Sut i Osgoi'r Trap “Priodas Syrthio Ar Wahân” a Gwella Hapusrwydd Perthynas

Sut i osgoi

Yn yr Erthygl honYdych chi'n ofni bod eich priodas yn cwympo?

Os ydych wedi bod yn pendroni, beth i'w wneud pan fydd eich perthynas yn cwympo, peidiwch â phoeni. Nid chi yw'r unig un sy'n cael y pryder hwn.

Mae llawer o unigolion sydd wedi ysgaru yn nodi eu bod wedi teimlo fel pe na baent bellach yn adnabod y person yr oeddent yn briod ag ef penderfynodd dorri i fyny .Gall fod yn eithaf posibl y byddwch chi a'ch priod yn newid dros amser. Mae pobl yn aml yn esblygu ac yn newid diddordebau neu hyd yn oed gyrfaoedd a ffyrdd o fyw dros y blynyddoedd.

Yn unol ag astudiaeth, gwelir bod y gyfradd ysgaru yng ngwledydd y gorllewin tua 50 y cant. Drist ond yn wir!

Y rhan fwyaf syfrdanol yw nad yw'r stats priodas hyn yn cynnwys cyplau sy'n torri i fyny ar ôl bod mewn perthynas byw neu dymor hir heb briodi hyd yn oed.Felly, os ydych chi'n bryderus i'ch priodas ddisgyn ar wahân, dyma rai ffyrdd, gallwch chi a'ch priod gadw i fyny â'ch gilydd fel eich bod chi'n tyfu gyda'ch gilydd yn hytrach na thyfu ar wahân!

Cymryd camau cynnar

Mae'n gamgymeriad cyffredin iawn bod y rhan fwyaf o'r cyplau yn dechrau delio â'u materion, dim ond pan fydd y problemau'n cynyddu'n rhy bell. Fel arfer, pan fydd pethau'n mynd allan o reolaeth, mae'n mynd yn rhy hwyr i arbed perthynas rhag cwympo.

Argymhellir gweithredu cyn gynted â phosibl pan fyddwch chi'n codi ofn i'r briodas ddisgyn ar wahân. Peidiwch ag aros i'ch perthynas gyrraedd ei nadir, yn enwedig pan fyddwch eisoes wedi canfod yr arwyddion bod eich priodas yn cwympo.

Pan fyddwch chi'n teimlo bod eich priodas yn cwympo, mae'n cymryd cyfathrebiad gonest a chalon agored rhwng partneriaid i achub perthynas.


priodas tîm

Ydy, gall ymddangos yn heriol ar y dechrau, yn enwedig os yw'ch perthynas yn edgy a bod un datganiad gan eich priod yn ddigon i'ch chwythu i fyny.

Ond conglfaen perthynas foddhaus yw cyfathrebu effeithiol, y gellir ei gyflawni dim ond trwy gamau ymroddedig bwriadol.

Gweithredu'n ddigon buan yw'r allwedd i droi eich perthynas o gwmpas pan fyddwch chi'n cael y canfyddiad o'ch priodas yn cwympo.

Cael antur

Ewch ar escapade neu ymdrochi coedwig neu anialwch yn archwilio, pan sylwch ar arwyddion, mae priodas yn cwympo.

Mae astudiaethau'n dangos bod cyplau sy'n gwneud ac yn cyflawni nodau gyda'i gilydd yn adrodd teimladau o undod.

Yn hytrach na chymryd gwyliau nodweddiadol, gall gwneud eich taith nesaf wedi'i chanoli o amgylch gweithgaredd antur sy'n herio'r ddau ohonoch fod yn ffordd wych o fondio ac atgyfnerthu'ch cysylltiad.

Mynd ar daith lle rydych chi'n mynd ati i ddringo mynydd, awyrblymio, neu heicio llwybr mawreddog gall fod yn enghreifftiau o anturiaethau lle mae'n ofynnol i chi ddibynnu ar eich gilydd. Gall y gwaith tîm a all ddod yn rhan o'r anturiaethau hyn helpu i'ch cadw'n gysylltiedig ac mewn cydamseriad â'ch gilydd.

Gwyliwch hefyd: Y 6 rheswm gorau pam mae'ch priodas yn cwympo ar wahân

Gwnewch eich gwaith cartref

Pan fydd eich perthynas yn cwympo'n ddarnau, mae angen i chi gofio bod presenoldeb dau berson yn gweinyddu priodas ac nid un yn unig. Os yw ymryson priodasol yn croesi terfyn, gall yr olwynion ddod i ffwrdd.

Felly, os ydych chi wir eisiau gwybod sut i drwsio priodas sy'n cwympo'n ddarnau, mae angen i chi weithio i'ch priodas ochr yn ochr. Mae'n awgrymu, gofalu am ddymuniadau, dymuniadau, hoff bethau a chas bethau eich partner yn union fel rydych chi'n gofalu am eich un chi.

Os oes gan eich priod angerdd neu hobi penodol, gall aros yn gyfredol gyda'r hyn sy'n gwneud eich priod yn hapus fod yn ffordd wych o aros yn gysylltiedig fel cwpl ac arbed priodas yn cwympo ar wahân.

Gall cymryd yr amser i gadw i fyny â hoff sioeau, chwaraeon neu awduron eich priod, er enghraifft, nid yn unig wneud i'ch priod deimlo ei fod yn cael ei garu a'i gefnogi ond gall hefyd sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau a diddordebau eich gilydd.

Myfyriwch

Mae ymchwil yn nodi llawer buddion iechyd myfyrdod , gan gynnwys gwell ymlacio ac eglurder ysbrydol.

Gall myfyrio gyda'n gilydd weithio rhyfeddodau ar gyfer perthnasoedd sy'n cwympo.

Gall nid yn unig fod yn ffordd wych o ymlacio gyda'i gilydd, ond gall hefyd wasanaethu fel ffordd i sicrhau bond ysbrydol gryfach.

Mae cyplau sy'n myfyrio gyda'i gilydd yn aml yn nodi gostyngiad sylweddol mewn ymladd.

Gall cymryd yr amser i fyfyrio gyda'ch gilydd, yn gyson, fod yn ddefod sy'n helpu i'ch cadw chi'n gysylltiedig ac yn gallu agor y llinellau cyfathrebu yn rhinwedd rhannu'r profiad.

Gweithio ar y cysylltiad emosiynol

Gweithio ar y cysylltiad emosiynol

Os ydych chi'n aml yn teimlo eich bod wedi'ch datgysylltu oddi wrth eich partner, mae angen dybryd i chi weithio ar eich cysylltiad emosiynol oherwydd does dim llawer y gallwch chi ei wneud pan fydd eich perthynas yn cwympo.

Mae anghytundebau, camddehongliadau, a drwgdeimlad yn codi pan nad oes cysylltiad emosiynol rhwng y priod. Mae hyn oherwydd bod y partneriaid yn canolbwyntio mwy ar yr hyn nad ydyn nhw'n ei hoffi neu'n ei gasáu am ei gilydd, na'r hyn maen nhw'n ei garu a'i werthfawrogi am ei gilydd.


dyfyniadau perthynas pellter hir

Felly, os oes cysylltiad emosiwn yn brin, sut i wneud i berthynas weithio pan fydd yn cwympo?

Yr ateb mwyaf blaenllaw i arbed priodas rhag cwympo, oherwydd y datgysylltiad emosiynol yw gwella cyweiredd eich llais a'ch dewis o eiriau.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwerthfawrogi'ch partner yn galonog. Gwyrwch eich sylw oddi wrth unrhyw brofiadau swnllyd yn y gorffennol i greu yfory hardd trwy godi'ch gilydd trwy gyfrwng positif, meddyliau, geiriau a gweithredoedd.

Peidiwch â gadael i'ch cyfnod mis mêl ddod i ben

A ydych erioed wedi meddwl am eich agosatrwydd corfforol pan fydd eich priodas yn cwympo?

Neu, mae eich niwronau wedi eu meddiannu’n ormodol gyda’r meddyliau o ‘sut i achub priodas sy’n cwympo’n ddarnau’ a ‘beth i’w wneud pan fydd priodas yn cwympo’n ddarnau’.

Nid eich bai chi yw hynny os ydych chi'n meddwl gormod. Pan fydd perthynas yn taro'r creigiau, mae'r greddf a'r rhesymeg yn marw ac mae'r amlwg hefyd yn ymddangos yn anamlwg.

Ynghyd ag agosatrwydd emosiynol, mae angen gweithio ar agosatrwydd corfforol hefyd pan fydd priodas yn cwympo.

Rhyw yw'r un peth sy'n gwneud cwpl yn fwy na ffrindiau yn unig. Mae'n rhan hanfodol o briodas hapus ac iach.

Mae llawer o gyplau, ar ôl bod yn briod am sawl blwyddyn yn stopio gweithio ar eu agosatrwydd ac mae priodasau â newyn rhyw yn fwy cyffredin nag yr ydych chi'n meddwl.

Gall diffyg agosatrwydd corfforol arwain at naill ai partner yn rhoi'r gorau i'r berthynas neu'n cael perthynas.

Felly os ydych chi am arbed i'ch priodas ddisgyn ar wahân, gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch chi'n gweithio ar y piler agosatrwydd.