â dod â nhw i'r amlwg. Er mwyn gwella'r berthynas yn ddigonol i gael gwared ar y posibilrwydd o ysgariad, canolbwyntiwch ar bod yn bartner gwell.

Gwnewch fwy o gwmpas y tŷ, golygu eich cyfathrebu steil, dangoswch eich ochr bêr, neilltuwch fwy o amser i'w dreulio gyda'ch gwraig, a dangoswch eich gwerthfawrogiad ohoni.

Fel rheol, nid yw gwragedd yn swil ynglŷn â dweud wrth eu gwŷr beth maen nhw ei eisiau ganddyn nhw. Meddyliwch am ffactorau’r briodas y mynegodd anfodlonrwydd â nhw a cheisiwch ddiwallu’r anghenion hynny.

Mae priodas iach yn gofyn bod y ddau bartner diwallu anghenion ei gilydd. Nid yw'n rhy hwyr i ddechrau.

Pan fydd eich gwraig eisiau ysgariad, nid mater o weithredu'r awgrymiadau uchod yn unig yw achub y briodas. Gallwch chi fynd trwy'r cynigion, ond nid yw hynny'n mynd i'ch cael chi i unrhyw le.

Pan welwch yr arwyddion bod eich gwraig eisiau eich gadael, y nod yw nodi beth i'w ddweud wrth wraig sydd eisiau ysgariad, sut i symud heibio'r darn garw hwn, a chreu amgylchedd sy'n caniatáu i'r berthynas ffynnu.